3.7.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/9


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/1130

2019 m. liepos 2 d.

dėl vienodų suderinto teritorijų tipologijų taikymo sąlygų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1059/2003

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (1), ypač į jo 4b straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

siekiant sudaryti galimybę rinkti, rengti ir skleisti suderintą regioninę statistiką, Reglamentu (EB) Nr. 1059/2003 nustatyta teisinė Sąjungos regionų klasifikavimo sistema;

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1059/2003 4b straipsniu Komisijai suteikti įgaliojimai Sąjungos lygmeniu nustatyti vienodas suderinto tame straipsnyje nurodytų tipologijų taikymo sąlygas;

(3)

tomis sąlygomis turėtų būti aprašomas metodas, kurį naudojant tipologijos bus priskirtos konkretiems vietos administraciniams vienetams (LAU) ir teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) 3 lygmens regionams;

(4)

taikant vienodas sąlygas svarbu atsižvelgti į geografines, socialines ir ekonomines, istorines, kultūrines ir su aplinka susijusias aplinkybes;

(5)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Suderinto tinkleliu pagrįstos tipologijos ir LAU lygmens bei NUTS 3 lygmens tipologijų taikymo vienodos sąlygos pateikiamos priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 154, 2003 6 21, p. 1.


PRIEDAS

1.   

Toliau pateikiamos vienodos suderinto tinkleliu pagrįstos tipologijos taikymo sąlygos.

Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 nustatyti elementai

Pavadinimai

Sąlygos

Tinkleliu pagrįsta tipologija

Kaimų tinklelio gardelės arba mažo tankumo tinklelio gardelės

1 km2 tinklelio gardelės, kurių tankumas mažesnis kaip 300 gyventojų/km2, ir kitos miestų klasteriams nepriklausančios gardelės.

Miestų klasteriai arba vidutinio tankumo klasteriai

 

Ištisinės (įskaitant įstrižaines) 1 km2 tinklelio gardelės, kurių tankumas ne mažesnis kaip 300 gyventojų/km2, o klasterio gyventojų skaičius mažiausiai 5 000 .

Miestų centrai arba didelio tankumo klasteriai

Ištisinės (be įstrižainių) 1 km2 tinklelio gardelės miesto klasteryje, kurių tankumas ne mažesnis kaip 1 500 gyventojų/km2, o klasterio gyventojų skaičius, užpildžius spragas, mažiausiai 50 000 .

2.   

Toliau pateikiamos vienodos suderinto LAU lygmens tipologijų taikymo sąlygos.

Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 nustatyti elementai

Pavadinimai

Sąlygos

Urbanizacijos lygis (DEGURBA)

Miesto vietovės

Didmiesčiai arba tankiai apgyvendintos vietovės

LAU lygmens teritoriniai vienetai, kuriuose ne mažiau kaip 50 % gyventojų gyvena miestų centruose.

Miestai ir priemiesčiai arba vidutiniškai tankiai apgyvendintos vietovės

LAU lygmens teritoriniai vienetai, kuriuose mažiau kaip 50 % gyventojų gyvena kaimų tinklelio gardelėse ir mažiau kaip 50 % gyventojų gyvena miestų centruose.

Kaimo vietovės arba retai apgyvendintos vietovės

LAU lygmens teritoriniai vienetai, kuriuose ne mažiau kaip 50 % gyventojų gyvena kaimų tinklelio gardelėse.

Funkcinės miesto zonos

Funkcinės miesto zonos

Didmiesčiai

LAU lygmens teritoriniai vienetai, apibrėžiami kaip didmiesčiai arba tankiai apgyvendintos vietovės.

Kelionių iš namų į darbą ir atgal zonos

LAU lygmens teritoriniai vienetai, kurių ne mažiau kaip 15 % dirbančių gyventojų keliauja dirbti į didmiesčius, įskaitant ankalvus ir neįskaitant eksklavų.

Pakrantės vietovės

Pakrantės vietovės

LAU lygmens teritoriniai vienetai, kurie ribojasi su jūra arba kurių ne mažiau kaip 50 % paviršiaus teritorijos nutolę nuo jūros ne daugiau kaip 10 km atstumu. Priskiriami ir anklavai (ne pakrantės LAU vienetai, kuriuos supa pakrantės LAU vienetai).

Ne pakrantės vietovės

LAU lygmens teritoriniai vienetai, nepriskiriami pakrantės vietovėms, t. y. kurie nesiriboja su jūra ir kurių mažiau kaip 50 % paviršiaus teritorijos nenutolę nuo jūros ne daugiau kaip 10 km atstumu.

3.   

Toliau pateikiamos vienodos suderinto NUTS 3 lygmens tipologijų taikymo sąlygos.

Reglamente (EB) Nr. 1059/2003 nustatyti elementai

Pavadinimai

Sąlygos

Miesto ir kaimo vietovių tipologija

Daugiau miesto regionai

NUTS 3 lygmens regionai, kurių ne mažiau kaip 80 % gyventojų gyvena miestų klasteriuose.

Tarpiniai regionai

NUTS 3 lygmens regionai, kurių daugiau kaip 50 %, bet mažiau kaip 80 % gyventojų gyvena miestų klasteriuose.

Daugiau kaimo regionai

NUTS 3 lygmens regionai, kurių ne mažiau kaip 50 % gyventojų gyvena kaimų tinklelio gardelėse.

Metropolinė tipologija

Metropoliniai regionai

Vienas NUTS 3 lygmens regionas arba jų junginys, kuriuose ne mažiau kaip 50 % gyventojų gyvena funkcinėse miesto zonose, turinčiose ne mažiau kaip 250 000 gyventojų.

Ne metropoliniai regionai

NUTS 3 lygmens regionai, nepriskiriami metropoliniams regionams.

Pakrantės tipologija

Pakrantės regionai

NUTS 3 lygmens regionai, kurie ribojasi su jūra arba kurių ne mažiau kaip 50 % gyventojų gyvena ne daugiau kaip 50 km atstumu nuo pakrantės, taip pat NUTS 3 lygmens Hamburgo (Vokietija) regionas.

Ne pakrantės regionai

NUTS 3 lygmens regionai, nepriskiriami pakrantės regionams.