19.11.2010   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/13


ROZHODNUTIE RADY 2010/694/SZBP

zo 17. novembra 2010

o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada prijala 27. októbra 2009 spoločnú pozíciu 2009/787/SZBP o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie (1), ktorou sa im na obdobie ďalších 12 mesiacov predlžuje platnosť vnútroštátneho povolenia na vstup a pobyt na území členských štátov, ako sa uvádza v spoločnej pozícii 2002/400/SZBP z 21. mája 2002 o dočasnom prijatí niektorých Palestínčanov členskými štátmi Európskej únie (2).

(2)

Na základe vyhodnotenia uplatňovania spoločnej pozície 2002/400/SZBP Rada považuje za vhodné predĺžiť platnosť týchto povolení o ďalších 12 mesiacov,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty uvedené v článku 2 spoločnej pozície 2002/400/SZBP predĺžia platnosť vnútroštátnych povolení na vstup a pobyt udelených podľa článku 3 uvedenej spoločnej pozície o ďalších 12 mesiacov.

Článok 2

Rada vyhodnotí uplatňovanie spoločnej pozície 2002/400/SZBP do šiestich mesiacov od prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 17. novembra 2010

Za Radu

predseda

D. REYNDERS


(1)  Ú. v. EÚ L 281, 28.10.2009, s. 6.

(2)  Ú. v. ES L 138, 28.5.2002, s. 33.