8.8.2015   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/17


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/1369,

annettu 7 päivänä elokuuta 2015,

tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1031/2014 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (1) ja erityisesti sen 219 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 228 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Venäjän hallitus kielsi 7 päivänä elokuuta 2014 tiettyjen tuotteiden, kuten hedelmien ja vihannesten, tuonnin unionista Venäjälle. Komissio reagoi tilanteeseen hyväksymällä joukon poikkeuksellisia tukitoimenpiteitä erityisesti komission delegoidulla asetuksella (EU) N:o 913/2014 (2) persikoiden ja nektariinien osalta ja komission delegoiduilla asetuksilla (EU) N:o 932/2014 (3) ja (EU) N:o 1031/2014 (4) muiden hedelmien ja vihannesten osalta.

(2)

Kesäkuun 24 päivänä 2015 kyseistä kieltoa jatkettiin elokuuhun 2016 saakka. Tuontikiellon jatkaminen aiheuttaa edelleen vakavien markkinahäiriöiden uhan, ja hinnat voivat alentuneet huomattavasti tärkeän vientimarkkina-alueen ollessa yhä saavuttamattomissa. Tällaisessa markkinatilanteessa asetuksen (EU) N:o 1308/2013 nojalla käytettävissä olevat normaalit toimenpiteet vaikuttavat riittämättömiltä. Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1031/2014 mukaisen tiettyjen tuotemäärien tukemiseen perustuvan mekanismin voimassaoloa olisi sen vuoksi jatkettava.

(3)

Tehokkaan turvaverkon luomiseksi unionin taloudellisen tuen myöntämistä olisi jatkettava kaikkien delegoidun asetuksen (EU) N:o 1031/2014 soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden osalta yhden vuoden ajan. Lisäksi kausiluotoisesti vietävät CN-koodin 0809 30 persikat ja nektariinit, jotka olivat viime vuonna tukikelpoisia delegoidun asetuksen (EU) N:o 913/2014 nojalla, olisi lisättävä niiden tuotteiden luetteloon, jotka ovat tukikelpoisia delegoidun asetuksen (EU) N:o 1031/2014 nojalla.

(4)

Kullekin jäsenvaltiolle osoitettavat määrät olisi laskettava ottaen huomioon asianomaisten tuotteiden vienti Venäjälle vientikiellosta ilmoittamista edeltäneiden kolmen vuoden aikana mukautettuna sen perusteella, miten suuressa määrin tuottajat kussakin jäsenvaltiossa viime vuonna hyödynsivät niiden käyttöön kyseisten tuotteiden osalta asetettuja poikkeuksellisia tukitoimenpiteitä.

(5)

Jos poikkeuksellisia tukitoimenpiteitä on jäsenvaltiossa jonkin tietyn tuotteen osalta hyödynnetty hyvin vähän ja tällaisen tuen myöntämisen hallinnolliset kustannukset ovat olleet suhteettoman korkeat, kyseiselle jäsenvaltiolle olisi annettava mahdollisuus olla soveltamatta kyseisiä toimenpiteitä asianomaisella pidennetyllä ajanjaksolla.

(6)

Voitaneen olettaa, että näitä tuotteita, jotka olisi tavallisesti viety Venäjälle, ohjataan toisten jäsenvaltioiden markkinoille. Tällaisissa jäsenvaltioissa toimivat samojen tuotteiden tuottajat, jotka eivät perinteisesti vie tuotteitaan Venäjälle, voivat joutua kohtaamaan merkittäviä markkinahäiriöitä ja hintojen laskua.

(7)

Sen vuoksi ja markkinoiden tasapainottamiseksi edelleen unionin taloudellisen tuen olisi tälläkin kertaa oltava kaikkien jäsenvaltioiden tuottajien saatavilla yhden tai useamman delegoidun asetuksen (EU) N:o 1031/2014 soveltamisalaan kuuluvan tuotteen osalta siten, että kyseessä oleva määrä on enintään 3 000 tonnia jäsenvaltiota kohden.

(8)

Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) N:o 1031/2014 olisi muutettava.

(9)

Tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan, jotta se voisi vaikuttaa markkinoihin välittömästi ja edistää hintojen vakautumista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1031/2014 muuttaminen

Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 1031/2014 seuraavasti:

1)

Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 2 kohtaan s alakohta seuraavasti:

”s)

CN-koodin 0809 30 persikat ja nektariinit.”

b)

lisätään 3 kohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

ajanjakso, joka alkaa 8 päivänä elokuuta 2015 ja päättyy, kun 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut määrät on käytetty asianomaisessa jäsenvaltiossa loppuun, tai 30 päivänä kesäkuuta 2016 sen mukaan, kumpi päivämäärä on aikaisempi.”

2)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

muutetaan 1 kohta seuraavasti:

i)

lisätään ensimmäiseen alakohtaan c alakohta seuraavasti:

”c)

edellä 1 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ajanjakson osalta liitteessä I b vahvistetut tuotemäärät.”

ii)

korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Kunkin 1 artiklan 3 kohdan a ja c alakohdassa tarkoitetun ajanjakson osalta tukea on myös saatavilla kaikissa jäsenvaltioissa yhden tai useamman 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun, jäsenvaltion valitseman tuotteen osalta markkinoiltapoistoon, raakana korjaamiseen tai korjaamatta jättämiseen siten, että kyseessä oleva lisämäärä on enintään 3 000 tonnia jäsenvaltiota kohden kunakin kyseisenä ajanjaksona.”

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos markkinoilta tosiasiallisesti poistetut määrät olivat jäsenvaltiossa 30 päivän syyskuuta 2014 ja 30 päivän kesäkuuta 2015 välisellä ajanjaksolla jonkin liitteessä I tai liitteessä I a määritellyn tuoteryhmän osalta alle 5 prosenttia kyseiselle jäsenvaltiolle kyseisen tuoteryhmän osalta osoitetuista kokonaismääristä, jäsenvaltio voi päättää, ettei se käytä liitteessä I b myönnettyä määrää. Tällöin asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava päätöksestään komissiolle viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2015. Asianomaisessa jäsenvaltiossa kyseisestä ajankohdasta lähtien toteutettuihin toimiin ei voi saada tämän asetuksen mukaista tukea.

Jäsenvaltio voi päättää, ettei se käytä 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettua 3 000 tonnin määrää tai osaa siitä, seuraaviin päivämääriin mennessä:

viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2014 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ajanjakson osalta,

viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2015 1 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ajanjakson osalta.

Jäsenvaltion on ilmoitettava mahdollisista käyttämättä jääneistä määristä komissiolle viimeistään samana päivänä. Asianomaisessa jäsenvaltiossa kyseisestä ajankohdasta lähtien toteutettuihin toimiin ei voi saada tämän asetuksen mukaista tukea.”

3)

Korvataan 9 artiklan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.   Tuottajaorganisaatioiden on haettava 4, 5 ja 6 artiklassa tarkoitettua unionin taloudellista tukea viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2015 niiden toimien osalta, jotka toteutetaan 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona, viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2015 niiden toimien osalta, jotka toteutetaan 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona, ja viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2016 niiden toimien osalta, jotka toteutetaan 1 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona.

2.   Tuottajaorganisaatioiden on haettava tämän asetuksen 4 ja 6 artiklassa tarkoitettua unionin taloudellista kokonaistukea täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 72 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2015 niiden toimien osalta, jotka toteutetaan tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona, viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2015 niiden toimien osalta, jotka toteutetaan tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona, ja viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2016 niiden toimien osalta, jotka toteutetaan tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona.”

4)

Muutetaan 10 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan johdantokappale seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on 1 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun ajanjakson osalta viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2014, 15 päivänä lokakuuta 2014, 31 päivänä lokakuuta 2014, 15 päivänä marraskuuta 2014, 30 päivänä marraskuuta 2014, 15 päivänä joulukuuta 2014, 31 päivänä joulukuuta 2014, 15 päivänä tammikuuta 2015, 31 päivänä tammikuuta 2015 ja 15 päivänä helmikuuta 2015, 1 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ajanjakson osalta 30 päivään syyskuuta 2015 saakka viimeistään kunkin kuukauden 15 päivänä ja viimeisenä päivänä sekä 1 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ajanjakson osalta 30 päivään syyskuuta 2016 saakka viimeistään kunkin kuukauden viimeisenä päivänä ilmoitettava komissiolle kunkin tuotteen osalta seuraavat tiedot:”

b)

korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kun jäsenvaltiot antavat ensimmäisen ilmoituksensa, niiden on ilmoitettava komissiolle täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 79 artiklan 1 kohdan tai 85 artiklan 4 kohdan ja tämän asetuksen 4, 5 tai 6 artiklan mukaisesti vahvistamat tukimääränsä liitteessä IV olevaa mallia käyttäen.”

5)

Lisätään 11 artiklaan c alakohta seuraavasti:

”c)

30 päivänä syyskuuta 2016 1 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona toteutettujen toimien osalta.”

6)

Lisätään liite I b tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

7)

Korvataan liitteet III ja IV tämän asetuksen liitteellä II.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER


(1)  EUVL L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 913/2014, annettu 21 päivänä elokuuta 2014, väliaikaisista poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä persikoiden ja nektariinien tuottajille (EUVL L 248, 22.8.2014, s. 1).

(3)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 932/2014, annettu 29 päivänä elokuuta 2014, hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista tukitoimenpiteistä ja delegoidun asetuksen (EU) N:o 913/2014 muuttamisesta (EUVL L 259, 30.8.2014, s. 2).

(4)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1031/2014, annettu 29 päivänä syyskuuta 2014, tiettyjen hedelmien ja vihannesten tuottajille tilapäisesti myönnettävistä poikkeuksellisista lisätukitoimenpiteistä (EUVL L 284, 30.9.2014, s. 22).


LIITE I

”LIITE I b

2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut jäsenvaltioille myönnetyt tuotteiden enimmäismäärät

(tonnia)

 

Omenat ja päärynät

Luumut, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet ja kiivit

Tomaatit, porkkanat, paprikat, kurkut ja pikkukurkut

Appelsiinit, klementiinit, mandariinit ja sitruunat

Persikat ja nektariinit

Bulgaria

0

0

0

0

950

Belgia

85 650

0

16 750

0

0

Saksa

6 200

0

0

0

0

Kreikka

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Espanja

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Ranska

12 150

0

3 250

0

450

Kroatia

2 150

0

0

3 200

0

Italia

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Kypros

0

0

0

11 850

0

Latvia

500

0

1 250

0

0

Liettua

0

0

3 000

0

0

Unkari

0

300

0

0

0

Alankomaat

22 950

0

22 800

0

0

Itävalta

2 050

0

0

0

0

Puola

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugali

3 600

0

0

0

0”


LIITE II

LIITE III

10 artiklassa tarkoitettujen ilmoitusten mallit

MARKKINOILTAPOISTOILMOITUS – ILMAISJAKELU

Jäsenvaltio:…

Ajanjakso:…

Päivämäärä:…


Tuote

Tuottajaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatioon kuulumattomat tuottajat

Määrät yhteensä (t)

Unionin taloudellinen tuki yhteensä (euroa)

Määrät (t)

Unionin taloudellinen tuki (euroa)

Määrät (t)

Unionin taloudellinen tuki (euroa)

markkinoiltapoisto

kuljetus

lajittelu ja pakkaaminen

YHTEENSÄ

markkinoiltapoisto

kuljetus

lajittelu ja pakkaaminen

YHTEENSÄ

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Omenat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päärynät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omenat ja päärynät yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaatit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkkanat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurkut ja pikkukurkut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vihannekset yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luumut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuoreet, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut hedelmät yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitrushedelmät yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persikat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektariinit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persikat ja nektariinit yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keräkaali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakaali ja parsakaali (ei kuitenkaan Brassica oleracea var. italica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sienet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Joka ilmoituksesta on täytettävä uusi excel-lomake.

ILMOITUS MARKKINOILTAPOISTOSTA – MUU KÄYTTÖTARKOITUS

Jäsenvaltio:…

Ajanjakso:…

Päivämäärä:…


Tuote

Tuottajaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatioon kuulumattomat tuottajat

Määrät yhteensä (t)

Unionin taloudellinen tuki yhteensä (euroa)

Määrät

(t)

Unionin taloudellinen tuki

(euroa)

Määrät

(t)

Unionin taloudellinen tuki

(euroa)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Omenat

 

 

 

 

 

 

Päärynät

 

 

 

 

 

 

Omenat ja päärynät yhteensä

 

 

 

 

 

 

Tomaatit

 

 

 

 

 

 

Porkkanat

 

 

 

 

 

 

Paprikat

 

 

 

 

 

 

Kurkut ja pikkukurkut

 

 

 

 

 

 

Vihannekset yhteensä

 

 

 

 

 

 

Luumut

 

 

 

 

 

 

Tuoreet, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

 

 

Kiivit

 

 

 

 

 

 

Muut hedelmät yhteensä

 

 

 

 

 

 

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

Klementiinit

 

 

 

 

 

 

Mandariinit

 

 

 

 

 

 

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

Sitrushedelmät yhteensä

 

 

 

 

 

 

Persikat

 

 

 

 

 

 

Nektariinit

 

 

 

 

 

 

Persikat ja nektariinit yhteensä

 

 

 

 

 

 

Keräkaali

 

 

 

 

 

 

Kukkakaali ja parsakaali (ei kuitenkaan Brassica oleracea var. italica)

 

 

 

 

 

 

Sienet

 

 

 

 

 

 

Marjat

 

 

 

 

 

 

Muut yhteensä

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

*

Joka ilmoituksesta on täytettävä uusi excel-lomake.

ILMOITUS KORJAAMATTA JÄTTÄMISESTÄ JA KORJAAMISESTA RAAKANA

Jäsenvaltio:…

Ajanjakso:…

Päivämäärä:…


Tuote

Tuottajaorganisaatiot

Tuottajaorganisaatioon kuulumattomat tuottajat

Kokonaismäärät

(t)

Unionin taloudellinen tuki yhteensä (euroa)

Pinta-ala

(ha)

Määrät

(t)

Unionin taloudellinen tuki (euroa)

Pinta-ala

(ha)

Määrät

(t)

Unionin taloudellinen tuki (euroa)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Omenat

 

 

 

 

 

 

 

 

Päärynät

 

 

 

 

 

 

 

 

Omenat ja päärynät yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomaatit

 

 

 

 

 

 

 

 

Porkkanat

 

 

 

 

 

 

 

 

Paprikat

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurkut ja pikkukurkut

 

 

 

 

 

 

 

 

Vihannekset yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

Luumut

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuoreet, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiivit

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut hedelmät yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelsiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiinit

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariinit

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitruunat

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitrushedelmät yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

Persikat

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektariinit

 

 

 

 

 

 

 

 

Persikat ja nektariinit yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

Keräkaali

 

 

 

 

 

 

 

 

Kukkakaali ja parsakaali (ei kuitenkaan Brassica oleracea var. italica)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sienet

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjat

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEENSÄ

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Joka ilmoituksesta on täytettävä uusi excel-lomake.

LIITE IV

10 ARTIKLAN 1 KOHDASSA TARKOITETUN ENSIMMÄISEN ILMOITUKSEN MUKANA 10 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAISESTI LÄHETETTÄVÄT TAULUKOT

MARKKINOILTAPOISTO – MUU KÄYTTÖTARKOITUS

Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 79 artiklan 1 kohdan ja tämän asetuksen 4 ja 5 artiklan mukaisesti vahvistamat tuen enimmäismäärät

Jäsenvaltio:…

Päivämäärä:…


Tuote

Tuottajaorganisaation rahoitusosuus

(euroa/100 kg)

Unionin taloudellinen tuki

(euroa/100 kg)

Omenat

 

 

Päärynät

 

 

Tomaatit

 

 

Porkkanat

 

 

Keräkaali

 

 

Paprikat

 

 

Kukkakaali ja parsakaali (ei kuitenkaan Brassica oleracea var. italica)

 

 

Kurkut ja pikkukurkut

 

 

Sienet

 

 

Luumut

 

 

Marjat

 

 

Tuoreet, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

Kiivit

 

 

Appelsiinit

 

 

Klementiinit

 

 

Mandariinit

 

 

Sitruunat

 

 

Persikat

 

 

Nektariinit

 

 

KORJAAMATTA JÄTTÄMINEN JA KORJAAMINEN RAAKANA

Jäsenvaltioiden täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 543/2011 85 artiklan 4 kohdan ja tämän asetuksen 6 artiklan mukaisesti vahvistamat tuen enimmäismäärät

Jäsenvaltio:…

Päivämäärä:…


Tuote

Avomaa

Kasvihuone

Tuottajaorganisaation rahoitusosuus

(euroa/ha)

Unionin taloudellinen tuki

(euroa/ha)

Tuottajaorganisaation rahoitusosuus

(euroa/ha)

Unionin taloudellinen tuki

(euroa/ha)

Omenat

 

 

 

 

Päärynät

 

 

 

 

Tomaatit

 

 

 

 

Porkkanat

 

 

 

 

Keräkaali

 

 

 

 

Paprikat

 

 

 

 

Kukkakaali ja parsakaali (ei kuitenkaan Brassica oleracea var. italica)

 

 

 

 

Kurkut ja pikkukurkut

 

 

 

 

Sienet

 

 

 

 

Luumut

 

 

 

 

Marjat

 

 

 

 

Tuoreet, syötäväksi tarkoitetut viinirypäleet

 

 

 

 

Kiivit

 

 

 

 

Appelsiinit

 

 

 

 

Klementiinit

 

 

 

 

Mandariinit

 

 

 

 

Sitruunat

 

 

 

 

Persikat

 

 

 

 

Nektariinit