8.8.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 211/17


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1369

zo 7. augusta 2015,

ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 1031/2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 219 ods. 1 v spojení s článkom 228,

keďže:

(1)

Ruská vláda zaviedla 7. augusta 2014 zákaz dovozu určitých produktov vrátane ovocia a zeleniny z Únie do Ruska. V reakcii na tento zákaz Komisia prijala súbor mimoriadnych podporných opatrení, a to najmä prostredníctvom delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 913/2014 (2), pokiaľ ide o broskyne a nektárinky, a delegovaných nariadení Komisie (EÚ) č. 932/2014 (3) a (EÚ) č. 1031/2014 (4), pokiaľ ide o iné druhy ovocia a zeleniny.

(2)

Dňa 24. júna 2015 bol tento zákaz predĺžený do augusta 2016. Vzhľadom na pokračovanie zákazu pretrváva závažná hrozba narušenia trhu, ktorá by mohla spôsobiť výrazný pokles cien v dôsledku pretrvávajúcej nedostupnosti dôležitého vývozného trhu. V tejto trhovej situácii sa bežné opatrenia, ktoré možno prijať na základe nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, javia ako nedostatočné. Mechanizmus, ktorého podstatou je podpora určitých množstiev produktov podľa delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1031/2014, je preto potrebné predĺžiť.

(3)

V záujme vytvorenia účinnej záchrannej siete by sa finančná pomoc Únie pre všetky produkty, na ktoré sa vzťahuje delegované nariadenie (EÚ) č. 1031/2014, mala predĺžiť o jeden rok. Okrem toho by sa do zoznamu produktov oprávnených na získanie podpory podľa delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1031/2014 mali vzhľadom na ich sezónny vývoz zahrnúť broskyne a nektárinky číselného znaku KN 0809 30, ktoré boli oprávnené na získanie podpory v minulom roku podľa delegovaného nariadenia (EÚ) č. 913/2014.

(4)

Výpočet množstiev pridelených každému členskému štátu by sa mal vykonať na základe úrovne vývozu dotknutých produktov do Ruska počas troch rokov predchádzajúcich vyhláseniu zákazu a upraviť podľa miery, v akej výrobcovia v každom členskom štáte využívali mimoriadne podporné opatrenia, ktoré mali v uplynulom roku k dispozícii v súvislosti s uvedenými produktmi.

(5)

Ak v rámci členského štátu malo využívanie týchto mimoriadnych podporných opatrení v súvislosti s určitým produktom veľmi nízku úroveň, a administratívne náklady na poskytovanie podpory boli preto neúmerne vysoké, tento členský štát by mal mať možnosť sa rozhodnúť, že nebude pokračovať vo vykonávaní týchto opatrení počas predĺženej lehoty.

(6)

Možno očakávať, že príslušné produkty, ktoré by sa za normálnych okolností vyvážali do Ruska, budú presmerované na trhy iných členských štátov. Výrobcovia rovnakých produktov v tých členských štátoch, ktoré svoje produkty do Ruska zvyčajne nevyvážajú, môžu preto čeliť významnému narušeniu trhu a poklesu cien.

(7)

Z tohto dôvodu a v záujme ďalšej stabilizácie trhu by mala byť finančná pomoc Únie opäť k dispozícii aj výrobcom vo všetkých členských štátoch, a to v súvislosti s jedným alebo viacerými produktmi uvedenými v delegovanom nariadení (EÚ) č. 1031/2014, ktorých množstvo nesmie presiahnuť 3 000 ton na členský štát.

(8)

Delegované nariadenie (EÚ) č. 1031/2014 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(9)

S cieľom zabezpečiť, aby toto nariadenie malo bezprostredný vplyv na trh a prispelo k stabilizácii cien, malo by nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1031/2014

Delegované nariadenie (EÚ) č. 1031/2014 sa mení takto:

1.

Článok 1 sa mení takto:

a)

V odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno s):

„s)

broskyne a nektárinky s číselným znakom KN 0809 30.“

b)

V odseku 3 sa dopĺňa toto písmeno c):

„c)

obdobie od 8. augusta 2015 až do dátumu, keď sa vyčerpajú množstvá stanovené v článku 2 ods. 1 v každom dotknutom členskom štáte, alebo do 30. júna 2016, podľa toho, čo nastane skôr.“

2.

Článok 2 sa mení takto:

a)

Odsek 1 sa mení takto:

i)

v prvom pododseku sa dopĺňa toto písm. c):

„c)

v období uvedenom v článku 1 ods. 3 písm. c) na množstvá, ktoré sú uvedené v prílohe Ib.“;

ii)

druhý pododsek sa nahrádza takto:

„V každom z období uvedených v článku 1 ods. 3 písm. a) a c) je táto podpora k dispozícii aj vo všetkých členských štátoch v prípade stiahnutia z trhu, zeleného zberu alebo neuskutočneného zberu, pokiaľ ide o jeden alebo viac produktov uvedených v článku 1 ods. 2, tak, ako určí daný členský štát za predpokladu, že dodatočné predmetné množstvo v žiadnom z týchto období nepresahuje 3 000 ton na členský štát.“

b)

Odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Ak by množstvá určitej kategórie produktov vymedzenej v prílohách I a Ia, ktoré boli v danom členskom štáte v období od 30. septembra 2014 do 30. júna 2015 skutočne stiahnuté z trhu, boli menšie ako 5 % celkového množstva prideleného tomuto členskému štátu pre danú kategóriu produktov, členský štát sa môže rozhodnúť, že nevyužije množstvo pridelené v prílohe Ib. Príslušný členský štát v takom prípade oznámi Komisii svoje rozhodnutie do 31. októbra 2015. Od momentu oznámenia nebudú činnosti uskutočnené v danom členskom štáte oprávnené na získanie podpory v súlade s týmto nariadením.

Členské štáty sa môžu rozhodnúť nevyužiť množstvo 3 000 ton uvedené v druhom pododseku odseku 1, alebo jeho časť, do týchto termínov:

do 31. októbra 2014, pokiaľ ide o obdobie uvedené v článku 1 ods. 3 písm. a),

do 31. októbra 2015, pokiaľ ide o obdobie uvedené v článku 1 ods. 3 písm. c).

Do toho istého termínu členské štáty oznámia Komisii všetky množstvá, ktoré sa nevyužili. Od momentu oznámenia nebudú činnosti uskutočnené v danom členskom štáte oprávnené na získanie podpory v súlade s týmto nariadením.“

3.

V článku 9 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Organizácie výrobcov požiadajú o platbu finančnej pomoci Únie uvedenej v článkoch 4, 5 a 6 do 31. januára 2015 v súvislosti s činnosťami vykonávanými počas obdobia uvedeného v článku 1 ods. 3 písm. a), do 31. júla 2015 v súvislosti s činnosťami vykonávanými počas obdobia uvedeného v článku 1 ods. 3 písm. b) a do 31. júla 2016 v súvislosti s činnosťami vykonávanými počas obdobia uvedeného v článku 1 ods. 3 písm. c).

2.   Organizácie výrobcov požiadajú o platbu celkovej finančnej pomoci Únie uvedenej v článkoch 4 a 6 tohto nariadenia v súlade s postupom uvedeným v článku 72 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 do 31. januára 2015 v súvislosti s činnosťami vykonávanými počas obdobia uvedeného v článku 1 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia, do 31. júla 2015 v súvislosti s činnosťami vykonávanými počas obdobia uvedeného v článku 1 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia a do 31. júla 2016 v súvislosti s činnosťami vykonávanými počas obdobia uvedeného v článku 1 ods. 3 písm. c) tohto nariadenia.“

4.

Článok 10 sa mení takto:

a)

V odseku 1 sa úvodná veta prvého pododseku nahrádza takto:

„Členské štáty Komisii k 30. septembru 2014, 15. októbru 2014, 31. októbru 2014, 15. novembru 2014, 30. novembru 2014, 15. decembru 2014, 31. decembru 2014, 15. januáru 2015, 31. januáru 2015 a 15. februáru 2015 v súvislosti s obdobím uvedeným v článku 1 ods. 3 písm. a) a k 15. a poslednému dňu každého mesiaca do 30. septembra 2015 v súvislosti s obdobím uvedeným v článku 1 ods. 3 písm. b) a k 15. a poslednému dňu každého mesiaca do 30. septembra 2016 v súvislosti s obdobím uvedeným v článku 1 ods. 3 písm. c) za každý produkt oznámia:“.

b)

Odsek 2 sa nahrádza takto:

„2.   Pri podávaní prvého oznámenia členské štáty Komisii oznámia sumy podpory, ktoré stanovili v súlade s článkom 79 ods. 1 alebo článkom 85 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 a článkami 4, 5 alebo 6 tohto nariadenia, pričom použijú vzory stanovené v prílohe IV.“

5.

V článku 11 sa dopĺňa toto písmeno c):

„c)

30. septembra 2016 v súvislosti s činnosťami vykonávanými počas obdobia uvedeného v článku 1 ods. 3 písm. c).“

6.

Vkladá sa príloha Ib, ktorej text sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu.

7.

Prílohy III a IV sa nahrádzajú textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. augusta 2015

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 913/2014 z 21. augusta 2014, ktorým sa ustanovujú dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov v odvetví broskýň a nektáriniek (Ú. v. EÚ L 248, 22.8.2014, s. 1).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 932/2014 z 29. augusta 2014, ktorým sa stanovujú dočasné výnimočné podporné opatrenia pre výrobcov určitého ovocia a zeleniny a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 913/2014 (Ú. v. EÚ L 259, 30.8.2014, s. 2).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1031/2014 z 29. septembra 2014, ktorým sa stanovujú ďalšie dočasné mimoriadne podporné opatrenia pre výrobcov určitých druhov ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 284, 30.9.2014, s. 22).


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA Ib

Maximálne množstvá produktov pridelené na členský štát, ako je uvedené v článku 2 ods. 1 písm. c)

(V tonách)

 

Jablká a hrušky

Slivky, stolové hrozno a kivi

Rajčiaky, mrkva, sladká paprika, uhorky šalátové a uhorky nakladačky

Pomaranče, klementínky, mandarínky a citróny

Broskyne a nektárinky

Bulharsko

0

0

0

0

950

Belgicko

85 650

0

16 750

0

0

Nemecko

6 200

0

0

0

0

Grécko

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Španielsko

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Francúzsko

12 150

0

3 250

0

450

Chorvátsko

2 150

0

0

3 200

0

Taliansko

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Cyprus

0

0

0

11 850

0

Lotyšsko

500

0

1 250

0

0

Litva

0

0

3 000

0

0

Maďarsko

0

300

0

0

0

Holandsko

22 950

0

22 800

0

0

Rakúsko

2 050

0

0

0

0

Poľsko

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugalsko

3 600

0

0

0

0“


PRÍLOHA II

PRÍLOHA III

Vzory oznámení podľa článku 10

OZNÁMENIE O STIAHNUTÍ Z TRHU – BEZPLATNÁ DISTRIBÚCIA

Členský štát:…

Za obdobie:…

Dátum:…


Produkt

Organizácie výrobcov

Nečlenskí výrobcovia

Celkové množstvá (t)

Celková finančná pomoc Únie (v EUR)

Množstvá (t)

Finančná pomoc Únie (v EUR)

Množstvá (t)

Finančná pomoc Únie (v EUR)

stiahnutie z trhu

doprava

triedenie a balenie

SPOLU

stiahnutie z trhu

doprava

triedenie a balenie

SPOLU

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) +( h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Jablká

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jablká a hrušky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajčiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrkva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sladká paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelenina spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slivky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerstvé stolové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné ovocie spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarínky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citróny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusy spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broskyne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektárinky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broskyne a nektárinky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfiol a brokolica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobuľové ovocie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Za každé oznámenie sa vypĺňa osobitná excelová tabuľka.

OZNÁMENIE O STIAHNUTÍ Z TRHU – INÉ MIESTA URČENIA

Členský štát:…

Za obdobie:…

Dátum:…


Produkt

Organizácie výrobcov

Nečlenskí výrobcovia

Celkové množstvá (t)

Celková finančná pomoc Únie (v EUR)

Množstvá

(t)

Finančná pomoc Únie

(v EUR)

Množstvá

(t)

Finančná pomoc Únie

(v EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jablká

 

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

Jablká a hrušky spolu

 

 

 

 

 

 

Rajčiaky

 

 

 

 

 

 

Mrkva

 

 

 

 

 

 

Sladká paprika

 

 

 

 

 

 

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

Zelenina spolu

 

 

 

 

 

 

Slivky

 

 

 

 

 

 

Čerstvé stolové hrozno

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

Ostatné ovocie spolu

 

 

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

Klementínky

 

 

 

 

 

 

Mandarínky

 

 

 

 

 

 

Citróny

 

 

 

 

 

 

Citrusy spolu

 

 

 

 

 

 

Broskyne

 

 

 

 

 

 

Nektárinky

 

 

 

 

 

 

Broskyne a nektárinky spolu

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

Karfiol a brokolica

 

 

 

 

 

 

Huby

 

 

 

 

 

 

Bobuľové ovocie

 

 

 

 

 

 

Ostatné spolu

 

 

 

 

 

 

SPOLU

 

 

 

 

 

 

(*)

Za každé oznámenie sa vypĺňa osobitná excelová tabuľka.

OZNÁMENIE O NEUSKUTOČNENÍ ZBERU A ZELENOM ZBERE

Členský štát:…

Za obdobie:…

Dátum:…


Produkt

Organizácie výrobcov

Nečlenskí výrobcovia

Celkové množstvo

(t)

Celková finančná pomoc Únie (v EUR)

Plocha

(ha)

Množstvá

(t)

Finančná pomoc Únie (v EUR)

Plocha

(ha)

Množstvá

(t)

Finančná pomoc Únie (v EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Jablká

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

 

 

 

 

Jablká a hrušky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajčiaky

 

 

 

 

 

 

 

 

Mrkva

 

 

 

 

 

 

 

 

Sladká paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelenina spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

Slivky

 

 

 

 

 

 

 

 

Čerstvé stolové hrozno

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné ovocie spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementínky

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarínky

 

 

 

 

 

 

 

 

Citróny

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusy spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

Broskyne

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektárinky

 

 

 

 

 

 

 

 

Broskyne a nektárinky spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfiol a brokolica

 

 

 

 

 

 

 

 

Huby

 

 

 

 

 

 

 

 

Bobuľové ovocie

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné spolu

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOLU

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Za každé oznámenie sa vypĺňa osobitná excelová tabuľka.

PRÍLOHA IV

TABUĽKY, KTORÉ SA MAJÚ ZASLAŤ V SÚLADE S ČLÁNKOM 10 ODS. 2 S PRVÝM OZNÁMENÍM PODĽA ČLÁNKU 10 ODS. 1

STIAHNUTIE Z TRHU – INÉ MIESTA URČENIA

Maximálna výška podpory stanovená členským štátom v súlade s článkom 79 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 a článkami 4 a 5 tohto nariadenia

Členský štát:…

Dátum:…


Produkt

Príspevok organizácie výrobcov

(v EUR/100 kg)

Finančná pomoc Únie

(v EUR/100 kg)

Jablká

 

 

Hrušky

 

 

Rajčiaky

 

 

Mrkva

 

 

Kapusta

 

 

Sladká paprika

 

 

Karfiol a brokolica

 

 

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

 

 

Huby

 

 

Slivky

 

 

Bobuľové ovocie

 

 

Čerstvé stolové hrozno

 

 

Kivi

 

 

Pomaranče

 

 

Klementínky

 

 

Mandarínky

 

 

Citróny

 

 

Broskyne

 

 

Nektárinky

 

 

NEUSKUTOČNENIE ZBERU A ZELENÝ ZBER

Maximálna výška podpory stanovená členským štátom v súlade s článkom 85 ods. 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 a článkom 6 tohto nariadenia

Členský štát:…

Dátum:…


Produkt

Voľne pestované

Skleník

Príspevok organizácie výrobcov

(v EUR/ha)

Finančná pomoc Únie

(v EUR/ha)

Príspevok organizácie výrobcov

(v EUR/ha)

Finančná pomoc Únie

(v EUR/ha)

Jablká

 

 

 

 

Hrušky

 

 

 

 

Rajčiaky

 

 

 

 

Mrkva

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

Sladká paprika

 

 

 

 

Karfiol a brokolica

 

 

 

 

Uhorky šalátové a uhorky nakladačky

 

 

 

 

Huby

 

 

 

 

Slivky

 

 

 

 

Bobuľové ovocie

 

 

 

 

Čerstvé stolové hrozno

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

Klementínky

 

 

 

 

Mandarínky

 

 

 

 

Citróny

 

 

 

 

Broskyne

 

 

 

 

Nektárinky