8.8.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 211/17


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/1369 VAN DE COMMISSIE

van 7 augustus 2015

tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1031/2014 tot vaststelling van verdere tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 219, lid 1, in samenhang met artikel 228,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 7 augustus 2014 heeft de Russische regering een verbod ingevoerd op de import in Rusland van bepaalde producten uit de Unie, waaronder groenten en fruit. In reactie daarop heeft de Commissie een reeks buitengewone steunmaatregelen vastgesteld, met name bij Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 913/2014 van de Commissie (2) voor perziken en nectarines en bij Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 932/2014 (3) en (EU) nr. 1031/2014 (4) van de Commissie voor andere groenten en fruit.

(2)

Op 24 juni 2015 is dat verbod verlengd tot augustus 2016. Ingevolge de voortzetting van dit verbod houdt de dreiging van een ernstige marktverstoring aan en kunnen er aanzienlijke prijsdalingen ontstaan doordat een belangrijke exportmarkt ontoegankelijk blijft. De normale, in Verordening (EU) nr. 1308/2013 bedoelde maatregelen volstaan kennelijk niet om deze marktsituatie op te vangen. Daarom moet de toepassing van het mechanisme om overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1031/2014 steun voor bepaalde hoeveelheden producten te verlenen, worden verlengd.

(3)

Om een doeltreffend vangnet te bieden, moet de financiële bijstand van de Unie voor alle onder Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1031/2014 vallende producten met een jaar worden verlengd. Vanwege de seizoensgebonden uitvoer ervan moeten perziken en nectarines van GN-code 0809 30, die vorig jaar voor steun in aanmerking kwamen op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 913/2014, thans worden toegevoegd aan de lijst van producten die op grond van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1031/2014 voor steun in aanmerking komen.

(4)

De berekening van de aan elke lidstaat toegewezen hoeveelheden moet worden gemaakt op basis van het niveau van de uitvoer naar Rusland van de betrokken producten in de periode van drie jaar die voorafging aan de afkondiging van het verbod, gecorrigeerd voor de mate waarin de producenten in elke lidstaat het afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van de hun ter beschikking staande buitengewone steunmaatregelen.

(5)

Indien het gebruik van deze buitengewone steunmaatregelen in een lidstaat voor een bepaald product zeer laag was en de administratieve kosten voor het bieden van steun bijgevolg onevenredig hoog waren, dan moet die lidstaat ervoor kunnen opteren voor de verlengde periode niet door te gaan met de tenuitvoerlegging van deze maatregelen.

(6)

Er mag van worden uitgegaan dat de betrokken producten, die normaal naar Rusland zouden zijn uitgevoerd, op de markten van andere lidstaten zullen worden afgezet. In die lidstaten kunnen producenten die diezelfde producten produceren maar deze traditioneel niet naar Rusland uitvoeren op hun beurt met een aanzienlijke verstoring van de markt en een daling van de prijzen worden geconfronteerd.

(7)

Met het oog op de verdere stabilisering van de markt moet daarom tevens opnieuw financiële steun van de Unie in alle lidstaten beschikbaar worden gesteld voor producenten van een of meer onder Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1031/2014 vallende producten, voor een hoeveelheid van niet meer dan 3 000 ton per lidstaat.

(8)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1031/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

Om een onmiddellijk effect op de markt te hebben en bij te dragen aan de stabilisering van de prijzen, moet de onderhavige verordening in werking treden op de dag van de bekendmaking ervan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1031/2014

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1031/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

aan lid 2 wordt het volgende punt s) toegevoegd:

„s)

perziken en nectarines van GN-code 0809 30.”;

b)

in lid 3 wordt het volgende punt c) toegevoegd:

„c)

een periode van 8 augustus 2015 tot en met de datum waarop de in artikel 2, lid 1, bedoelde hoeveelheden in elke betrokken lidstaat zijn opgebruikt, of, als dat eerder is, tot en met donderdag 30 juni 2016.”.

2)

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt als volgt gewijzigd:

i)

aan de eerste alinea wordt het volgende punt c) toegevoegd:

„c)

voor de in artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde periode, de in bijlage I ter vastgestelde hoeveelheden.”;

ii)

de tweede alinea wordt vervangen door:

„Voor elke in artikel 1, lid 3, onder a) en c), bedoelde periode wordt deze steun tevens in alle lidstaten beschikbaar gesteld voor het uit de markt nemen, groen oogsten of niet oogsten van een of meer in artikel 1, lid 2, bedoelde, door de lidstaat vastgestelde producten, voor zover de betrokken aanvullende hoeveelheid in elk van die perioden niet meer dan 3 000 ton per lidstaat bedraagt.”;

b)

lid 3 wordt vervangen door:

„3.   Wanneer de tussen 30 september 2014 en 30 juni 2015 daadwerkelijk uit de markt genomen producten in een lidstaat voor een categorie producten zoals omschreven in bijlage I en bijlage I bis, minder dan 5 % van de totale aan die lidstaat voor die categorie producten toegewezen hoeveelheden bedroegen, kan die lidstaat besluiten geen gebruik te maken van de in bijlage I ter toegewezen hoeveelheid. In dat geval stelt de betrokken lidstaat de Commissie uiterlijk op 31 oktober 2015 van zijn besluit in kennis. Vanaf het tijdstip van de kennisgeving komen verrichtingen die in de betrokken lidstaat worden uitgevoerd niet meer in aanmerking voor steun in het kader van de onderhavige verordening.

De lidstaten kunnen uiterlijk op de volgende datums besluiten geen gebruik te maken van de in lid 1, tweede alinea, bedoelde hoeveelheid van 3 000 ton, of een deel daarvan:

uiterlijk op 31 oktober 2014 voor de in artikel 1, lid 3, onder a), bedoelde periode;

uiterlijk op 31 oktober 2015 voor de in artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde periode;

Uiterlijk op dezelfde datum stelt de betrokken lidstaat de Commissie in kennis van niet-gebruikte hoeveelheden. Vanaf het tijdstip van de kennisgeving komen verrichtingen die in de betrokken lidstaat worden uitgevoerd niet meer in aanmerking voor steun in het kader van de onderhavige verordening.”.

3)

In artikel 9 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

„1.   Producentenorganisaties vragen de betaling van de in de artikelen 4, 5 en 6 bedoelde financiële bijstand van de Unie aan uiterlijk op 31 januari 2015 voor de verrichtingen die zijn uitgevoerd in de in artikel 1, lid 3, onder a), bedoelde periode, uiterlijk op 31 juli 2015 voor de verrichtingen die zijn uitgevoerd in de in artikel 1, lid 3, onder b), bedoelde periode, en uiterlijk op 31 juli 2016 voor de verrichtingen die zijn uitgevoerd in de in artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde periode.

2.   Producentenorganisaties vragen overeenkomstig de procedure van artikel 72 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 de betaling van de in de artikelen 4 en 6 van de onderhavige verordening bedoelde totale financiële bijstand van de Unie aan uiterlijk op 31 januari 2015 voor de verrichtingen die zijn uitgevoerd in de in artikel 1, lid 3, onder a), van de onderhavige verordening bedoelde periode, uiterlijk op 31 juli 2015 voor de verrichtingen die zijn uitgevoerd in de in artikel 1, lid 3, onder b), van de onderhavige verordening bedoelde periode, en uiterlijk op 31 juli 2016 voor de verrichtingen die zijn uitgevoerd in de in artikel 1, lid 3, onder c), van de onderhavige verordening bedoelde periode.”.

4)

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 1 wordt het inleidende deel van de eerste alinea vervangen door:

„De lidstaten stellen de Commissie voor elk product in kennis van de volgende informatie, meer bepaald uiterlijk op 30 september 2014, 15 oktober 2014, 31 oktober 2014, 15 november 2014, 30 november 2014, 15 december 2014, 31 december 2014, 15 januari 2015, 31 januari 2015 en 15 februari 2015, met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, onder a), bedoelde periode, en tot en met 30 september 2015, uiterlijk op de 15e en de laatste dag van elke maand, met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, onder b), bedoelde periode, en tot en met 30 september 2016, uiterlijk op de 15e en de laatste dag van elke maand, met betrekking tot de in artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde periode:”;

b)

lid 2 wordt vervangen door:

„2.   Bij hun eerste kennisgeving stellen de lidstaten de Commissie aan de hand van de modellen in bijlage IV bij de onderhavige verordening in kennis van de steunbedragen die zij hebben vastgesteld overeenkomstig artikel 79, lid 1, of artikel 85, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 en de artikelen 4, 5 of 6 van de onderhavige verordening.”.

5)

In artikel 11 wordt het volgende punt c) toegevoegd:

„c)

30 september 2016 voor verrichtingen die zijn uitgevoerd in de in artikel 1, lid 3, onder c), bedoelde periode.”.

6)

Bijlage I ter wordt toegevoegd, waarvan de tekst is opgenomen in bijlage I bij de onderhavige verordening.

7)

De bijlagen III en IV worden vervangen door de tekst die is opgenomen in bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 augustus 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 913/2014 van de Commissie van 21 augustus 2014 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van perziken en nectarines (PB L 248 van 22.8.2014, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 932/2014 van de Commissie van 29 augustus 2014 tot vaststelling van tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde soorten groenten en fruit en tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 913/2014 (PB L 259 van 30.8.2014, blz. 2).

(4)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1031/2014 van de Commissie van 29 september 2014 tot vaststelling van verdere tijdelijke buitengewone maatregelen ter ondersteuning van producenten van bepaalde groenten en fruit (PB L 284 van 30.9.2014, blz. 22).


BIJLAGE I

„BIJLAGE I ter

Per lidstaat toegewezen maximumhoeveelheden producten als bedoeld in artikel 2, lid 1, onder c)

(ton)

 

Appelen en peren

Pruimen, tafeldruiven en kiwi's

Tomaten, wortelen, niet-scherpsmakende pepers, komkommers en augurken

Sinaasappelen, clementines, mandarijnen en citroenen

Perziken en nectarines

Bulgarije

0

0

0

0

950

België

85 650

0

16 750

0

0

Duitsland

6 200

0

0

0

0

Griekenland

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Spanje

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Frankrijk

12 150

0

3 250

0

450

Kroatië

2 150

0

0

3 200

0

Italië

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Cyprus

0

0

0

11 850

0

Letland

500

0

1 250

0

0

Litouwen

0

0

3 000

0

0

Hongarije

0

300

0

0

0

Nederland

22 950

0

22 800

0

0

Oostenrijk

2 050

0

0

0

0

Polen

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugal

3 600

0

0

0

0”


BIJLAGE II

BIJLAGE III

Modellen voor kennisgevingen als bedoeld in artikel 10

KENNISGEVING VAN MARKTONTTREKKINGEN — GRATIS VERSTREKKING

Lidstaat:…

Betrokken periode:…

Datum:…


Product

Producentenorganisaties

Niet-aangesloten producenten

Totale hoeveelheid (t)

Totale financiële bijstand van de Unie (EUR)

Hoeveelheid (t)

Financiële bijstand van de Unie (EUR)

Hoeveelheid (t)

Financiële bijstand van de Unie (EUR)

uit de markt nemen

vervoer

sorteren en verpakken

TOTAAL

uit de markt nemen

vervoer

sorteren en verpakken

TOTAAL

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Appelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal appelen en peren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wortels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-scherpsmakende pepers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komkommers en augurken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal groenten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruimen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druiven voor tafelgebruik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ander fruit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinaasappelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarijnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal citrusvruchten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perziken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal perziken en nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kool

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemkool en broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paddenstoelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacht fruit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal andere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Per kennisgeving wordt één afzonderlijk Excelformulier ingevuld.

KENNISGEVING VAN MARKTONTTREKKINGEN — OVERIGE BESTEMMINGEN

Lidstaat:…

Betrokken periode:…

Datum:…


Product

Producentenorganisaties

Niet-aangesloten producenten

Totale hoeveelheid (t)

Totale financiële bijstand van de Unie (EUR)

Hoeveelheid

(t)

Financiële bijstand van de Unie

(EUR)

Hoeveelheid

(t)

Financiële bijstand van de Unie

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Appelen

 

 

 

 

 

 

Peren

 

 

 

 

 

 

Totaal appelen en peren

 

 

 

 

 

 

Tomaten

 

 

 

 

 

 

Wortels

 

 

 

 

 

 

Niet-scherpsmakende pepers

 

 

 

 

 

 

Komkommers en augurken

 

 

 

 

 

 

Totaal groenten

 

 

 

 

 

 

Pruimen

 

 

 

 

 

 

Druiven voor tafelgebruik

 

 

 

 

 

 

Kiwi's

 

 

 

 

 

 

Totaal ander fruit

 

 

 

 

 

 

Sinaasappelen

 

 

 

 

 

 

Clementines

 

 

 

 

 

 

Mandarijnen

 

 

 

 

 

 

Citroenen

 

 

 

 

 

 

Totaal citrusvruchten

 

 

 

 

 

 

Perziken

 

 

 

 

 

 

Nectarines

 

 

 

 

 

 

Totaal perziken en nectarines

 

 

 

 

 

 

Kool

 

 

 

 

 

 

Bloemkool en broccoli

 

 

 

 

 

 

Paddenstoelen

 

 

 

 

 

 

Zacht fruit

 

 

 

 

 

 

Totaal andere

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

 

 

 

 

 

(*)

Per kennisgeving wordt één afzonderlijk Excelformulier ingevuld.

KENNISGEVING INZAKE NIET OOGSTEN EN GROEN OOGSTEN

Lidstaat:…

Betrokken periode:…

Datum:…


Product

Producentenorganisaties

Niet-aangesloten producenten

Totale hoeveelheid

(t)

Totale financiële bijstand van de Unie (EUR)

Oppervlakte

(ha)

Hoeveelheid

(t)

Financiële bijstand van de Unie (EUR)

Oppervlakte

(ha)

Hoeveelheid

(t)

Financiële bijstand van de Unie (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Appelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Peren

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal appelen en peren

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaten

 

 

 

 

 

 

 

 

Wortels

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet-scherpsmakende pepers

 

 

 

 

 

 

 

 

Komkommers en augurken

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal groenten

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruimen

 

 

 

 

 

 

 

 

Druiven voor tafelgebruik

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwi's

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal ander fruit

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinaasappelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementines

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarijnen

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroenen

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal citrusvruchten

 

 

 

 

 

 

 

 

Perziken

 

 

 

 

 

 

 

 

Nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal perziken en nectarines

 

 

 

 

 

 

 

 

Kool

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemkool en broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Paddenstoelen

 

 

 

 

 

 

 

 

Zacht fruit

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal andere

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Per kennisgeving wordt één afzonderlijk Excelformulier ingevuld.

BIJLAGE IV

OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 10, LID 2, MET DE EERSTE KENNISGEVING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 10, LID 1, MEE TE STUREN TABELLEN

MARKTONTTREKKINGEN — OVERIGE BESTEMMINGEN

Door de lidstaten overeenkomstig artikel 79, lid 1, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 en de artikelen 4 en 5 van de onderhavige verordening vastgestelde maximale steunbedragen

Lidstaat:…

Datum:…


Product

Bijdrage van de producentenorganisatie

(EUR/100 kg)

Financiële bijstand van de Unie

(EUR/100 kg)

Appelen

 

 

Peren

 

 

Tomaten

 

 

Wortels

 

 

Kool

 

 

Niet-scherpsmakende pepers

 

 

Bloemkool en broccoli

 

 

Komkommers en augurken

 

 

Paddenstoelen

 

 

Pruimen

 

 

Zacht fruit

 

 

Druiven voor tafelgebruik

 

 

Kiwi's

 

 

Sinaasappelen

 

 

Clementines

 

 

Mandarijnen

 

 

Citroenen

 

 

Perziken

 

 

Nectarines

 

 

NIET OOGSTEN EN GROEN OOGSTEN

Door de lidstaten overeenkomstig artikel 85, lid 4, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 en artikel 6 van de onderhavige verordening vastgestelde maximale steunbedragen

Lidstaat:…

Datum:…


Product

Vollegrondteelt

Kasteelt

Bijdrage van de producentenorganisatie

(EUR/ha)

Financiële bijstand van de Unie

(EUR/ha)

Bijdrage van de producentenorganisatie

(EUR/ha)

Financiële bijstand van de Unie

(EUR/ha)

Appelen

 

 

 

 

Peren

 

 

 

 

Tomaten

 

 

 

 

Wortels

 

 

 

 

Kool

 

 

 

 

Niet-scherpsmakende pepers

 

 

 

 

Bloemkool en broccoli

 

 

 

 

Komkommers en augurken

 

 

 

 

Paddenstoelen

 

 

 

 

Pruimen

 

 

 

 

Zacht fruit

 

 

 

 

Druiven voor tafelgebruik

 

 

 

 

Kiwi's

 

 

 

 

Sinaasappelen

 

 

 

 

Clementines

 

 

 

 

Mandarijnen

 

 

 

 

Citroenen

 

 

 

 

Perziken

 

 

 

 

Nectarines