22.5.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 134/8


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/820

ze dne 4. února 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013, pokud jde o střety zájmů v oblasti evropských fondů rizikového kapitálu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby byla zajištěna účinná kontrola a řešení střetů zájmů v oblasti evropských fondů rizikového kapitálu, je důležité specifikovat situace, v nichž je vznik střetu zájmů pravděpodobný.

(2)

V souvislosti s kvalifikovanými fondy rizikového kapitálu se druhy střetu zájmů liší v závislosti na úloze, zájmech a pobídkách zúčastněných osob. Aby se rozpoznávání střetů zájmů v tomto kontextu usnadnilo, je nezbytné vytvořit seznam situací, u nichž se má za to, že ke střetům zájmů vedou. Tento seznam by měl být dostatečně rozsáhlý, aby zahrnoval jakýkoli druh střetu zájmů, který může v oblasti evropských fondů rizikového kapitálu nastat. Druhy střetu zájmů by proto měly zahrnovat situace, v nichž existuje vyhlídka na finanční zisk nebo zamezení finanční ztrátě nebo kde jsou poskytnuty pobídky způsobem, který upřednostňuje konkrétní zájmy na úkor zájmů kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho investorů.

(3)

Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu by měli přijmout postupy a opatření zajišťující, aby osoby zapojené do těchto obchodních činností vykonávaly tyto činnosti v nejlepším zájmu kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a jejich investorů. S cílem harmonizovat úroveň ochrany investorů v Unii a umožnit těmto správcům, aby přijímali a dodržovali konzistentní a účinný postup pro předcházení střetům zájmů, jejich sledování a řešení, by měl být v rámci jejich politiky v oblasti střetů zájmů uveden minimální soubor kroků. V zájmu předcházení zbytečné administrativní zátěži a ve snaze zajistit odpovídající úroveň ochrany investorů by měly být politiky v oblasti střetů zájmů přizpůsobeny povaze, rozsahu a složitosti činnosti správců.

(4)

Postupy a opatření stanovené v rámci politik v oblasti střetů zájmů mohou být k ochraně zájmů kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho investorů nedostačující a v takovém případě by správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu měli podniknout další kroky nezbytné k tomu, aby tyto zájmy ochránili. K těmto krokům by mělo patřit informování vrcholného vedení nebo jiného příslušného vnitřního orgánu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a přijetí rozhodnutí nebo opatření nezbytných k tomu, aby jednali v nejlepším zájmu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho investorů.

(5)

Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu mohou být zapojeni do vedení společností, do kterých tyto kvalifikované fondy rizikového kapitálu investují. S cílem předejít střetům zájmů a zajistit, že budou hlasovací práva těchto správců vykonávána ve prospěch jak dotčeného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, tak jeho investorů, je nezbytné stanovit podrobné požadavky týkající se výkonu těchto hlasovacích práv. K zajištění dostatečné úrovně ochrany investorů by měli správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu v tomto ohledu vypracovat přiměřené a účinné strategie a na požádání poskytnout souhrn těchto strategií a jimi přijatých opatření.

(6)

K zajištění účinnosti oznamování střetů zájmů by poskytované informace měly být pravidelně aktualizovány. Vzhledem k přirozeným rizikům spojeným s používáním internetových stránek jako nástroje k oznamování střetů zájmů je nezbytné stanovit kritéria pro zveřejňování těchto informací na internetových stránkách.

(7)

Aby se správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu mohli novým požadavkům přizpůsobit, mělo by být datum použitelnosti tohoto nařízení odloženo o šest měsíců,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Druhy střetu zájmů

Pro účely čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 345/2013 se za druhy střetu zájmů považují situace, kdy správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, osoba, která skutečně řídí obchodní činnost tohoto správce, zaměstnanec nebo jakákoli osoba, která přímo či nepřímo kontroluje tohoto správce, jiný kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nebo subjekt kolektivního investování, včetně subjektu kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), spravovaný stejným správcem či jeho investorem nebo která je jimi přímo či nepřímo kontrolována,

a)

pravděpodobně získá finanční prospěch nebo se vyhne finanční ztrátě na úkor kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho investorů;

b)

má zájem na výsledku služby nebo činnosti poskytované kvalifikovanému fondu rizikového kapitálu nebo jeho investorům a tento zájem je odlišný od zájmu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho investorů;

c)

má zájem na výsledku transakce prováděné jménem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho investorů a tento zájem je odlišný od zájmu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho investorů;

d)

má finanční nebo jinou motivaci upřednostnit:

zájem investora, skupiny investorů nebo jiného subjektu kolektivního investování, včetně SKIPCP, před zájmem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho investorů,

zájem jednoho investora do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu před zájmem jiného investora nebo skupiny investorů do stejného fondu;

e)

provádí stejné činnosti pro kvalifikovaný fond rizikového kapitálu, jiný subjekt kolektivního investování, včetně SKIPCP, nebo investora;

f)

platí nebo obdrží jakýkoli poplatek či provizi nebo poskytuje či obdrží jakékoli nepeněžní plnění, s výjimkou těch, které stanoví čl. 24 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 (2);

g)

ovlivňuje a má osobní zájem ovlivňovat vývoj podniku kvalifikovaného pro portfolio tak, aby to bylo pro kvalifikovaný fond rizikového kapitálu nebo jeho investory nevýhodné, nebo na úkor dosažení cílů kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu.

Článek 2

Politika v oblasti střetů zájmů

1.   Správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu zavede, provádí a udržuje politiku v oblasti střetů zájmů formulovanou v písemné podobě, která je přiměřená s ohledem na velikost a organizační strukturu tohoto správce i na povahu, rozsah a složitost jeho podnikání.

2.   Politika v oblasti střetů zájmů uvedená v odstavci 1 určí v souladu s článkem 1 okolnosti, které mohou vést ke střetu zájmů, a stanoví opatření, která mají být přijata, a postupy, které je třeba průběžně dodržovat.

Článek 3

Postupy a opatření pro předcházení střetům zájmů, jejich řešení a sledování

Opatření, která mají být přijata, a postupy, které je třeba dodržovat, uvedené v čl. 2 odst. 2 obsahují přinejmenším tyto kroky:

a)

zákaz výměny informací mezi osobami nebo subjekty uvedenými v článku 1, pokud by taková výměna informací mohla vést ke střetu zájmů nebo střet zájmů usnadnit;

b)

oddělení dohledu nad osobami nebo subjekty uvedenými v článku 1, jejichž zájmy se mohou dostat do střetu;

c)

odstranění jakékoli souvislosti mezi odměňováním osob nebo subjektů uvedených v článku 1, které se zabývají především jednou činností, nebo závislosti na jejich odměňování a odměňováním či příjmy osob nebo subjektů, které se zabývají především jinou činností, pokud ze vztahu těchto činností může vznikat střet zájmů;

d)

zabránění osobám nebo subjektům uvedeným v článku 1, aby nežádoucím způsobem ovlivňovaly správu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

e)

zabránění osobám nebo subjektům uvedeným v článku 1, aby se podílely na jakékoli činnosti, která by mohla vést ke střetu zájmů, nebo kontrola činností těchto osob nebo subjektů.

Článek 4

Řízení důsledků střetů zájmů

Pokud opatření a postupy stanovené v rámci politiky v oblasti střetů zájmů podle čl. 2 odst. 2 a článku 3 nepostačují k tomu, aby s přiměřenou jistotou předešly rizikům poškození zájmů kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho investorů, podniknou správci kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu tyto kroky:

a)

neprodleně informují své vrcholné vedení či jiný příslušný vnitřní orgán nebo vrcholné vedení či jiný příslušný vnitřní orgán kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu o riziku poškození zájmů tohoto fondu nebo jeho investorů;

b)

přijmou veškerá rozhodnutí nebo opatření s cílem zajistit, aby jednali v nejlepším zájmu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nebo jeho investorů.

Článek 5

Strategie týkající se výkonu hlasovacích práv s cílem předcházet střetům zájmů

1.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu vypracují v písemné podobě přiměřené a účinné strategie, které určí, kdy a jakým způsobem mají být vykonávána hlasovací práva držená v portfoliu kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu ve prospěch dotčeného kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu i jeho investorů.

2.   Strategie uvedené v odstavci 1 určí opatření, která mají být přijata, a postupy, jež je třeba dodržovat, a obsahují přinejmenším tyto kroky:

a)

sledování relevantních úkonů souvisejících s výkonem práv ve společnostech;

b)

zajištění toho, aby hlasovací práva byla vykonávána v souladu s investičními cíli a politikou kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu;

c)

zabránění střetům zájmů a řešení střetů zájmů plynoucích z výkonu těchto hlasovacích práv.

3.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu poskytnou investorům na požádání souhrnný popis strategií uvedených v odstavcích 1 a 2 a podrobné informace o opatřeních přijatých na základě těchto strategií.

Článek 6

Oznamování střetů zájmů

1.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu poskytují informace uvedené v čl. 9 odst. 4 nařízení (EU) č. 345/2013 na trvalém nosiči podle čl. 2 odst. 1 písm. m) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES (3) a tyto informace aktualizují.

2.   Správci kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu mohou informace uvedené v odstavci 1 poskytnout prostřednictvím internetových stránek a nemusí je adresovat investorovi osobně za předpokladu, že jsou splněny všechny tyto podmínky:

a)

investorům byla sdělena adresa internetových stránek a umístění na stránkách, kde lze informace získat;

b)

investoři s poskytováním informací prostřednictvím internetových stránek souhlasili;

c)

informace na těchto internetových stránkách budou nepřetržitě dostupné tak dlouho, dokud k nim investoři odůvodněně potřebují mít přístup.

Článek 7

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 11. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. února 2019.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských fondech rizikového kapitálu (Úř. věst. L 115, 25.4.2013, s. 1).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (Úř. věst. L 83, 22.3.2013, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (Úř. věst. L 302, 17.11.2009, s. 32).