8.8.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 211/17


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2015/1369

af 7. august 2015

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1031/2014 om yderligere midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 219, stk. 1, sammenholdt med artikel 228, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 7. august 2014 indførte den russiske regering et forbud mod import til Rusland af visse produkter fra EU, herunder frugt og grøntsager. Som reaktion herpå vedtog Kommissionen en række ekstraordinære støtteforanstaltninger, navnlig ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 913/2014 (2) for ferskner og nektariner og ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 932/2014 (3) og (EU) nr. 1031/2014 (4) for andre frugter og grøntsager.

(2)

Den 24. juni 2015 blev forbuddet forlænget indtil august 2016. På grund af forlængelsen af importforbuddet er der fortsat en alvorlig risiko for markedsforstyrrelser, hvilket kan medføre kraftige prisfald, da et vigtigt importmarked fortsat ikke er tilgængeligt. For en sådan markedssituation synes de normale foranstaltninger, der anvendes inden for rammerne af forordning (EU) nr. 1308/2013, at være utilstrækkelige. Støtteforanstaltningerne for visse produktmængder inden for rammerne af delegeret forordning (EU) nr. 1031/2014 bør derfor forlænges.

(3)

For at skabe et effektivt sikkerhedsnet bør Unionens finansielle bistand for alle produkter, som er omfattet af delegeret forordning (EU) nr. 1031/2014, forlænges med et år. På grund af den sæsonbestemte eksport bør ferskner og nektariner henhørende under KN-kode 0809 30, som var berettiget til støtte sidste år i henhold til delegeret forordning (EU) nr. 913/2014, tilføjes til listen over produkter, som er berettiget til støtte i henhold til delegeret forordning (EU) nr. 1031/2014.

(4)

Beregningen af de mængder, der tildeles hver medlemsstat, bør ske på grundlag af omfanget af eksporten til Rusland af de pågældende produkter i de tre år, der ligger forud for meddelelsen om forbuddet, korrigeret for i hvor høj grad producenterne i hver medlemsstat har udnyttet de ekstraordinære støtteforanstaltninger, som blev stillet til deres rådighed for disse produkter i det forløbne år.

(5)

Hvis udnyttelsen af disse ekstraordinære støtteforanstaltninger i en medlemsstat har været meget lav for et bestemt produkt og de administrative omkostninger ved at yde støtte derfor var uforholdsmæssigt høje, bør medlemsstaten have mulighed for at vælge ikke at fortsætte med at gennemføre disse foranstaltninger i den forlængede periode.

(6)

Det kan sandsynligvis forventes, at de pågældende produkter, som normalt ville være blevet eksporteret til Rusland, vil blive omdirigeret til andre medlemsstaters markeder. Producenter af samme produkter i disse medlemsstater, som ikke traditionelt eksporterer deres produkter til Rusland, kan derfor stå over for betydelige markedsforstyrrelser og et prisfald.

(7)

For yderligere at stabilisere markedet bør EU's finansielle bistand derfor igen også være til rådighed for producenter i alle medlemsstater for et eller flere af de produkter, der er omfattet af delegeret forordning (EU) nr. 1031/2014, for en mængde på højst 3 000 tons pr. medlemsstat.

(8)

Delegeret forordning (EU) nr. 1031/2014 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

For at sikre en omgående indvirkning på markedet og for at bidrage til at stabilisere priserne bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af delegeret forordning (EU) nr. 1031/2014

I delegeret forordning (EU) nr. 1031/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1 ændres således:

a)

I stk. 2 indsættes følgende litra s):

»s)

ferskner og nektariner henhørende under KN-kode 0809 30.«

b)

I stk. 3 indsættes som litra c):

»c)

perioden 8. august 2015 til den dato, hvor de mængder, der er fastsat i artikel 2, stk. 1, er udtømt i hver af de berørte medlemsstater, eller til den 30. juni 2016, alt efter, hvilken dato der kommer først.«

2)

Artikel 2 ændres således:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

Følgende indsættes som første afsnit, litra c):

»c)

for den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra c), ydes støtten for de mængder, der er opført i bilag Ib.«

ii)

andet afsnit affattes således:

»For hver af de perioder, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra a), og c), skal denne støtte også være til rådighed i alle medlemsstater for tilbagekøb, grøn høst og undladt høst, hvad angår et eller flere af de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, som fastsat af medlemsstaten, forudsat at den pågældende ekstra mængde ikke overstiger 3 000 ton pr. medlemsstat i hver af disse perioder.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis de faktisk tilbagekøbte mængder i en medlemsstat mellem den 30. september 2014 og den 30. juni 2015 for en produktkategori i bilag I og bilag Ia udgjorde under 5 % af de samlede mængder, som var tildelt medlemsstaten for nævnte produktkategori, kan medlemsstaten beslutte ikke at gøre brug af den mængde, der er tildelt i bilag Ib. I så fald giver medlemsstaten Kommissionen meddelelse om sin beslutning senest den 31. oktober 2015. Fra det tidspunkt meddelelsen er givet, er foranstaltninger, der gennemføres i den pågældende medlemsstat, ikke berettiget til støtte i henhold til denne forordning.

Medlemsstaterne kan beslutte ikke at gøre brug af den i stk. 1, andet afsnit, omhandlede mængde på 3 000 ton eller dele deraf inden følgende datoer:

senest den 31. oktober 2014 for den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra a)

senest den 31. oktober 2015 for den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra c).

Senest samme dato skal den pågældende medlemsstat give Kommissionen meddelelse om mængder, der ikke gøres brug af. Fra det tidspunkt meddelelsen er givet, er foranstaltninger, der gennemføres i den pågældende medlemsstat, ikke berettiget til støtte i henhold til denne forordning.«

3)

Artikel 9, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   Producentorganisationerne skal ansøge om betaling af EU's finansielle bistand som omhandlet i artikel 4, 5 og 6 senest den 31. januar 2015 for foranstaltninger, der er gennemført i den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra a), senest den 31. juli 2015 for foranstaltninger, der er gennemført i den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra b), og senest den 31. juli 2016 for foranstaltninger, der er gennemført i den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra c).

2.   Producentorganisationerne skal ansøge om betaling af EU's finansielle bistand som omhandlet i artikel 4 og 6 i denne forordning efter den procedure, der er henvist til i artikel 72 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011, senest den 31. januar 2015 for foranstaltninger, der er gennemført i den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra a), i denne forordning, senest den 31. juli 2015 for foranstaltninger, der er gennemført i den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra b), i denne forordning og senest den 31. juli 2016 for foranstaltninger, der er gennemført i den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra c), i denne forordning.«

4)

Artikel 10 ændres således:

a)

Stk. 1, indledningen til første afsnit, affattes således:

»Medlemsstaterne meddeler senest den 30. september 2014, den 15. oktober 2014, den 31. oktober 2014, den 15. november 2014, den 30. november 2014, den 15. december 2014, den 31. december 2014, den 15. januar 2015, den 31. januar 2015 og den 15. februar 2015 hvad angår den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra a), senest den 15. og den sidste dag i måneden indtil den 30. september 2015, hvad angår den periode, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra b), og senest den 15. og den sidste dag i måneden indtil den 30. september 2016, hvad angår den periode, som er omhandlet i artikel 1, stk. 3, litra c), Kommissionen følgende for hvert produkt:«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Ved indgivelsen af deres første meddelelse giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om størrelsen af den støtte, de har fastsat i henhold til artikel 79, stk. 1, eller artikel 85, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 og artikel 4, 5 eller 6 i denne forordning, idet de anvender formularerne i bilag IV.«

5)

I artikel 11 indsættes som litra c):

»c)

den 30. september 2016 for foranstaltninger, der er gennemført i den periode, der er omhandlet i artikel 1. stk. 3, litra c).«

6)

Teksten i bilag I til denne forordning indsættes som nyt bilag Ib.

7)

Bilag III og IV erstattes af teksten i bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 913/2014 af 21. august 2014 om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af ferskner og nektariner (EUT L 248 af 22.8.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 932/2014 af 29. august 2014 om midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter og grøntsager og om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 913/2014 (EUT L 259 af 30.8.2014, s. 2).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1031/2014 af 29. september 2014 om yderligere midlertidige ekstraordinære støtteforanstaltninger for producenter af visse frugter og grøntsager (EUT L 284 af 30.9.2014, s. 22).


BILAG I

»BILAG Ib

Maksimale produktmængder, der er tildelt hver medlemsstat, jf. artikel 2, stk. 1, litra c)

(Ton)

 

Æbler og pærer

Blommer, spisedruer, friske, og kiwifrugter

Tomater, gulerødder, søde peberfrugter, agurker og asier

Appelsiner, klementiner, mandariner og citroner

Ferskner og nektariner

Bulgarien

0

0

0

0

950

Belgien

85 650

0

16 750

0

0

Tyskland

6 200

0

0

0

0

Grækenland

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Spanien

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Frankrig

12 150

0

3 250

0

450

Kroatien

2 150

0

0

3 200

0

Italien

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Cypern

0

0

0

11 850

0

Letland

500

0

1 250

0

0

Litauen

0

0

3 000

0

0

Ungarn

0

300

0

0

0

Nederlandene

22 950

0

22 800

0

0

Østrig

2 050

0

0

0

0

Polen

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Portugal

3 600

0

0

0


BILAG II

»

BILAG III

Formularer til meddelelser, jf. artikel 10

MEDDELELSE OM TILBAGEKØB — GRATIS UDDELING

Medlemsstat:…

Dækker perioden:…

Dato:…


Produkt

Producentorganisationer

Ikke-medlemsproducenter

Samlet mængde (ton)

Samlet finansiel EU-bistand (EUR)

Mængde (ton)

Finansiel EU-bistand (EUR)

Mængde (ton)

Finansiel EU-bistand (EUR)

tilbagekøb

transport

sortering og emballering

I ALT

tilbagekøb

transport

sortering og emballering

I ALT

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (b) + (c) + (d)

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) = (g) + (h) + (i)

(k) = (a) + (f)

(l) = (e) + (j)

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Æbler og pærer i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søde peberfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agurker og asier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grøntsager i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druer, friske, til spisebrug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anden frugt i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusfrugter i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferskner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektariner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferskner og nektariner i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål og broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærfrugt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Der udfyldes et særskilt Excel-ark for hver meddelelse.

MEDDELELSE OM TILBAGEKØB — ANDRE ANVENDELSESFORMÅL

Medlemsstat:…

Dækker perioden:…

Dato:…


Produkt

Producentorganisationer

Ikke-medlemsproducenter

Samlet mængde (ton)

Samlet finansiel EU-bistand (EUR)

Mængde

(ton)

Finansiel EU-bistand

(EUR)

Mængde

(ton)

Finansiel EU-bistand

(EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e) = (a) + (c)

(f) = (b) + (d)

Æbler

 

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

Æbler og pærer i alt

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

 

 

 

 

 

 

Søde peberfrugter

 

 

 

 

 

 

Agurker og asier

 

 

 

 

 

 

Grøntsager i alt

 

 

 

 

 

 

Blommer

 

 

 

 

 

 

Druer, friske, til spisebrug

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

 

Anden frugt i alt

 

 

 

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

Citrusfrugter i alt

 

 

 

 

 

 

Ferskner

 

 

 

 

 

 

Nektariner

 

 

 

 

 

 

Ferskner og nektariner i alt

 

 

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

 

 

Blomkål og broccoli

 

 

 

 

 

 

Svampe

 

 

 

 

 

 

Bærfrugt

 

 

 

 

 

 

Andet i alt

 

 

 

 

 

 

I ALT

 

 

 

 

 

 

*

Der udfyldes et særskilt Excel-ark for hver meddelelse.

MEDDELELSE OM UNDLADT HØST OG GRØN HØST

Medlemsstat:…

Dækker perioden:…

Dato:…


Produkt

Producentorganisationer

Ikke-medlemsproducenter

Samlet mængde

(ton)

Samlet finansiel EU-bistand (EUR)

Areal

(ha)

Mængde

(ton)

Finansiel EU-bistand (EUR)

Areal

(ha)

Mængde

(ton)

Finansiel EU-bistand (EUR)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g) = (b) + (e)

(h) = (c) + (f)

Æbler

 

 

 

 

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

 

 

 

 

Æbler og pærer i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

 

 

 

 

Gulerødder

 

 

 

 

 

 

 

 

Søde peberfrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

Agurker og asier

 

 

 

 

 

 

 

 

Grøntsager i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Blommer

 

 

 

 

 

 

 

 

Druer, friske, til spisebrug

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

 

 

 

 

Anden frugt i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

 

 

 

 

Citrusfrugter i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferskner

 

 

 

 

 

 

 

 

Nektariner

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferskner og nektariner i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

 

 

 

 

Blomkål og broccoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Svampe

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærfrugt

 

 

 

 

 

 

 

 

Andet i alt

 

 

 

 

 

 

 

 

I ALT

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Der udfyldes et særskilt Excel-ark for hver meddelelse.

BILAG IV

TABELLER, SOM I OVERENSSTEMMELSE MED ARTIKEL 10, STK. 2, SKAL INDSENDES SAMMEN MED DEN FØRSTE MEDDELELSE SOM OMHANDLET I ARTIKEL 10, STK. 1

TILBAGEKØB — ANDRE ANVENDELSESFORMÅL

Maksimale støttebeløb fastsat af medlemsstaten i henhold til artikel 79, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 og artikel 4 og 5 i denne forordning

Medlemsstat:…

Dato:…


Produkt

Producentorganisationens bidrag

(EUR/100 kg)

Finansiel EU-bistand

(EUR/100 kg)

Æbler

 

 

Pærer

 

 

Tomater

 

 

Gulerødder

 

 

Kål

 

 

Søde peberfrugter

 

 

Blomkål og broccoli

 

 

Agurker og asier

 

 

Svampe

 

 

Blommer

 

 

Bærfrugt

 

 

Druer, friske, til spisebrug

 

 

Kiwifrugter

 

 

Appelsiner

 

 

Klementiner

 

 

Mandariner

 

 

Citroner

 

 

Ferskner

 

 

Nektariner

 

 

UNDLADT HØST OG GRØN HØST

Maksimale støttebeløb fastsat af medlemsstaten i henhold til artikel 85, stk. 4, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 og artikel 6 i denne forordning

Medlemsstat:…

Dato:…


Produkt

Friland

Væksthus

Producentorganisationens bidrag

(EUR/ha)

Finansiel EU-bistand

(EUR/ha)

Producentorganisationens bidrag

(EUR/ha)

Finansiel EU-bistand

(EUR/ha)

Æbler

 

 

 

 

Pærer

 

 

 

 

Tomater

 

 

 

 

Gulerødder

 

 

 

 

Kål

 

 

 

 

Søde peberfrugter

 

 

 

 

Blomkål og broccoli

 

 

 

 

Agurker og asier

 

 

 

 

Svampe

 

 

 

 

Blommer

 

 

 

 

Bærfrugt

 

 

 

 

Druer, friske, til spisebrug

 

 

 

 

Kiwifrugter

 

 

 

 

Appelsiner

 

 

 

 

Klementiner

 

 

 

 

Mandariner

 

 

 

 

Citroner

 

 

 

 

Ferskner

 

 

 

 

Nektariner

 

 

 

 

«