10.12.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 442/282


RAPPORT

om årsredovisningen för Eurojust för budgetåret 2013, med Eurojusts svar

(2014/C 442/33)

INLEDNING

1.

Europeiska unionens enhet för rättsligt samarbete (nedan kallad Eurojust) ligger i Haag och inrättades genom rådets beslut 2002/187/RIF (1) för att stärka kampen mot grov organiserad brottslighet. Dess uppdrag är att förbättra samordningen av gränsöverskridande utredningar och åtal mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen och mellan medlemsstater och tredje land (2).

INFORMATION TILL STÖD FÖR REVISIONSFÖRKLARINGEN

2.

I revisionsrättens revisionsmetod ingår analytiska granskningsåtgärder, direkt granskning av transaktioner och bedömning av nyckelkontroller i Eurojusts system för övervakning och kontroll. Detta kompletteras (vid behov) med revisionsbevis från andra revisorers arbete och en analys av uttalanden från ledningen.

REVISIONSFÖRKLARING

3.

Revisionsrätten har i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt granskat

a)

Eurojusts årsredovisning, som består av räkenskaperna (3) och rapporterna om budgetgenomförandet (4) för det budgetår som slutade den 31 december 2013,

b)

lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna.

Ledningens ansvar

4.

Ledningen har ansvaret för att upprätta en årsredovisning för Eurojust som ger en rättvisande bild och för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta (5).

a)

I ledningens ansvar för Eurojusts årsredovisning ingår att utforma, införa och upprätthålla de system för internkontroll som krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller fel, välja och tillämpa ändamålsenliga redovisningsprinciper utifrån de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare (6) och göra uppskattningar i redovisningen som är rimliga med hänsyn till omständigheterna. Den administrativa direktören godkänner Eurojusts årsredovisning efter det att räkenskapsföraren har upprättat den på grundval av all tillgänglig information tillsammans med en not till årsredovisningen där han eller hon bland annat förklarar att han eller hon har uppnått rimlig säkerhet om att den ger en i alla väsentliga avseenden sann och rättvisande bild av Eurojusts finansiella ställning.

b)

Ledningens ansvar när det gäller de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och efterlevnaden av principen om sund ekonomisk förvaltning består i att utforma, införa och upprätthålla ett ändamålsenligt och effektivt system för internkontroll som innefattar tillfredsställande övervakning och lämpliga åtgärder för att förebygga oriktigheter och oegentligheter och, vid behov, rättsliga förfaranden för att kräva tillbaka belopp som betalats ut eller använts felaktigt.

Revisorns ansvar

5.

Revisionsrätten ska utifrån revisionen avge en förklaring till Europaparlamentet och rådet (7) om årsredovisningens tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet. Revisionsrätten utför sin revision i enlighet med IFAC:s internationella revisionsstandarder (International Standards on Auditing, ISA) och etiska riktlinjer och Intosais internationella standarder för högre revisionsorgan (Issai). Enligt dessa standarder ska revisionsrätten planera och utföra revisionen så att rimlig säkerhet uppnås om huruvida Eurojusts årsredovisning innehåller väsentliga felaktigheter och huruvida de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

6.

Revisionen innebär att revisorn genom olika åtgärder inhämtar revisionsbevis om belopp och annan information i räkenskaperna och om lagligheten och korrektheten i de underliggande transaktionerna. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska vidtas, bland annat genom att bedöma riskerna för att det finns väsentliga felaktigheter i räkenskaperna och för att de underliggande transaktionerna i väsentlig utsträckning inte uppfyller kraven i Europeiska unionens rättsliga ram, vare sig det beror på oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av internkontrollen som krävs för upprättandet av räkenskaper som ger en rättvisande bild och de system för övervakning och kontroll som ska garantera de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet och utformar granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna. Revisionen inbegriper också en utvärdering av redovisningsprincipernas ändamålsenlighet, rimligheten i uppskattningarna i redovisningen och den övergripande presentationen i räkenskaperna.

7.

Revisionsrätten anser att den har inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis till stöd för sin revisionsförklaring.

Uttalande om räkenskapernas tillförlitlighet

8.

Revisionsrätten anser att Eurojusts årsredovisning i alla väsentliga avseenden ger en rättvisande bild av Eurojusts finansiella ställning per den 31 december 2013 och av det finansiella resultatet och kassaflödena för det budgetår som slutade detta datum i enlighet med bestämmelserna i Eurojusts budgetförordning och de redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare.

Uttalande om lagligheten och korrektheten i de transaktioner som ligger till grund för räkenskaperna

9.

Revisionsrätten anser att de transaktioner som ligger till grund för årsredovisningen för det budgetår som slutade den 31 december 2013 i alla väsentliga avseenden är lagliga och korrekta.

10.

Kommentarerna nedan påverkar inte revisionsrättens uttalande.

KOMMENTARER OM BUDGETFÖRVALTNINGEN

11.

Andelen anslag för vilka åtaganden hade gjorts under de olika avdelningarna varierade mellan 99 och 98 % av de totala anslagen, vilket visar att de rättsliga åtagandena gjordes i tid. Men andelen gjorda åtaganden som fördes över till 2014 var hög under avdelning III (driftsutgifter) med 2 3 41  825 euro (32 %). Det beror till största delen på att den interna programvaruhanteringen till en ny tjänsteleverantör överlämnades sent, inte förrän vid årets slut. Dessutom skulle ersättningar för utgifter inom stödordningar som användes till stöd för gemensamma utredningsgrupper inte betalas förrän 2014.

12.

Under 2013 gjorde byrån 49 budgetöverföringar som gällde 101 budgetposter. Detta visar att det finns brister i planeringen och genomförandet av budgeten.

UPPFÖLJNING AV TIDIGARE ÅRS KOMMENTARER

13.

En översikt över de korrigerande åtgärder som har vidtagits som en reaktion på revisionsrättens kommentarer från tidigare år finns i bilaga I.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning IV, med ledamoten Milan Martin CVIKL som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 1 juli 2014.

För revisionsrätten

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Ordförande


(1)  EGT L 63, 6.3.2002, s. 1.

(2)  I bilaga II sammanfattas Eurojusts behörighet och verksamhet i informationssyfte.

(3)  I årsredovisningen ingår balans- och resultaträkningen, kassaflödesanalysen, sammanställningen av förändringar i nettotillgångarna och en sammanfattning av de viktigaste redovisningsprinciperna och andra förklarande noter.

(4)  Här ingår sammanställningen av resultatet av budgetgenomförandet med bilaga.

(5)  Artiklarna 39 och 50 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

(6)  De redovisningsregler som antagits av kommissionens räkenskapsförare bygger på de internationella redovisningsstandarderna för den offentliga sektorn (Ipsas) som ges ut av Internationella revisorsförbundet IFAC eller, när så är lämpligt, på de internationella redovisningsstandarderna International Accounting Standards (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) som ges ut av International Accounting Standards Board (IASB).

(7)  Artikel 107 i förordning (EU) nr 1271/2013.


BILAGA I

Uppföljning av tidigare års kommentarer

År

Revisionsrättens kommentar

Genomförande av korrigerande åtgärder

(Har genomförts/Pågår/Har inte genomförts/e.t.)

2011

I rapporten för budgetåret 2010 noterade revisionsrätten att de respektive rollerna och ansvarsområdena för direktören och Eurojusts kollegium behöver omdefinieras för att man ska undvika den överlappning i fråga om ansvarsområden som nu uppkommer på grund av inrättandeförordningen (1). Inga korrigerande åtgärder har vidtagits under 2011.

Pågår

2011

Eurojust har ännu inte antagit alla tillämpningsföreskrifter till tjänsteföreskrifterna (2).

Har genomförts

2012

Ett ramkontrakt för säkerhetstjänster undertecknades 2008 och ändrades 2009. De ändrade bestämmelserna för beräkning av priser ledde till en successiv ökning med upp till 22 %, trots att priserna enligt det ursprungliga ramkontraktet fick stiga med högst 4 %. Den totala prisökning som översteg taket på 4 % uppgick till ungefär 4 40  000 euro för perioden 2008–2012, varav ungefär 68  000 euro betalades ut 2012. En så stor ökning kan innebära risk för att öppenheten och rättvisan i den ursprungliga upphandlingen minskar och för att konkurrensen snedvrids.

e.t.

2012

Insynen i rekryteringsförfarandena kan förbättras. Det fanns inga bevis för att uttagningskommittén hade fastställt provfrågor och intervjufrågor innan den gick igenom ansökningarna och inga bevis för att viktningen mellan skriftliga prov och intervjuer fastställdes innan den bedömde de sökande.

Har genomförts


(1)  Artiklarna 28, 29, 30 och 36 i rådets beslut 2002/187/RIF, ändrat genom rådets beslut 2003/659/RIF (EUT L 245, 29.9.2003, s. 44) och 2009/426/RIF (EUT L 138, 4.6.2009, s. 14).

(2)  Det saknas tillämpningsföreskrifter för följande områden: ändring av lönegradsplacering, administrativa utredningar och disciplinära ärenden, deltidsarbete, arbetsdelning, chefer på mellannivå, tillfällig tjänstgöring på chefstjänster, bedömning av högre tjänstemän, förtida avgångspensionering utan minskning av pensionsrättigheter, tjänstledighet, personalkommitté och handledning för tjänsteresor.


BILAGA II

Eurojust (Haag)

Behörighet och verksamhet

Unionens behörighetsområden enligt fördraget

(Artikel 85 i EUF-fördraget)

Eurojusts uppgift ska vara att stödja och stärka samordning och samarbete mellan de nationella myndigheter som har till uppgift att utreda och lagföra allvarlig brottslighet som berör två eller flera medlemsstater [...].

Eurojusts behörighet

(Artiklarna 3, 5, 6 och 7 i rådets beslut 2002/187/RIF, ändrat genom beslut 2003/659/RIF och beslut 2009/426/RIF)

Mål

Artikel 3 i rådets beslut 2002/187/RIF, ändrat genom beslut 2003/659/RIF och beslut 2009/426/RIF

Vid sådana utredningar och åtal som berör två eller flera medlemsstater och som rör brottsliga beteenden enligt artikel 4 i samband med grov brottslighet, särskilt om den är organiserad, ska målen för Eurojust vara att

a)

främja och förbättra samordningen mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter av utredningar och åtal i medlemsstaterna, med beaktande av varje begäran från en medlemsstats behöriga myndighet och all information från varje behörigt organ enligt de bestämmelser som fastställts inom ramen för fördragen,

b)

förbättra samarbetet mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, särskilt genom att underlätta genomförandet av begäranden och beslut om rättsligt samarbete, inbegripet när det gäller instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande,

c)

på annat sätt stödja medlemsstaternas behöriga myndigheter för att effektivisera deras utredningar och åtal.

Uppgifter

Artikel 5 i rådets beslut 2002/187/RIF, ändrat genom beslut 2003/659/RIF och beslut 2009/426/RIF

1.

För att kunna uppfylla sina mål ska Eurojust fullgöra sina uppgifter

a)

genom en eller flera berörda nationella medlemmar i enlighet med artikel 6, eller

b)

som ett kollegium i enlighet med artikel 7, när

i)

en eller flera nationella medlemmar som berörs av ett ärende som behandlas av Eurojust begär det, eller

ii)

det är fråga om utredningar eller åtal som har konsekvenser för unionen eller kan röra andra medlemsstater än de direkt inblandade, eller

iii)

det rör sig om en allmän fråga som gäller genomförandet av Eurojusts målsättning, eller

iv)

det i övrigt föreskrivs i detta beslut.

2.

När Eurojust fullgör sina uppgifter ska enheten ange om den agerar genom en eller flera nationella medlemmar i enlighet med artikel 6 eller som kollegium i enlighet med artikel 7.

Artikel 6 i rådets beslut 2002/187/RIF, ändrat genom beslut 2003/659/RIF och beslut 2009/426/RIF)

1.

När Eurojust agerar genom sina berörda nationella medlemmar,

a)

får den, med angivande av sina skäl därför, anmoda de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att

i)

göra en utredning eller väcka åtal beträffande specificerade gärningar,

ii)

godta att en av dem kan vara bättre skickad att göra en utredning eller väcka åtal beträffande specificerade gärningar,

iii)

skapa samordning mellan de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater,

iv)

inrätta en gemensam utredningsgrupp i enlighet med relevanta samarbetsinstrument,

v)

tillhandahålla all information som Eurojust behöver för att fullgöra sina uppgifter,

vi)

vidta särskilda utredningsåtgärder,

vii)

vidta andra åtgärder som är motiverade med anledning av utredningen eller åtalet.

b)

ska den sörja för att de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna informerar varandra om de utredningar och åtal som Eurojust har kännedom om,

c)

ska den på begäran bistå medlemsstaternas behöriga myndigheter för att säkerställa bästa möjliga samordning av utredningar och åtal,

d)

ska den bidra till ett förbättrat samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter,

e)

ska den samarbeta och samråda med det europeiska rättsliga nätverket, bland annat genom att använda och bidra till att förbättra dess dokumentationsdatabas,

f)

ska den, i de fall som avses i artikel 3.2 och 3.3 och med kollegiets samtycke, bistå vid utredningar och åtal som berör de behöriga myndigheterna i en enda medlemsstat.

2.

Medlemsstaterna ska se till att de behöriga nationella myndigheterna utan dröjsmål svarar på begäranden som görs enligt denna artikel.

Artikel 7 i rådets beslut 2002/187/RIF, ändrat genom beslut 2003/659/RIF och beslut 2009/426/RIF)

1.

När Eurojust agerar som ett kollegium

a)

får den vid de typer av brottslighet och de brott som avses i artikel 4.1 genom en motiverad begäran uppmana de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna att

i)

göra en utredning eller väcka åtal beträffande specificerade gärningar,

ii)

godta att en av dem kan vara bättre skickad att göra en utredning eller väcka åtal beträffande specificerade gärningar,

iii)

skapa samordning mellan de behöriga myndigheterna i berörda medlemsstater,

iv)

inrätta en gemensam utredningsgrupp i enlighet med relevanta samarbetsinstrument,

v)

tillhandahålla den information som Eurojust behöver för att fullgöra sina uppgifter,

b)

ska den sörja för att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna informerar varandra om de utredningar och åtal som Eurojust har kännedom om och som har konsekvenser för unionen, eller som kan beröra andra medlemsstater än de direkt berörda,

c)

ska den på begäran bistå medlemsstaternas behöriga myndigheter för att säkerställa bästa möjliga samordning av utredningar och åtal,

d)

ska den bidra till ett förbättrat samarbete mellan medlemsstaternas behöriga myndigheter, bland annat på grundval av Europols analys,

e)

ska den samarbeta och samråda med det europeiska rättsliga nätverket, bland annat genom att använda och bidra till att förbättra dess dokumentationsdatabas,

f)

får den bistå Europol, bland annat genom att lämna yttranden på grundval av Europols analyser,

g)

får den ge logistiskt stöd i de fall som avses i leden a, c och d. Detta logistiska stöd kan bland annat utgöras av stöd till översättning, tolkning och anordnande av samordningsmöten.

2.

När två eller flera nationella medlemmar inte kan enas om hur man ska lösa ett fall av behörighetskonflikt när det gäller att göra utredningar eller väcka åtal i enlighet med artikel 6, och särskilt artikel 6.1 c, ska kollegiet ombes att avge ett skriftligt icke-bindande yttrande om fallet, om frågan inte kan lösas i samförstånd mellan de berörda nationella myndigheterna. Kollegiets yttrande ska omedelbart vidarebefordras till de berörda medlemsstaterna. Denna punkt påverkar inte tillämpningen av punkt 1a ii.

3.

Utan hinder av bestämmelserna i de instrument som Europeiska unionen antagit om rättsligt samarbete får en behörig myndighet rapportera till Eurojust om upprepade avslag eller svårigheter beträffande verkställigheten av begäranden och beslut om rättsligt samarbete, inbegripet när det gäller instrument som ger verkan åt principen om ömsesidigt erkännande, och be kollegiet utfärda ett skriftligt icke-bindande yttrande om frågan, om den inte kan lösas i samförstånd mellan de berörda nationella myndigheterna eller genom ingripande av de berörda nationella medlemmarna. Kollegiets yttrande ska omedelbart vidarebefordras till de berörda medlemsstaterna.

Organisation

(Artiklarna 2, 9, 23, 28, 29 och 36 i rådets beslut om Eurojust 2002/187/RIF; artikel 3 i Eurojusts arbetsordning)

Kollegiet

Kollegiet ska ansvara för Eurojusts organisation och funktion. Kollegiet ska bestå av nationella medlemmar från varje medlemsstat som har sänts ut i enlighet med medlemsstatens rättsliga system och som är åklagare, domare eller polistjänstemän. Kollegiet ska bland de nationella medlemmarna välja en ordförande.

Direktör

Den administrativa direktören ska utses av kollegiet med två tredjedels majoritet.

Den gemensamma tillsynsmyndigheten

Ska kontrollera behandlingen av personuppgifter.

Extern revision

Europeiska revisionsrätten.

Myndighet som beviljar ansvarsfrihet

Europaparlamentet på rådets rekommendation som ska antas med kvalificerad majoritet.

Medel till Eurojusts förfogande 2013 (2012)

Slutlig budget

32,4(33,3) miljoner euro inklusive inkomster avsatta för särskilda ändamål

Personalstyrka den 31 december 2013

Nationella medlemmar: 28 (varav två baserade i medlemsstaterna) (27, varav två baserade i medlemsstaterna).

Ersättare till nationella medlemmar: 20 (varav elva baserade i medlemsstaterna) (17, varav tio baserade i medlemsstaterna).

Assistenter till nationella medlemmar: 21 (varav åtta baserade i medlemsstaterna) (22, varav elva baserade i medlemsstaterna).

Tillfälligt anställda: 203 (188).

Kontraktsanställda: 27 (29).

Utstationerade nationella experter: 14 (18).

Produkter och tjänster 2013 (2012)

Antal samordningssammanträden: 206 (194)

Antal ärenden totalt: 1  576(1  533)

Bedrägeri: 472 (382)  (1).

(Rörlig) organiserad brottslighet: 264 (231)  (1)

Narkotikahandel: 248 (263)  (1).

Penningtvätt: 202 (144)  (1).

Olaglig invandring och människohandel: 110 (89)  (1).

Korruption: 56 (30)  (1).

It-brott: 29 (42)  (1).

Terrorism: 17 (32)  (1).

Brott som skadar EU:s ekonomiska intressen: 15 (27)  (1).


(1)  Den förteckning över brott som används för klassificering av fallen speglar Eurojusts prioriterade brottstyper 2013.

Källa: Bilagan har tillhandahållits av Eurojust.


EUROJUSTS SVAR

11.

Euojust accepterar det faktum att överföringarna till 2014 för titel III är relativt höga, men hänvisar till motiveringarna som har identifierats av domstolen. Eurosjust förblir vaksamt för att undvika eventuella omotiverade överföringar.

12.

Eurojust accepterar kommentaren och har redan genomfört vägledning av domstolen genom att minska antalet budgetposter som används i räkenskapsår 2014 med 26,4 %.