23.9.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 319/12


Решение на Съда (втори състав) от 29 юли 2019 г. (преюдициално запитване от Corte suprema di cassazione — Италия) — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)/Azienda Napoletana Mobilità SpA

(Дело C-659/17) (1)

(Преюдициално запитване - Държавни помощи - Помощи за заетостта - Освобождаване от осигурителни вноски, свързани с договори за обучение и работа - Решение 2000/128/ЕО - Помощи, отпускани от Италия за стимулиране на заетостта - Помощи, които са частично несъвместими с вътрешния пазар - Приложимост на Решение 2000/128/ЕО за предприятие, което извършва изключително услуги за местен обществен транспорт, възложени му пряко от община - Член 107, параграф 1 ДФЕС - Понятие за нарушение на конкуренцията - Понятие за засягане на търговията между държавите членки)

(2019/C 319/11)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Corte suprema di cassazione

Страни в главното производство

Жалбоподател: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

Ответник: Azienda Napoletana Mobilità SpA

Диспозитив

Освен ако проверката, която запитващата юрисдикция следва да извърши, не покаже друго, Решение 2000/128/ЕО на Комисията от 11 май 1999 година относно помощи, отпускани от Италия за стимулиране на заетостта, трябва да се тълкува в смисъл, че се прилага за предприятие като разглежданото в главното производство, което въз основа на пряко възлагане от община е извършвало изключително услуги за местен обществен транспорт и се е ползвало от намаляване на осигурителни вноски съобразно с национална правна уредба, която е обявена с това решение за частично несъвместима със забраната, предвидена в член 107, параграф 1 ДФЕС.


(1)  ОВ C 52, 12.2.2018 г.