ISSN 1725-5112

doi:10.3000/17255112.L_2009.161.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 161

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 24. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 541/2009 (2009. gada 23. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 542/2009 (2009. gada 23. jūnijs) attiecībā uz konkursa procedūras sākšanu par atbalsta piešķiršanu olīveļļas privātai uzglabāšanai

3

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2009/487/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 24. oktobris) par protokola noslēgšanu starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas nolīgumam attiecībā uz kritērijiem un mehānismiem, kas nosaka valsts atbildību par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu

6

Protokols starp Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, lai noteiktu valsti, kas ir atbildīga par to patvēruma pieteikumu izskatīšanu, kuri iesniegti kādā dalībvalstī vai Šveicē

8

 

 

Komisija

 

 

2009/488/EK, Euratom

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 11. jūnijs) par saprašanās memoranda noslēgšanu starp Eiropas Komisiju un Eiropas Kodolpētījumu organizāciju (CERN) (1)

13

 

 

2009/489/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 16. jūnijs) par Kopienas nostāju attiecībā uz pārvaldības organizāciju, kuras izveidotas saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu valdības un Eiropas Kopienas Nolīgumu par biroja iekārtu energoefektivitātes marķēšanas programmu koordinēšanu, lēmumu pārskatīt datoru specifikācijas Nolīguma C pielikuma VIII daļā (1)

16

 

 

2009/490/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 23. jūnijs) par drošības prasībām, kuras saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/95/EK jāiekļauj personisko mūzikas atskaņotāju Eiropas standartos (1)

38

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.