8.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 211/17


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/1369

z dnia 7 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (1), w szczególności jego art. 219 ust. 1 w związku z art. 228,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu niektórych produktów z Unii do Rosji, w tym owoców i warzyw. W odpowiedzi Komisja przyjęła serię nadzwyczajnych środków wsparcia, w szczególności w postaci rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 913/2014 (2) w odniesieniu do brzoskwiń i nektaryn oraz rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014 (3) i (UE) nr 1031/2014 (4) w odniesieniu do innych owoców i warzyw.

(2)

W dniu 24 czerwca 2015 r. zakaz ten został przedłużony do sierpnia 2016 r. W związku z przedłużeniem zakazu nadal występuje poważne zagrożenie wystąpieniem zakłóceń na rynku, które mogą spowodować znaczny spadek cen ze względu na fakt, że ważny rynek eksportowy jest wciąż niedostępny. W takiej sytuacji rynkowej zwykłe środki dostępne na mocy rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 wydają się niewystarczające. Należy zatem przedłużyć okres stosowania mechanizmu wsparcia dla pewnych ilości produktów określonego w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1031/2014.

(3)

W celu ustanowienia skutecznej siatki bezpieczeństwa pomoc finansowa Unii powinna zostać przedłużona o rok w odniesieniu do wszystkich produktów objętych rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 1031/2014. Ponadto ze względu na wywóz sezonowy brzoskwinie i nektaryny objęte kodem CN 0809 30, które kwalifikowały się w ubiegłym roku do wsparcia na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) nr 913/2014, powinny zostać teraz dodane do wykazu produktów kwalifikujących się do wsparcia na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1031/2014.

(4)

Obliczeń ilości przydzielonych każdemu państwu członkowskiemu należy dokonać na podstawie poziomu wywozu przedmiotowych produktów do Rosji w ciągu trzech lat poprzedzających wprowadzenie zakazu, dostosowując je do poziomu wykorzystania przez producentów w każdym państwie członkowskim nadzwyczajnych środków wsparcia udostępnionych im dla tych produktów w ubiegłym roku.

(5)

Jeśli poziom wykorzystania tych nadzwyczajnych środków wsparcia w danym państwie członkowskim był bardzo niski w odniesieniu do określonego produktu, a koszty administracyjne udzielania wsparcia były w związku z tym nieproporcjonalnie wysokie, to takie państwo członkowskie powinno mieć możliwość zdecydowania, że nie będzie dalej wdrażać tych środków w przedłużonym okresie.

(6)

Można oczekiwać, że przedmiotowe produkty, które w normalnych warunkach byłyby wywożone do Rosji, zostaną przekierowane na rynki innych państw członkowskich. Producenci tych samych produktów w tych państwach członkowskich, którzy nie wywozili dotychczas swoich produktów do Rosji, mogą zatem spotkać się ze znacznym zakłóceniem na rynku i spadkiem cen.

(7)

Z tego względu – w celu dalszej stabilizacji rynku – pomoc finansowa Unii powinna być ponownie dostępna również dla producentów we wszystkich państwach członkowskich w odniesieniu do jednego lub więcej produktów objętych rozporządzeniem delegowanym (UE) nr 1031/2014, przy czym ilości nie mogą przekraczać 3 000 ton na państwo członkowskie.

(8)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014.

(9)

W celu wywarcia bezpośredniego wpływu na rynek oraz przyczynienia się do stabilizacji cen, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1031/2014

W rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 1031/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 2 dodaje się lit. s) w brzmieniu:

„s)

brzoskwinie i nektaryny objęte kodem CN 0809 30.”;

b)

w ust. 3 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

okres od dnia 8 sierpnia 2015 r. do dnia, w którym ilości określone w art. 2 ust. 1 zostaną wyczerpane w każdym zainteresowanym państwie członkowskim, lub do dnia 30 czerwca 2016 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.”;

2)

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

w akapicie pierwszym dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. c) – ilości określonych w załączniku Ib.”;

(ii)

akapit drugi otrzymuje brzmienie:

„W każdym z okresów, o których mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) i c), wsparcie to jest również dostępne we wszystkich państwach członkowskich na operacje wycofania, zielonych zbiorów lub niezbierania plonów, w odniesieniu do jednego lub większej liczby produktów wymienionych w art. 1 ust. 2 i określonych przez państwo członkowskie, pod warunkiem że przedmiotowa dodatkowa ilość nie przekracza 3 000 ton na państwo członkowskie w każdym z tych okresów.”;

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.   Jeżeli ilości faktycznie wycofane w danym państwie członkowskim między dniem 30 września 2014 r. a dniem 30 czerwca 2015 r. dla danej kategorii produktów określonych w załączniku I lub załączniku Ia stanowiły mniej niż 5 % całkowitych ilości przyznanych temu państwu członkowskiemu w odniesieniu do danej kategorii produktów, to takie państwo członkowskie może zdecydować o niewykorzystywaniu ilości przydzielonych mu w załączniku Ib. W takim przypadku dane państwo członkowskie powiadamia Komisję o swojej decyzji do dnia 31 października 2015 r. Z chwilą powiadomienia operacje prowadzone w danym państwie członkowskim nie kwalifikują się do wsparcia w ramach niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie mogą zdecydować o niewykorzystywaniu ilości 3 000 ton, o których mowa w ust. 1 akapit drugi, lub ich części w następujących terminach:

do dnia 31 października 2014 r. w odniesieniu do okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a);

do dnia 31 października 2015 r. w odniesieniu do okresu, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. c).

W tym samym terminie państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wszelkich niewykorzystanych ilościach. Z chwilą powiadomienia operacje prowadzone w danym państwie członkowskim nie kwalifikują się do wsparcia w ramach niniejszego rozporządzenia.”;

3)

w art. 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1.   Organizacje producentów składają wnioski o wypłatę pomocy finansowej Unii, o której mowa w art. 4, 5 i 6, do dnia 31 stycznia 2015 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a), do dnia 31 lipca 2015 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) oraz do dnia 31 lipca 2016 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. c).

2.   Organizacje producentów wnioskują o płatność całości pomocy finansowej Unii, o której mowa w art. 4 i 6 niniejszego rozporządzenia, zgodnie z procedurą określoną w art. 72 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 do dnia 31 stycznia 2015 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a) niniejszego rozporządzenia, do dnia 31 lipca 2015 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b) niniejszego rozporządzenia oraz do dnia 31 lipca 2016 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. c) niniejszego rozporządzenia.”;

4)

w art. 10 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w ust. 1 akapit pierwszy formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:

„Do dnia 30 września 2014 r., 15 października 2014 r., 31 października 2014 r., 15 listopada 2014 r., 30 listopada 2014 r., 15 grudnia 2014 r., 31 grudnia 2014 r., 15 stycznia 2015 r., 31 stycznia 2015 r. i 15 lutego 2015 r. w odniesieniu do okresu o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. a); do 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca, do dnia 30 września 2015 r., w odniesieniu do okresu o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. b); oraz do 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca, do dnia 30 września 2016 r., w odniesieniu do okresu o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. c), państwa członkowskie przekazują Komisji następujące informacje dotyczące każdego produktu:”;

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.   W chwili składania pierwszego powiadomienia państwa członkowskie informują Komisję o kwotach wsparcia ustalonych przez nie zgodnie z art. 79 ust. 1 lub art. 85 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 i art. 4, 5 lub 6 niniejszego rozporządzenia, wykorzystując w tym celu modele zawarte w załączniku IV.”;

5)

w art. 11 dodaje się lit. c) w brzmieniu:

„c)

30 września 2016 r. w odniesieniu do działań przeprowadzonych w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 lit. c).”;

6)

dodaje się załącznik Ib w brzmieniu zgodnym z tekstem zamieszczonym w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

7)

załączniki III i IV zastępuje się tekstem w brzmieniu zgodnym z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 sierpnia 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 913/2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wspierające producentów brzoskwiń i nektaryn (Dz.U. L 248 z 22.8.2014, s. 1).

(3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 932/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw oraz zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 913/2014 (Dz.U. L 259 z 30.8.2014, s. 2).

(4)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 z dnia 29 września 2014 r. ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz.U. L 284 z 30.9.2014, s. 22).


ZAŁĄCZNIK I

„ZAŁĄCZNIK Ib

Maksymalne ilości produktów przydzielonych na państwo członkowskie, o których mowa w art. 2 ust. 1. lit. c)

(w tonach)

 

Jabłka i gruszki

Śliwki, winogrona stołowe i owoce kiwi

Pomidory, marchew, słodka papryka, ogórki i korniszony

Pomarańcze, klementynki, mandarynki i cytryny

Brzoskwinie i nektaryny

Bułgaria

0

0

0

0

950

Belgia

85 650

0

16 750

0

0

Niemcy

6 200

0

0

0

0

Grecja

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Hiszpania

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Francja

12 150

0

3 250

0

450

Chorwacja

2 150

0

0

3 200

0

Włochy

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Cypr

0

0

0

11 850

0

Łotwa

500

0

1 250

0

0

Litwa

0

0

3 000

0

0

Węgry

0

300

0

0

0

Niderlandy

22 950

0

22 800

0

0

Austria

2 050

0

0

0

0

Polska

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugalia

3 600

0

0

0

0”


ZAŁĄCZNIK II

ZAŁĄCZNIK III

Modele do powiadamiania, o których mowa w art. 10

POWIADOMIENIE O OPERACJACH WYCOFANIA Z RYNKU W CELU BEZPŁATNEJ DYSTRYBUCJI

Państwo członkowskie:…

Okres, którego dotyczy powiadomienie:…

Data:…


Produkt

Organizacje producentów

Producenci, którzy nie są członkami organizacji

Ilości łącznie (t)

Całkowita pomoc finansowa Unii (w EUR)

Ilości (t)

Pomoc finansowa Unii (w EUR)

Ilości (t)

Pomoc finansowa Unii (w EUR)

wycofanie

transport

sortowanie i pakowanie

OGÓŁEM

wycofanie

transport

sortowanie i pakowanie

OGÓŁEM

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Jabłka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie jabłka i gruszki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomidory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie warzywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe owoce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomarańcze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarynki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytryny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie owoce cytrusowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzoskwinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektaryny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie brzoskwinie i nektaryny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

W odniesieniu do każdej grupy producentów należy wypełnić jeden arkusz Excel.

POWIADOMIENIE O OPERACJACH WYCOFANIA Z RYNKU DO PRZEZNACZEŃ INNYCH NIŻ BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA

Państwo członkowskie:…

Okres, którego dotyczy powiadomienie:…

Data:…


Produkt

Organizacje producentów

Producenci, którzy nie są członkami organizacji

Ilości łącznie (t)

Całkowita pomoc finansowa Unii (w EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii

(w EUR)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii

(w EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Jabłka

 

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

Łącznie jabłka i gruszki

 

 

 

 

 

 

Pomidory

 

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

 

 

Łącznie warzywa

 

 

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe owoce

 

 

 

 

 

 

Pomarańcze

 

 

 

 

 

 

Klementynki

 

 

 

 

 

 

Mandarynki

 

 

 

 

 

 

Cytryny

 

 

 

 

 

 

Łącznie owoce cytrusowe

 

 

 

 

 

 

Brzoskwinie

 

 

 

 

 

 

Nektaryny

 

 

 

 

 

 

Łącznie brzoskwinie i nektaryny

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

*

W odniesieniu do każdej grupy producentów należy wypełnić jeden arkusz Excel.

POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE NIEZBIERANIA PLONÓW I ZIELONYCH ZBIORÓW

Państwo członkowskie:…

Okres, którego dotyczy powiadomienie:…

Data:…


Produkt

Organizacje producentów

Producenci, którzy nie są członkami organizacji

Ilości łącznie

(t)

Całkowita pomoc finansowa Unii (w EUR)

Obszar

(ha)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii (w EUR)

Obszar

(ha)

Ilości

(t)

Pomoc finansowa Unii (w EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Jabłka

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie jabłka i gruszki

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomidory

 

 

 

 

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie warzywa

 

 

 

 

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe owoce

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomarańcze

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementynki

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarynki

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytryny

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie owoce cytrusowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzoskwinie

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektaryny

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie brzoskwinie i nektaryny

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

 

 

 

 

Łącznie pozostałe

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

 

 

 

 

 

 

 

 

*

W odniesieniu do każdej grupy producentów należy wypełnić jeden arkusz Excel.

ZAŁĄCZNIK IV

TABELE, KTÓRE NALEŻY PRZESŁAĆ ZGODNIE Z ART. 10 UST. 2 WRAZ Z PIERWSZYM POWIADOMIENIEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 10 UST. 1

OPERACJE WYCOFANIA Z RYNKU DO PRZEZNACZEŃ INNYCH NIŻ BEZPŁATNA DYSTRYBUCJA

Maksymalne kwoty wsparcia ustalone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 79 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz art. 4 i 5 niniejszego rozporządzenia

Państwo członkowskie:…

Data:…


Produkt

Wkład organizacji producentów

(w EUR/100 kg)

Pomoc finansowa Unii

(w EUR/100 kg)

Jabłka

 

 

Gruszki

 

 

Pomidory

 

 

Marchew

 

 

Kapusta

 

 

Słodka papryka

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

Grzyby

 

 

Śliwki

 

 

Owoce miękkie

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

Owoce kiwi

 

 

Pomarańcze

 

 

Klementynki

 

 

Mandarynki

 

 

Cytryny

 

 

Brzoskwinie

 

 

Nektaryny

 

 

NIEZBIERANIE PLONÓW I ZIELONE ZBIORY

Maksymalne kwoty wsparcia ustalone przez państwo członkowskie zgodnie z art. 85 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 543/2011 oraz art. 6 niniejszego rozporządzenia

Państwo członkowskie:…

Data:…


Produkt

Uprawiane na wolnym powietrzu

Uprawiane w szklarni

Wkład organizacji producentów

(w EUR/ha)

Pomoc finansowa Unii

(w EUR/ha)

Wkład organizacji producentów

(w EUR/ha)

Pomoc finansowa Unii

(w EUR/ha)

Jabłka

 

 

 

 

Gruszki

 

 

 

 

Pomidory

 

 

 

 

Marchew

 

 

 

 

Kapusta

 

 

 

 

Słodka papryka

 

 

 

 

Kalafiory i brokuły głowiaste

 

 

 

 

Ogórki i korniszony

 

 

 

 

Grzyby

 

 

 

 

Śliwki

 

 

 

 

Owoce miękkie

 

 

 

 

Winogrona stołowe, świeże

 

 

 

 

Owoce kiwi

 

 

 

 

Pomarańcze

 

 

 

 

Klementynki

 

 

 

 

Mandarynki

 

 

 

 

Cytryny

 

 

 

 

Brzoskwinie

 

 

 

 

Nektaryny