ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2009.161.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 161

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 52
24 юни 2009 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 541/2009 на Комисията от 23 юни 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 542/2009 на Комисията от 23 юни 2009 година за откриване на тръжна процедура за помощ за частно складиране на маслиново масло

3

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2009/487/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 24 октомври 2008 година относно сключването на протокол между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна да разгледа молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

6

Протокол между Европейската общност, Швейцария и Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария

8

 

 

Комисия

 

 

2009/488/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Комисията от 11 юни 2009 година за сключване на Меморандум за разбирателство между Европейската комисия и Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) (1)

13

 

 

2009/489/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 16 юни 2009 година за определяне на позицията на Общността относно решение на управляващите органи към Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, отнасящо се до преразглеждане на спецификациите за компютри, включени в част VIII от приложение В към споразумението (1)

16

 

 

2009/490/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 23 юни 2009 година относно изискванията за безопасност, на които трябва да отговорят европейските стандарти за персонални устройства за възпроизвеждане на музика съгласно Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1)

38

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.