16.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 211/13


Иск, предявен на 20 април 2011 г. — Европейска комисия/Република Полша

(Дело C-192/11)

2011/C 211/24

Език на производството: полски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: С. Петрова и K. Herrmann)

Ответник: Република Полша

Искания на ищеца

да се установи, че Република Полша не е изпълнила задълженията си по членове 1 и 5 и член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 година относно опазването на дивите птици (1), като не е поставила под защита всички естествено живеещи в диво състояние птици на европейската територия на държавите членки, чиято защита е предвидена в Директивата, и не е определила надлежно условията, при които се допуска дерогиране на предвидените в Директивата забрани,

да се осъди Република Полша да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Република Полша не е транспонирала правилно член 1 от Директива 2009/147, тъй като не е поставила под защита видовете птици, естествено живеещи в диво състояние на европейската територия на държавите членки. Съгласно разпоредбите на националното право защитени видове са единствено видовете птици, описани за територията на Полша и посочени в приложения I и II към Наредбата на министъра на околната среда от 28 септември 2004 г. за защитените видове диви животни (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (2)).

Република Полша не е транспонирала правилно и член 5 от Директива 2009/147, доколкото забраната за запазване на празни яйца и за държане на птици от видовете, чийто лов е забранен, се прилага само за птичите видове, описани за територията на Полша.

Освен това Република Полша не е транспонирала правилно член 9, параграф 1 от Директива 2009/147, доколкото: първо, в Закона от 16 април 2004 г. за опазването на природата (Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (3)) е предвидила възможност да се въвеждат дерогации на различни основания от посочените в този член; второ, разпоредбите на въпросния закон излизат извън обхвата на предпоставката, посочена в член 9, параграф 1, буква a), трето тире, а именно да се предотвратят сериозните увреждания върху селскостопанските култури и животни, горите, рибните стопанства и водите; трето, с Наредбата на министъра на околната среда за защитените видове диви животни се въвежда дерогация, която не е предвидена в член 9, параграф 1 от Директивата и се отнася до дейностите, свързани с рационалното управление на земеделско, горско или рибно стопанство; четвърто, посочената наредба въвежда обща дерогация, която не е съобразена с член 9, параграф 1 от Директивата и се отнася до кормораните (Phalacrocorax carbo) и сивите чапли (Ardea cinerea), навлизащи в районите на рибни басейни със статут на рибни стопанства.

На последно място, Република Полша не е транспонирала правилно член 9, параграф 2 от Директивата, доколкото: първо, не е въвела в националното право задължение за контрол във връзка с предвидените дерогации; второ, не е определила в националното право рисковите условия във връзка със същите дерогации; трето, не е определила никакви условия — по смисъла на член 9, параграф 2 от Директивата — за прилагането на общата дерогация за кормораните (Phalacrocorax carbo) и сивите чапли (Ardea cinerea), които навлизат в районите на рибни басейни със статут на рибни стопанства и са посочени в приложение II към Наредбата на министъра на околната среда за защитените видове диви животни.


(1)  ОВ L 20, стр. 7.

(2)  Dz.U. 2004 г., бр. 220, позиция 2237.

(3)  Dz.U. 2004 г., бр. 92, позиция 880, с последващите изменения.