10.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 442/282


SPRÁVA

o overení ročnej účtovnej závierky Eurojustu za rozpočtový rok 2013 spolu s odpoveďami Eurojustu

(2014/C 442/33)

ÚVOD

1.

Jednotka pre justičnú spoluprácu Európskej únie (ďalej len „Eurojust“) so sídlom v Haagu bola zriadená na základe rozhodnutia Rady 2002/187/SVV (1) s cieľom posilniť boj proti závažnému organizovanému zločinu. Jej cieľom je zlepšenie koordinácie cezhraničných vyšetrovaní a trestných stíhaní v členských štátoch Európskej únie a tiež v nečlenských štátoch (2).

NA PODPORU VYHLÁSENIA O VIEROHODNOSTI

2.

Audítorský prístup Dvora audítorov zahŕňa analytické audítorské postupy, priame testovanie transakcií a hodnotenie kľúčových kontrol systémov dohľadu a kontroly Eurojustu. Dopĺňajú ich dôkazy získané prácou iných audítorov (ak sú relevantné) a analýza vyhlásení vedenia.

VYHLÁSENIE O VIEROHODNOSTI

3.

Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Dvor audítorov kontroloval:

a)

ročnú účtovnú závierku inštitútu, ktorá pozostáva z finančných výkazov (3) a výkazov o plnení rozpočtu (4) za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2013, a

b)

zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií.

Zodpovednosť vedenia

4.

Vedenie zodpovedá za vyhotovenie a verné predloženie ročnej účtovnej závierky Eurojustu a za zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií (5):

a)

Zodpovednosť vedenia v súvislosti s ročnou účtovnou závierkou Eurojustu zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie systému vnútornej kontroly relevantného pre zostavenie a verné predloženie finančných výkazov, v ktorých sa nenachádzajú významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby; výber a uplatňovanie vhodných účtovných postupov na základe účtovných pravidiel prijatých účtovníkom Komisie (6); a účtovné odhady, ktoré sú za daných okolností primerané. Správny riaditeľ schvaľuje ročnú účtovnú závierku Eurojustu po jej zostavení účtovníkom Eurojustu na základe všetkých dostupných informácií a po priložení poznámky k účtovnej závierke, v ktorej účtovník okrem iného vyhlasuje, že získal primeranú istotu, že účtovná závierka vyjadruje pravdivo a verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu Eurojustu.

b)

Zodpovednosť vedenia v súvislosti so zákonnosťou a riadnosťou príslušných transakcií a s dodržiavaním zásady riadneho finančného hospodárenia zahŕňa návrh, zavedenie a udržiavanie účinného a efektívneho systému vnútornej kontroly, ktorý obsahuje primeraný dohľad a náležité opatrenia na zabránenie nezrovnalostiam a podvodom a v prípade potreby právne konanie na spätné získanie nesprávne vyplatených alebo využitých finančných prostriedkov.

Zodpovednosť audítora

5.

Zodpovednosťou Dvora audítorov je na základe auditu predložiť Európskemu parlamentu a Rade (7) vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti ročnej účtovnej závierky a zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií. Dvor audítorov vykonáva audit v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi a etickým kódexom IFAC a medzinárodnými štandardmi najvyšších kontrolných inštitúcií INTOSAI. Podľa týchto štandardov je Dvor audítorov povinný naplánovať a vykonať audit tak, aby získal primeranú istotu, že ročná účtovná závierka Eurojustu neobsahuje významné nesprávnosti a že príslušné transakcie sú zákonné a riadne.

6.

Audit zahŕňa postupy na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch v účtovnej závierke, ako aj o zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií. Výber postupov závisí od úsudku audítora, ktorý hodnotí riziko významných nesprávností v účtovnej závierke, ako i to, či v príslušných transakciách došlo k závažnému porušeniu právneho rámca Európskej únie, či už z dôvodu podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní týchto rizík audítor zohľadňuje akékoľvek vnútorné kontroly, ktoré sú relevantné pre zostavenie a verné predloženie účtovnej závierky, a systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa uplatňujú s cieľom zaistiť zákonnosť a riadnosť príslušných transakcií, aby sa mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností. Audit tiež obsahuje hodnotenie vhodnosti uplatnených účtovných postupov a primeranosti účtovných odhadov, ako aj hodnotenie predloženia účtovnej závierky ako celku.

7.

Dvor audítorov sa domnieva, že získal dostatočné a primerané audítorské dôkazy pre svoje vyhlásenie o vierohodnosti.

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

8.

Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka Eurojustu vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk jeho finančnú situáciu k 31. decembru 2013 a výsledky jeho transakcií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jeho nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie.

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou

9.

Podľa názoru Dvora audítorov sú transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou Eurojustu za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2013 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

10.

Pripomienky uvedené v nasledujúcej časti nemajú vplyv na stanoviská Dvora audítorov.

PRIPOMIENKY K ROZPOČTOVÉMU HOSPODÁRENIU

11.

Miera viazaných rozpočtových prostriedkov v rôznych hlavách sa pohybovala medzi 99 % a 98 % celkových rozpočtových prostriedkov, čo naznačuje, že právne záväzky boli uzavreté včas. Avšak miera viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 bola vysoká v hlave III (prevádzkové výdavky) na úrovni 2 3 41  825 EUR (32 %). Bolo to spôsobené najmä oneskoreným odovzdaním riadenia interného softvéru novému poskytovateľovi služby na konci roka. Taktiež úhrady výdavkov z grantových schém, ktoré sa použili na podporu „spoločných vyšetrovateľských tímov“, boli splatné až v roku 2014.

12.

V roku 2013 agentúra uskutočnila 49 rozpočtových prenosov, ktoré ovplyvnili 101 rozpočtových riadkov. To poukazuje na nedostatky v plánovaní a plnení rozpočtu.

KONTROLA PRIJATIA OPATRENÍ NA ZÁKLADE PRIPOMIENOK Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

13.

Prehľad nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na pripomienky Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov je uvedený v prílohe I.

Túto správu prijala komora IV, ktorej predsedá Milan Martin CVIKL, člen Dvora audítorov, v Luxemburgu na svojom zasadnutí 1. júla 2014.

Za Dvor audítorov

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

predseda


(1)  Ú. v. ES L 63, 6.3.2002, s. 1.

(2)  V prílohe II sú na informačné účely zhrnuté právomoci a činnosti Eurojustu.

(3)  Finančné výkazy obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

(4)  Výkazy o plnení rozpočtu pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy k nemu.

(5)  Články 39 a 50 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1271/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42).

(6)  Účtovné pravidlá schválené účtovníkom Komisie sú založené na medzinárodných účtovných štandardoch pre verejný sektor (IPSAS) vydaných Medzinárodnou federáciou účtovníkov, prípadne na medzinárodných účtovných štandardoch (IAS)/medzinárodných štandardoch finančného výkazníctva (IFRS) vydaných Radou pre medzinárodné účtovné štandardy.

(7)  Článok 107 nariadenia (EÚ) č. 1271/2013.


PRÍLOHA I

Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok z predchádzajúcich rokov

Rok

Pripomienka Dvora audítorov

Stav nápravného opatrenia

(Dokončené/Prebieha/Nedokončené/Nevzťahuje sa)

2011

Dvor audítorov vo svojej správe za rozpočtový rok 2010 poznamenal, že existuje priestor na zváženie predefinovania príslušných úloh a zodpovedností medzi riaditeľom a kolégiom Eurojustu, aby sa predišlo prekrývaniu zodpovedností, ku ktorému v súčasnosti dochádza na základe zakladajúceho nariadenia (1).V roku 2011 neboli prijaté nijaké nápravné opatrenia.

Prebieha

2011

Eurojust doteraz neprijal všetky vykonávacie pravidlá k služobnému poriadku) (2).

Dokončené

2012

V roku 2008 bola podpísaná rámcová zmluva na bezpečnostné služby, ku ktorej bol v roku 2009 uzatvorený dodatok. Na základe vzorca na výpočet cien uvedeného v dodatku sa ceny progresívne zvýšili na 22 %, kým v pôvodnej rámcovej zmluve sa stanovilo maximálne zvýšenie vo výške 4 %. Celkové zvýšenie ceny nad strop 4 % predstavovalo 4 40  000 EUR za obdobie 2008 až 2012, z ktorých 68  000 EUR bolo vyplatených v roku 2012. Takýto veľký nárast môže ohroziť transparentnosť a férovosť pôvodného postupu verejného obstarávania a narušiť hospodársku súťaž.

Nevzťahuje sa

2012

Existuje priestor na zlepšenie transparentnosti postupov prijímania zamestnancov. Nenašli sa dôkazy, že otázky na testy a pohovory boli stanovené pred preskúmaním prihlášok výberovou komisiou, a nie sú dôkazy ani o tom, že váha kritérií písomných testov a pohovorov bola stanovená pred preverením uchádzačov.

Dokončené


(1)  Články 28, 29, 30 a 36 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV zmeneného rozhodnutím Rady 2003/659/SVV (Ú. v. EÚ L 245, 29.9.2003, s. 44) a rozhodnutím Rady 2009/426/SVV (Ú. v. EÚ L 138, 4.6.2009, s. 14).

(2)  Vykonávacie pravidlá chýbajú pre tieto oblasti: „Zmena zaradenia“, „Administratívne vyšetrovania a disciplinárne konanie“, „Práca na čiastočný úväzok“, „Zdieľané pracovné miesto“, „Stredný manažment“, „Dočasné zastávanie riadiacich pozícií“, „Hodnotenie vyššieho manažmentu“, „Predčasný odchod do dôchodku bez zníženia dôchodkových práv“, „Dovolenka“, „Výbor zamestnancov“ a „Usmernenia k služobným cestám“.


PRÍLOHA II

Eurojust (Haag)

Právomoci a činnosti

Oblasti právomocí Únie vyplývajúce zo ZFEÚ

(článok 85 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)

Poslaním Eurojustu je podporovať a posilňovať koordináciu a spoluprácu medzí vnútroštátnymi orgánmi v boji proti vážnym formám cezhraničnej trestnej činnosti, ktoré sa týkajú Európskej únie.

Právomoci Eurojustu

(stanovené v článkoch 3, 5, 6 a 7 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, zmeneného rozhodnutím 2003/659/SVV a rozhodnutím 2009/426/SVV)

Ciele

Článok 3 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, zmeneného rozhodnutím 2003/659/SVV a rozhodnutím 2009/426/SVV

V kontexte vyšetrovaní a trestných stíhaní týkajúcich sa dvoch alebo viacerých členských štátov, trestnej činnosti uvedenej v článku 4 vo vzťahu k závažným trestným činom, najmä ak sú organizované, budú ciele Eurojustu:

a)

stimulovať a zdokonaľovať koordináciu vyšetrovaní a trestných stíhaní v členských štátoch medzi príslušnými orgánmi členského štátu, berúc do úvahy ľubovoľnú žiadosť pochádzajúcu od príslušného orgánu členského štátu a ľubovoľné informácie poskytnuté ľubovoľným orgánom príslušným na základe ustanovení prijatých v rámci zmlúv;

b)

zdokonaľovať spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov, najmä uľahčovaním vybavovania žiadostí o justičnú spoluprácu a vykonávania rozhodnutí o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí súvisiacich s nástrojmi, ktorými sa priznáva účinok zásade vzájomného uznávania;

c)

inak podporovať príslušné orgány členských štátov, aby sa ich vyšetrovania a trestné stíhania stali efektívnejšími.

Úlohy

Článok 5 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, zmeneného rozhodnutím 2003/659/SVV a rozhodnutím 2009/426/SVV

1.

S cieľom uskutočňovania svojich cieľov bude Eurojust plniť svoje úlohy:

a)

prostredníctvom jedného alebo viacerých svojich príslušných národných členov v súlade s článkom 6;

b)

alebo ako kolégium v súlade s článkom 7:

i)

ak ho o to požiada jeden alebo viacerí národní členovia zainteresovaní na prípade, ktorým sa Eurojust zaoberá;

ii)

alebo ak prípad zahrňuje vyšetrovania a trestné stíhania, ktoré majú dopad na úrovni únie alebo ktoré môžu vplývať na iné členské štáty, než tie, ktorých sa bezprostredne týka;

iii)

alebo ak ide o všeobecnú otázku týkajúcu sa dosahovania jeho cieľov;

iv)

alebo ak je v tomto rozhodnutí stanovené inak.

2.

Pri plnení svojich úloh Eurojust uvedie, či koná prostredníctvom jedného alebo viacerých národných členov v zmysle článku 6 alebo ako kolégium v zmysle článku 7.

Článok 6 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, zmeneného rozhodnutím 2003/659/SVV a rozhodnutím 2009/426/SVV

1.

Ak Eurojust koná prostredníctvom svojich príslušných národných členov:

a)

môže spolu s odôvodnením požiadať príslušné orgány dotknutých členských štátov, aby zvážili:

i)

podniknutie vyšetrovania alebo trestného stíhania konkrétnych činov;

ii)

akceptovanie, že jeden z nich môže mať lepšie možnosti podniknúť vyšetrovanie alebo trestné stíhanie konkrétnych činov;

iii)

koordináciu medzi príslušnými orgánmi príslušných členských štátov;

iv)

vytvorenie spoločného vyšetrovacieho tímu v súlade s príslušnými nástrojmi spolupráce;

v)

či mu poskytnú informácie nevyhnutné na plnenie jeho úloh;

vi)

prijatie osobitných vyšetrovacích opatrení;

vii)

prijatie iného opodstatneného opatrenia na účely vyšetrovania alebo trestného stíhania;

b)

zabezpečí, aby sa príslušné orgány príslušných členských štátov vzájomne informovali o vyšetrovaniach a trestných stíhaniach, o ktorých bol informovaný;

c)

bude na ich žiadosť pomáhať príslušným orgánom členských štátov, pri zabezpečovaní čo najlepšej možnej koordinácie vyšetrovaní a trestných stíhaní;

d)

poskytne pomoc s cieľom zdokonalenia spolupráce medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi;

e)

bude spolupracovať a radiť sa s Európskou súdnou sieťou, vrátane využívania a prispievania k zdokonaleniu jej dokumentárnej databázy;

f)

bude v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 2 a 3 a so súhlasom kolégia napomáhať pri vyšetrovaniach alebo trestných stíhaniach týkajúcich sa príslušných orgánov len jedného členského štátu;

2.

Členské štáty tiež zabezpečia, aby príslušné vnútroštátne orgány na žiadosti podľa tohto článku odpovedali bezodkladne.

Článok 7 rozhodnutia Rady 2002/187/SVV, zmeneného rozhodnutím 2003/659/SVV a rozhodnutím 2009/426/SVV

1.

Ak Eurojust koná ako kolégium:

a)

môže vo vzťahu k druhom kriminality a trestným činom uvedeným v článku 4 ods. 1 požiadať príslušné orgány príslušného členského štátu, s udaním svojich dôvodov aby:

i)

podnikli vyšetrovanie alebo trestné stíhanie konkrétnych činov;

ii)

akceptovali, že jeden z nich môže mať lepšie možnosti podniknúť vyšetrovanie alebo trestné stíhanie konkrétnych činov;

iii)

zabezpečili koordináciu medzi príslušnými orgánmi príslušných členských štátov;

iv)

vytvorili spoločný vyšetrovací tím súlade s príslušnými nástrojmi spolupráce;

v)

poskytli informácie nevyhnutné na plnenie jeho úloh;

b)

zabezpečí, aby sa príslušné orgány príslušných členských štátov vzájomne informovali o vyšetrovaniach a trestných stíhaniach, o ktorých bol informovaný a ktoré majú dopad na úrovni Únie alebo ktoré môžu vplývať na iné členské štáty, než tie, ktoré sú priamo zainteresované;

c)

bude na ich žiadosť pomáhať príslušným orgánom členských štátov, pri zabezpečovaní čo najlepšej možnej koordinácie vyšetrovaní a trestných stíhaní;

d)

poskytne pomoc s cieľom zdokonalenia spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov, najmä na základe analýzy Europolu;

e)

bude spolupracovať a radiť sa s Európskou súdnou sieťou, vrátane využívania a prispievania k zdokonaleniu jej dokumentárnej databázy;

f)

môže pomáhať Europolu, najmä poskytovaním svojich stanovísk na základe analýz uskutočnených Europolom;

g)

môže poskytovať logistickú podporu v prípadoch uvedených v písm. a), c) a d) vyššie. Takáto logistická podpora môže zahrňovať pomoc ohľadne prekladov, tlmočenia a organizovania koordinačných stretnutí.

2.

Ak sa dvaja alebo viacerí národní členovia nemôžu dohodnúť na tom, ako vyriešiť spor o právomoc v prípade vyšetrovania alebo trestného stíhania podľa článku 6, a najmä článku 6 ods. 1 písm. c), a ak záležitosť nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou dotknutých príslušných vnútroštátnych orgánov, kolégium sa požiada, aby k veci vydalo nezáväzné písomné stanovisko. Stanovisko kolégia sa bezodkladne zašle dotknutým členským štátom. Týmto odsekom nie je dotknutý odsek 1 písm. a) bod ii).

3.

Bez ohľadu na ustanovenia uvedené v ktoromkoľvek nástroji, ktorý prijala Európska únia vo vzťahu k justičnej spolupráci, môže príslušný orgán informovať Eurojust o opakovaných odmietnutiach alebo ťažkostiach týkajúcich sa vybavenia žiadosti o justičnú spoluprácu alebo vykonania rozhodnutia o justičnej spolupráci vrátane žiadostí a rozhodnutí súvisiacich s nástrojmi, ktorými sa priznáva účinok zásade vzájomného uznávania, a požiadať kolégium, aby vydalo nezáväzné písomné stanovisko k danej záležitosti, ak ju nie je možné vyriešiť vzájomnou dohodou príslušných vnútroštátnych orgánov alebo zapojením dotknutých národných členov. Stanovisko kolégia sa bezodkladne zašle dotknutým členským štátom.

Správa

(Články 2, 9, 23, 28, 29 a 36 rozhodnutia, ktorým sa zriaďuje Eurojust 2002/187/SVV; článok 3 rokovacieho poriadku Eurojustu)

Kolégium

Kolégium zodpovedá za organizáciu a výkon činností Eurojustu. Kolégium je zložené z národných členov pridelených každým členským štátom v súlade s jeho právnym systémom, ktorí sú prokurátormi, sudcami alebo policajtmi s rovnocennými právomocami. Kolégium volí svojho predsedu spomedzi národných členov.

Riaditeľ

Správny riaditeľ je menovaný kolégiom 2/3 väčšinou.

Spoločný dozorný orgán

Dohliada nad spracúvaním osobných údajov.

Vonkajšia kontrola

Európsky dvor audítorov.

Orgán udeľujúci absolutórium

Európsky parlament kvalifikovanou väčšinou na odporúčanie Rady.

Zdroje, ktoré mal Eurojust k dispozícii v roku 2013 (2012)

Konečný rozpočet

32,4(33,3) mil. EUR vrátane pripísaných príjmov

Stav zamestnancov k 31. decembru 2013

Národní členovia: 28 (z toho 2 v členských štátoch) (27, z toho 2 v členskom štáte)

Zástupcovia národných členov: 20 (z toho 11 v členských štátoch) (17, z toho 10 v členských štátoch)

Asistenti národných členov: 21 (z toho 8 v členských štátoch) (22, z toho 11 v členských štátoch)

Dočasní zamestnanci: 203 (188)

Zmluvní zamestnanci: 27 (29)

Vyslaní národní experti: 14 (18)

Produkty a služby v roku 2013 (2012)

Počet koordinačných zasadnutí: 206 (194)

Počet prípadov spolu: 1  576(1  533)

Zavádzania a podvody: 472 (382)  (1)

(Mobilný) organizovaný zločin: 264 (231)  (1)

Nezákonné obchodovanie s drogami: 248 (263)  (1)

Pranie špinavých peňazí: 202 (144)  (1)

Nezákonná imigrácia a obchodovanie s ľuďmi: 110 (89)  (1)

Korupcia: 56 (30)  (1)

Počítačová kriminalita: 29 (42)  (1)

Terorizmus: 17 (32)  (1)

Kriminálne priestupky ohrozujúce finančné záujmy EÚ: 15 (27)  (1)


(1)  Zoznam trestných činov použitý na klasifikáciu prípadov odráža prioritné typy zločinov pre Eurojust v roku 2013.

Zdroj: Informácie poskytnuté Eurojustom.


ODPOVEDE EUROJUSTU

11.

Eurojust akceptuje skutočnosť, že prevody do roku 2014 pre hlavu III sú relatívne vysoké, avšak odvoláva sa na odôvodnenia zistené súdom. Eurojust dbá, aby nedošlo k žiadnym neoprávneným prevodom.

12.

Eurojust poznámku akceptuje a príslušné usmernenie súdu už uskutočnil tým, že znížil počet riadkov rozpočtu na finančný rok 2014 o 26,4 %.