31.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 334/11


Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

2012/C 334/09

Настоящата публикация предоставя право на възражение срещу заявката в съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (1). Декларациите за възражение трябва да бъдат получени в Комисията в срок от шест месеца от датата на настоящата публикация.

ЕДИНЕН ДОКУМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 510/2006 НА СЪВЕТА

„OIGNON DE ROSCOFF“

ЕО №: FR-PDO-0005-0812-25.06.2010

ЗГУ ( ) ЗНП ( Х )

1.   Наименование:

„Oignon de Roscoff“

2.   Държава-членка или трета държава:

Франция

3.   Описание на земеделския продукт или храна:

3.1.   Вид продукт:

Клас 1.6.

Плодове, зеленчуци и зърнени култури, пресни или преработени

3.2.   Описание на продукта, за който се отнася наименованието от точка 1:

„Oignon de Roscoff“ е зрял кромид лук за съхранение (Allium cepa, семейство Лилиеви). Сортовият тип, допустим за неговото производство, отговаря на следните характеристики: лук с диаметър от 30 до 80 mm, чиято форма варира от заоблено удължена до заоблено плоска. Опашката му е здраво закрепена към луковицата от горната ѝ част и е с дължина не по-малко от 5 cm. Външните му люспи са с розов до медно-розов цвят, а вътрешните люспи са бели до бледорозови с розови ръбове. Съдържанието на сухо вещество в луковицата е от 9 % до 13 %.

„Oignon de Roscoff“ се произвежда от:

или от семена на земеделското стопанство, отговарящи на посочения по-горе сортов тип,

или от сертифицирани семена от сортовете Jack и Kéravel.

„Oignon de Roscoff“ се съхранява по естествен начин. Забранено е третирането с препарати против прорастване.

Предлагането на пазара за консумация се извършва най-късно до 1 май от годината, следваща годината на събирането му.

Продуктът има следните органолептични характеристики: в сурово състояние той развива богат и сложен букет, в който преобладават плодови аромати. В устата консистенцията му е сочна и хрупкава, с плодов и сладък привкус и слаба лютивост. След топлинна обработка консистенцията става топяща се в устата и лютивостта намалява, отстъпвайки място на сладкия привкус.

3.3.   Суровини (само за преработени продукти):

3.4.   Фураж (само за продукти от животински произход):

3.5.   Специфични етапи на производството, които трябва да бъдат извършени в определения географски район:

Всички операции, като се започне от производството на семена, посадъчен материал и луковички, до отглеждането на лука и сушенето, се извършват в географския район.

3.6.   Специфични правила за рязане, настъргване, опаковане и др.:

„Oignon de Roscoff“ е крехък лук: необходимо е голямо внимание при неговата обработка след събирането му, още повече че той не се третира с препарати против прорастване. Складирането на „Oignon de Roscoff“ в географския район се отнася до складирането на лука в насипно състояние, преди да бъде опакован. Задължителното извършване на складирането в географския район се обосновава с крехкостта на продукта: тъй като се изважда преди достигане на пълна зрялост, когато външните люспи не са напълно изсъхнали, „Oignon de Roscoff“ е чувствителен към механични удари. По време на складирането трябва да се вземат всички предпазни мерки. Складирането се извършва в бокс палети или в проветриви силози, за да бъде запазена целостта на външните люспи. Следва да се подчертае, че по време на складирането сушенето на лука продължава.

След приключване на сушенето и до опаковането лукът трябва да бъде съхраняван възможно най-близо до мястото на производство. С течение на времето зеленчукопроизводителите в географския район са придобили необходимите умения и подходящите съоръжения за намаляване до минимум на ударите между луковиците преди опаковането: опаковането в географския район ограничава броя на манипулациите между складирането и окончателното опаковане.

„Oignon de Roscoff“ се предлага на пазара за консумация в следните форми:

на сплитки с една завършваща глава, наречена „penn kapiten“, като останалите глави се нареждат във възходящ ред по големина,

в контейнер с максимално тегло 6 kg, снабден със система за затваряне, защитена срещу вмешателство, за да се гарантира произходът на лука и качеството на продукта,

в твърд контейнер с максимално тегло 12 kg — опаковка, която дава възможност за продажба на лука поединично.

При опаковането всяка глава лук се подготвя ръчно, за да се провери плътността ѝ, състоянието на опашката и пълната липса на прорастване, както и за по-добър външен вид, като се отделят сухите, неприлепнали външни люспи и повредените луковици. При тази операция лукът се сплита или му се отделят мустаците, т.е. отстраняват се корените, което гарантира ръчната обработка. При това сортиране се отделят главите с неправилна форма или тези, които не съответстват на необходимото качество и специфичност. Това ръчно сортиране изисква отлично познаване на продукта, тъй като е необходимо, по-специално, да се открие чрез опипване и най-малкият недостатък на луковицата, който може да е признак за преждевременното прекратяване на състоянието ѝ на покой. За тази операция са необходими особени умения в познаването и преценката на продукта — специфично изискване при „Oignon de Roscoff“, в което са се специализирали зеленчукопроизводителите от географския район. От друга страна, поради крехкостта на главите те се опаковат в максимална близост до производствените участъци и едновременно с етапите на ръчно сортиране и подготовка, именно за да се ограничат манипулациите с луковиците и да се избегнат всякакви изменения в тях. Опаковането в географския район дава също така възможност за по-добър контрол на проследимостта и качеството на продукта.

3.7.   Специфични правила за етикетиране:

Етикетирането предвижда на всяка отделна опаковка да има:

наименованието „Oignon de Roscoff“, изписано с добре видими, четливи и незаличими букви. Размерите (както широчината, така и височината) на тези букви трябва да бъдат не по-малки от тези на буквите на всяко друго означение върху етикета,

означението „защитено наименование за произход“ непосредствено под наименованието за произход и без междинно обозначение,

символа за ЗНП на Европейския съюз близо до наименованието за произход и без междинно обозначение,

данни за опаковъчната единица.

За лука, който се предлага на пазара в твърд контейнер с максимално тегло 12 kg, всяка глава се идентифицира чрез поставянето на самозалепващ се стикер, на който са изписани:

наименованието „Oignon de Roscoff“, като размерите (както широчината, така и височината) на тези букви трябва да бъдат не по-малки от тези на буквите на всяко друго означение върху самозалепващия се стикер,

означението „защитено наименование за произход“.

4.   Кратко определение на географския район:

Географският район включва следните общини и части от общини на департамент Finistère:

Brignogan-Plage, Cléder, Goulven, Île-de-Batz, Kerlouan, Lanhouarneau, Mespaul, Plouénan, Plouescat, Plougar (секции A1p, D1p, D2p), Plougoulm, Plouider (секции A2, AA, AB, AC, C2), Plounéour-Trez, Plounévez-Lochrist, Plouvorn (секции A1, A2p, A3, F1p, Gp), Plouzévédé, Roscoff, Saint-Pol-de-Léon, Saint-Vougay, Santec, Sibiril, Tréflaouénan, Tréflez, Trézilidé.

Географският район на „Oignon de Roscoff“ се вписва в зеленчукопроизводителната зона Haut-Léon между Kerlouan на запад и Saint-Pol-de-Léon на изток, по крайбрежната ивица на Ламанш. Районът е разположен на плато, наклонено към морето, и се простира на около десет километра към вътрешността на сушата, което отговаря на приблизителна надморска височина от 100 m.

5.   Връзка с географския район:

5.1.   Специфична характеристика на географския район:

Природни фактори, допринасящи за връзката

Зеленчукопроизводителната зона Haut-Léon е разположена на плато със слаб наклон към морето, прорязано от многобройни малки реки, вливащи се в него. Географският район на „Oignon de Roscoff“ обхваща около тридесет километра от изток на запад по крайбрежната ивица на това плато, като надморската му височина обикновено не надвишава 100 m.

Това географско положение обяснява подчертано специфичните климатични условия, които са характерни за географския район под влиянието на Атлантическия океан и Ламанш. Защитен от океанските въздушни маси от възвишенията Monts d’Arrée, географският район се характеризира с режим на умерени и равномерно разпределени валежи през цялата година. Летните засушавания и силните бури с проливни дъждове са рядко явление. Освен това под влиянието на Гълфстрийм регионът на Roscoff се характеризира с много меки зимни температури, като сланите са редки, а топлината през лятото остава умерена. Преобладаващите ветрове от североизточната четвърт през пролетта/лятото допринасят за разпростиране на морското влияние до южните граници на определения район.

Географският район е разположен върху древна кристалинна почвена основа, образувана предимно от гранити от Армориканския масив (Massif Armoricain). Тази основа е покрита с пясъчно-глинести почви с еолов произход, чиято дълбочина е най-голяма на крайбрежната ивица. Тези пясъчно-глинести отлагания представляват рохкави и дълбоки почви, които са плодородни и имат висока способност за задържане на вода. Според обичаите районът, определен за отглеждане на лука, обхваща добре открити и проветриви терени със здравословни почви, разполагащи с достатъчни водни запаси, за да нямат изобщо нужда от напояване.

Човешки фактори, допринасящи за връзката

Въведено през ХVII век, отглеждането на розовия лук се е развило в региона на Roscoff през ХVIII век, за да задоволи търсенето от морския флот на хранителни продукти с добра съхраняемост. В средата на ХIХ век, благодарение на дейността на така наречените „джонита“ — прякор, даден от британците на селските амбулантни търговци на лук от Roscoff, репутацията на „Oignon de Roscoff“ добива международно измерение. Уменията, характерни за неговото производство, са се предавали от поколение на поколение и са запазени до наши дни в региона на Roscoff. Зеленчукопроизводителите от географския район, участващи в производството на „Oignon de Roscoff“, са обединили уменията си, за да успеят с течение на времето да селекционират приспособен към местните условия сортов тип и да определят технологията за неговото производство от производството на семена до окончателното опаковане на продукта.

Съчетанието на подходящи климатични и почвени характеристики е довело отдавна земеделието в този географски район до силна специализация в зеленчукопроизводството, което го отличава от съседните територии, ориентирани по-скоро към животновъдни дейности. Зеленчукопроизводителната зона Haut-Léon в департамент Finistère представлява земеделска система, характеризираща се с гъста мрежа от дребни стопанства, специализирани изключително в производството на зеленчуци, отглеждани на открито, със специфично парцелиране, състоящо се от малки участъци, разделени от ниски каменни зидове или насипи.

5.2.   Специфична характеристика на продукта:

„Oignon de Roscoff“ е лук със средна големина и заоблена форма.

Той се отличава от другите видове лук по розовия до медно-розовия цвят на своите външни люспи и по розовите ръбове на вътрешните си люспи; характеризира се с ниско съдържание на сухо вещество.

Една от особеностите на „Oignon de Roscoff“ се състои в естествената му способност да остава в състояние на покой в течение на много месеци, без да е необходима химическа обработка против прорастване, когато се съхранява при добри условия. Снабден с дълга опашка, здраво закрепена към луковицата от горната ѝ част, той може често пъти да се съхранява до пролетта на годината, следваща годината на събирането му. Предлаган на сплитки или в контейнери с ограничено тегло, този продукт е крехък поради ниското си съдържание на сухо вещество и трябва да се обработва внимателно.

При дегустация „Oignon de Roscoff“ проявява специфични органолептични характеристики, независимо дали се консумира суров или след топлинна обработка. В сурово състояние той има силен аромат, белязан обикновено от плодов привкус. Консистенцията му е подчертано сочна, като най-често се отличава с хрупкавост и слаба лютивост. След топлинна обработка лукът губи лютивостта си. В концентрирано състояние сладкият привкус се засилва.

5.3.   Причинно-следствена връзка между географския район и качеството или характеристиките на продукта (за ЗНП) или между географския район и специфичното качество, репутацията или друга характеристика на продукта (за ЗГУ):

Районът на Roscoff предлага почвени и климатични условия, които са благоприятни за тази деликатна култура.

Рохкавите и слабо чакълести почви на географския район дават възможност на луковиците да се развиват свободно — хармоничен растеж, на който се дължи заоблената им форма. Ветровете, които духат постоянно на бретонското крайбрежие, намаляват пораженията на листата и луковиците от гъбични болести. Рядката поява на силни бури с проливни дъждове намалява до минимум риска от пропадане на посевите и щетите при сушенето на лука на полето. Качеството и добрият вид на „Oignon de Roscoff“ дължат много на съчетанието от тези благоприятни природни условия.

Подчертано меките зими в района на Roscoff дават възможност за ранно засаждане на културите, тъй като сланите са рядко явление след месец февруари. Подбрани специално заради способността си за естествено изпарение на влагата, участъците, които са определени за производството на лука, дават възможност за бързо започване на вегетативния цикъл на растенията, което е важно условие, за да може отглеждането да завърши без напояване — характерна особеност на „Oignon de Roscoff“. Редовните и умерени валежи в географския район върху песъчливо-глинести почви със значителни водни запаси гарантират на културите нормален воден режим, даващ възможност за вегетативен растеж на луковиците, без те да са изложени на стрес. Слабата лютивост на продукта се дължи именно на това редовно снабдяване с вода.

Сочността, свързана с характеристиките на външните люспи на лука, се обяснява със сортовия тип на „Oignon de Roscoff“ и дългата селекция, извършена от зеленчукопроизводителите, за да се стигне до този сортов тип.

Сладостта, свързана с характеристиките на сортовия тип на „Oignon de Roscoff“, се получава благодарение на събирането на лука малко преди достигане на физиологична зрялост. Това усещане за сладост е още по-силно поради слабата лютивост и е свързано с ниското съдържание на алиназа — ензим, отговорен за хидролизата на серните съединения в луковите растения.

Местоположението на град Roscoff и неговата история са изиграли съществена роля за създаването и характеристиките на продукта и по-специално на естествената му съхраняемост. Усилената дейност на пристанището на Roscoff през ХVII и ХVIII век обяснява развитието на търговското отглеждане на лук, предназначено за снабдяване на многобройните кораби, които са били фрахтовани там или са акостирали в неговите води. Източник на витамин С, лукът е давал възможност за борба със скорбута и е бил основна храна за моряците, които плавали седмици или дори месеци наред без междинно спиране.

Географското положение на Roscoff и близостта му до английските брегове са били, от друга страна, определящи за установяването на процъфтяваща търговия с Великобритания, породила явлението „джонита“ и обусловила репутацията на продукта. Приготвян на сплитки според необходимостта и продаван от врата на врата, „Oignon de Roscoff“ трябвало да може да се съхранява през цялата пазарна година до следващата пролет. Тези пазари по естествен начин са насочили производителите към селекцията на сортове, способни да остават дълго време в състояние на покой.

Този деликатен зеленчук изисква големи технически умения при избора на участъците, разсаждането на културите и регулирането на гъстотата, санитарния контрол, синхронизирането на опадането на връхната част и изваждането в най-подходящия момент. За да прояви всичките си органолептични качества, и по-специално сладкия привкус и плодовия си аромат, „Oignon de Roscoff“ трябва да се събира малко преди достигане на физиологична зрялост, за да се прекъсне растежът и оводняването на луковиците. След това при превоза, сушенето и опаковането трябва да се вземат всички предпазни мерки, за да се запази целостта на външните люспи и да се съхранят качествата на продукта. Придобиването на тези умения е станало възможно само чрез дългогодишно унаследяване на събрания опит от многобройни поколения производители, верни на тази култура.

Препратка към публикуваната спецификация:

(Член 5, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006)

https://www.inao.gouv.fr/fichier/CDCOignonDeRoscoff.pdf


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.