8.8.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 211/17


ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2015/1369 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 7ης Αυγούστου 2015

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 (1) του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 219 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 228,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 7 Αυγούστου 2014, η ρωσική κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής ορισμένων προϊόντων από την Ένωση στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών. Σε απάντηση, η Επιτροπή εξέδωσε μια σειρά έκτακτων μέτρων στήριξης, και συγκεκριμένα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2014 της Επιτροπής (2) για τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια και με τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 932/2014 (3) και (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 (4) της Επιτροπής για ορισμένα άλλα οπωροκηπευτικά.

(2)

Στις 24 Ιουνίου 2015, η απαγόρευση αυτή παρατάθηκε έως τον Αύγουστο 2016. Λόγω της συνέχισης της απαγόρευσης, η σοβαρή απειλή διατάραξης της αγοράς παραμένει και θα μπορούσε να προκαλέσει σημαντική πτώση των τιμών, λόγω του γεγονότος ότι μία σημαντική αγορά εξαγωγής παραμένει απρόσιτη. Γι' αυτή την κατάσταση της αγοράς, τα συνήθη μέτρα στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 φαίνονται ανεπαρκή. Πρέπει συνεπώς να παραταθεί ο μηχανισμός που βασίζεται στη στήριξη για ορισμένες ποσότητες προϊόντων στο πλαίσιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014.

(3)

Για να θεσπιστεί ένα αποτελεσματικό δίχτυ ασφαλείας, η ενωσιακή χρηματοδοτική συνδρομή θα πρέπει να παραταθεί για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 για ένα έτος. Επιπλέον, λόγω του εποχικού χαρακτήρα των εξαγωγών τους, τα ροδάκινα και τα νεκταρίνια που υπάγονται στον κωδικό ΣΟ 0809 30, τα οποία ήταν επιλέξιμα για στήριξη το προηγούμενο έτος βάσει του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2014, θα πρέπει πλέον να προστεθούν στον κατάλογο των προϊόντων που είναι επιλέξιμα για στήριξη στο πλαίσιο του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014.

(4)

Ο υπολογισμός των ποσοτήτων που διατίθενται σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να γίνεται με βάση το επίπεδο των εξαγωγών των σχετικών προϊόντων προς τη Ρωσία κατά τα τρία έτη πριν από την αναγγελία της απαγόρευσης, αναπροσαρμοσμένο κατά το ύψος της απορρόφησης από τους παραγωγούς σε κάθε κράτος μέλος των έκτακτων μέτρων στήριξης που τέθηκαν στη διάθεσή τους για τα εν λόγω προϊόντα κατά το τελευταίο έτος.

(5)

Όπου η απορρόφηση αυτών των έκτακτων μέτρων στήριξης στο εσωτερικό ενός κράτους μέλους υπήρξε πολύ χαμηλή για ένα συγκεκριμένο προϊόν και το διοικητικό κόστος της παροχής στήριξης, ως εκ τούτου, δυσανάλογα υψηλό, το εν λόγω κράτος μέλος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει να μην εξακολουθήσει να εφαρμόζει τα μέτρα αυτά κατά την περίοδο παράτασης της προστασίας.

(6)

Είναι πιθανό και αναμενόμενο ότι τα σχετικά προϊόντα, τα οποία θα έπρεπε κανονικά να εξαχθούν στη Ρωσία, θα διοχετευθούν προς τις αγορές άλλων κρατών μελών. Οι παραγωγοί των ίδιων προϊόντων στα εν λόγω κράτη μέλη, οι οποίοι κατά παράδοση δεν εξάγουν τα προϊόντα τους προς τη Ρωσία, μπορεί κατά συνέπεια να βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντική διατάραξη της αγοράς και πτώση των τιμών.

(7)

Θα πρέπει επομένως, για την περαιτέρω σταθεροποίηση της αγοράς, να είναι η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης επίσης διαθέσιμη για τους παραγωγούς σε όλα τα κράτη μέλη όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που καλύπτονται από τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό αριθ. 1031/2014, χωρίς όμως η σχετική ποσότητα να υπερβαίνει τους 3 000 τόνους ανά κράτος μέλος.

(8)

Συνεπώς, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(9)

Για να έχει άμεσο αντίκτυπο στην αγορά και να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ την ημέρα της δημοσίευσής του,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2014

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 2 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ιθ):

«ιθ)

ροδάκινα και νεκταρίνια του κωδικού ΣΟ 0809 30.»·

β)

στην παράγραφο 3 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ)

το χρονικό διάστημα από την 8η Αυγούστου 2015 έως την ημερομηνία κατά την οποία οι ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 έχουν εξαντληθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, ή την 30ή Ιουνίου 2016, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη.».

2)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

η παράγραφος 1 τροποποιείται ως εξής:

i)

στο πρώτο εδάφιο προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ)

για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ), τις ποσότητες που αναφέρονται στο παράρτημα Iβ.»·

ii)

το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

«Για κάθε μία από τις περιόδους που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) και γ), η εν λόγω στήριξη διατίθεται επίσης σε όλα τα κράτη μέλη για ενέργειες απόσυρσης, πρώιμης συγκομιδής ή μη συγκομιδής όσον αφορά ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, όπως καθορίζονται από το κράτος μέλος, υπό τον όρο ότι η συμπληρωματική ποσότητα δεν υπερβαίνει τους 3 000 τόνους ανά κράτος μέλος σε κάθε μία από αυτές τις περιόδους.»·

β)

η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3.   Όταν οι ποσότητες που πράγματι αποσύρθηκαν, σε ένα κράτος μέλος μεταξύ 30ής Σεπτεμβρίου 2014 και 30ής Ιουνίου 2015 για κατηγορία προϊόντων όπως ορίζεται στο παράρτημα I και στο παράρτημα Iα, ανήλθαν σε λιγότερο από 5 % των συνολικών ποσοτήτων που διατέθηκαν στο εν λόγω κράτος για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, το κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει την ποσότητα που διατέθηκε στο παράρτημα Iβ. Στην περίπτωση αυτή, το σχετικό κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την απόφασή του έως την 31η Οκτωβρίου 2015. Από τη στιγμή της κοινοποίησης, οι ενέργειες που διενεργούνται στο σχετικό κράτος μέλος δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην χρησιμοποιήσουν την ποσότητα των 3 000 τόνων που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, ή μέρος αυτής, έως τις ακόλουθες ημερομηνίες:

μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α),

μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015, για την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

Έως την ίδια ημερομηνία, το σχετικό κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή τις ποσότητες που δεν χρησιμοποιήθηκαν. Από τη στιγμή της κοινοποίησης, οι ενέργειες που διενεργούνται στο σχετικό κράτος μέλος δεν είναι επιλέξιμες για στήριξη δυνάμει του παρόντος κανονισμού.».

3)

Στο άρθρο 9, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1.   Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που προβλέπεται στα άρθρα 4, 5 και 6 έως τις 31 Ιανουαρίου 2015 σε σχέση με τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), έως την 31η Ιουλίου 2015 σε σχέση με τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) και έως την 31η Ιουλίου 2016 σε σχέση με τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

2.   Οι οργανώσεις παραγωγών υποβάλλουν αίτηση για την καταβολή της συνολικής χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 6 του παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο άρθρο 72 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 έως τις 31 Ιανουαρίου 2015 σε σχέση με τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, έως την 31η Ιουλίου 2015 όσον αφορά τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού και έως την 31η Ιουλίου 2016 σε σχέση με τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού.».

4)

Το άρθρο 10 τροποποιείται ως εξής:

α)

στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο, η εισαγωγική φράση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, 15 Οκτωβρίου 2014, 31 Οκτωβρίου 2014, 15 Νοεμβρίου 2014, 30 Νοεμβρίου 2014, 15 Δεκεμβρίου 2014, 31 Δεκεμβρίου 2014, 15 Ιανουαρίου 2015, 31 Ιανουαρίου 2015 και 15 Φεβρουαρίου 2015 σε σχέση με την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο α), έως τη 15η και την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 σε σχέση με την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο β) και έως τη 15η και την τελευταία ημέρα εκάστου μηνός μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 σε σχέση με την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ), τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε προϊόν:»·

β)

η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«2.   Κατά την πρώτη κοινοποίησή τους, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τα ποσά στήριξης που έχουν καθοριστεί από αυτά σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 ή το άρθρο 85 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και το άρθρο 4, 5 ή 6 του παρόντος κανονισμού, χρησιμοποιώντας τα υποδείγματα που παρατίθενται στο παράρτημα IV.»·

5)

Στο άρθρο 11 προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο γ):

«γ)

30 Σεπτεμβρίου 2016 όσον αφορά τις ενέργειες που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 στοιχείο γ).».

6)

Παρεμβάλλεται το παράρτημα Iβ, του οποίου το κείμενο παρατίθεται στο παράρτημα I του παρόντος κανονισμού.

7)

Τα παραρτήματα III και ΙV αντικαθίστανται από το κείμενο που παρατίθεται στο παράρτημα II του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 7 Αυγούστου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.

(2)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2014 της Επιτροπής, της 21ης Αυγούστου 2014, σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ροδάκινων και νεκταρινιών (ΕΕ L 248 της 22.8.2014, σ. 1).

(3)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 932/2014 της Επιτροπής, της 29ης Αυγούστου 2014, σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών και για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2014 (ΕΕ L 259 της 30.8.2014, σ. 2).

(4)  Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 της Επιτροπής, της 29ης Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών, (ΕΕ L 284 της 30.9.2014, σ. 22).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Iβ

Μέγιστες ποσότητες προϊόντων που κατανέμονται ανά κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ)

(σε τόνους)

 

Μήλα και αχλάδια

Δαμάσκηνα, επιτραπέζια σταφύλια και ακτινίδια

Ντομάτες, καρότα, γλυκοπιπεριές, αγγούρια και αγγουράκια

Πορτοκάλια, κλημεντίνες, μανταρίνια και λεμόνια.

Ροδάκινα και νεκταρίνια

Βουλγαρία

0

0

0

0

950

Βέλγιο

85 650

0

16 750

0

0

Γερμανία

6 200

0

0

0

0

Ελλάδα

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Ισπανία

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Γαλλία

12 150

0

3 250

0

450

Κροατία

2 150

0

0

3 200

0

Ιταλία

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Κύπρος

0

0

0

11 850

0

Λετονία

500

0

1 250

0

0

Λιθουανία

0

0

3 000

0

0

Ουγγαρία

0

300

0

0

0

Κάτω Χώρες

22 950

0

22 800

0

0

Αυστρία

2 050

0

0

0

0

Πολωνία

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Πορτογαλία

3 600

0

0

0


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

«

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Υποδείγματα για κοινοποιήσεις, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ — ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κράτος μέλος:…

Καλυπτόμενη περίοδος:…

Ημερομηνία:…


Προϊόν

Οργανώσεις παραγωγών

Παραγωγοί μη μέλη

Συνολικές ποσότητες (σε τόνους)

Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

Ποσότητες (σε τόνους)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

Ποσότητες (σε τόνους)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

απόσυρση

μεταφορά

διαλογή και συσκευασία

ΣΥΝΟΛΟ

απόσυρση

μεταφορά

διαλογή και συσκευασία

ΣΥΝΟΛΟ

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε) = (β) + (γ) + (δ)

(στ)

(ζ)

(η)

(θ)

(ι) = (ζ) + (η) + (θ)

(ια) = (α) + (στ)

(ιβ) = (ε) + (ι)

Μήλα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο μήλων και αχλαδιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντομάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρότα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γλυκοπιπεριές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγγούρια και αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο λαχανικών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο άλλων φρούτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλημεντίνες

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εσπεριδοειδών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ροδάκινα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπρουνιόν και νεκταρίνια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ροδάκινων, μπρουνιόν και νεκταρινιών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάχανα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουνουπίδια και μπρόκολα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόκκινα φρούτα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο “άλλα”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Για κάθε κοινοποίηση πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΕΩΝ — ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Κράτος μέλος:…

Καλυπτόμενη περίοδος:…

Ημερομηνία:…


Προϊόν

Οργανώσεις παραγωγών

Παραγωγοί μη μέλη

Συνολικές ποσότητες (σε τόνους)

Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

Ποσότητες

(σε τόνους)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(σε ευρώ)

Ποσότητες

(σε τόνους)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(σε ευρώ)

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε) = (α) + (γ)

(στ) = (β) + (δ)

Μήλα

 

 

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

Σύνολο μήλων και αχλαδιών

 

 

 

 

 

 

Ντομάτες

 

 

 

 

 

 

Καρότα

 

 

 

 

 

 

Γλυκοπιπεριές

 

 

 

 

 

 

Αγγούρια και αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

Σύνολο λαχανικών

 

 

 

 

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

 

 

 

 

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

 

Σύνολο άλλων φρούτων

 

 

 

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

Κλημεντίνες

 

 

 

 

 

 

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εσπεριδοειδών

 

 

 

 

 

 

Ροδάκινα

 

 

 

 

 

 

Μπρουνιόν και νεκταρίνια

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ροδάκινων, μπρουνιόν και νεκταρινιών

 

 

 

 

 

 

Λάχανα

 

 

 

 

 

 

Κουνουπίδια και μπρόκολα

 

 

 

 

 

 

Μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

Κόκκινα φρούτα

 

 

 

 

 

 

Σύνολο “άλλα”

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

*

Για κάθε κοινοποίηση πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΪΜΗΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ

Κράτος μέλος:…

Καλυπτόμενη περίοδος:…

Ημερομηνία:…


Προϊόν

Οργανώσεις παραγωγών

Παραγωγοί μη μέλη

Συνολικές ποσότητες

(σε τόνους)

Συνολική χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

Έκταση

(σε εκτάρια)

Ποσότητες

(σε τόνους)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

Έκταση

(σε εκτάρια)

Ποσότητες

(σε τόνους)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης (σε ευρώ)

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ) = (β) + (ε)

(η) = (γ) + (στ)

Μήλα

 

 

 

 

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο μήλων και αχλαδιών

 

 

 

 

 

 

 

 

Ντομάτες

 

 

 

 

 

 

 

 

Καρότα

 

 

 

 

 

 

 

 

Γλυκοπιπεριές

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγγούρια και αγγουράκια

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο λαχανικών

 

 

 

 

 

 

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

 

 

 

 

 

 

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο άλλων φρούτων

 

 

 

 

 

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλημεντίνες

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανταρίνια

 

 

 

 

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο εσπεριδοειδών

 

 

 

 

 

 

 

 

Ροδάκινα

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπρουνιόν και νεκταρίνια

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο ροδάκινων, μπρουνιόν και νεκταρινιών

 

 

 

 

 

 

 

 

Λάχανα

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουνουπίδια και μπρόκολα

 

 

 

 

 

 

 

 

Μανιτάρια

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόκκινα φρούτα

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο “άλλα”

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Για κάθε κοινοποίηση πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετικό φύλλο Excel.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ — ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ

Ανώτατα ποσά στήριξης που καθορίζονται από το κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 79 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και τα άρθρα 4 και 5 του παρόντος κανονισμού

Κράτος μέλος:…

Ημερομηνία:…


Προϊόν

Συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών

(ευρώ/100 kg)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(ευρώ/100 kg)

Μήλα

 

 

Αχλάδια

 

 

Ντομάτες

 

 

Καρότα

 

 

Λάχανα

 

 

Γλυκοπιπεριές

 

 

Κουνουπίδια και μπρόκολα

 

 

Αγγούρια και αγγουράκια

 

 

Μανιτάρια

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

Κόκκινα φρούτα

 

 

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

 

 

Ακτινίδια

 

 

Πορτοκάλια

 

 

Κλημεντίνες

 

 

Μανταρίνια

 

 

Λεμόνια

 

 

Ροδάκινα

 

 

Μπρουνιόν και νεκταρίνια

 

 

ΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Ανώτατα ποσά στήριξης που καθορίζονται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 και το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού

Κράτος μέλος:…

Ημερομηνία:…


Προϊόν

Υπαίθρου

Θερμοκηπίου

Συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών

(ευρώ/εκτάριο)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(ευρώ/εκτάριο)

Συνεισφορά της οργάνωσης παραγωγών

(ευρώ/εκτάριο)

Χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης

(ευρώ/εκτάριο)

Μήλα

 

 

 

 

Αχλάδια

 

 

 

 

Ντομάτες

 

 

 

 

Καρότα

 

 

 

 

Λάχανα

 

 

 

 

Γλυκοπιπεριές

 

 

 

 

Κουνουπίδια και μπρόκολα

 

 

 

 

Αγγούρια και αγγουράκια

 

 

 

 

Μανιτάρια

 

 

 

 

Δαμάσκηνα

 

 

 

 

Κόκκινα φρούτα

 

 

 

 

Νωπά επιτραπέζια σταφύλια

 

 

 

 

Ακτινίδια

 

 

 

 

Πορτοκάλια

 

 

 

 

Κλημεντίνες

 

 

 

 

Μανταρίνια

 

 

 

 

Λεμόνια

 

 

 

 

Ροδάκινα

 

 

 

 

Μπρουνιόν και νεκταρίνια

 

 

 

 

»