30.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 130/26


Жалба, подадена на 14 март 2011 г. — Gobierno de Aragón и други/Съвет

(Дело T-150/11)

2011/C 130/53

Език на производството: испански

Страни

Жалбоподатели: Gobierno de Aragón (Арагон, Испания), Principado de Asturias, Junta de Castilla y León (представители: C. Fernández Vicién, I. Moreno-Tapia Rivas, E. Echeverría Álvarez, M. López Garrido, abogadas)

Ответник: Съвет

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Общия съд:

да отмени член 3, параграф 1, букви a), б) и е), член 3, параграф 3 и член 7, параграфи 2 и 3 от Решение 2010/787/ЕС на Съвета и

да осъди Съвета да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Настоящата жалба има за предмет частичната отмяна на Решението на Съвета от 10 декември 2010 година относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини (2010/787/ЕС)

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите изтъкват четири правни основания.

1.

Първо правно основание, обосновано с явна грешка в преценката на фактите и произтичащо от това нарушение на член 194 ДФЕС.

В Решението е допусната явна грешка в преценката на фактите, когато се твърди, че малкият принос на субсидираните въглища към общия енергиен микс вече не оправдава запазването на такива субсидии за гарантиране на енергийните доставки в Съюза. Поради посочената грешка обжалваното решение налага мерки, които нарушават една от целите на политиката в областта на енергетиката, установени в член 194 ДФЕС, който в своята буква б) установява задължението да се обезпечи сигурността на енергийните доставки в Съюза.

2.

Второ правно основание, обосновано с нарушението на принципа на пропорционалност

Изискването за закриване или за връщане на помощите, получени в изпълнение на обжалваното решение за мините, които, като не са конкурентоспособни през 2011 г., станат такива през 2018 г., е непропорционално спрямо преследваните с обжалваното решение мерки. Така, обжалваните с настоящото искане разпоредби надхвърлят необходимото за гарантиране на опазването на околната среда, доколкото не допринасят за намаляване на процента на енергията, която се произвежда от въглища. Обжалваните разпоредби не са пропорционални и за постигане на цели за конкурентноспособност на въгледобивната промишленост, тъй като (i) могат да доведат до закриването през 2018 г. на мини, които към този момент са конкурентноспособни, но по силата на обжалваното решение ще трябва да бъдат застрашени от закриване, защото през 2011 г. не ще могат да оцелеят без помощта, разрешена от същото и (ii) не насърчават запазването на конкурентноспособни мини от гледна точка на сигурност и на околна среда.

3.

Трето правно основание, обосновано с нарушението на принципа на оправданите правни очаквания.

Жалбоподателите смятат, че някои аспекти на обжалваното решение нарушават общностния принцип на оправданите правни очаквания, поради това, че премахват сигурността на енергийните доставки като защитима цел на новата правна уредба.

4.

Четвърто правно основание, обосновано от липса на мотиви.

Според жалбоподателите Решението не мотивира достатъчно приемането на мерките, които се отклоняват от установеното в предходния Регламент и съпровождащия го нормативен контекст.