10.12.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 442/282


ATASKAITA

dėl Eurojusto 2013 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Eurojusto atsakymais

(2014/C 442/33)

ĮVADAS

1.

Hagoje įsikūręs Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys (toliau – Eurojustas) buvo įsteigtas Tarybos sprendimu 2002/187/TVR (1) siekiant sustiprinti kovą su sunkiomis organizuoto nusikalstamumo formomis. Jo tikslas – gerinti Europos Sąjungos valstybių narių bei valstybių narių ir trečiųjų šalių tarpvalstybinių tyrimų ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn koordinavimą (2).

PATIKINIMO PAREIŠKIMĄ PATVIRTINANTI INFORMACIJA

2.

Audito Rūmų taikomas audito metodas apima analitines audito procedūras, tiesioginį operacijų testavimą ir Eurojusto priežiūros ir kontrolės sistemų pagrindinių kontrolės priemonių įvertinimą. Be to, prireikus, naudojami iš kitų auditorių darbų gauti įrodymai ir atliekama vadovybės pareiškimų analizė.

PATIKINIMO PAREIŠKIMAS

3.

Atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 287 straipsnio nuostatas, Audito Rūmai auditavo:

a)

Eurojusto metines finansines ataskaitas, kurias sudaro 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų finansinės atskaitomybės (3) ir biudžeto vykdymo ataskaitos (4); ir

b)

šiose finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.

Vadovybės atsakomybė

4.

Vadovybė yra atsakinga už Eurojusto metinių finansinių ataskaitų rengimą ir sąžiningą jų pateikimą bei atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą (5).

a)

Su Eurojusto metinėmis finansinėmis ataskaitomis susijusi vadovybės atsakomybė apima vidaus kontrolės sistemos, – susijusios su finansinės atskaitomybės, kurioje nėra reikšmingų dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių iškraipymų, parengimu ir sąžiningu pateikimu, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą; tinkamų apskaitos metodų, remiantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis (6), pasirinkimą ir taikymą; esamomis aplinkybėmis pagrįstų apskaitinių įvertinimų atlikimą. Administracijos direktorius Eurojusto metines finansines ataskaitas patvirtina po to, kai jo apskaitos pareigūnas jas parengė remdamasis visa turima informacija ir pateikė su finansinėmis ataskaitomis susijusį raštą, kuriame, be kita ko, nurodo, kad jis turi pakankamą patikinimą, kad jos visais reikšmingais aspektais tikrai ir teisingai atspindi Eurojusto finansinę būklę;

b)

su atspindimų operacijų teisėtumu ir tvarkingumu bei patikimo finansų valdymo atitiktimi susijusi vadovybės atsakomybė apima veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės, – apimančios pakankamą priežiūrą ir tinkamas priemones, siekiant išvengti pažeidimų ir sukčiavimo bei, prireikus, teismines procedūras, susigrąžinant neteisingai išmokėtas ar panaudotas lėšas, – nustatymą, taikymą ir priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė

5.

Audito Rūmai, remdamiesi savo audito rezultatais, privalo pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai (7) metinių finansinių ataskaitų patikimumo bei jose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą. Audito Rūmai savo auditą atlieka vadovaudamiesi IFAC tarptautiniais audito standartais ir etikos kodeksais bei INTOSAI tarptautiniais aukščiausiųjų audito institucijų standartais. Pagal šiuos standartus reikalaujama, kad Audito Rūmai planuotų ir atliktų auditą tokiu būdu, kad būtų gautas pakankamas patikinimas dėl to, ar Eurojusto metinėse finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų, o jose atspindimos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos.

6.

Atliekant auditą, taikomos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus apie sumas ir kitą informaciją finansinėse ataskaitose bei apie jose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą. Procedūros pasirenkamos auditoriaus nuožiūra, remiantis dėl sukčiavimo ar klaidų atsiradusių finansinių ataskaitų reikšmingų iškraipymų ar susijusių operacijų reikšmingos neatitikties Europos Sąjungos teisinio pagrindo reikalavimams rizikos vertinimu. Atlikdamas šiuos rizikos vertinimus, auditorius atsižvelgia į visas vidaus kontrolės priemones, susijusias su finansinių ataskaitų rengimu ir sąžiningu jų pateikimu, taip pat į operacijų teisėtumui ir tvarkingumui užtikrinti įdiegtas priežiūros ir kontrolės sistemas, ir nustato esamomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras. Atliekant auditą taip pat įvertinamas apskaitos metodų tinkamumas, atliktų apskaitinių vertinimų pagrįstumas ir bendras finansinių ataskaitų pateikimas.

7.

Audito Rūmai mano, kad gauti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami jų patikinimo pareiškimui pagrįsti.

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

8.

Audito Rūmų nuomone, Eurojusto metinėse finansinėse ataskaitose Eurojusto finansinė būklė 2013 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip to reikalauja jo finansinis reglamentas ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtos apskaitos taisyklės.

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

9.

Audito Rūmų nuomone, 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

10.

Toliau pateiktos pastabos šių Audito Rūmų nuomonių nekeičia.

PASTABOS DĖL BIUDŽETO VALDYMO

11.

Įvairioms antraštinėms dalims įsipareigotų asignavimų lygis svyravo nuo 99 % iki 98 % visų asignavimų, kas parodo, kad teisiniai įsipareigojimai buvo prisiimti laiku. Tačiau į 2014 metus perkeltų įsipareigotų asignavimų lygis III antraštinėje dalyje (veiklos išlaidos) buvo aukštas ir sudarė 2 3 41  825 eurus (32 %). Tai iš esmės susiję su vėlavimais vidaus programinės įrangos valdymą metų pabaigoje perduodant naujam paslaugų teikėjui. Be to, išlaidų kompensacijos, susijusios su dotacijų schemomis, kurios buvo naudojamos remti „jungtines tyrimo komandas“, turėjo būti sumokėtos tik 2014 m.

12.

2013 m. Eurojustas atliko 49 biudžetinius perskirstymus, kurie turėjo įtakos 101 biudžeto eilutei. Tai rodo biudžeto planavimo ir vykdymo trūkumus.

ATSIŽVELGIMAS Į PRAĖJUSIŲ METŲ PASTABAS

13.

Taisomųjų veiksmų atsižvelgiant į Audito Rūmų praėjusių metų pastabas apžvalga pateikta I priede.

Šią ataskaitą priėmė IV kolegija, vadovaujama Audito Rūmų nario Milan Martin CVIKL, 2014 m. liepos 1 d. Liuksemburge įvykusiame posėdyje.

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA


(1)  OL L 63, 2002 3 6, p. 1.

(2)  II priede apibendrinta Eurojusto kompetencija ir veikla. Šis priedas pateiktas susipažinti.

(3)  Finansinę atskaitomybę sudaro balansas ir ekonominių rezultatų ataskaita, pinigų srautų lentelė, grynojo turto pokyčių ataskaita bei svarbių apskaitos metodų suvestinė ir kita aiškinamoji informacija.

(4)  Jas sudaro biudžeto rezultatų ataskaita ir jos priedas.

(5)  Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 39 ir 50 straipsniai (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

(6)  Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintos apskaitos taisyklės yra pagrįstos Tarptautinės buhalterių federacijos paskelbtais Tarptautiniais viešojo sektoriaus apskaitos standartais (TVSAS) arba, prireikus, – Tarptautinės apskaitos standartų valdybos paskelbtais Tarptautiniais apskaitos standartais (TAS)/Tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (TFAS).

(7)  Reglamento (ES) Nr. 1271/2013 107 straipsnis.


I PRIEDAS

Atsižvelgimas į praėjusių metų pastabas

Metai

Audito Rūmų pastabos

Taisomojo veiksmo būklė

(užbaigtas/vykdomas/neįvykdytas/n. d.)

2011

2010 finansinių metų ataskaitoje Audito Rūmai pažymėjo, kad reikėtų iš naujo apibrėžti atitinkamas direktoriaus ir Eurojusto kolegijos funkcijas ir atsakomybę, kad būtų išvengta atsakomybės dubliavimosi dėl taikomo steigimo reglamento (1) nuostatų. 2011 m. nebuvo taikomos jokios taisomosios priemonės.

Vykdomas

2011

Eurojustas vis dar nepriėmė visų Tarnybos nuostatų įgyvendinimo taisyklių (2).

Užbaigtas

2012

2008 m. buvo pasirašyta bendroji apsaugos paslaugų sutartis, kuri 2009 m. buvo iš dalies pakeista. Dėl pakeistos kainų skaičiavimo formulės kainos palaipsniui padidėjo iki 22 %, tuo tarpu pirminėje bendrojoje sutartyje numatytas 4 % maksimalus jų padidėjimas. Bendras kainos padidėjimas, viršijęs 4 % viršutinę ribą 2008–2012 m. laikotarpiu, sudarė apie 4 40  000 eurų, iš kurių 68  000 eurų buvo išmokėti 2012 m. Toks reikšmingas padidėjimas gali sumažinti pradinės viešųjų pirkimų procedūros skaidrumą ir teisingumą ir iškreipti konkurenciją.

n. d.

2012

Galima būtų pagerinti įdarbinimo procedūrų skaidrumą. Nebuvo įrodymų, kad prieš atrankos komisijai nagrinėjant paraiškas, buvo parengti testų ir interviu klausimai ir nėra įrodymų, kad prieš atrenkant kandidatus buvo nustatytas svorinis koeficientas tarp testų raštu ir interviu.

Užbaigtas


(1)  Sprendimo 2002/187/TVR, iš dalies pakeisto Tarybos sprendimu 2003/659/TVR (OL L 245, 2003 9 29, p. 44) ir Tarybos sprendimu 2009/426/TVR (OL L 138, 2009 6 4, p. 14).28, 29, 30 ir 36 straipsniai.

(2)  Įgyvendinimo taisyklės netaikomos šiose srityse: „Perklasifikavimas“, „Administraciniai tyrimai ir drausminė procedūra“, „Darbas ne visą darbo dieną“, „Darbo pasidalijimas“, „Viduriniosios grandies vadovybė“, „Laikinai einamos vadovo pareigos“, „Vyresniosios vadovybės įvertinimas“, „Ankstyvas išėjimas į pensiją nesumažinus teisių į pensiją“, „Atostogos“, „Personalo komitetas“ ir „Komandiruočių vadovas“.


II PRIEDAS

Eurojustas (Haga)

Kompetencija ir veikla

Sutartyje numatytos Sąjungos kompetencijos sritys

(Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 85 straipsnis)

Eurojusto užduotis – remti ir stiprinti koordinavimą ir bendradarbiavimą tarp nacionalinių institucijų kovojant su sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais Europos Sąjungoje.

Eurojusto kompetencijos sritys

(kaip apibrėžta Tarybos sprendimo 2002/187/TVR, iš dalies pakeisto Tarybos sprendimu 2003/659/TVR ir Tarybos sprendimu 2009/426/TVR, 3,5,6 ir 7 straipsniuose.)

Tikslai

Tarybos sprendimo 2002/187/TVR, iš dalies pakeisto Tarybos sprendimu 2003/659/TVR ir Tarybos sprendimu 2009/426/TVR, 3 straipsnis

Eurojusto, atliekančio tyrimus ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, susijusį su dviem arba daugiau valstybių narių, dėl 4 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veiklos, ypač jei ji organizuota, tikslai yra:

a)

stimuliuoti ir gerinti valstybių narių kompetentingų institucijų tyrimų ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn valstybėse narėse koordinavimą, atsižvelgiant į visus valstybės narės kompetentingos institucijos pateiktus prašymus ir visą bet kurio kompetentingo organo suteiktą informaciją, remiantis Sutarčių pagrindu patvirtintomis nuostatomis;

b)

gerinti valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimą, visų pirma sudarant palankesnes sąlygas prašymų ir sprendimų dėl teisminio bendradarbiavimo vykdymui, įskaitant prašymus ir sprendimus dėl priemonių, kuriomis įgyvendinamas abipusio pripažinimo principas;

c)

kitais būdais remti valstybių narių kompetentingas institucijas, kad jų tyrimai ir patraukimas baudžiamojon atsakomybėn būtų veiksmingesni.

Užduotys

Tarybos sprendimo 2002/187/TVR, iš dalies pakeisto Tarybos sprendimu 2003/659/TVR ir Tarybos sprendimu 2009/426/TVR, 5 straipsnis

1.

Siekdamas įgyvendinti savo tikslus, Eurojustas savo užduotis vykdo:

a)

per vieną arba kelis atitinkamus nacionalinius narius pagal 6 straipsnio nuostatas arba

b)

kaip kolegija pagal 7 straipsnio nuostatas:

i)

jeigu to paprašo vienas arba keli su Eurojusto tiriama byla susiję atitinkami nacionaliniai nariai, Eurojustui tiriant bylą; arba

ii)

jeigu byla susijusi su tyrimais ar baudžiamuoju persekiojimu, kurie turi atgarsį Sąjungos lygiu arba kurie gali turėti poveikio su byla tiesiogiai nesusijusioms valstybėms narėms;

iii)

jeigu tai susiję su bendruoju klausimu, susijusiu su jo tikslų siekimu; arba

iv)

jeigu šiame sprendime numatyta kitaip.

2.

Vykdydamas savo uždavinius Eurojustas nurodo, ar jis veikia per vieną arba kelis nacionalinius narius, kaip apibrėžta 6 straipsnyje, ar kaip kolegija, kaip apibrėžta 7 straipsnyje.

Tarybos sprendimo 2002/187/TVR, iš dalies pakeisto Tarybos sprendimu 2003/659/TVR ir Tarybos sprendimu 2009/426/TVR, 6 straipsnis

1.

Kai Eurojustas veikia per savo suinteresuotus nacionalinius narius, jis:

a)

gali, nurodydamas priežastis, paprašyti atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų:

i)

pradėti tyrimą ar patraukimą baudžiamojon atsakomybėn dėl konkrečių veiksmų;

ii)

pripažinti, kad viena iš jų yra palankesnėje padėtyje pradėti tyrimą arba patraukimą baudžiamojon atsakomybėn dėl konkrečių veiksmų;

iii)

koordinuoti atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų veiklą;

iv)

vadovaudamasis atitinkamais bendradarbiavimo dokumentais įsteigti jungtinę tyrimo grupę;

v)

suteikti jai informaciją, kuri yra būtina jos užduotims atlikti;

vi)

imtis specialių tyrimo priemonių;

vii)

imtis bet kurių kitų tyrimui ar patraukimui baudžiamojon atsakomybėn reikalingų priemonių;

b)

užtikrina, kad atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos viena kitą informuotų apie tyrimus ir baudžiamąjį persekiojimą, apie kuriuos buvo pranešta Eurojustui;

c)

valstybių narių kompetentingoms institucijoms paprašius, padeda joms užtikrinti geriausią galimą tyrimų ir teisminio persekiojimo baudžiamąja tvarka koordinavimą;

d)

teikia pagalbą kompetentingų nacionalinių institucijų veiklos koordinavimui pagerinti;

e)

bendradarbiauja ir konsultuojasi su Europos teisminiu tinklu, taip pat naudojasi jo dokumentų duomenų baze ir prisideda prie jos tobulinimo;

f)

3 straipsnio 2 ir 3 dalyse minimais atvejais, Kolegijai pritarus, padeda vykdyti tyrimus ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, susijusius tik su vienos valstybės narės kompetentingomis institucijomis;

2.

Valstybės narės užtikrina, kad kompetentingos nacionalinės institucijos nedelsdamos atsakytų į pagal šį straipsnį pateikiamus prašymus.

Tarybos sprendimo 2002/187/TVR, iš dalies pakeisto Tarybos sprendimu 2003/659/TVR ir Tarybos sprendimu 2009/426/TVR, 7 straipsnis

1.

Kai Eurojustas veikia kaip kolegija, jis:

a)

dėl 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų nusikaltimų rūšių ir teisės pažeidimų gali, nurodydamas priežastis, atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų paprašyti:

i)

pradėti tyrimą ar patraukimą baudžiamojon atsakomybėn dėl konkrečių veiksmų;

ii)

pripažinti, kad viena iš jų yra palankesnėje padėtyje pradėti tyrimą arba patraukimą baudžiamojon atsakomybėn dėl konkrečių veiksmų;

iii)

koordinuoti atitinkamų valstybių narių kompetentingų institucijų veiklą;

iv)

vadovaudamasis atitinkamais bendradarbiavimo dokumentais įsteigti jungtinę tyrimo grupę;

v)

suteikti jam informaciją, kuri yra būtina jo užduotims atlikti;

b)

užtikrina, kad valstybių narių kompetentingos institucijos informuotų viena kitą apie tyrimus ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, apie kuriuos jis buvo informuotas ir kurie turi atgarsį Sąjungos lygiu, arba kurie gali turėti poveikio su jais tiesiogiai nesusijusioms valstybėms narėms;

c)

valstybių narių kompetentingoms institucijoms paprašius, padeda joms užtikrinti geriausią galimą tyrimų ir teisminio persekiojimo baudžiamąja tvarka koordinavimą;

d)

teikia pagalbą valstybių narių kompetentingų institucijų bendradarbiavimui pagerinti, ypač remiantis Europolo analize;

e)

bendradarbiauja ir konsultuojasi su Europos teisminiu tinklu, taip pat naudojasi jo dokumentų duomenų baze ir prisideda prie jos tobulinimo;

f)

gali padėti Europolui, visų pirma teikdamas jam nuomones, pagrįstas Europolo atliktomis analizėmis;

g)

gali teikti logistikos paramą a, c ir d punktuose nurodytais atvejais. Tokia logistinė parama gali apimti paramą atliekant vertimą raštu ir žodžiu bei organizuojant koordinavimo posėdžius.

2.

Jei du ar daugiau nacionalinių narių negali susitarti, kaip išspręsti jurisdikcijos kolizijos atvejį, susijusį su tyrimų ar baudžiamojo persekiojimo pradėjimu pagal 6 straipsnį ir visų pirma pagal 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kolegijos prašoma raštu pateikti teisiškai neprivalomą nuomonę dėl atvejo, jeigu jo nebuvo galima išspręsti susijusių kompetentingų nacionalinių institucijų abipusiu susitarimu. Kolegijos nuomonė nedelsiant perduodama atitinkamoms valstybėms narėms. Ši dalis nepažeidžia 1 dalies a punkto ii papunkčio nuostatų.

3.

Neatsižvelgiant į kitų Europos Sąjungos priimtų dokumentų nuostatas dėl teisminio bendradarbiavimo, kompetentinga institucija gali pranešti Eurojustui apie pakartotinius atsisakymus ar sunkumus, susijusius su prašymų ir sprendimų dėl teisminio bendradarbiavimo, įskaitant priemones, įgyvendinančius abipusio pripažinimo principą, vykdymu, bei paprašyti kolegijos raštu pateikti teisiškai neprivalomą nuomonę dėl atvejo, jeigu jo nebuvo galima išspręsti susijusių kompetentingų nacionalinių institucijų abipusiu susitarimu arba padedant atitinkamiems nacionaliniams nariams. Kolegijos nuomonė nedelsiant perduodama atitinkamoms valstybėms narėms.

Valdymas

(Sprendimo dėl Eurojusto 2002/187/TVR 2, 9, 23, 28, 29 ir 36 straipsniai; Eurojusto darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnis)

Kolegija

Kolegija yra atsakinga už Eurojusto organizaciją ir veiklą. Kolegiją sudaro nacionaliniai nariai, kuriuos, atsižvelgdama į savo teisinę sistemą, komandiruoja kiekviena valstybė narė, ir kurie turi prokuroro, teisėjo arba policijos pareigūno kvalifikaciją. Kolegija iš nacionalinių narių išrenka pirmininką.

Direktorius

Kolegija dviejų trečdalių balsų dauguma skiria administracijos direktorių.

Jungtinė priežiūros institucija

Prižiūri asmens duomenų tvarkymą

Išorės auditas

Europos Audito Rūmai.

Biudžeto įvykdymą tvirtinanti institucija

Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos kvalifikuota balsų dauguma priimta rekomendacija.

2013 m. (2012 m.) Eurojustui skirti ištekliai

Galutinis biudžetas

32,4 (33,3) milijono eurų, įskaitant asignuotąsias pajamas

Darbuotojų skaičius 2013 m. gruodžio 31 d.

Nacionaliniai nariai: 28, (iš kurių 2 įsikūrę valstybėse narėse) (27, iš kurių 2 įsikūrę valstybėse narėse)

Nacionalinių narių pavaduotojai: 20, (iš kurių 11 įsikūrę valstybėse narėse) (17, iš kurių 10 įsikūrę valstybėse narėse)

Nacionalinių narių padėjėjai: 21, (iš kurių 8 įsikūrę valstybėse narėse) (22, iš kurių 11 įsikūrę valstybėse narėse)

Laikini darbuotojai: 203 (188)

Sutartininkai: 27 (29)

Komandiruoti nacionaliniai ekspertai: 14 (18)

2013 (2012) m. veiklos rezultatai ir suteiktos paslaugos

Koordinavimo posėdžių skaičius: 206 (194)

Bendras bylų skaičius: 1  576 (1  533)

Klastojimas ir sukčiavimas: 472 (382)  (1)

(Mobilus) organizuotas nusikalstamumas: 264 (231)  (1)

Prekyba narkotikais: 248 (263)  (1)

Pinigų plovimas: 202 (144)  (1)

Neteisėta imigracija ir prekyba žmonėmis: 110 (89)  (1)

Korupcija: 56 (30)  (1)

Elektroniniai nusikaltimai 29 (42)  (1)

Terorizmas: 17 (32)  (1)

Finansiniams interesams kenkianti nusikalstama veika: 15 (27)  (1)


(1)  Atvejų klasifikavimui naudotas nusikaltimų sąrašas atspindi Eurojusto prioritetinius nusikaltimų tipus 2013 m.

Šaltinis: Eurojusto pateikta informacija.


EUROJUSTO ATSAKYMAI

11.

Eurojustas sutinka, kad III antraštinės dalies perkėlimas į 2014 m. yra sąlyginai didelis, tačiau atkreipia dėmesį į Teismo pateiktą pagrindimą. Eurojustas toliau budriai vengs nepagrįstų perkėlimų.

12.

Eurojustas priima pateiktą pastabą ir jau pritaikė Teismo pateiktas gaires – 2014 finansiniais metais naudojamų biudžeto eilučių skaičių sumažindamas 26,4 %.