ISSN 1725-2474

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 170

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

51e jaargang
5 juli 2008


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 170/01

Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt ( 1 )

1

2008/C 170/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5171 — Enel/Acciona/Endesa) ( 1 )

5

2008/C 170/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) ( 1 )

5

2008/C 170/04

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5159 — Apax Partners/D+S Europe) ( 1 )

6

2008/C 170/05

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5203 — EZW/Gazeley) ( 1 )

6

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

 

Commissie

2008/C 170/06

Wisselkoersen van de euro

7

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2008/C 170/07

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen ( 1 )

8

2008/C 170/08

Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun ( 1 )

10

 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Commissie

2008/C 170/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5230 — CapMan/Litorina/Cederroth) ( 1 )

12

2008/C 170/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.5210 — Siemens/Ortner/JV) ( 1 )

13

 

Rectificaties

2008/C 170/11

Rectificatie van staatssteun — Slowaakse Republiek — Steunmaatregel C 12/08 (ex NN 74/07) — Beweerdelijk onrechtmatige steun: Overeenkomst tussen de luchthaven van Bratislava en Ryanair — Uitnodiging, overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag, om opmerkingen te maken (PB C 167 van 2.7.2008)

14

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 


II Mededelingen

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/1


Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag

Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 170/01)

Datum waarop het besluit is genomen

11.7.2007

Nummer van de steunmaatregel

N 726/06

Lidstaat

Bondsrepubliek Duitsland

Regio

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

Staatliche Beihilfe für den deutschen Steinkohlenbergbau für das Jahr 2007

Rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 1407/2002 van de Raad van 23 juli 2002 betreffende staatssteun voor de kolenindustrie

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Ondersteuning van de kolenindustrie om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van veiligheid van de energievoorziening de voortgezette herstructurering van de kolenindustrie in Duitsland

Vorm

Directe subsidie

Begrotingsmiddelen

2 457 mln EUR

Steunintensiteit

Looptijd

1.1.2007-31.12.2007

Betrokken economische sectoren

Kolenwinningsindustrie

Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

30.1.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 872/06

Lidstaat

Duitsland

Regio

Sachsen

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Qimonda Dresden GmbH & Co OHG

Rechtsgrondslag

35. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung des regionalen Wirtschaftsstruktur“; „Investitionszulagengesetz 2007“; Programm für unmittelbare Bürgschaften des Bundes und der Länder in den neuen Bundesländern und Berlin-Ost

Type maatregel

Individuele steun

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Directe subsidie, belastingvoordeel, garantie

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 165,671 mln EUR

Maximale steunintensiteit

13,25 %

Looptijd

2008-2011

Economische sectoren

Beperkt tot computersector en aanverwante activiteiten

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Finanzamt Dresden II

Gutzkowstraße 10

D-01069 Dresden

Sächsichen Aufbaubank-Förderbank

Pirnaische Straße 9

D-01069 Dresden

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Scharnhorststraße 34-37

D-10115 Berlin

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

2.4.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 201 b/07

Lidstaat

Hongarije

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Módszertan a hitelgarancia formájában nyújtott állami támogatás támogatástartalmának számításához

Rechtsgrondslag

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling, kleine- en middelgrote ondernemingen

Vorm van de steun

Garantie

Begrotingsmiddelen

Maximale steunintensiteit

Looptijd

Tot 31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

30.4.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 646/07

Lidstaat

Hongarije

Regio

Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde

Fejlesztési adókedvezmény filmszakmai beruházásokhoz — az N 651/06 támogatási program módosítása

Rechtsgrondslag

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B.§-a;

206/2006. (X.16.) Korm.rendelet a fejlesztési adókedvezményről

Type maatregel

Steunregeling

Doelstelling

Regionale ontwikkeling

Vorm van de steun

Belastingvoordeel

Begrotingsmiddelen

Voorziene jaarlijkse uitgaven: 700 mln HUF

Maximale steunintensiteit

50 %

Looptijd

Tot 2013

Economische sectoren

Beperkt tot de media

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

H-1051 Budapest

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Datum waarop het besluit is genomen

13.2.2008

Nummer van de steunmaatregel

N 764/07

Lidstaat

Litouwen

Gebied

Benaming (en/of naam van de begunstigde)

400 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statyba AB „Lietuvos elektrinė“

Rechtsgrondslag

Protocol nr. 4 bij de Akte van Toetreding van de Republiek Tsjechië, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, Verordening (EG) nr. 1990/2006 van de Raad en Kaderovereenkomst tussen de Republiek Litouwen en Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake de activiteiten van het Internationale steunfonds voor de ontmanteling van Ignalina in Litouwen (5 april 2001)

Type maatregel

Individuele maatregel

Doelstelling

Continue energievoorziening

Vorm van de steun

Begrotingsmiddelen

Totale begroting: 170 mln EUR

Steunintensiteit

Ongeveer: 70 %

Looptijd

1.5.2008-31.12.2010

Economische sectoren

Energieproductie

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Andere informatie

De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/5


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5171 — Enel/Acciona/Endesa)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 170/02)

Op 13 juni 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5171. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/5


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 170/03)

Op 4 maart 2008 heeft de Commissie besloten zich niet te verzetten tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, in samenhang met artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website van DG Concurrentie van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende hulpmiddelen om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op: naam van de onderneming, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder document nr. 32008M4898. EUR-Lex biedt online-toegang tot de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/6


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5159 — Apax Partners/D+S Europe)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 170/04)

Op 25 juni 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5159. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/6


Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie

(Zaak COMP/M.5203 — EZW/Gazeley)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 170/05)

Op 27 juni 2008 heeft de Commissie besloten geen bezwaar aan te tekenen tegen bovenvermelde aangemelde concentratie en deze verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te verklaren. Deze beschikking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad. De volledige tekst van de beschikking is slechts beschikbaar in het Engels en zal openbaar worden gemaakt na verwijdering van eventuele bedrijfsgeheimen. De tekst is beschikbaar:

op de website „concurrentie” van de Europese Commissie (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Deze website biedt verschillende mogelijkheden om individuele concentratiebeschikkingen op te zoeken, onder meer op bedrijfsnaam, nummer van de zaak, datum en sector;

in elektronische vorm op de EUR-Lex website onder documentnummer 32008M5203. EUR-Lex is het geïnformatiseerde documentatiesysteem voor de communautaire wetgeving (http://eur-lex.europa.eu).


IV Informatie

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN EN ORGANEN VAN DE EUROPESE UNIE

Commissie

5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/7


Wisselkoersen van de euro (1)

4 juli 2008

(2008/C 170/06)

1 euro=

 

Munteenheid

Koers

USD

US-dollar

1,5671

JPY

Japanse yen

167,31

DKK

Deense kroon

7,4571

GBP

Pond sterling

0,79080

SEK

Zweedse kroon

9,3935

CHF

Zwitserse frank

1,6085

ISK

IJslandse kroon

121,35

NOK

Noorse kroon

7,9860

BGN

Bulgaarse lev

1,9558

CZK

Tsjechische koruna

23,694

EEK

Estlandse kroon

15,6466

HUF

Hongaarse forint

233,81

LTL

Litouwse litas

3,4528

LVL

Letlandse lat

0,7050

PLN

Poolse zloty

3,3255

RON

Roemeense leu

3,6090

SKK

Slowaakse koruna

30,270

TRY

Turkse lira

1,9372

AUD

Australische dollar

1,6280

CAD

Canadese dollar

1,5930

HKD

Hongkongse dollar

12,2203

NZD

Nieuw-Zeelandse dollar

2,0693

SGD

Singaporese dollar

2,1356

KRW

Zuid-Koreaanse won

1 643,65

ZAR

Zuid-Afrikaanse rand

12,0789

CNY

Chinese yuan renminbi

10,7486

HRK

Kroatische kuna

7,2416

IDR

Indonesische roepia

14 436,13

MYR

Maleisische ringgit

5,1221

PHP

Filipijnse peso

71,162

RUB

Russische roebel

36,8605

THB

Thaise baht

52,450

BRL

Braziliaanse real

2,5274

MXN

Mexicaanse peso

16,2342


(1)  

Bron: door de Europese Centrale Bank gepubliceerde referentiekoers.


INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/8


Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 170/07)

Nummer van de steunmaatregel

XS 139/08

Lidstaat

Polen

Regio

Kujawsko-Pomorskie

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Złotecki Sp. z o.o.

Rechtsgrondslag

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-190/P-222/2008

Type maatregel

Ad hoc

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 21 257 EUR

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

13.2.2008

Looptijd

13.2.2008

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

PL-00-529 Warszawa


Nummer van de steunmaatregel

XS 140/08

Lidstaat

Polen

Regio

Wielkopolskie

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Auto-Chłodnia Marian Piechowiak

Rechtsgrondslag

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-196/P-230/2008

Type maatregel

Ad hoc

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 189 186 EUR

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

22.4.2008

Looptijd

22.4.2008

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

PL-00-529 Warszawa


Nummer van de steunmaatregel

XS 143/08

Lidstaat

Polen

Regio

Podkarpackie

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt

Zakład produkcji śrub, zakład rolniczo-przemysłowy spółka cywilna

Rechtsgrondslag

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-199/P-229/2008

Type maatregel

Ad hoc

Begrotingsmiddelen

Totaal van de voorziene steun: 160 565 EUR

Maximale steunintensiteit

In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

7.5.2008

Looptijd

7.5.2008

Doelstelling

Kleine- en middelgrote ondernemingen

Economische sectoren

Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

PL-00-529 Warszawa


5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/10


Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op nationale regionale investeringssteun

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 170/08)

Nummer van de steunmaatregel

XR 32/08

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Art. 87(3)(a), art. 87(3)(c)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Mesures fiscales applicables pendant deux ans aux sociétés créées pour la reprise d'entreprises en difficulté

Rechtsgrondslag

Articles 44 septies et 223 undecies du code général des impôts

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

10 mln EUR

Maximale steunintensiteit

60 %

Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Looptijd

31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren komen voor regionale investeringssteun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi

139, rue de Bercy

F-75012 Paris

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577

Andere informatie


Nummer van de steunmaatregel

XR 33/08

Lidstaat

Frankrijk

Regio

Art. 87(3)(a), art. 87(3)(c)

Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt

Dispense de réintégration de la fraction des loyers excédentaires à l'occasion de la levée d'option d'achat d'immeubles neufs à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins 15 ans en zone d'aide à finalité régionale

Rechtsgrondslag

Article 239 sexies D du code général des impôts

Type maatregel

Steunregeling

Voorziene jaarlijkse uitgaven

0,5 mln EUR

Maximale steunintensiteit

60 %

Overeenkomstig artikel 4 van de verordening

Datum van tenuitvoerlegging

1.1.2007

Looptijd

31.12.2013

Economische sectoren

Alle sectoren komen voor regionale investeringssteun in aanmerking

Naam en adres van de steunverlenende autoriteit

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi

139, rue de Bercy

F-75012 Paris

Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577

Andere informatie


V Bekendmakingen

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

Commissie

5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/12


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5230 — CapMan/Litorina/Cederroth)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 170/09)

1.

Op 24 juni 2008 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1). Hierin is medegedeeld dat de ondernemingen CapMan (Zweden) en Litorina Kapital III LP („Litorina”, Zweden), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over Cederroth International AB („Cederroth”, Zweden) door de verwerving van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor CapMan: private-equity-investeerder, die o.a. via Lumene en Farmos actief is in de cosmeticasector;

voor Litorina: private-equity-investeringen;

voor Cederroth: productie en distributie van lichaamsverzorgingsproducten (cosmetica en toiletartikelen), schoonmaakmiddelen, gezondheidsproducten, wondverzorgings-producten en producten voor eerste hulp.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5230 — CapMan/Litorina/Cederroth, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/13


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak COMP/M.5210 — Siemens/Ortner/JV)

(Voor de EER relevante tekst)

(2008/C 170/10)

1.

Op 25 juni 2008 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (1) waarin is medegedeeld dat de ondernemingen Siemens AG Österreich (Oostenrijk), die onder zeggenschap staat van Siemens AG (tezamen „Siemens”, Duitsland), en IGO Immobiliengesellschaft mbH („IGO”, Oostenrijk), die onder zeggenschap staat van Ortner-Gruppe („Ortner”, Oostenrijk), op zijn beurt onder zeggenschap van de heer Klaus Ortner, in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening gezamenlijk zeggenschap verkrijgen over de onderneming Siemens Elin Buildings and Infrastructure GmbH & Co („B&I KG”, Oostenrijk) door de aankoop van aandelen in een nieuw opgerichte vennootschap die een gezamenlijke onderneming is.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Siemens: industrie, energie en gezondheidszorg;

voor Ortner: bouwtechnologie, mechanische en industriële engineering en bouw, civiele engineering;

voor M. Klaus Ortner: zeggenschap over Ortner-Gruppe;

voor B&I KG: technische installatiediensten in de bouwsector, straatverlichting en netwerkconstructie.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 139/2004 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk 10 dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen per fax ((32-2) 296 43 01 of 296 72 44) of per post, onder vermelding van referentienummer COMP/M.5210 — Siemens/Ortner/JV, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 Brussel


(1)  PB L 24 van 29.1.2004, blz. 1.


Rectificaties

5.7.2008   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 170/14


Rectificatie van staatssteun — Slowaakse Republiek — Steunmaatregel C 12/08 (ex NN 74/07) — Beweerdelijk onrechtmatige steun: Overeenkomst tussen de luchthaven van Bratislava en Ryanair — Uitnodiging, overeenkomstig artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag, om opmerkingen te maken

( Publicatieblad van de Europese Unie C 167 van 2 juli 2008 )

(2008/C 170/11)

De bekendmaking van steunmaatregel C 12/08 (ex NN 74/07) dient als nietig te worden beschouwd.