8.8.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 211/17


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1369

av den 7 augusti 2015

om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 1031/2014 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 219.1 jämförd med artikel 228, och

av följande skäl:

(1)

Den 7 augusti 2014 införde den ryska regeringen ett förbud mot import av vissa produkter från unionen till Ryssland, däribland frukt och grönsaker. Till följd av detta antog kommissionen en serie exceptionella stödåtgärder, särskilt genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 913/2014 (2) för persikor och nektariner och genom kommissionens delegerade förordningar (EU) nr 932/2014 (3) och (EU) nr 1031/2014 (4) för viss frukt och vissa grönsaker.

(2)

Den 24 juni 2015 förlängdes importförbudet till och med augusti 2016. På grund av det fortsatta importförbudet kvarstår ett allvarligt hot om störningar på marknaden och detta kan orsaka kraftiga prisfall eftersom en viktig exportmarknad fortsätter att vara otillgänglig. Med en sådan situation på marknaden förefaller de normala åtgärderna enligt förordning (EU) nr 1308/2013 vara otillräckliga. Den ordning som grundar sig på stöd för vissa kvantiteter produkter enligt den delegerade förordningen (EU) nr 1031/2014 bör därför förlängas.

(3)

För att upprätta ett effektivt skyddsnät bör unionens ekonomiska stöd förlängas för alla de produkter som omfattas av den delegerade förordningen (EU) nr 1031/2014 under ett år. På grund av den säsongsbundna exporten bör persikor och nektariner enligt KN-nummer 0809 30, som berättigade till stöd enligt den delegerade förordningen (EU) nr 913/2014 förra året, nu läggas till i förteckningen över produkter som berättigar till stöd enligt den delegerade förordningen (EU) nr 1031/2014.

(4)

Beräkningen av de kvantiteter som tilldelas varje medlemsstat bör göras på grundval av storleken på exporten till Ryssland av de berörda produkterna under de tre åren närmast före utfärdandet av förbudet, justerad med den grad i vilken producenterna i varje medlemsstat utnyttjat de exceptionella stödåtgärder som ställts till deras förfogande för dessa produkter under det senaste året.

(5)

Om utnyttjandet av de exceptionella stödåtgärderna har varit mycket lågt för en viss produkt inom en medlemsstat och de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla stödet därför varit oproportionerligt höga bör medlemsstaten ha möjlighet att välja att inte fortsätta att genomföra åtgärderna under den förlängda perioden.

(6)

Det är sannolikt att de berörda produkterna, som normalt skulle ha exporterats till Ryssland, kan väntas komma att omdirigeras till marknaderna i andra medlemsstater. Producenter av samma produkter i de medlemsstater som traditionellt inte exporterar sina produkter till Ryssland, kan då komma att ställas inför betydande marknadsstörningar och prisfall.

(7)

Därför, och för att ytterligare stabilisera marknaden, bör unionens ekonomiska stöd på nytt dessutom vara tillgängligt för producenter i alla medlemsstater med avseende på en eller flera av de produkter som omfattas av den delegerade förordningen (EU) nr 1031/2014, för en kvantitet som inte bör överstiga 3 000 ton per medlemsstat.

(8)

Den delegerade förordningen (EU) nr 1031/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(9)

För att få en omedelbar effekt på marknaden och bidra till att stabilisera priserna bör denna förordning träda i kraft samma dag som den offentliggörs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 1031/2014

Den delegerade förordningen (EG) nr 1031/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska följande led läggas till som led s:

”s)

persikor och nektariner enligt KN-nummer 0809 30.”

b)

I punkt 3 ska följande led läggas till som led c:

”c)

En period från och med den 8 augusti 2015 till och med den dag då de kvantiteter som avses i artikel 2.1 har uttömts i varje medlemsstat som berörs eller till och med den 30 juni 2016, beroende på vilket som infaller först.”

2.

Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

I första stycket ska följande led läggas till som led c:

”c)

För den period som avses i artikel 1.3 c, de kvantiteter som anges i bilaga Ib.”

ii)

Andra stycket ersättas med följande:

”För varje period som avses i artikel 1.3 a och c ska detta stöd dessutom vara tillgängligt i alla medlemsstater för insatser för återtagande från marknaden, grön skörd eller obärgad skörd, med avseende på en eller flera av de produkter som avses i artikel 1.2 enligt vad som bestämts av medlemsstaten, under förutsättning att den ytterligare kvantiteten inte överstiger 3 000 ton per medlemsstat under var och en av dessa perioder.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Om de kvantiteter som faktiskt återtagits, i en medlemsstat mellan den 30 september 2014 och den 30 juni 2015 för en kategori produkter enligt bilaga I och bilaga Ia, var mindre än 5 % av de totala kvantiteter som tilldelats den medlemsstaten för den kategorin produkter, får medlemsstaten besluta att inte utnyttja den tilldelade kvantiteten i bilaga Ib. I detta fall ska den berörda medlemsstaten underrätta kommissionen om sitt beslut senast den 31 oktober 2015. Från och med tidpunkten för anmälan ska insatser som genomförs i den medlemsstaten inte berättiga till stöd enligt denna förordning.

Medlemsstaterna får besluta att inte utnyttja den kvantitet på 3 000 ton som avses i punkt 1 andra stycket, eller del därav, senast följande datum:

Senast den 31 oktober 2014 för den period som avses i artikel 1.3 a.

Senast den 31 oktober 2015 för den period som avses i artikel 1.3 c.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om sitt beslut senast samma dag. Från och med tidpunkten för anmälan ska insatser som genomförs i den medlemsstaten inte berättiga till stöd enligt denna förordning.”

3.

I artikel 9 ska punkterna 1 och 2 ersättas med följande:

”1.   Producentorganisationer ska ansöka om utbetalning av ekonomiskt unionsstöd enligt artiklarna 4, 5 och 6 senast den 31 januari 2015 med avseende på insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 a, senast den 31 juli 2015 med avseende på insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 b och senast den 31 juli 2016 med avseende på insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 c.

2.   Producentorganisationer ska ansöka om utbetalning av ekonomiskt unionsstöd enligt artiklarna 4 och 6 i denna förordning i enlighet med det förfarande som avses i artikel 72 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 senast den 31 januari 2015 med avseende på insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 a i den här förordningen, senast den 31 juli 2015 med avseende på insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 b i den här förordningen och senast den 31 juli 2016 med avseende på insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 c i den här förordningen.”

4.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 första stycket ska den inledande delen ersättas med följande:

”Medlemsstaterna ska, för den period som avses i artikel 1.3 a, senast den 30 september 2014, den 15 oktober 2014, den 31 oktober 2014, den 15 november 2014, den 30 november 2014, den 15 december 2014, den 31 december 2014, den 15 januari 2015, den 31 januari 2015 och den 15 februari 2015 och, för den period som avses i artikel 1.3 b, fram till och med den 30 september 2015, senast den 15 och den sista dagen i varje månad och, för den period som avses i artikel 1.3 c, fram till och med den 30 september 2016, senast den 15 och den sista dagen i varje månad, till kommissionen anmäla följande uppgifter för varje produkt:”

b)

Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.   I sin första anmälan till kommissionen ska medlemsstaterna ange de stödbelopp som de fastställt i enlighet med artikel 79.1 eller 85.4 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 och artiklarna 4, 5 eller 6 i denna förordning, varvid de ska använda mallarna i bilaga IV.”

5.

I artikel 11 ska följande punkt läggas till:

”c)

Den 30 september 2016 för insatser som utförs under den period som avses i artikel 1.3 c.”

6.

Bilaga Ib, vars text återfinns i bilaga I till den här förordningen, ska läggas till.

7.

Bilagorna III och IV ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 augusti 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 913/2014 av den 21 augusti 2014 om fastställande av tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av persikor och nektariner (EUT L 248, 22.8.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 932/2014 av den 29 augusti 2014 om fastställande av tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av vissa frukter och grönsaker samt om ändring av den delegerade förordningen (EU) nr 913/2014 (EUT L 259, 30.8.2014, s. 2).

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1031/2014 av den 29 september 2014 om fastställande av ytterligare tillfälliga undantagsåtgärder till stöd för producenter av viss frukt och vissa grönsaker (EUT L 284, 30.9.2014, s. 22).


BILAGA I

”BILAGA Ib

Maximala produktkvantiteter tilldelade per medlemsstat enligt artikel 2.1 c

(i ton)

 

Äpplen och päron

Plommon, bordsdruvor och kiwifrukter

Tomater, morötter, paprika, gurkor och små gurkor

Apelsiner, klementiner, mandariner och citroner

Persikor och nektariner

Bulgarien

0

0

0

0

950

Belgien

85 650

0

16 750

0

0

Tyskland

6 200

0

0

0

0

Grekland

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Spanien

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Frankrike

12 150

0

3 250

0

450

Kroatien

2 150

0

0

3 200

0

Italien

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Cypern

0

0

0

11 850

0

Lettland

500

0

1 250

0

0

Litauen

0

0

3 000

0

0

Ungern

0

300

0

0

0

Nederländerna

22 950

0

22 800

0

0

Österrike

2 050

0

0

0

0

Polen

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugal

3 600

0

0

0

0”


BILAGA II

BILAGA III

Mallar för anmälan enligt artikel 10

ANMÄLAN OM ÅTERTAG – GRATIS UTDELNING

Medlemsstat:…

Period som omfattas:…

Datum:…


Produkt

Producentorganisationer

Producenter som inte är medlemmar i en producentorganisation

Totala kvantiteter (ton)

Totalt ekonomiskt stöd från unionen (euro)

Kvantiteter (ton)

Ekonomiskt stöd från unionen (euro)

Kvantiteter (ton)

Ekonomiskt stöd från unionen (euro)

återtag

transport

sortering och förpackning

TOTALT

återtag

transport

sortering och förpackning

TOTALT

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Äpplen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, äpplen och päron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurkor och små gurkor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, grönsaker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plommon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Färska bordsdruvor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, annan frukt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, citrusfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persikor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, Persikor och nektariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål (inbegripet broccolo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, andra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Ett separat excelblad ska fyllas i för varje anmälan.

ANMÄLAN OM ÅTERTAG – ANDRA ÄNDAMÅL

Medlemsstat:…

Period som omfattas:…

Datum:…


Produkt

Producentorganisationer

Producenter som inte är medlemmar i en producentorganisation

Totala kvantiteter (ton)

Totalt ekonomiskt stöd från unionen (euro)

Kvantiteter

(ton)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro)

Kvantiteter

(ton)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Äpplen

 

 

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

 

 

Totalt, äpplen och päron

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

Gurkor och små gurkor

 

 

 

 

 

 

Totalt, grönsaker

 

 

 

 

 

 

Plommon

 

 

 

 

 

 

Färska bordsdruvor

 

 

 

 

 

 

Kiwifrukter

 

 

 

 

 

 

Totalt, annan frukt

 

 

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

Totalt, citrusfrukter

 

 

 

 

 

 

Persikor

 

 

 

 

 

 

Nektariner

 

 

 

 

 

 

Totalt, Persikor och nektariner

 

 

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

 

 

Blomkål (inbegripet broccolo)

 

 

 

 

 

 

Svampar

 

 

 

 

 

 

Bär

 

 

 

 

 

 

Totalt, andra

 

 

 

 

 

 

TOTALT

 

 

 

 

 

 

*

Ett separat excelblad ska fyllas i för varje anmälan.

ANMÄLAN OM OBÄRGAD SKÖRD OCH GRÖN SKÖRD

Medlemsstat:…

Period som omfattas:…

Datum:…


Produkt

Producentorganisationer

Producenter som inte är medlemmar i en producentorganisation

Totala kvantiteter

(ton)

Totalt ekonomiskt stöd från unionen (euro)

Areal

(ha)

Kvantiteter

(ton)

Ekonomiskt stöd från unionen (euro)

Areal

(ha)

Kvantiteter

(ton)

Ekonomiskt stöd från unionen (euro)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Äpplen

 

 

 

 

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, äpplen och päron

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

Gurkor och små gurkor

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, grönsaker

 

 

 

 

 

 

 

 

Plommon

 

 

 

 

 

 

 

 

Färska bordsdruvor

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, annan frukt

 

 

 

 

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, citrusfrukter

 

 

 

 

 

 

 

 

Persikor

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektariner

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, Persikor och nektariner

 

 

 

 

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål (inbegripet broccolo)

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampar

 

 

 

 

 

 

 

 

Bär

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt, andra

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALT

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Ett separat excelblad ska fyllas i för varje anmälan.

BILAGA IV

TABELLER SOM SKA SÄNDAS IN I ENLIGHET MED ARTIKEL 10.2 TILLSAMMANS MED DEN FÖRSTA ANMÄLAN SOM AVSES I ARTIKEL 10.1

ÅTERTAG – ANDRA ÄNDAMÅL

Maximistödbelopp som fastställts av medlemsstaten i enlighet med artikel 79.1 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 och artiklarna 4 och 5 i den här förordningen

Medlemsstat:…

Datum:…


Produkt

Producentorganisationens bidrag

(euro/100 kg)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro/100 kg)

Äpplen

 

 

Päron

 

 

Tomater

 

 

Morötter

 

 

Kål

 

 

Paprika

 

 

Blomkål (inbegripet broccolo)

 

 

Gurkor och små gurkor

 

 

Svampar

 

 

Plommon

 

 

Bär

 

 

Färska bordsdruvor

 

 

Kiwifrukter

 

 

Apelsiner

 

 

Klementiner

 

 

Mandariner

 

 

Citroner

 

 

Persikor

 

 

Nektariner

 

 

OBÄRGAD SKÖRD OCH GRÖN SKÖRD

Maximistödbelopp som fastställts av medlemsstaten i enlighet med artikel 85.4 i genomförandeförordning (EU) nr 543/2011 och artikel 6 i den här förordningen

Medlemsstat:…

Datum:…


Produkt

På friland

I växthus

Producentorganisationens bidrag

(euro/ha)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro/ha)

Producentorganisationens bidrag

(euro/ha)

Ekonomiskt stöd från unionen

(euro/ha)

Äpplen

 

 

 

 

Päron

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

Morötter

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

Paprika

 

 

 

 

Blomkål (inbegripet broccolo)

 

 

 

 

Gurkor och små gurkor

 

 

 

 

Svampar

 

 

 

 

Plommon

 

 

 

 

Bär

 

 

 

 

Färska bordsdruvor

 

 

 

 

Kiwifrukter

 

 

 

 

Apelsiner

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

Persikor

 

 

 

 

Nektariner