8.8.2015   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 211/17


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1369 НА КОМИСИЯТА

от 7 август 2015 година

за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014 за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (1), и по-специално член 219, параграф 1 във връзка с член 228 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 7 август 2014 г. правителството на Русия въведе забрана за вноса в Русия на някои продукти от Съюза, включително плодове и зеленчуци. В отговор на това Комисията прие поредица от извънредни мерки за подпомагане, по-специално с Делегиран регламент (ЕС) № 913/2014 на Комисията (2) за праскови и нектарини и с Делегирани регламенти (ЕС) № 932/2014 на Комисията (3) и (ЕС) № 1031/2014 на Комисията (4) за други плодове и зеленчуци.

(2)

На 24 юни 2015 г. забраната беше продължена до август 2016 г. Поради удължаването на забраната за внос продължава да съществува сериозна опасност от пазарни смущения, които могат да причинят значителен спад на цените поради факта, че важен експортен пазар продължава да е недостъпен. При подобна ситуация на пазара съществуващите обичайни мерки съгласно Регламент (ЕС) № 1308/2013 изглеждат недостатъчни. Поради това следва да се удължи действието на механизма, основаващ се на подпомагане за определени количества продукти съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014.

(3)

С цел да се създаде ефективна предпазна мрежа, финансовата помощ от Съюза следва да се удължи с една година за всички продукти, обхванати от Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014. Освен това, поради сезонния им износ прасковите и нектарините с код по КН 0809 30, които през миналата година са отговаряли на условията за подпомагане съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 913/2014, сега следва да бъдат добавени в списъка на продуктите, които отговарят на условията за подпомагане съгласно Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014.

(4)

Количествата за разпределяне за всяка държава членка следва да се изчисляват въз основа на обема на износ за Русия на съответните продукти през трите години, предхождащи обявяването на забраната, като този обем се коригира със степента, в която производителите от всяка държава членка са използвали/усвоили извънредните мерки за подпомагане, предоставени им за тези продукти през последната година.

(5)

Когато използването на тези извънредни мерки за подпомагане в дадена държава членка е било на много ниско ниво за определен продукт и следователно административните разходи за предоставянето на подпомагането са били непропорционално високи, въпросната държава членка следва да има възможност да реши да не продължава да прилага тези мерки през удължения период.

(6)

Може да се очаква, че съответните продукти, които обикновено биха били изнасяни за Русия, ще бъдат пренасочени към пазарите на други държави членки. Производителите на същите продукти в тези държави членки, които традиционно не изнасят продуктите си за Русия, може съответно да бъдат изправени пред значителни пазарни смущения и понижаване на цените.

(7)

Поради това, с цел по-нататъшно стабилизиране на пазара, финансовата помощ от Съюза и този път следва да се предоставя на производителите във всички държави членки за един или повече от продуктите, обхванати от Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014, като общото количество за всяка държава членка не трябва да надвишава 3 000 тона.

(8)

Поради това Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014 следва да бъде съответно изменен.

(9)

За да се постигне незабавно въздействие върху пазара и да се допринесе за стабилизирането на цените, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014

Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014 се изменя, както следва:

1)

Член 1 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 се добавя следната буква т):

„т)

праскови и нектарини с код по КН 0809 30.“;

б)

в параграф 3 се добавя следната буква в):

„в)

периода от 8 август 2015 г. до датата, на която посочените в член 2, параграф 1 количества са изчерпани във всяка от съответните държави членки, или до 30 юни 2016 г., в зависимост от това коя дата е по-ранна.“

2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

параграф 1 се изменя, както следва:

i)

в първа алинея се добавя следната буква в):

„в)

за периода, посочен в член 1, параграф 3, буква в) — количествата, посочени в приложение Iб.“;

ii)

втора алинея се заменя със следното:

„За всеки от периодите, посочени в член 1, параграф 3, букви а) и в), посоченото подпомагане се предоставя също така във всички държави членки за операции по изтегляне от пазара, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, по отношение на един или повече от продуктите, посочени в член 1, параграф 2, както е определено от държавата членка, при условие че допълнителното количество през всеки от тези периоди не надвишава 3 000 тона за всяка държава членка.“;

б)

параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Ако действително изтеглените от пазара количества в дадена държава членка в периода между 30 септември 2014 г. и 30 юни 2015 г. за дадена категория продукти, определена в приложения I и Ia, са по-малко от 5 % от общото количество, разпределено на съответната държава членка за съответната категория продукти, тази държава членка може да реши да не се възползва от разпределеното ѝ в приложение Iб количество. В такъв случай тя уведомява Комисията за решението си до 31 октомври 2015 г. От момента на уведомлението операциите, извършвани в съответната държава членка, не са допустими за подпомагане съгласно настоящия регламент.

В следните срокове държавите членки могат да решат да не се възползват от количеството от 3 000 тона, посочено в параграф 1, втора алинея, или от част от него:

до 31 октомври 2014 г. — за периода, посочен в член 1, параграф 3, буква а);

до 31 октомври 2015 г. — за периода, посочен в член 1, параграф 3, буква в).

В същия срок съответната държава членка уведомява Комисията за всички неизползвани количества. От момента на уведомлението операциите, извършвани в съответната държава членка, не са допустими за подпомагане съгласно настоящия регламент.“

3)

В член 9 параграфи 1 и 2 се заменят със следното:

„1.   Организациите на производители подават заявления за изплащане на финансовата помощ от Съюза, посочена в членове 4, 5 и 6, до 31 януари 2015 г. по отношение на операциите, проведени през периода, посочен в член 1, параграф 3, буква а), до 31 юли 2015 г. — по отношение на операциите, проведени през периода, посочен в член 1, параграф 3, буква б), а до 31 юли 2016 г. — по отношение на операциите, проведени през периода, посочен в член 1, параграф 3, буква в).

2.   Организациите на производители подават заявления за изплащане на цялата финансова помощ от Съюза, посочена в членове 4 и 6 от настоящия регламент, в съответствие с процедурата, посочена в член 72 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, до 31 януари 2015 г. по отношение на операциите, проведени през периода, посочен в член 1, параграф 3, буква а) от настоящия регламент, до 31 юли 2015 г. — по отношение на операциите, проведени през периода, посочен в член 1, параграф 3, буква б) от настоящия регламент, а до 31 юли 2016 г. — по отношение на операциите, проведени през периода, посочен в член 1, параграф 3, буква в) от настоящия регламент.“

4)

Член 10 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 въвеждащата част от първа алинея се заменя със следното:

„До 30 септември 2014 г., 15 октомври 2014 г., 31 октомври 2014 г., 15 ноември 2014 г., 30 ноември 2014 г., 15 декември 2014 г., 31 декември 2014 г., 15 януари 2015 г., 31 януари 2015 г. и 15 февруари 2015 г. по отношение на периода, посочен в член 1, параграф 3, буква а), до 15-то и до последното число на всеки месец до 30 септември 2015 г. — по отношение на периода, посочен в член 1, параграф 3, буква б), и до 15-то и до последното число на всеки месец до 30 септември 2016 г. — по отношение на периода, посочен в член 1, параграф 3, буква в), държавите членки уведомяват Комисията относно следната информация за всеки продукт:“;

б)

параграф 2 се заменя със следното:

„2.   При подаването на първото уведомление държавите членки съобщават на Комисията размера на подпомагането, което са определили в съответствие с член 79, параграф 1 или член 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и членове 4, 5 или 6 от настоящия регламент, като използват образците, поместени в приложение IV.“

5)

В член 11 се добавя следната буква в):

„в)

до 30 септември 2016 г. по отношение на операциите, проведени през периода, посочен в член 1, параграф 3, буква в).“

6)

Вмъква се приложение Iб, чийто текст се съдържа в приложение I към настоящия регламент.

7)

Приложения III и IV се заменят с текста, който се съдържа в приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 август 2015 година.

За Комисията

Председател

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671.

(2)  Делегиран регламент (ЕС) № 913/2014 на Комисията от 21 август 2014 г. за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на праскови и нектарини (ОВ L 248, 22.8.2014 г., стр. 1).

(3)  Делегиран регламент (ЕС) № 932/2014 на Комисията от 29 август 2014 г. за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци и за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 913/2014 (ОВ L 259, 30.8.2014 г., стр. 2).

(4)  Делегиран регламент (ЕС) № 1031/2014 на Комисията от 29 септември 2014 г. за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои видове плодове и зеленчуци (ОВ L 284, 30.9.2014 г., стр. 22).


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ Iб

Максимални количества продукти, разпределени по държави членки съгласно член 2, параграф 1, буква в)

(В тонове)

 

Ябълки и круши

Сливи, трапезно грозде и киви

Домати, моркови, сладки пиперки, краставици и корнишони

Портокали, клементинки, мандарини и лимони

Праскови и нектарини

България

0

0

0

0

950

Белгия

85 650

0

16 750

0

0

Германия

6 200

0

0

0

0

Гърция

2 500

16 300

1 350

7 950

20 900

Испания

7 600

5 000

22 900

55 450

38 400

Франция

12 150

0

3 250

0

450

Хърватия

2 150

0

0

3 200

0

Италия

17 550

15 300

650

3 300

9 250

Кипър

0

0

0

11 850

0

Латвия

500

0

1 250

0

0

Литва

0

0

3 000

0

0

Унгария

0

300

0

0

0

Нидерландия

22 950

0

22 800

0

0

Австрия

2 050

0

0

0

0

Полша

296 200

1 750

31 500

0

1 900

Португалия

3 600

0

0

0

0“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образци за уведомленията, посочени в член 10

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАЗАРА — БЕЗПЛАТНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

Държава членка:…

Обхванат период:…

Дата:…


Продукт

Организации на производители

Производители, които не членуват в организация на производители

Общи количества (t)

Обща финансова помощ от Съюза (EUR)

Количества (t)

Финансова помощ от Съюза (EUR)

Количества (t)

Финансова помощ от Съюза (EUR)

изтегляне

транспорт

сортиране и опаковане

ОБЩО

изтегляне

транспорт

сортиране и опаковане

ОБЩО

(a)

(б)

(в)

(г)

(д) = (б) + (в) + (г)

(е)

(ж)

(з)

(и)

(й) = (ж) + (з) + (и)

(к) = (a) + (е)

(л) = (д) + (й)

Ябълки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо ябълки и круши

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моркови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краставици и корнишони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо зеленчуци

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сливи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прясно трапезно грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо други плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клементинки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мандарини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лимони

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо цитрусови плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праскови

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нектарини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо праскови и нектарини

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карфиол и броколи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меки плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо други

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

За всяко уведомление трябва да се попълни отделна таблица във формат Excel.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОДУКЦИЯ ОТ ПАЗАРА — ДРУГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Държава членка:…

Обхванат период:…

Дата:…


Продукт

Организации на производители

Производители, които не членуват в организация на производители

Общи количества (t)

Обща финансова помощ от Съюза (EUR)

Количества

(t)

Финансова помощ от Съюза

(EUR)

Количества

(t)

Финансова помощ от Съюза

(EUR)

(a)

(б)

(в)

(г)

(д) = (а) + (в)

(е) = (б) + (г)

Ябълки

 

 

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

 

 

Общо ябълки и круши

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

Моркови

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

Краставици и корнишони

 

 

 

 

 

 

Общо зеленчуци

 

 

 

 

 

 

Сливи

 

 

 

 

 

 

Прясно трапезно грозде

 

 

 

 

 

 

Киви

 

 

 

 

 

 

Общо други плодове

 

 

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

 

 

Клементинки

 

 

 

 

 

 

Мандарини

 

 

 

 

 

 

Лимони

 

 

 

 

 

 

Общо цитрусови плодове

 

 

 

 

 

 

Праскови

 

 

 

 

 

 

Нектарини

 

 

 

 

 

 

Общо праскови и нектарини

 

 

 

 

 

 

Зеле

 

 

 

 

 

 

Карфиол и броколи

 

 

 

 

 

 

Гъби

 

 

 

 

 

 

Меки плодове

 

 

 

 

 

 

Общо други

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

*

За всяко уведомление трябва да се попълни отделна таблица във формат Excel.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕБРАНЕ И БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ДОКАТО СА ОЩЕ ЗЕЛЕНИ

Държава членка:…

Обхванат период:…

Дата:…


Продукт

Организации на производители

Производители, които не членуват в организация на производители

Общи количества

(t)

Обща финансова помощ от Съюза (EUR)

Площ

(ha)

Количества

(t)

Финансова помощ от Съюза (EUR)

Площ

(ha)

Количества

(t)

Финансова помощ от Съюза (EUR)

(a)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

(ж) = (б) + (д)

(з) = (в) + (е)

Ябълки

 

 

 

 

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо ябълки и круши

 

 

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

 

 

Моркови

 

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

 

Краставици и корнишони

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо зеленчуци

 

 

 

 

 

 

 

 

Сливи

 

 

 

 

 

 

 

 

Прясно трапезно грозде

 

 

 

 

 

 

 

 

Киви

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо други плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

 

 

 

 

Клементинки

 

 

 

 

 

 

 

 

Мандарини

 

 

 

 

 

 

 

 

Лимони

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо цитрусови плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

Праскови

 

 

 

 

 

 

 

 

Нектарини

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо праскови и нектарини

 

 

 

 

 

 

 

 

Зеле

 

 

 

 

 

 

 

 

Карфиол и броколи

 

 

 

 

 

 

 

 

Гъби

 

 

 

 

 

 

 

 

Меки плодове

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо други

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

 

 

 

*

За всяко уведомление трябва да се попълни отделна таблица във формат Excel.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ТАБЛИЦИ, КОИТО СЪГЛАСНО ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 2 ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ С ПЪРВОТО УВЕДОМЛЕНИЕ, ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 1

ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА — ДРУГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ

Максимални размери на подпомагането, определени от държавата членка в съответствие с член 79, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и членове 4 и 5 от настоящия регламент

Държава членка:…

Дата:…


Продукт

Вноска на организацията на производители

(EUR/100 kg)

Финансова помощ от Съюза

(EUR/100 kg)

Ябълки

 

 

Круши

 

 

Домати

 

 

Моркови

 

 

Зеле

 

 

Сладки пиперки

 

 

Карфиол и броколи

 

 

Краставици и корнишони

 

 

Гъби

 

 

Сливи

 

 

Меки плодове

 

 

Прясно трапезно грозде

 

 

Киви

 

 

Портокали

 

 

Клементинки

 

 

Мандарини

 

 

Лимони

 

 

Праскови

 

 

Нектарини

 

 

НЕБРАНЕ И БРАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ДОКАТО СА ОЩЕ ЗЕЛЕНИ

Максимални размери на подпомагането, определени от държавата членка в съответствие с член 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 и член 6 от настоящия регламент

Държава членка:…

Дата:…


Продукт

На открито

В оранжерия

Вноска на организацията на производители

(EUR/ha)

Финансова помощ от Съюза

(EUR/ha)

Вноска на организацията на производители

(EUR/ha)

Финансова помощ от Съюза

(EUR/ha)

Ябълки

 

 

 

 

Круши

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

Моркови

 

 

 

 

Зеле

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

Карфиол и броколи

 

 

 

 

Краставици и корнишони

 

 

 

 

Гъби

 

 

 

 

Сливи

 

 

 

 

Меки плодове

 

 

 

 

Прясно трапезно грозде

 

 

 

 

Киви

 

 

 

 

Портокали

 

 

 

 

Клементинки

 

 

 

 

Мандарини

 

 

 

 

Лимони

 

 

 

 

Праскови

 

 

 

 

Нектарини