8.8.2015   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 211/17


A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1369 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

(2015. augusztus 7.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról szóló 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 219. cikke (1) bekezdésére, összefüggésben 228. cikkével,

mivel:

(1)

Oroszország kormánya 2014. augusztus 7-én betiltotta bizonyos Unióból származó termékek, többek között gyümölcs- és zöldségfélék Oroszországba történő behozatalát. Válaszul a Bizottság egy sor rendkívüli támogatási intézkedést fogadott el, nevezetesen az őszibarackra és a nektarinra vonatkozó 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (2), valamint az egyéb gyümölcs- és zöldségfélékre vonatkozó 932/2014/EU (3) és 1031/2014/EU (4) felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet útján.

(2)

2015. június 24-én Oroszország meghosszabbította a tilalom időbeli hatályát 2016 augusztusáig. A tilalom fenntartásának következményeként továbbra is fennáll a piaci zavarok komoly veszélye, ami – tekintve, hogy egy fontos exportpiac továbbra is elérhetetlen – jelentős árcsökkenést vonhat maga után. Ilyen piaci helyzetben az 1308/2013/EU rendelet keretében rendelkezésre álló szokásos intézkedések elégtelennek tűnnek. Az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet által bizonyos termékmennyiségekre nyújtott támogatáson alapuló mechanizmust ezért meg kell hosszabbítani.

(3)

Annak érdekében, hogy hatékony biztonsági hálót lehessen létrehozni, indokolt az uniós pénzügyi támogatás nyújtását az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó valamennyi termék vonatkozásában egy évvel meghosszabbítani. Ezen túlmenően célszerű úgy rendelkezni, hogy a 0809 30 KN-kód alá tartozó őszibarack és nektarin, amelyek a múlt évben a 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet keretében voltak támogathatóak, idényjellegű kivitelük miatt ezentúl az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet alapján támogatásra jogosult termékek jegyzékében szerepeljenek.

(4)

Az egyes tagállamok számára előirányzandó mennyiségeket az érintett termékek Oroszországba irányuló exportjának a tilalom bejelentését megelőző három évre vonatkozóan megállapított szintje alapján kell kiszámítani, mely szintet ki kell igazítani aszerint, hogy az egyes tagállamokban a termelők milyen mértékben használták ki a múlt évben a szóban forgó termékek tekintetében biztosított rendkívüli támogatási intézkedéseket.

(5)

Ha valamely tagállamban egy adott termék esetében nagyon alacsony volt e rendkívüli támogatási intézkedések kihasználtsága, és ebből kifolyólag aránytalanul nagyok voltak a támogatás nyújtásának adminisztratív költségei, indokolt lehetővé tenni az érintett tagállam számára, hogy dönthessen úgy, hogy a meghosszabbított időszakban nem folytatja a szóban forgó intézkedések végrehajtását.

(6)

Az érintett, eredetileg oroszországi exportra szánt termékeket várhatóan más tagállamok piacaira irányítják át. Ennek következtében előfordulhat, hogy a szóban forgó tagállamok azon termelői, akik ugyanezeket a termékeket termelik, de hagyományosan nem Oroszországba exportálják őket, kénytelenek lesznek komoly piaci zavarokkal és áreséssel szembesülni.

(7)

Ezért a piac további stabilizálása érdekében ismét elérhetővé kell tenni az uniós pénzügyi támogatást valamennyi tagállam termelői számára az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet hatálya alá tartozó termékek közül egy vagy több tekintetében, tagállamonként legfeljebb 3 000 tonnányi mennyiség erejéig.

(8)

Ezért az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Annak érdekében, hogy azonnali hatást gyakoroljon a piacra és hozzájáruljon az árak stabilizálásához, indokolt előírni, hogy e rendelet a kihirdetésének napján lépjen hatályba,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosítása

Az 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a következő s) ponttal egészül ki:

„s)

a 0809 30 KN-kód alá tartozó őszibarack és nektarin.”;

b)

a (3) bekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

a 2015. augusztus 8-tól a 2. cikk (1) bekezdése szerinti mennyiségek egyes érintett tagállamokban történő elfogyásának időpontjáig vagy a 2016. június 30-ig tartó időszak attól függően, melyik időpont a korábbi.”

2.

A 2. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

az első albekezdés a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

az 1. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti időszak vonatkozásában az Ib. mellékletben meghatározott mennyiségek.”;

ii.

a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„Az 1. cikk (3) bekezdésének a) és c) pontja szerinti minden időszak vonatkozásában valamennyi tagállamban igénybe vehető a támogatás termékkivonási, zöldszüreti és be nem takarítási műveletek tekintetében is az 1. cikk (2) bekezdésében említett termékek közül egy vagy több esetében, aszerint, hogy az adott tagállam miként állapítja meg, feltéve, hogy az érintett további mennyiség a szóban forgó időszakok egyikében sem haladja meg a tagállamonkénti 3 000 tonnát.”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   Amennyiben a valamely tagállamban 2014. szeptember 30. és 2015. június 30. között ténylegesen kivont mennyiségek egy, az I. mellékletben vagy az Ia. mellékletben meghatározott termékkategória esetében nem érik el az adott tagállam számára a szóban forgó termékkategória tekintetében előirányzott teljes mennyiségek 5 %-át, a tagállam dönthet úgy, hogy nem használja fel az Ib. mellékletben előirányzott mennyiséget. Ebben az esetben az érintett tagállam 2015. október 31-ig értesíti a Bizottságot a döntéséről. Az értesítés időpontjától kezdve az adott tagállamban végzett műveletek nem támogathatók e rendelet alapján.

A tagállamok az alábbi időpontokig dönthetnek úgy, hogy nem használják fel az (1) bekezdés második albekezdésében említett 3 000 tonnányi mennyiséget vagy annak egy részét:

2014. október 31-ig az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett időszak vonatkozásában,

2015. október 31-ig az 1. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett időszak vonatkozásában.

Az érintett tagállam a fent említett időpontokig értesíti a Bizottságot a fel nem használt mennyiségekről. Az értesítés időpontjától kezdve az adott tagállamban végzett műveletek nem támogathatók e rendelet alapján.”

3.

A 9. cikkben az (1) és a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A termelői szervezeteknek az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett időszakban végrehajtott műveletek vonatkozásában 2015. január 31-ig, az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett időszakban végrehajtott műveletek vonatkozásában 2015. július 31-ig, az 1. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett időszakban végrehajtott műveletek vonatkozásában pedig 2016. július 31-ig kell kérelmezniük a 4., az 5. és a 6. cikk szerinti uniós pénzügyi támogatás kifizetését.

(2)   A termelői szervezeteknek az e rendelet 1. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett időszakban végrehajtott műveletek vonatkozásában 2015. január 31-ig, az e rendelet 1. cikke (3) bekezdésének b) pontjában említett időszakban végrehajtott műveletek vonatkozásában 2015. július 31-ig, az e rendelet 1. cikke (3) bekezdésének c) pontjában említett időszakban végrehajtott műveletek vonatkozásában pedig 2016. július 31-ig kell kérelmezniük az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 72. cikke szerinti eljárásnak megfelelően az e rendelet 4. és 6. cikke szerinti teljes uniós pénzügyi támogatás kifizetését.”

4.

A 10. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés első albekezdésének bevezető része helyébe a következő szöveg lép:

„A tagállamok az 1. cikk (3) bekezdésének a) pontjában említett időszak tekintetében 2014. szeptember 30-ig, 2014. október 15-ig, 2014. október 31-ig, 2014. november 15-ig, 2014. november 30-ig, 2014. december 15-ig, 2014. december 31-ig, 2015. január 15-ig, 2015. január 31-ig és 2015. február 15-ig, az 1. cikk (3) bekezdésének b) pontjában említett időszak tekintetében 2015. szeptember 30-ig minden hónap 15. és utolsó napjáig, az 1. cikk (3) bekezdésének c) pontjában említett időszak tekintetében pedig 2016. szeptember 30-ig minden hónap 15. és utolsó napjáig minden egyes termék tekintetében megküldik a Bizottságnak a következő információkat:”;

b)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az első értesítéssel egyidejűleg a tagállamok értesítik a Bizottságot a IV. mellékletben található formanyomtatvány használatával azokról a támogatási összegekről, amelyeket az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 79. cikkének (1) bekezdésével vagy 85. cikkének (4) bekezdésével, valamint e rendelet 4., 5. vagy 6. cikkével összhangban állapítottak meg.”

5.

A 11. cikk a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

2016. szeptember 30. az 1. cikk (3) bekezdésének c) pontja szerinti időszakban végrehajtott műveletek vonatkozásában.”

6.

A rendelet egy új, Ib. melléklettel egészül ki, amelynek szövegét e rendelet I. melléklete tartalmazza.

7.

A III. és a IV. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

2. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2015. augusztus 7-én.

a Bizottság részéről

az elnök

Jean-Claude JUNCKER


(1)  HL L 347., 2013.12.20., 671. o.

(2)  A Bizottság 2014. augusztus 21-i 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az őszibarack- és nektarintermelőknek nyújtandó ideiglenes és rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról (HL L 248., 2014.8.22., 1. o.).

(3)  A Bizottság 2014. augusztus 29-i 932/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról és a 913/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról (HL L 259., 2014.8.30., 2. o.).

(4)  A Bizottság 2014. szeptember 29-i 1031/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete az egyes gyümölcs- és zöldségfélék termelőinek nyújtandó további ideiglenes rendkívüli támogatási intézkedések megállapításáról (HL L 284., 2014.9.30., 22. o.).


I. MELLÉKLET

„Ib. MELLÉKLET

A tagállamonként előirányzott maximális termékmennyiség a 2. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerint

(tonna)

 

Alma és körte

Szilva, csemegeszőlő és kivi

Paradicsom, sárgarépa, édes paprika, uborka és apró uborka

Narancs, clementine, mandarin és citrom

Őszibarack és nektarin

Bulgária

0

0

0

0

950

Belgium

85 650

0

16 750

0

0

Németország

6 200

0

0

0

0

Görögország

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Spanyolország

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Franciaország

12 150

0

3 250

0

450

Horvátország

2 150

0

0

3 200

0

Olaszország

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Ciprus

0

0

0

11 850

0

Lettország

500

0

1 250

0

0

Litvánia

0

0

3 000

0

0

Magyarország

0

300

0

0

0

Hollandia

22 950

0

22 800

0

0

Ausztria

2 050

0

0

0

0

Lengyelország

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugália

3 600

0

0

0

0”


II. MELLÉKLET

III. MELLÉKLET

A 10. cikk szerinti értesítési sablonok

ÉRTESÍTÉS TERMÉKKIVONÁSRÓL – INGYENES SZÉTOSZTÁS

Tagállam:…

Vonatkozó időszak:…

Dátum:…


Termék

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes mennyiség (t)

Teljes uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Mennyiség (t)

Uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Mennyiség (t)

Uniós pénzügyi támogatás (EUR)

kivonás

szállítás

válogatás és csomagolás

ÖSSZESEN

kivonás

szállítás

válogatás és csomagolás

ÖSSZESEN

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Alma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma és körte összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uborka és apró uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldségfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb gyümölcsfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszibarack

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszibarack és nektarin összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb termékek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Minden egyes értesítéshez külön Excel munkalapot kell kitölteni.

ÉRTESÍTÉS TERMÉKKIVONÁSRÓL – EGYÉB RENDELTETÉSEK

Tagállam:…

Vonatkozó időszak:…

Dátum:…


Termék

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes mennyiség (t)

Teljes uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Alma

 

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

Alma és körte összesen

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

Uborka és apró uborka

 

 

 

 

 

 

Zöldségfélék összesen

 

 

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

Egyéb gyümölcsfélék összesen

 

 

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

 

 

Citrusfélék összesen

 

 

 

 

 

 

Őszibarack

 

 

 

 

 

 

Nektarin

 

 

 

 

 

 

Őszibarack és nektarin összesen

 

 

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

 

 

Egyéb termékek összesen

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

*

Minden egyes értesítéshez külön Excel munkalapot kell kitölteni.

ÉRTESÍTÉS BE NEM TAKARÍTÁSRÓL ÉS ZÖLD SZÜRETRŐL

Tagállam:…

Vonatkozó időszak:…

Dátum:…


Termék

Termelői szervezetek

Nem tag termelők

Teljes mennyiség

(t)

Teljes uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Terület

(ha)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás (EUR)

Terület

(ha)

Mennyiség

(t)

Uniós pénzügyi támogatás (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Alma

 

 

 

 

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

 

 

 

 

Alma és körte összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

 

 

 

 

Uborka és apró uborka

 

 

 

 

 

 

 

 

Zöldségfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb gyümölcsfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusfélék összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszibarack

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektarin

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszibarack és nektarin összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb termékek összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Minden egyes értesítéshez külön Excel munkalapot kell kitölteni.

IV. MELLÉKLET

A 10. CIKK (2) BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐEN AZ ELSŐ ÉRTESÍTÉSSEL EGYÜTT MEGKÜLDENDŐ TÁBLÁZATOK (A 10. CIKK (1) BEKEZDÉSE)

TERMÉKKIVONÁSOK – EGYÉB RENDELTETÉSEK

A tagállam által az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 79. cikke (1) bekezdésének és e rendelet 4. és 5. cikkének megfelelően meghatározott maximális támogatási összeg

Tagállam:…

Dátum:…


Termék

Termelői szervezet hozzájárulása

(EUR/100 kg)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR/100 kg)

Alma

 

 

Körte

 

 

Paradicsom

 

 

Sárgarépa

 

 

Káposzta

 

 

Édes paprika

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

Uborka és apró uborka

 

 

Ehető gomba

 

 

Szilva

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

Kivi

 

 

Narancs

 

 

Clementine

 

 

Mandarin

 

 

Citrom

 

 

Őszibarack

 

 

Nektarin

 

 

BE NEM TAKARÍTÁS ÉS ZÖLD SZÜRET

A tagállam által az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 85. cikke (4) bekezdésének és e rendelet 6. cikkének megfelelően meghatározott maximális támogatási összeg

Tagállam:…

Dátum:…


Termék

Szabadföldi

Üvegházi

Termelői szervezet hozzájárulása

(EUR/ha)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR/ha)

Termelői szervezet hozzájárulása

(EUR/ha)

Uniós pénzügyi támogatás

(EUR/ha)

Alma

 

 

 

 

Körte

 

 

 

 

Paradicsom

 

 

 

 

Sárgarépa

 

 

 

 

Káposzta

 

 

 

 

Édes paprika

 

 

 

 

Karfiol és brokkoli

 

 

 

 

Uborka és apró uborka

 

 

 

 

Ehető gomba

 

 

 

 

Szilva

 

 

 

 

Bogyós gyümölcs

 

 

 

 

Friss csemegeszőlő

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Narancs

 

 

 

 

Clementine

 

 

 

 

Mandarin

 

 

 

 

Citrom

 

 

 

 

Őszibarack

 

 

 

 

Nektarin