16.7.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 211/13


Tožba, vložena 20. aprila 2011 – Evropska komisija proti Republiki Poljski

(Zadeva C-192/11)

2011/C 211/24

Jezik postopka: poljščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: S. Petrova in K. Herrmann)

Tožena stranka: Republika Poljska

Predloga tožeče stranke

Komisija predlaga,

naj se ugotovi, da Republika Poljska s tem, da ni zavarovala vseh prostoživečih vrst ptic, naravno prisotnih na evropskem ozemlju držav članic, katerih varstvo je predvideno v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (1), in ni pravilno opredelila pogojev za določitev odstopanj od prepovedi, določenih v tej direktivi, ni izpolnila obveznosti iz členov 1, 5 in 9(1) in (2) te direktive;

naj se Republiki Poljski naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Republika Poljska naj ne bi pravilno prenesla člen 1 Direktive 2009/147, saj za prostoživeče vrste ptic, naravno prisotne na evropskem ozemlju držav članic, ni uvedla varstva vrst. V skladu z nacionalnimi predpisi naj bi varstvo vrst veljalo zgolj za vrste ptic, registrirane na poljskem državnem ozemlju in navedene v Prilogah I in II k Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (uredba ministra za okolje z dne 28. septembra 2004 o varovanih prostoživečih živalskih vrstah) (2).

Republika Poljska naj ne bi pravilno prenesla niti člen 5 Direktive 2009/147, saj prepoved hrambe praznih jajc in zadrževanje vrst ptic, ki se jih ne sme loviti ali ujeti, zajema samo vrste ptic, ki so registrirane na poljskem državnem ozemlju.

Poleg tega naj Republika Poljska ne bi pravilno prenesla člen 9(1) Direktive 2009/147, saj naj bi, prvič, Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zakon z dne 16. aprila 2004 o varstvu narave) (3) uvedla možnost, da se določijo odstopanja iz razlogov, ki niso navedeni v tem členu, drugič, naj bi določbe zakona o varstvu narave presegale obseg pogoja iz člena 9(1)(a), tretja alinea, Direktive v zvezi s preprečitvijo resne škode na posevkih, živini, gozdovih, ribiških območjih in vodi, tretjič, naj bi bilo v uredbi ministra za okolje o varovanih prostoživečih živalskih vrstah dovoljeno odstopanje glede dejavnosti v zvezi z racionalnim upravljanjem kmetijskega gospodarstva, gozdnega gospodarstva ali ribištva, ki ni navedeno v členu 9(1) Direktive, in, četrtič, naj bi v omenjeni uredbi dovolila odstopanje v zvezi s kormoranom (Phalacrocorax carbo) in sivo čapljo (Ardea cinerea), ki se nahajata na območju ribnikov, označenih kot območje gojenja, ki ni združljivo s členom 9(1) Direktive.

Nazadnje naj Republika Poljska ne bi pravilno prenesla člen 9(2) Direktive 2009/147, saj, prvič, v nacionalnih pravnih predpisih ni predvidela nobenega zavezujočega nadzora v zvezi z dovoljenimi odstopanji, drugič, naj v nacionalnem pravu ne bi določila pogojev tveganj za dovoljena odstopanja, in, tretjič, naj ne bi določila pogojev za uporabo splošnega odstopanja v smislu člena 9(1) Direktive v zvezi s kormoranom (Phalacrocorax carbo) in sivo čapljo (Ardea cinerea), ki se nahajata na območju ribnikov, označenih kot območje gojenja, in sta navedena v prilogi II k uredbi ministra za okolje o varovanih prostoživečih živalskih vrstah.


(1)  UL L 20, str. 7.

(2)  Dziennik Ustaw 2004, št. 220, poz. 2237.

(3)  Dziennik Ustaw 2004, št. 92, poz. 880, kakor je bil spremenjen.