16.7.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 211/13


2011. április 20-án benyújtott kereset — Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-192/11. sz. ügy)

2011/C 211/24

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: S. Petrova és K. Herrmann meghatalmazottak)

Alperes: Lengyel Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Lengyel Köztársaság — mivel nem nyilvánított védettnek valamennyi olyan vadon élő, a tagállamok európai területén honos madárfajt, amelynek a védelmét a vadon élő madarak védelméről szóló, 2009. november 30-i 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (1) előírja, és nem határozta meg megfelelő módon az irányelvben előírt tilalmaktól való eltérések feltételeit — nem teljesítette az említett irányelv 1. cikkéből, 5. cikkéből, és 9. cikkének (1) és (2) bekezdéséből eredő kötelezettségeit;

a Lengyel Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Lengyel Köztársaság nem ültette át megfelelő módon a 2009/147 irányelv 1. cikkét, mivel nem nyilvánította védettnek a vadon élő, a tagállamok európai területén honos madárfajokat. A belső jogban csak a lengyel felségterületen nyilvántartott, és a Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (a vadon élő, védett madárfajokról szóló, 2004. szeptember 28-i környezetvédelmi miniszteri rendelet) (2) I. és II. mellékletében felsorolt madárfajok védettek.

A Lengyel Köztársaság a 2009/147 irányelv 5. cikkét sem ültette át megfelelően, mivel az üres tojások megőrzésére és az olyan fajokhoz tartozó madarak tartására vonatkozó tilalom, amelyek vadászata és befogása tilos, csak a lengyel felségterületen nyilvántartott madárfajokra terjed ki.

Ezenfelül a Lengyel Köztársaság a 2009/147 irányelv 9. cikkének (1) bekezdését sem ültette át megfelelően, mivel először is az Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (a természetvédelemről szóló, 2004. április 16-i törvény) (3) bevezette azt a lehetőséget, hogy az e cikkben meghatározottaktól eltérő indokok alapján is elő lehessen írni eltéréseket, másodszor a természetvédelemről szóló törvény rendelkezései túllépnek az irányelv 9. cikke (1) bekezdése a) pontjának harmadik francia bekezdésében a növényi kultúrák, az állatállomány, az erdők, a halgazdaságok és a vizek súlyos károsodásának megelőzése tekintetében meghatározott feltétel terjedelmén, harmadszor a vadon élő védett állatfajokról szóló környezetvédelmi miniszteri rendelet megenged egy, az irányelv 9. cikkének (1) bekezdésében fel nem sorolt eltérést az ésszerű föld-, erdő-, és halgazdálkodást érintő tevékenységek tekintetében, és negyedszer az említett rendelet egy, az irányelv 9. cikkének (1) bekezdésével ellentétes általános eltérést enged meg a tenyésztési körzetekként kijelölt halastavak területén előforduló kormoránokra ((Phalacrocorax carbo) és szürke gémekre (Ardea cinerea) vonatkozóan.

Végezetül a Lengyel Köztársaság nem ültette át megfelelően a 2009/147 irányelv 9. cikkének (2) bekezdését, mivel először is a belső jogi rendelkezéseiben nem írt elő kötelező ellenőrzéseket a rögzített eltéréseket érintően, másodszor a belső jogban nem írta elő a rögzített eltérésekhez kapcsolódó kockázatok jellegét, és harmadszor nem állapította meg az általános eltérések alkalmazására vonatkozó, az irányelv 9. cikkének (2) bekezdése értelmében vett feltételeket a tenyésztési körzetekként kijelölt halastavak területén előforduló, és a vadon élő védett állatfajokról szóló környezetvédelmi miniszteri rendelet II. mellékletében felsorolt kormoránok ((Phalacrocorax carbo) és szürke gémek (Ardea cinerea) vonatkozásában.


(1)  HL L 20., 7. o.

(2)  Dz.U. 2004, Nr. 220, poz. 2237.

(3)  Dz.U. 2004, Nr. 92, poz 880, a későbbi módosításokkal.