16.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 211/13


2011 m. balandžio 20 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija prieš Lenkijos Respubliką

(Byla C–192/11)

2011/C 211/24

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama S. Petrova ir K. Herrmann

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, jog apsaugodama ne visus natūraliai europinėje valstybių narių teritorijoje gyvenančius laukinius paukščius, kurių apsauga numatyta šioje direktyvoje, ir netinkamai apibrėžusi sąlygas, skirtas nustatyti išimtis iš šioje direktyvoje numatytų draudimų, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl laukinių paukščių apsaugos (1) 1, 5 straipsnius ir 9 straipsnio 1 ir 2 dalis.

Priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Lenkijos Respublika netinkamai perkėlė Direktyvos 2009/147 1 straipsnį, nes ji laukiniams paukščiams, gyvenantiems europinėje valstybių narių teritorijoje, netaikė rūšių apsaugos. Pagal nacionalinius teisės aktus rūšių apsauga taikoma tik Lenkijos teritorijoje nurodytoms ir į Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (2004 m. rugsėjo 28 d. Aplinkos ministro nutarimas dėl saugomų laukinių gyvūnų rūšių) (2) I ir II priedus įtrauktoms paukščių rūšims.

Lenkijos Respublika taip pat netinkamai perkėlė Direktyvos 2009/147 5 straipsnį, nes draudimas saugoti tuščius kiaušinius ir laikyti paukščių rūšis, kurių negalima medžioti ar gaudyti, taikomas tik Lenkijos teritorijoje nurodytoms paukščių rūšims.

Be to, Lenkijos Respublika netinkamai perkėlė Direktyvos 2009/147 9 straipsnio 1 dalį, nes, pirma, Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (2004 m. balandžio 16 d. Gamtos apsaugos įstatymas) (3) buvo įtvirtinta galimybė numatyti išimtis dėl kitų nei šiame straipsnyje nurodytų priežasčių, antra, Gamtos apsaugos įstatymo nuostatos neatitinka sąlygos, kuri nurodyta direktyvos 9 straipsnio 1 dalies a punkto trečioje įtraukoje, susijusiose su siekiu apsaugoti nuo didelės žalos pasėlius, naminius gyvulius, miškus, žuvininkystę ir vandenį, trečia, Aplinkos ministro nutarime dėl saugomų laukinių gyvūnų rūšių yra nustatyta direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje nenurodyta išimtis, susijusi su veiklos rūšimis, kurios susijusios su racionaliu žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių eksploatavimu, ir, ketvirta, minėtame nutarime yra nustatyta su direktyvos 9 straipsnio 1 dalimi nesuderinama bendra išimtis, susijusi su kormoranais (Phalacrocorax carbo) ir pilkaisiais garniais (Ardea cinerea), kurie pasitaiko žuvų veisimo tvenkinių teritorijoje.

Galiausiai Lenkijos Respublika netinkamai perkėlė Direktyvos 2009/147 9 straipsnio 2 dalį, nes ji, pirma, nacionaliniuose teisės aktuose nenumatė privalomos kontrolės, susijusios su nustatytomis išimtimis, antra, nacionalinėje teisėje nenustatė suteiktoms išimtims skirtos rizikos pobūdžio ir, trečia, nenustatė direktyvos 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų bendrų išimčių taikymo sąlygų kormoranų (Phalacrocorax carbo) ir pilkųjų garnių (Ardea cinerea) atžvilgiu, kurie pasitaiko žuvų veisimo tvenkinių teritorijoje ir kurie nurodyti Aplinkos ministro nutarimo dėl saugomų laukinių gyvūnų rūšių II priede.


(1)  OL L 20, p. 7.

(2)  Dz.U. 2004, Nr. 220, Pos. 2237.

(3)  Dz.U 2004, Nr. 92, Pos. 880, su vėlesniais pakeitimais