16.7.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 211/13


Acțiune introdusă la 20 aprilie 2011 — Comisia Europeană/Republica Polonă

(Cauza C-192/11)

2011/C 211/24

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: S. Petrova și K. Herrmann, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că, neinstituind protecția pentru toate speciile de păsări care se găsesc în mod natural pe teritoriul european al statelor membre, astfel cum este instituită prin Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (1), și prin definirea incorectă a condițiilor de aplicare a derogărilor de la interdicțiile stabilite prin această directivă, Republica Polonă nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 1, 5 și al articolului 9 alineatele (1) și (2) din această directivă;

obligarea Republicii Polone la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Comisia reproșează Republicii Polone că nu a transpus corect articolul 1 din Directiva 2009/147/CE, având în vedere că nu a instituit protecția pentru speciile de păsări care se găsesc în mod natural pe teritoriul european al statelor membre. Din dispozițiile de drept național rezultă că de această protecție beneficiază numai speciile de păsări repertoriate pe teritoriul polonez, care figurează în lista prevăzută în anexele I și II la Regulamentul ministrului mediului din 28 septembrie 2004 referitor la animalele sălbatice protejate (2).

Republica Polonă a transpus incorect și articolul 5 din Directiva 2009/147/CE, având în vedere că măsura prin care se interzice păstrarea ouălor goale și ținerea în captivitate a păsărilor din specii a căror vânare și capturare este interzisă nu se aplică decât speciilor de păsări repertoriate pe teritoriul polonez.

Pe de altă parte, Republica Polonă a procedat la o transpunere incorectă a articolului 9 alineatul (1) din Directiva 2009/147/CE pentru următoarele motive: în primul rând, prin Legea din 16 aprilie 2004 privind protecția naturii (3), aceasta a introdus posibilitatea de a institui derogări pentru alte motive decât cele menționate la articolul respectiv; în al doilea rând, dispozițiile Legii privind protecția naturii depășesc domeniul de aplicare al condiției prevăzute la articolul 9 alineatul (1) litera (a) a treia liniuță, referitoare la prevenirea daunelor considerabile asupra recoltelor, șeptelului, pădurilor, pescăriilor și apelor; în al treilea rând, regulamentul ministrului mediului, referitor la speciile de animale sălbatice protejate instituie o derogare care nu este prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din directivă și care privește actele aferente gestionării raționale ale unei exploatări agricole, forestiere sau de pescuit; în al patrulea rând, regulamentul citat anterior instituie o derogare generală care nu este conformă cu articolul 9 alineatul (1) din directivă și care privește cormoranii (Phalacrocorax carbo) și stârcul cenușiu (Ardea cinerea) care pătrund în perimetrul unor bazine considerate crescătorii.

În sfârșit, Republica Polonă a transpus incorect articolul 9 alineatul (2) din directivă pentru următoarele motive: în primul rând, aceasta nu a introdus în dreptul național obligația de control în privința derogărilor prevăzute; în al doilea rând, dreptul național nu definește condițiile de risc în ceea ce privește aceleași derogări; în al treilea rând, aceasta nu a definit nicio condiție de aplicare — în sensul articolului 9 alineatul (2) din directivă — a derogării generale privitoare la cormorani (Phalacrocorax carbo) și la stârcul cenușiu (Ardea cinerea) care pătrund în perimetrul unor bazine considerate crescătorii și care figurează în anexa II la Regulamentul ministrului mediului referitor la speciile de animale sălbatice protejate.


(1)  JO L 20, p. 7.

(2)  Dz. U din 2004, nr. 220, poziția 2237.

(3)  Dz. U din 2004, nr. 92, poziția 880, cu modificările ulterioare.