ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 170

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 51
5 юли 2008 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 170/01

Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО — Случаи, в които Комисията няма възражения ( 1 )

1

2008/C 170/02

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5171 — Enel/Acciona/Endesa) ( 1 )

5

2008/C 170/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) ( 1 )

5

2008/C 170/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5159 — Apax Partners/D+S Europe) ( 1 )

6

2008/C 170/05

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5203 — EZW/Gazeley) ( 1 )

6

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2008/C 170/06

Обменен курс на еврото

7

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2008/C 170/07

Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия ( 1 )

8

2008/C 170/08

Сведения, които държавите-членки съобщават във връзка с държавната помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО националните помощи за регионални инвестиции ( 1 )

10

 

V   Обявления

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2008/C 170/09

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5230 — CapMan/Litorina/Cederroth) ( 1 )

12

2008/C 170/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5210 — Siemens/Ortner/JV) ( 1 )

13

 

Поправка

2008/C 170/11

Поправка на държавна помощ — Словашка република — Държавна помощ C 12/08 (ex NN 74/07) — Предполагаема незаконосъобразно предоставена държавна помощ: споразумение между летище Братислава и Ryanair — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО (ОВ C 167, 2.7.2008 г.)

14

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

 


II Известия

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 170/1


Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на разпоредбите на членове 87 и 88 от Договора за ЕО

Случаи, в които Комисията няма възражения

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 170/01)

Дата на приемане на решението

11.7.2007 г.

Помощ №

N 726/06

Държава-членка

Федерална република Германия

Регион

Название/Титла (и/или име на получателя)

Staatliche Beihilfe für den deutschen Steinkohlenbergbau für das Jahr 2007

Правно основание

Регламент (EО) № 1407/2002 на Съвета от 23 юли 2002 г. относно държавните помощи за въгледобивната промишленост

Вид на мярката

Индивидуална помощ

Цел

Подкрепа за въгледобивната промишленост, която да допринесе за енергийната сигурност и да подпомогне продължаването на процеса на преструктуриране на въгледобивната промишленост

Вид помощ

Директни субсидии

Бюджет

2 457 милиона EUR

Интензитет

Продължителност

1.1.2007 г.-31.12.2007 г.

Икономически сектори

Въгледобивна промишленост

Наименование и адрес на органа, предоставящ помощта

Други данни

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

30.1.2008 г.

Помощ №

N 872/06

Държава-членка

Германия

Регион

Sachsen

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Qimonda Dresden GmbH & Co OHG

Правно основание

35. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung des regionalen Wirtschaftsstruktur“; „Investitionszulagengesetz 2007“; Programm für unmittelbare Bürgschaften des Bundes und der Länder in den neuen Bundesländern und Berlin-Ost

Вид мерки

Индивидуална помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Директен грант, данъчни облекчения, гаранция

Бюджет

Общ бюджет: 165,671 милиона EUR

Интензитет

13,25 %

Времетраене

2008-2011 г.

Икономически отрасли

Компютърни услуги и свързани с тях дейности

Название и адрес на предоставящия орган

Finanzamt Dresden II

Gutzkowstraße 10

D-01069 Dresden

Sächsichen Aufbaubank-Förderbank

Pirnaische Straße 9

D-01069 Dresden

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Scharnhorststraße 34-37

D-10115 Berlin

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

2.4.2008 г.

Помощ №

N 201 b/07

Държава-членка

Унгария

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Módszertan a hitelgarancia formájában nyújtott állami támogatás támogatástartalmának számításához

Правно основание

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие, малки и средни предприятия

Вид на помощта

Гаранция

Бюджет

Интензитет

Времетраене

До 31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички отрасли

Название и адрес на предоставящия орган

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

30.4.2008 г.

Помощ №

N 646/07

Държава-членка

Унгария

Регион

Название/Титла (и/или име на бенефициера)

Fejlesztési adókedvezmény filmszakmai beruházásokhoz — az N 651/06 támogatási program módosítása

Правно основание

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/B.§-a;

206/2006. (X.16.) Korm.rendelet a fejlesztési adókedvezményről

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Цел

Регионално развитие

Вид на помощта

Данъчни облекчения

Бюджет

Годишен бюджет: 700 милиона HUF

Интензитет

50 %

Времетраене

До 2013 г.

Икономически отрасли

Медии

Название и адрес на предоставящия орган

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

H-1051 Budapest

Други сведения

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

Дата на приемане на решението

13.2.2008 г.

Помощ №

N 764/07

Държава-членка

Литва

Регион

Название/Титла (и/или име на получателя)

400 MW galios kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statyba AB „Lietuvos elektrinė“

Правно основание

Протокол № 4 от Акта за присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения, Република Словакия и промените в договорите, на които се основава Европейският съюз, Регламент (ЕО) № 1990/2006 на Съвета и рамковото споразумение между Република Литва и Европейската банка за възстановяване и развитие, свързани с дейностите на Фонда за международна помощ за извеждане от експлоатация на АЕЦ „Игналина“ в Литва (от 5 април 2001 г.)

Вид мярка

Индивидуални мерки

Цел

Сигурност на доставките

Вид на помощта

Бюджет

Общ бюджет: 170 милиона EUR

Интензитет

Около: 70 %

Продължителност

1.5.2008 г.-31.12.2010 г.

Икономически сектори

Производство на енергия

Име и адрес на на предоставящия орган

Друга информация

Текстът на решението, който не съдържа поверителна информация, е публикуван на автентичната или на автентичните езикови версии на сайта:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 170/5


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5171 — Enel/Acciona/Endesa)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 170/02)

На 13 юни 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32008M5171. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 170/5


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 170/03)

На 4 март 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1 във връзка с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува след като бъдат премахнати всички професионални тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително показатели за търсене по дружество, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер на документа 32008M4898. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право. (http://eur-lex.europa.eu).


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 170/6


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5159 — Apax Partners/D+S Europe)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 170/04)

На 25 юни 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32008M5159. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 170/6


Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление

(Дело COMP/M.5203 — EZW/Gazeley)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 170/05)

На 27 юни 2008 г. Комисията реши да не се противопоставя на горепосочената концентрация, за която е постъпило уведомление, и да я обяви за съвместима с общия пазар. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета. Пълният текст на решението е достъпен само на Английски език и ще се публикува, след като бъдат премахнати всички търговски тайни, които могат да се съдържат в него. Той ще бъде достъпен:

на страницата, посветена на конкуренцията, на уебсайта Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Този сайт предоставя различни средства за подпомагане на достъпа до решения за отделни сливания, включително индекси за търсене по предприятие, по номер на делото, по дата и по отрасъл,

в електронен формат на уебсайта EUR-Lex под номер 32008M5203. EUR-Lex предоставя онлайн достъп до европейското право (http://eur-lex.europa.eu).


IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Комисия

5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 170/7


Обменен курс на еврото (1)

4 юли 2008 г.

(2008/C 170/06)

1 евро=

 

Валута

Обменен курс

USD

щатски долар

1,5671

JPY

японска йена

167,31

DKK

датска крона

7,4571

GBP

лира стерлинг

0,79080

SEK

шведска крона

9,3935

CHF

швейцарски франк

1,6085

ISK

исландска крона

121,35

NOK

норвежка крона

7,9860

BGN

български лев

1,9558

CZK

чешка крона

23,694

EEK

естонска крона

15,6466

HUF

унгарски форинт

233,81

LTL

литовски лит

3,4528

LVL

латвийски лат

0,7050

PLN

полска злота

3,3255

RON

румънска лея

3,6090

SKK

словашка крона

30,270

TRY

турска лира

1,9372

AUD

австралийски долар

1,6280

CAD

канадски долар

1,5930

HKD

хонконгски долар

12,2203

NZD

новозеландски долар

2,0693

SGD

сингапурски долар

2,1356

KRW

южнокорейски вон

1 643,65

ZAR

южноафрикански ранд

12,0789

CNY

китайски юан рен-мин-би

10,7486

HRK

хърватска куна

7,2416

IDR

индонезийска рупия

14 436,13

MYR

малайзийски рингит

5,1221

PHP

филипинско песо

71,162

RUB

руска рубла

36,8605

THB

тайландски бат

52,450

BRL

бразилски реaл

2,5274

MXN

мексиканско пeсо

16,2342


(1)  

Източник: референтен обменен курс, публикуван от Европейската централна банка.


ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 170/8


Сведения, предоставени от държавите-членки, във връзка с държавни помощи, отпуснати съгласно Регламент (ЕО) № 70/2001 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО по отношение на държавните помощи за малките и средните предприятия

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 170/07)

Помощ №

XS 139/08

Държава-членка

Полша

Регион

Kujawsko-Pomorskie

Наименование на схемата за подпомагане или име на фирмата, която получава индивидуална помощ

Złotecki Sp. z o.o.

Правно основание

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-190/P-222/2008

Вид мерки

Ad hoc

Бюджет

Общ бюджет: 21 257 EUR

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6 и член 5 от регламента

Дата на изпълнение

13.2.2008 г.

Времетраене

13.2.2008 г.

Цел

Малки и средни предприятия

Икономически отрасли

Всички отрасли, изпълняващи условията за помощ за МСП

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

PL-00-529 Warszawa


Помощ №

XS 140/08

Държава-членка

Полша

Регион

Wielkopolskie

Наименование на схемата за подпомагане или име на фирмата, която получава индивидуална помощ

Auto-Chłodnia Marian Piechowiak

Правно основание

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-196/P-230/2008

Вид мерки

Ad hoc

Бюджет

Общ бюджет: 189 186 EUR

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6 и член 5 от регламента

Дата на изпълнение

22.4.2008 г.

Времетраене

22.4.2008 г.

Цел

Малки и средни предприятия

Икономически отрасли

Всички отрасли, изпълняващи условията за помощ за МСП

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

PL-00-529 Warszawa


Помощ №

XS 143/08

Държава-членка

Полша

Регион

Podkarpackie

Наименование на схемата за подпомагане или име на фирмата, която получава индивидуална помощ

Zakład produkcji śrub, zakład rolniczo-przemysłowy spółka cywilna

Правно основание

Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-199/P-229/2008

Вид мерки

Ad hoc

Бюджет

Общ бюджет: 160 565 EUR

Максимален интензитет на помощта

В съответствие с член 4, параграфи 2-6 и член 5 от регламента

Дата на изпълнение

7.5.2008 г.

Времетраене

7.5.2008 г.

Цел

Малки и средни предприятия

Икономически отрасли

Всички отрасли, изпълняващи условията за помощ за МСП

Название и адрес на предоставящия орган

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

ul. Wspólna 1/3

PL-00-529 Warszawa


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 170/10


Сведения, които държавите-членки съобщават във връзка с държавната помощ, предоставена в съответствие с Регламент (ЕО) № 1628/2006 на Комисията относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО националните помощи за регионални инвестиции

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 170/08)

Помощ №

XR 32/08

Държава-членка

Франция

Регион

Art. 87(3)(a), art. 87(3)(c)

Наименование на схемата за помощи или име на предприятието-получател на добавката от помощи ad hoc

Mesures fiscales applicables pendant deux ans aux sociétés créées pour la reprise d'entreprises en difficulté

Правно основание

Articles 44 septies et 223 undecies du code général des impôts

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Годишен бюджет

10 милиона EUR

Максимален интензитет на помощта

60 %

В съответствие с член 4 от регламента

Дата на изпълнение

1.1.2007 г.

Времетраене

31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички сектори, които имат право да кандидатстват за помощ за регионални инвестиции

Название и адрес на предоставящия орган

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi

139, rue de Bercy

F-75012 Paris

Интернет адреса на публикацията на схемата за помощта

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577

Други сведения


Помощ №

XR 33/08

Държава-членка

Франция

Регион

Art. 87(3)(a), art. 87(3)(c)

Наименование на схемата за помощи или име на предприятието-получател на добавката от помощи ad hoc

Dispense de réintégration de la fraction des loyers excédentaires à l'occasion de la levée d'option d'achat d'immeubles neufs à usage industriel et commercial pris en location par un contrat de crédit-bail d'une durée effective d'au moins 15 ans en zone d'aide à finalité régionale

Правно основание

Article 239 sexies D du code général des impôts

Вид мерки

Схема за предоставяне на помощ

Годишен бюджет

0,5 милиона EUR

Максимален интензитет на помощта

60 %

В съответствие с член 4 от регламента

Дата на изпълнение

1.1.2007 г.

Времетраене

31.12.2013 г.

Икономически отрасли

Всички сектори, които имат право да кандидатстват за помощ за регионални инвестиции

Название и адрес на предоставящия орган

Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi

139, rue de Bercy

F-75012 Paris

Интернет адреса на публикацията на схемата за помощта

http://www.legifrance.gouv.fr/./affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577

Други сведения


V Обявления

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

Комисия

5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 170/12


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5230 — CapMan/Litorina/Cederroth)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 170/09)

1.

На 24 юни 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация в съответствие с член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), чрез която предприятия CapMan (Швеция) и Litorina Kapital III LP („Litorina“, Швеция) придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятие Cederroth International AB („Cederroth“, Швеция) чрез покупка на акции.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за CapMan: частни капиталови инвестиции посредством Lumene и Farmos с дейност в козметичния отрасъл,

за Litorina: частни капиталови инвестиции,

за Cederroth: производство и дистрибуция на продукти за лична хигиена (козметика и тоалетни препарати), домашни потреби, здравни продукти и продукти за третиране на рани и за оказване на първа помощ.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5230 — CapMan/Litorina/Cederroth на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 170/13


Предварително уведомление за концентрация

(Дело COMP/M.5210 — Siemens/Ortner/JV)

(текст от значение за ЕИП)

(2008/C 170/10)

1.

На 25 юни 2008 г. Комисията получи уведомление за планирана концентрация съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (1), с която предприятие Siemens AG Österreich (Австрия), под контрола на Siemens AG (заедно наричани „Siemens“, Германия), и предприятие IGO Immobiliengesellschaft mbH („IGO“, Австрия), под контрола на Ortner-Gruppe („Ortner“, Австрия), от своя страна контролирано от г-н Клаус Ортнер, придобиват по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от регламента на Съвета съвместен контрол над предприятие Siemens Elin Buildings and Infrastructure GmbH & Co („B&I KG“, Австрия) посредством покупка на акции в новосъздадено дружество, представляващо съвместно предприятие.

2.

Търговските дейности на въпросните предприятия са:

за Siemens: промишленост, енергетика и здравеопазване,

за Ortner: строителни технологии, машинен и промишлен инженеринг и строителство, инфраструктурен инженеринг,

за г-н Клаус Ортнер: контрол над Ortner-Gruppe,

за B&I KG: технически услуги по сградни инсталации, улично осветление и изграждане на мрежи.

3.

След предварително проучване Комисията констатира, че операцията, за която е уведомена, би могла да попадне в обхвата на Регламент (ЕО) № 139/2004. Въпреки това Комисията си запазва правото на окончателно решение по тази точка.

4.

Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят евентуалните си забележки по планираната операция.

Забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 10 дни след датата на настоящата публикация. Забележките могат да се изпращат до Комисията по факс ((32-2) 296 43 01 или 296 72 44) или по пощата с позоваване на COMP/M.5210 — Siemens/Ortner/JV на следния адрес:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.


Поправка

5.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 170/14


Поправка на държавна помощ — Словашка република — Държавна помощ C 12/08 (ex NN 74/07) — Предполагаема незаконосъобразно предоставена държавна помощ: споразумение между летище Братислава и Ryanair — Покана за представяне на мнения съгласно член 88, параграф 2 от Договора за ЕО

( Официален вестник на Европейския съюз C 167 от 2 юли 2008 г. )

(2008/C 170/11)

Текстът на Държавна помощ C 12/08 (ex NN 74/07) се анулира.