ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2014.037.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 37

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 57
6 февруари 2014 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 100/2014 на Комисията от 5 февруари 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 748/2009 относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на 1 януари 2006 година или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава членка ( 1 )

1

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

6.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 37/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 100/2014 НА КОМИСИЯТА

от 5 февруари 2014 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 748/2009 относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, на 1 януари 2006 година или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава членка

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (1), и по-специално член 18а, параграф 3, буква б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) измени Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Съюза.

(2)

Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията (3) установява списък на операторите на въздухоплавателни средства, които на 1 януари 2006 г. или след това са извършвали авиационна дейност, както е определена в приложение I към Директива 2003/87/ЕО.

(3)

Списъкът има за цел да намали административната тежест върху операторите на въздухоплавателни средства чрез предоставяне на информация относно това коя държава членка ще регулира даден оператор на въздухоплавателни средства.

(4)

Включването на даден оператор на въздухоплавателни средства в схемата на Съюза за търговия с квоти за емисии зависи от извършването на авиационна дейност, както е определена в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, и не зависи от включването в списъка на оператори на въздухоплавателни средства, установен от Комисията въз основа на член 18а, параграф 3 от същата директива.

(5)

При установяването на актуализирания списък на оператори на въздухоплавателни средства, който включва операторите на въздухоплавателни средства, които през 2013 г. са извършвали авиационна дейност, включена в приложение I към Директива 2003/87/ЕО, са взети предвид декларациите за въздухоплавателния парк, предоставени на Комисията от операторите и дружествата за предоставяне на услуги. Въпреки това, в актуализирания списък вместо оператори на въздухоплавателни средства се появяват известен брой стопанисващи дружества или дружества за услуги, или регистрационни номера на въздухоплавателни средства, поради недостатъчност на предоставената информация.

(6)

Поради това Регламент (ЕО) № 748/2009 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 748/2009 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 февруари 2014 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.

(2)  Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 3).

(3)  Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията от 5 август 2009 г. относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от приложение I към Директива 2003/87/ЕО, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава членка (ОВ L 219, 22.8.2009 г., стр. 1)


ПРИЛОЖЕНИЕ

БЕЛГИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

123

Abelag Aviation

БЕЛГИЯ

31102

ACT AIRLINES

ТУРЦИЯ

7649

AIRBORNE EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33612

ALLIED AIR LIMITED

НИГЕРИЯ

29424

ASTRAL AVIATION LTD

КЕНИЯ

30020

AVIASTAR-TU CO.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31416

AVIA TRAFFIC COMPANY

ТАДЖИКИСТАН

908

BRUSSELS AIRLINES

БЕЛГИЯ

25996

CAIRO AVIATION

ЕГИПЕТ

4369

CAL CARGO AIRLINES

ИЗРАЕЛ

29517

CAPITAL AVTN SRVCS

НИДЕРЛАНДИЯ

39758

CHALLENGER AERO

ФИЛИПИНИ

f11336

CORPORATE WINGS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32909

CRESAIR INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32432

EGYPTAIR CARGO

ЕГИПЕТ

f12977

EXCELLENT INVESTMENT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11102

FedEx Express Corporate Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

13457

Flying Partners CVBA

БЕЛГИЯ

29427

Flying Service N.V.

БЕЛГИЯ

32486

FAYARD ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24578

GAFI GENERAL AVIAT

ШВЕЙЦАРИЯ

32737

GREAT ALLIANCE WORLD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f12983

GREEN DIESEL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29980

HAINAN AIRLINES (2)

КИТАЙ

23700

HEWA BORA AIRWAYS

КОНГО

27232

INTERNET JET

НИДЕРЛАНДИЯ

28582

INTER WETAIL AG

ШВЕЙЦАРИЯ

9542

INTL PAPER CY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27709

KALITTA AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28087

LAS VEGAS CHARTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32303

MASTER TOP LINHAS

БРАЗИЛИЯ

37066

MERIDIAN (AIRWAYS)

БЕЛГИЯ

1084

MIL BELGIUM

БЕЛГИЯ

26688

NEWELL RUBBERMAID

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31207

N604FJ LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11462

N907WS AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10341

OfficeMax Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31660

RIPPLEWOOD AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

5682

Sky Service

БЕЛГИЯ

2344

SAUDIA

САУДИТСКА АРАБИЯ

27769

SEA-AIR

БЕЛГИЯ

27975

SIA CARGO PTE LTD

СИНГАПУР

29222

SILVERBACK CARGO

РУАНДА

39079

SOLARIUS AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35334

SONOCO PRODUCTS CO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26784

SOUTHERN AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38995

STANLEY BLACK&DECKER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28453

THOMAS COOK ARL BELG

БЕЛГИЯ

27011

TNT AIRWAYS

БЕЛГИЯ

34920

TRIDENT AVIATION SVC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30011

TUI AIRLINES - JAF

БЕЛГИЯ

27911

ULTIMATE ACFT SERVIC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

13603

VF CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36269

VF INTERNATIONAL

ШВЕЙЦАРИЯ

37064

VIPER CLASSICS LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

20065

V L M

БЕЛГИЯ

f11467

WILSON & ASSOCIATES OF DELAWARE LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39543

WWF OPERATING CO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37549

YILTAS GROUP

ТУРЦИЯ

a11534

Оператор, използващ TAIL NB: VPBDV

Неизвестна


БЪЛГАРИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

27359

AEROTRANS KAZAKSTAN

КАЗАХСТАН

27698

AEROVISTA

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

33329

AERO POWER LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

23962

AIR BAN

БЪЛГАРИЯ

35743

AIR IBERIA LTD.

ГРУЗИЯ

26520

AIR LIBYA 2

ЛИБИЯ

11775

AIR VIA BULGARIAN

БЪЛГАРИЯ

33225

AIR VICTORY

ГРУЗИЯ

34357

AIR WEST GEORGIA

ГРУЗИЯ

31007

ANIKAY AIR MIDDLE E

ЙОРДАНИЯ

36020

ARARAT INTERNATIONAL

АРМЕНИЯ

39303

ASIAN EXPRESS TAJIK

ТАДЖИКИСТАН

28818

ASIAN SPIRIT

ФИЛИПИНИ

34563

ASIA AIRWAYS

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

24508

BALTIC AIRLINES UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32131

BEIBARS CJSC

КАЗАХСТАН

28445

BH AIR

БЪЛГАРИЯ

27538

BULGARIAN AIR CHRTR.

БЪЛГАРИЯ

29056

BULGARIA AIR

БЪЛГАРИЯ

25981

CARGO AIR LTD.

БЪЛГАРИЯ

32313

EAST WING KAZAKHSTAN

КАЗАХСТАН

36884

FLY ADJARA

ГРУЗИЯ

36995

GR AVIA S.A.

ГВИНЕЯ

10165

HEMUS AIR

БЪЛГАРИЯ

25134

INTERNAL MINISTRY UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

28505

IRANIAN AIR TRANSPOR

ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН

31721

JORDAN INT AIR CARGO

ЙОРДАНИЯ

27345

KHORIV AVIA

УКРАЙНА

28246

KOKSHETAU AIRLINE

КАЗАХСТАН

32034

KOMIAVIAVIATRANS 2

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31019

KREMENCHUK FLIGHT

УКРАЙНА

38939

KRUNK AVIATION 2

УКРАЙНА

21448

MOSCOW AIRLINES JSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30622

PMT AIR

КАМБОДЖА

37661

RGB ENTERPRISES LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27203

ROSAVIA AIR COMPANY

УКРАЙНА

29085

RUBYSTAR

БЕЛАРУС

32835

SAYAT AIR KAZAKSTAN

КАЗАХСТАН

1830

SENEGALAIR

СЕНЕГАЛ

32037

SKY JET KAZAKHSTAN

КАЗАХСТАН

32664

STARLINE KZ JSC

КАЗАХСТАН

32347

TABAN AIR

ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН

37954

TROPICAL AIR (Z) LTD

ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ

37793

UKRSPECEXPORT

УКРАЙНА

31648

VIP-AVIA

ГРУЗИЯ

37987

YAK AIR

ГРУЗИЯ

35082

ZAGROS AIRLINES

ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН


ХЪРВАТИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

12495

Croatia Airlines Hrvatska zrakoplovna tvrtka d.d.

ХЪРВАТИЯ

39468

SAMANA SP. MISSION

САУДИТСКА АРАБИЯ

39602

THE FUTURA CORPORTN

КАНАДА


ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

7824

ACL SLOVACKY

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

35387

ACS SA

ИСПАНИЯ

16895

AERO VODOCHODY

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

f11813

AERSALE INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31304

AIRCRAFT INDUSTRIES

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

39019

AIRLINE CONT.MNTN EQ

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38060

AIR NAVIGATION LK

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

31433

ALANDIA AIR AB

ФИНЛАНДИЯ

30203

ATMA AIRLINES

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

39994

AURORA AIRLINES JSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34057

AVTN SPECIALTIES INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35333

AXIS AVIATION GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34899

BELOGORIE

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

22621

CAA CZECH REPUBLIC

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

34430

CAIMITO ENTERP. LTD

КИПЪР

859

CZECH AIRLINES

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

36294

CZECH CONNECT AIRLIN

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

f10182

Executive Flight Services, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33327

EARTH ONE LIMITED

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36242

GEORGIAN INTERNATION

ГРУЗИЯ

31631

GLOBAL AVIATION LIBY

ЛИБИЯ

36746

HOLIDAY CZECH

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

35825

HYUNDAI MOTOR CO

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

32231

ILIN AIRCOMPANY

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

30145

INCLEDON ENTERPRISES

КИПЪР

27908

JOB AIR SRO

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

39009

JUMP-TANDEM

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

30825

LETS FLY SRO

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

38713

LITTLE AVIATION LTD

АВСТРАЛИЯ

32935

MIDAMERICA HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

3597

MIL CZECH REPUBLIC

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

30743

NORSE AIR CHARTER

ЮЖНА АФРИКА

29976

NOVA CHEMICALS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35361

OKAY HOLDING AS

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

24121

PETROPAVLOVSK AIR

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

38114

PRAGA AVIATION S.R.O

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

f10379

Red.Com

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36763

RETENTURA LTD.

КИПЪР

2276

ROCKWELL AUTOMATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32157

SKYDIVE LK

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

32812

SKY DIVING FOR FUN

СЛОВАКИЯ

27292

SKY GEORGIA

ГРУЗИЯ

31351

SKY KG AIRLINES

ТАДЖИКИСТАН

37554

SOVEREIGN EXPRESS

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

13702

STEVENS EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13143

Timber LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24903

TRAVEL SERVIS A.S.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

25890

UKRAINIAN PILOT

УКРАЙНА

32721

VIDEOTAPE CENTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38948

VIETJET AIR S.R.O.

ВИЕТНАМ

39695

YANAIR

УКРАЙНА

a12699

Оператор, използващ TAIL NB: N150RN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ


ДАНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

33185

AIR ALPHA A/C SALES

ДАНИЯ

3456

AIR ALSIE

ДАНИЯ

22466

AIR GREENLAND

ДАНИЯ

37856

AIR PANAMA

ПАНАМА

34774

ALIGAP A/S

ДАНИЯ

36866

ALUMECO A/S

ДАНИЯ

142

ATLANTIC AIRWAYS

ДАНИЯ

36122

AVIATION HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35753

A/S MAERSK AVIATION

ДАНИЯ

39508

BGR I/S

ДАНИЯ

36842

BRASILIA JET CENTER

БРАЗИЛИЯ

32921

CANYON GATE FLT SVCS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

781

CIMBER STIRLING

ДАНИЯ

33047

CITICAPITAL LOCAVIA

ФРАНЦИЯ

366

Danish Air Transport A/S

ДАНИЯ

f10500

Duchossois Industries, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27919

DRT VERTRIEBS GMBH

ДАНИЯ

25431

ELMAGAL AVIATION

СУДАН

33854

EWAN LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

26272

EXECUJET EUROPE A/S

ДАНИЯ

35478

FIRST GREENWICH

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f10218

GCTPA, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37052

GENCHART B.V.

НИДЕРЛАНДИЯ

33254

GE CAPITAL SOLUTIONS

ДАНИЯ

32364

GLOBAL TRANSERVICE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32595

GRAAKJAER A/S

ДАНИЯ

39199

JASMINE AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36297

JET FLEET INTL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32158

JET TIME A/S

ДАНИЯ

34892

JJO Invest ApS

ДАНИЯ

33518

KIRKBI INVEST

ДАНИЯ

31243

KIRKBI TRADING

ДАНИЯ

36538

KIRK AVIATION A/S

ДАНИЯ

34672

LAO CAPRICORN AIR

ЛАОСКА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

f12178

Madrone Advisors LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38155

MOENS, G

НИДЕРЛАНДИЯ

38120

MONGOLIAN AIRLINES

МОНГОЛИЯ

12230

Nordic Aviation Capital A/S

ДАНИЯ

39085

NAC AVIATION & LTD

ДАНИЯ

32541

NAPLES FLIGHT MGMT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

9914

NILAN A/S

ДАНИЯ

34830

OLGA LEASING LTD

БЕРМУДА

39689

OTTER PRODUCTS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33803

PARTNERSELSKABET

ДАНИЯ

23090

PHARMA NORD

ДАНИЯ

35196

PRIMERA AIR SCAND

ДАНИЯ

29123

RHEINLAND AIR SERV.

ГЕРМАНИЯ

31890

ROMANIAN AIRPORT SVC

РУМЪНИЯ

37008

SCANDINAVIA EXECUTIV

ДАНИЯ

10495

SGA A/S

ДАНИЯ

9918

STAR AIR

ДАНИЯ

36191

SUN WAY GEORGIA

ГРУЗИЯ

4357

SUN-AIR of Scandinavia

ДАНИЯ

21484

THOMAS COOK SCAND.

ДАНИЯ

38112

VINCENT AVIATION LTD

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

32655

VIP PARTNERFLY

ДАНИЯ

12327

WEIBEL SCIENTIFIC

ДАНИЯ


ГЕРМАНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

24568

ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

f10001

Academy of Art University

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

3647

Adolf Würth GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

156

Aeroflot - Russian Airlines

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

35126

Aerologic GmbH

ГЕРМАНИЯ

6802

Aero Personal s.a de c.v.

МЕКСИКО

21756

Airtrans Flugzeugvermietungs GmbH

ГЕРМАНИЯ

32419

AirBridgeCargo Airlines LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

28844

Air Astana JSC

КАЗАХСТАН

8221

Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

ГЕРМАНИЯ

33133

Air China Cargo Co., Ltd

КИТАЙ

786

Air China Limited

КИТАЙ

1562

Air Serbia

СЪРБИЯ

22317

Air-Service GmbH

ГЕРМАНИЯ

8901

Archer Daniels Midland Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

19480

Asiana Airlines

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

27868

Atlasjet Airlines

ТУРЦИЯ

20979

Atlas Air, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26507

AAA AVIATION & AIRCR

ГЕРМАНИЯ

34963

ACG AIR CARGO

ГЕРМАНИЯ

17942

ACH HAMBURG

ГЕРМАНИЯ

20017

ACM AIR CHARTER GMBH

ГЕРМАНИЯ

33295

ADVANCED AV. LOGIST

ГЕРМАНИЯ

24933

ADVANCE AIR LFG

ГЕРМАНИЯ

150

AERODIENST

ГЕРМАНИЯ

32334

AEROFLOT CARGO

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

39366

AEROWAYS GMBH

ГЕРМАНИЯ

38865

AERO BEE AIRLINES

КАНАДА

11454

AFI FLIGHT INSPECT.

ГЕРМАНИЯ

39525

AGILES AVIATION

АВСТРИЯ

31799

AGRATA AVIATION

ЕСТОНИЯ

27692

AHSEL HAVA

ТУРЦИЯ

32484

AIRCASTLE ADVISOR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33817

AIRCRAFT ASSET MGT.

ГЕРМАНИЯ

32868

AIRCRAFT GENERAL

ИТАЛИЯ

f11396

AIRCRAFT GUARANTY CORP TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34984

AIRCRAFT MNGMT LS

ШВЕЙЦАРИЯ

37424

AIRCRAFT PARTNER

ГЕРМАНИЯ

36019

AIRCRAFT RENT A.S.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

38063

AIRCRAFT SOLUTIONS

ЛЮКСЕМБУРГ

33852

AIRLIFT SERVICE D.O.

БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

24283

AIRPHIL EXPRESS

ФИЛИПИНИ

34629

AIRVIP LTD.

БЕРМУДА

22484

AIR ALLIANCE GMBH

ГЕРМАНИЯ

36344

AIR ARABIA EGYPT

ЕГИПЕТ

35195

AIR CHINA BUSINESS

КИТАЙ

36986

AIR FINKENWERDER

ГЕРМАНИЯ

36989

AIR FUHLSBUETTEL

ГЕРМАНИЯ

32268

AIR HAMBURG

ГЕРМАНИЯ

22378

AIR KUBAN

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

23463

AIR MACAU CO. LTD.

САР МАКАО

5663

AIR NAMIBIA

НАМИБИЯ

29743

AIR NATIONAL CORP

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

39999

AIR SERBIA

СЪРБИЯ

17595

AIR SERVICE BERLIN

ГЕРМАНИЯ

31446

AIR TRANSPORT INTL 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36719

AIR 1 AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33836

AJWA AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

5165

ALPLA AIR CHARTER

АВСТРИЯ

38135

ALSCO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30361

AL HOKAIR

ШВЕЙЦАРИЯ

36165

AL SAHAB LIMITED

БАХРЕЙН

25435

AL-THANI

КАТАР

36981

AMENTUM CAPITAL LTD

ИРЛАНДИЯ

32684

AMJET AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31290

AOP AIR OPERATING

ШВЕЙЦАРИЯ

34337

API HOLDING

ГЕРМАНИЯ

33706

ARCAS AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

27073

ARTOC Group for Investment and Development

ЕГИПЕТ

38398

ASG AVIATION

ГЕРМАНИЯ

25551

ASIA CONTINENTAL

КАЗАХСТАН

35310

ASIA CONTINENT AVIA

КАЗАХСТАН

24940

ASIA TODAY LTD

КИТАЙ

14559

ASW Air-Service Werkflugdiesnt GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

30698

ATG SWISS FIRST

ШВЕЙЦАРИЯ

36360

AUGSBURG AIRWAYS GMB

ГЕРМАНИЯ

29122

AURON LTD

БЕРМУДА

38352

AVAZ D.O.O.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

37650

AVIANDO SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31551

AVIATION CAP GRP

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35968

AVIATION INVESTMENT

ГЕРМАНИЯ

35708

AVIATION JOLINA SEC

КАНАДА

33093

AVIATION PARTNERS S

ХОНДУРАС

38617

AZT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

516

Bahag Baus Handelsgesellschaft AG Zug/Schweiz Zweigniederlassung Mannheim

ГЕРМАНИЯ

25978

Bauhaus Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf mbH & Co.

ГЕРМАНИЯ

f10795

Beef Products Inc. / BPI Technology Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23956

Blue Sky Airservice GmbH

ГЕРМАНИЯ

29090

Blue Wings AG

ГЕРМАНИЯ

29389

Bombardier PreOwned

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31614

Bombardier Transportation GmbH

ГЕРМАНИЯ

15176

Bundespolizei-Fliegergruppe

ГЕРМАНИЯ

32874

Business Jet Ltd

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

7897

BAE SYSTEMS FLT SYST

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30586

BALL CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32840

BARBEDOS GROUP LTD

НИГЕРИЯ

509

BASF SE

ГЕРМАНИЯ

29137

BATAVIA AIR

ИНДОНЕЗИЯ

35233

BAVARIA INTERNATION

ГЕРМАНИЯ

30306

BEDO BETEILIGUNGS

ГЕРМАНИЯ

17395

BEECHCRAFT BERLIN

ГЕРМАНИЯ

39412

BEECHCRAFT CORP.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38554

BERATEX GROUP LTD

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

11312

BIZAIR FLUG GMBH

ГЕРМАНИЯ

f12963

BLACK FOREST VENTURES LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28042

BLUE SKY GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

14658

BMW AG

ГЕРМАНИЯ

38111

BOEKHOORN M&A

НИДЕРЛАНДИЯ

6667

BOMBARDIER AEROSPACE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36062

BORAJET HAVACILIK

ТУРЦИЯ

37261

BOSTON POST LEASING

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37922

BOURNEMOUTH AIR LTD.

ШВЕЙЦАРИЯ

34852

BREMENFLY GMBH

ГЕРМАНИЯ

680

BURDA REISEFLUG

ГЕРМАНИЯ

35021

Chai Ltd.

БЕРМУДА

35418

Challenge Aero AG

УКРАЙНА

22448

Cirrus Airlines Luftfahrtgesellschaft mbH

ГЕРМАНИЯ

f10709

Colgan Air Services

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

824

Condor Flugdienst GmbH

ГЕРМАНИЯ

f13979

Cummins Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33282

CANJET AIRLINES

КАНАДА

34985

CAPE CHAMONIX WINE

ЮЖНА АФРИКА

32482

CARSON AIR LTD

КАНАДА

19823

CA "Air Moldova" IS

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

26021

CEBU PACIFIC AIR

ФИЛИПИНИ

30714

CENTRAL MOUNTAIN AIR

КАНАДА

35194

CHONGQING AIRLINES

КИТАЙ

28178

CIRRUS AVIATION

ГЕРМАНИЯ

35527

CLASSIC SERVICES INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36157

CLUB SAAB 340

ШВЕЙЦАРИЯ

4782

COMFORT AIR

ГЕРМАНИЯ

23741

COMMANDER MEXICANA

МЕКСИКО

33189

CONTINENT AIRLINE UU

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

25210

COOK AIRCRAFT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31333

CORP JET SVCS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

39978

CRISTALIA PRODUTOS

БРАЗИЛИЯ

39156

CSM MINING SUPPLIES

ЮЖНА АФРИКА

24481

CTL LOGISTICS S.A.

ПОЛША

4484

Delta Air Lines, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8980

Delta Technical Services Ltd

ГЕРМАНИЯ

1776

Deutsche Lufthansa AG

ГЕРМАНИЯ

2044

Dr. August Oetker KG

ГЕРМАНИЯ

32731

DANAHER CORPORATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34179

DAO AVIATION

ДАНИЯ

967

DAS DIRECT AIR

ГЕРМАНИЯ

28800

DATELINE OVERSEAS

КИПЪР

30651

DAUAIR

ГЕРМАНИЯ

18003

DBA LUFTFAHRTGESELL.

ГЕРМАНИЯ

f10558

DCS Management Services

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26466

DC Aviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

30996

DEERE & COMPANY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38547

DEKALB FARMERS MARK.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37580

DERMAPHARM

ГЕРМАНИЯ

f10774

DFZ, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10589

DH Flugcharter GmbH

ГЕРМАНИЯ

25139

DIETZ AG

ГЕРМАНИЯ

37808

DIETZ AVIATION GMBH

ГЕРМАНИЯ

35389

DIEVB GMBH & CO.KG

ГЕРМАНИЯ

18824

DLR BRAUNSCHWEIG

ГЕРМАНИЯ

10853

DLR OBERPFAFFENHOFEN

ГЕРМАНИЯ

28473

DOGAN HAVACILIK

ТУРЦИЯ

27181

DONAVIA JSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

35451

DORNIER NO LIMITS

ГЕРМАНИЯ

37798

DO-TEC GMBH

ГЕРМАНИЯ

39792

DR. AUGUST OETKER KG

ГЕРМАНИЯ

28795

DULCO HANDEL GMBH

ГЕРМАНИЯ

968

DUSSMANN P

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30726

DUTCH ANTILLES EXPR.

АРУБА

30461

D2 AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

12213

Emil Capital Partners, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10180

Epps Air Service, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36121

EAT LEIPZIG GMBH

ГЕРМАНИЯ

34657

EEA GMBH

ГЕРМАНИЯ

31615

EICHSFELD AIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

5500

ELITE JET SERVICE

ГЕРМАНИЯ

35749

EON AVIATION

ИНДИЯ

36507

ERSTE ASSET INVEST.

ГЕРМАНИЯ

19629

ESCHMANN H D

ГЕРМАНИЯ

17794

EUROCOPTER DEUTSCHL.

ГЕРМАНИЯ

1980

EUROPEAN AIR EXPRESS

ГЕРМАНИЯ

34011

EURO AIR CHARTER

ГЕРМАНИЯ

3639

EVERGREEN AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36357

EXECUJET AVIATION

ЮЖНА АФРИКА

39161

EXECUTIVE JET SERV.

КОНГО

31909

EXECUTIVE SVCS (AZ)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8082

E.I. du Pont de Nemours and Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8272

Farnair Switzerland AG

ШВЕЙЦАРИЯ

14557

Firma Steiner-Film

ГЕРМАНИЯ

1778

Flugbereitschaft des Bundesministerium der Verteidigung (FlBschft BMVg)

ГЕРМАНИЯ

32678

Fresena Flug GmbH & Co KG

ГЕРМАНИЯ

4783

FAI RENT-A-JET

ГЕРМАНИЯ

34640

FALCON 007 S.A.R.L.

ФРАНЦИЯ

28589

FANCOURT FLUGCHARTER GmbH & CO KG

ШВЕЙЦАРИЯ

33077

FAS GMBH

ГЕРМАНИЯ

35937

FINKCAS

ГЕРМАНИЯ

27700

FIRST DATA CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22238

FLIGHT CALIBRATION

ГЕРМАНИЯ

32722

FLIGHT CAL. MALAYSIA

МАЛАЙЗИЯ

6705

FLM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

31012

FLUGSCHULE HAMBURG

ГЕРМАНИЯ

38804

FLYING TECHNOLOGY

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

38912

FLY ALPHA GMBH

ГЕРМАНИЯ

26843

FMG-FLUGSCHULE

ГЕРМАНИЯ

1595

FRENZEL G

ГЕРМАНИЯ

4232

FRONTIER AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38973

FUENFTE XR-GMBH

ГЕРМАНИЯ

9243

Germania Fluggesellschaft mbH

ГЕРМАНИЯ

28944

Germanwings GmbH

ГЕРМАНИЯ

34841

Gibbs International, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10232

Gruss & Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33827

GABINETTE (ANG)

АНГОЛА

36504

GALAXIAS AVIATION

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

22807

GAS AIR SERVICE GMBH

ГЕРМАНИЯ

25027

GEKO TRADE

ГЕРМАНИЯ

30187

GEMUE GEBR. MUELLER

ГЕРМАНИЯ

3349

GENERAL MOTORS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36747

GEOJET LUFTFAHR. (2)

ГЕРМАНИЯ

39230

GEORGE TOLOFAFI

НИГЕРИЯ

38591

GERMANIA EXPRESS

ГЕРМАНИЯ

31914

GERMAN SKY AIRLINES

ГЕРМАНИЯ

33821

GE CAPITAL B.V.

НИДЕРЛАНДИЯ

35147

GE CAPITAL SWITZERL.

ШВЕЙЦАРИЯ

35803

GHASSAN AHMED AL

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

25642

GLOBAL AVTN BERMUDA

БЕРМУДА

34848

GLOBAL A/C CONSULT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38372

GLOBO AVIACAO

БРАЗИЛИЯ

23743

GOMEL AIRLINES

БЕЛАРУС

22366

GOVERNMENT CROATIA

ХЪРВАТИЯ

22370

GOVERNMENT MACEDONIA

БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

38832

GREENWAY JETS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

2395

GROB AIRCRAFT AG

ГЕРМАНИЯ

32172

GULF JET

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

25111

G-92 KFT

УНГАРИЯ

28618

Haworth Transport

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32953

HeidelbergCement AG

ГЕРМАНИЯ

f11187

Herc Management Services LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33269

Herrenknecht Aviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

39560

HAITEC AIRCRAFT

ГЕРМАНИЯ

37030

HAMBURG AIRWAYS

ГЕРМАНИЯ

26105

HANSGROHE SE

ГЕРМАНИЯ

32580

HASLBERGER FINANZ.

ГЕРМАНИЯ

31519

HAWKER HUNTER AVTN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35307

HELIJET CHARTER

ГЕРМАНИЯ

31103

HOMAC AVIATION AG

ГЕРМАНИЯ

36597

HONG WEI CO LTD

ТАЙВАН

26281

HTM HELICOPTER TRAVE

ГЕРМАНИЯ

27680

HURKUS HAVAYOLU TASIMACILIK VE TIC A.S. (d.b.a. FREEBIRD AIRLINES)

ТУРЦИЯ

24664

Intermap Technologies

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10652

IAC FALCON HOLDINGS

Неизвестна

38692

IDEAVILLAGE PRODUCTS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35785

IFM Traviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

25785

ILYUSHIN AVIATION

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

37757

INFINUM ALTIDO INC.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

37194

INTERGLOBE AVIATION

ИНДИЯ

37783

INTL TECH TRADING

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1528

IRANAIR

ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН

30463

IRAQI AIRWAYS (2)

ИРАК

37529

ISE INFORMATION SYS.

ГЕРМАНИЯ

21723

Joint Stock Company Ural airlines

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

35760

JEJU AIR

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

39559

JESWALT INTL

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

2200

JETAIR FLUG GMBH

ГЕРМАНИЯ

16761

JETFLIGHT AVIATION Inc.

ШВЕЙЦАРИЯ

36889

JETSTAR PACIFIC

ВИЕТНАМ

3328

JETS EXECUTIVOS

МЕКСИКО

11307

JET EXECUTIVE INT.

ГЕРМАНИЯ

27505

JET GROUP LTD

ИЗРАЕЛ

21462

JOHNSON CONTROLS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36272

JORDAN INTNL

КИТАЙ

11646

JULIUS BERGER

НИГЕРИЯ

32107

JUNEYAO AIRLINES

КИТАЙ

36509

JUNKER ERWIN GRINDI

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

23758

Kimberly-Clark Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25800

Knauf Astra Ltd.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32568

Kompass GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

1610

KARMANN GMBH

ГЕРМАНИЯ

31171

KAZAVIASPAS

КАЗАХСТАН

39898

KELLY, M

ИРЛАНДИЯ

22239

KIEV AVIATION PLANT

УКРАЙНА

1652

KOREAN AIR LINES CO., LTD

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

21632

KRASNOJARSKY AIRLINE

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

33182

KUGU HAVACILIK

ТУРЦИЯ

28399

Liebherr Geschäftsreiseflugzeug GbR

ГЕРМАНИЯ

15456

Luftfahrt-Bundesamt

ГЕРМАНИЯ

3857

Lufthansa Cargo AG

ГЕРМАНИЯ

27838

Lufthansa Technik AG

ГЕРМАНИЯ

36476

LANARA LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35538

LEAR 45-086 HOLD COR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

6383

LECH-AIR FLUGZEUG

ГЕРМАНИЯ

20222

LGM LUFTFAHRT GMBH

ГЕРМАНИЯ

38914

LIBRA FLUGZEUG GBR

ГЕРМАНИЯ

28576

LIBRA TRAVEL

ШВЕЙЦАРИЯ

f12832

LINCARE LEASING LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1767

LTU LUFTTRANSPORT

ГЕРМАНИЯ

34305

LUFTHANSA TECH. VIP

ГЕРМАНИЯ

26498

LUFT AVTN CHARTER

АВСТРАЛИЯ

35742

LWE VERMIETUNGS GMBH

ГЕРМАНИЯ

39972

L&T AVIATION SVCS

ИНДИЯ

38512

Microstrategy Services Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13307

Miklos Services Corp.

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

24270

Montenegro Airlines

ЧЕРНА ГОРА

38522

MABETEX GROUP

ШВЕЙЦАРИЯ

21072

MAHAN AIR

ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН

21878

MAKEDONSKI AVIOTRANS

БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

12521

MARXER ANLAGEN

ГЕРМАНИЯ

36372

MAT AIRWAYS

БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

39087

MAZ AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

39838

MCM MAINTENANCE

ГЕРМАНИЯ

38074

MENA AEROSPACE (OB)

БАХРЕЙН

19999

MENEKSE HAVAYOLLARI

ТУРЦИЯ

12909

MERAVO LUFTREEDEREI

ГЕРМАНИЯ

37597

MERIDIAN+

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

37975

MILLENNIUM AVIATION

АВСТРИЯ

28438

MLW AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25067

MNG Havayollari ve Tasimacilik A.S. (MNG Airlines)

ТУРЦИЯ

3057

MOELLERS MASCHINEN

ГЕРМАНИЯ

31944

MYN AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

38209

MZ TRANSPORTATION

ГЕРМАНИЯ

f13551

M-BJEP Ltd.

ОСТРОВ МАН

24502

M. Bohlke Veneer Corp.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35125

Nasser Ltd.

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

f13922

Newlead Limited

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

12218

Nike, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26118

NASA AMES CENTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33963

NATIONAL LEGACY

КУВЕЙТ

30581

NAYAK AIRCRAFT SERV.

ГЕРМАНИЯ

34805

NAYAK INTERNATIONAL

ГЕРМАНИЯ

39294

NEMESIS VERMOEGENSV.

ГЕРМАНИЯ

11061

NEUMEYR FLUGGERAETE

ГЕРМАНИЯ

15551

NEW YORKER GROUP

ГЕРМАНИЯ

24661

NORTH AMERICAN JET

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29267

NOVELLUS SYSTEMS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31791

NOVESPACE

ФРАНЦИЯ

f10785

N16FX Trust

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12724

N250RG LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25059

Omni Air International

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23244

Open Joint Stock Company "Rossiya Airlines" JSC "Rossiya Airlines"

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

567

OBO JET-CHARTER GMBH

ГЕРМАНИЯ

33138

OCA INTERNATIONAL

ГЕРМАНИЯ

2061

OMNIPOL

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

36743

ORANGE AIRCRAFT (2)

НИДЕРЛАНДИЯ

8236

OWENS-CORNING

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

12648

Pacelli-Beteiligungs GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

33666

Pakistan Aviators and Aviation (Pvt) Ltd.

ПАКИСТАН

29731

Parc Aviation

ИРЛАНДИЯ

775

Pentastar Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

852

PARAGON RANCH

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23471

PCT Powder Coating Technologies Intl. Sarl

ШВЕЙЦАРИЯ

10690

PEGASUS HAVA TASIMACILIGI A.S.

ТУРЦИЯ

19475

PETERS GMBH

ГЕРМАНИЯ

37609

PETROPAVLOVSK MC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

4265

PHIFER WIRE PRODUCTS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

5225

PHOENIX AIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

3085

PICTON II LTD

БЕРМУДА

30230

POLET ACFT MNGT

БЕРМУДА

36251

POLLARD ACFT SALES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37040

PREISS-DAIMLER

ГЕРМАНИЯ

28157

PRESIDENTIAL AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34505

PRINCESS AVIATION

ЛИВАН

29307

PRIVATAIR GMBH

ГЕРМАНИЯ

37417

PRIVATEJET INT. GMBH

ГЕРМАНИЯ

34553

PRIVATE JET HOLD.

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

12196

PRIVATE WINGS

ГЕРМАНИЯ

3343

P&P PROMOTION

ГЕРМАНИЯ

29352

Rentair UK Ltd

ГЕРМАНИЯ

27446

Rhema Bible Church

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

606

Robert Bosch GmbH

ГЕРМАНИЯ

37057

RADIC AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

30124

RAE - REGIONAL AIR

ГЕРМАНИЯ

32083

RAY ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39255

RA DR. JAN PLATHNER

ГЕРМАНИЯ

19436

REGIO AIR MECKLENBRG

ГЕРМАНИЯ

33032

RELIANCE COMMERCIAL

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

30938

RIKSOS TURIZM LT

ТУРЦИЯ

f13620

RNJ GmbH. & CO KG

ГЕРМАНИЯ

32723

RSG RENTAL SERVICES

ГЕРМАНИЯ

29927

RUAG AEROSPACE SERV

ГЕРМАНИЯ

37464

RUAG SWITZERLAND

ШВЕЙЦАРИЯ

36233

RUIZ, L

МЕКСИКО

38246

RUSAERO

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

9200

RYAN INTL AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38368

RYAN INTL AIRLINES 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39948

R & R AVIATION CONS

АВСТРИЯ

38037

R4L-ROCKTON AVTN AB

ШВЕЦИЯ

f12122

Safeway, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24784

Samsung Techwin Co., Ltd.

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

f10701

Servicios Aereos Regiomontanos, S.A.

МЕКСИКО

21734

Siberia Airlines

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

9354

SkyWork Airlines AG

ШВЕЙЦАРИЯ

f12005

Spiral, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29841

Spirit of Spices GmbH

ГЕРМАНИЯ

10201

SunExpress (Günes Ekspres Havacilik A.S.)

ТУРЦИЯ

28362

Sun D'or International Airlines LTD

ИЗРАЕЛ

12878

Südzucker Reise-Service GmbH

ГЕРМАНИЯ

40024

SAMA AMERICA CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10788

SAP America Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

18991

SAP AG

ГЕРМАНИЯ

21282

SCHROTT WETZEL GMBH

ГЕРМАНИЯ

5031

SCHWARZMUELLER

АВСТРИЯ

30971

SEARAY BD100

ЮЖНА АФРИКА

35352

SEGRAVE AVIATION INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31846

SG FINANS A/S NORGE

ШВЕЦИЯ

27571

SHANGHAI AIRLINES

КИТАЙ

29540

SHENZHEN AIRLINES

КИТАЙ

27735

SIK-AY Hava Tasimacilik A.S.

ТУРЦИЯ

38681

SILK WAY WEST

АЗЕРБАЙДЖАН

1034

SIRTE OIL

ЛИБИЯ

f12146

SIRVAIR, S.A. de C.V.

МЕКСИКО

32179

SKIPPERS AVIATION

АВСТРАЛИЯ

34392

SKYBUS

КАЗАХСТАН

32816

SKYBUS AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

19819

SKYPLAN SERVICES

КАНАДА

2477

SKY JET

ШВЕЙЦАРИЯ

37940

SKY SWALLOWS LTD.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

25050

SMATSA DOO

СЪРБИЯ

32544

SMS Aviation GmbH

ГЕРМАНИЯ

31870

SM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

33747

SOMON AIR

 

f11331

SOUTHLAKE AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36224

SPECTRA ENERGY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26725

SPIRIT AIRLINES 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36094

SSP AVIATION

ИНДИЯ

23935

STAR ARIES SHIPMGMT

КИПЪР

29368

STAR AVIATION LTD.

БЕРМУДА

15526

STATE ENTERPRISE ANTONOV DESIGN BUREAU

УКРАЙНА

32361

STRONG AVIATION

КУВЕЙТ

37176

SUEDLEASING GMBH

ГЕРМАНИЯ

30086

SUMMIT AIR

КАНАДА

37379

SUNEXPRESS DEUTSCHL.

ГЕРМАНИЯ

40045

SWEDISH MARITIME ADM

ШВЕЦИЯ

36720

SWISS AV CONSULTANTS

ШВЕЙЦАРИЯ

28910

SWISS GLOBAL JET MGT

ШВЕЙЦАРИЯ

2681

Thai Airways International Public Company Limited

ТАЙЛАНД

f10445

Thomas H. Lee Partners

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

14993

Thyssenkrupp Dienstleistungen GmbH

ГЕРМАНИЯ

31353

Tidnish Holdings Limited

КАНАДА

2758

Turkish Airlines THY

ТУРЦИЯ

8360

TACA

ЕЛ САЛВАДОР

38118

TARONA LTD

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

35978

TATHRA INTERNATIONAL

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

32576

TB INVEST GROUP

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

31566

TEAM AVIATION

ГЕРМАНИЯ

33120

TEC AIRCRAFT LEASING

АВСТРИЯ

36210

TESLA AIR

ШВЕЙЦАРИЯ

35936

TIGER HERCULES CORP

ТАЙВАН

21908

TOKOPH D P

ЮЖНА АФРИКА

37070

TREVO AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

39881

TRIEL-HT

БРАЗИЛИЯ

1389

TUIfly GmbH

ГЕРМАНИЯ

33495

TURBOJET KFT

УНГАРИЯ

33979

TURKUAZ AIRLINES

ТУРЦИЯ

36760

T'WAY AIR CO LTD

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

32741

Ulla Popken GmbH

ГЕРМАНИЯ

8960

United Parcel Service Co

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27079

UKRAINIAN MEDITERRAN

УКРАЙНА

24948

UKSATSE

УКРАЙНА

f10464

USAA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29839

USA 3000 AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

4692

US Airways, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26886

UTair Aviation, jsc

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31669

Vacuna Jets Limited

БЕРМУДА

f10791

Vecellio Management Service

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

2833

Viessmann Werke GmbH & Co. KG

ГЕРМАНИЯ

18671

Volga-Dnepr Airlines LLC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31984

VARIG LOGISTICA SA

БРАЗИЛИЯ

37759

VENTURE AVTN GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

5198

VHM SCHUL & CHARTER

ГЕРМАНИЯ

31758

VIVAT TRUST LTD.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31815

VOLARIS

МЕКСИКО

2840

VOLKSWAGEN AG

ГЕРМАНИЯ

2812

VRG Linhas Aereas S/A

БРАЗИЛИЯ

39258

VULKY HOLDINGS LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

30605

Wheels Aviation Ltd.

ГЕРМАНИЯ

25225

Windrose Air Jetcharter GmbH

ГЕРМАНИЯ

27514

Wirtgen BgmbH

ГЕРМАНИЯ

36235

WATERLOO AVIATION

КАНАДА

12066

WDL AVIATION

ГЕРМАНИЯ

24113

WEBER MANAGEMENT

ГЕРМАНИЯ

1323

WEKA Flugdienst GmbH

ГЕРМАНИЯ

34391

WHS CONSULTING AG

ШВЕЙЦАРИЯ

10834

WIKING HELIKOPTER

ГЕРМАНИЯ

33317

WINAIR AUSTRIA

АВСТРИЯ

34169

WIZZ AIR UKRAINE LLC

УКРАЙНА

36967

WOELBERN FLIGHT 01

ГЕРМАНИЯ

37044

WOELBERN FLIGHT 02

ГЕРМАНИЯ

2930

WORLD AIRWAYS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31769

XL Airways Germany GmbH

ГЕРМАНИЯ

32403

XRS Holdings, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36920

XR-GMBH

ГЕРМАНИЯ

5960

Zeman FTL

ГЕРМАНИЯ

33948

ZEUS TAXI AÉREO

БРАЗИЛИЯ

31485

328 SUPPORT SERVICES

ГЕРМАНИЯ

39286

604 AIR LTD

САУДИТСКА АРАБИЯ

a11495

Оператор, използващ TAIL NB: N450T

Неизвестна

a11501

Оператор, използващ TAIL NB: N62914

Неизвестна

a11751

Оператор, използващ TAIL NB: N77080

Неизвестна

a11508

Оператор, използващ TAIL NB: N880GC

Неизвестна

a11510

Оператор, използващ TAIL NB: N903G

Неизвестна

a12912

Оператор, използващ TAIL NB: VPCBK

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

a11558

Оператор, използващ TAIL NB: XAFRD

Неизвестна


ЕСТОНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

34613

ABELIA TRADING LTD

КИПЪР

22213

ENIMEX

ЕСТОНИЯ

18219

ESTONIAN AIR

ЕСТОНИЯ

38113

FL TECHNICS AB

ЛИТВА

22574

MIL JAPAN

ЯПОНИЯ

10937

MIL RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

1117

MIL SWITZERLAND

ШВЕЙЦАРИЯ

35109

NORTH WIND AIRLINES

ЕСТОНИЯ

38604

SMARTLYNX ESTONIA

ЕСТОНИЯ

30036

ULS Airlines Cargo

ТУРЦИЯ

36496

ZAMBEZI AIRLINES

ЗИМБАБВЕ


ГЪРЦИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

20514

Aegean Airlines

ГЪРЦИЯ

f12684

Avenge Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35662

AEROJET SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23232

AEROSVIT

УКРАЙНА

24601

AERO-KAMOV

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31586

AFRICAN EXPRESS AWYS

КЕНИЯ

40059

AIRCORP INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28539

AIRCRAFT SUPPRT&SRVC

ЛИВАН

30742

AIR COLUMBUS UKRAINE

УКРАЙНА

29972

AIR LINK UKRAINE

УКРАЙНА

37802

AIR TRAFFIC LTD

КЕНИЯ

39471

AIT AVIATION & TOUR.

ИЗРАЕЛ

39463

ALSALAM AIRCRAFT CO

САУДИТСКА АРАБИЯ

31252

AMREF FLYING DOCTORS

КЕНИЯ

37966

ASPAMIA LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34238

ASTRA AIRLINES

ГЪРЦИЯ

38330

AVIATION SCIENCES CO

САУДИТСКА АРАБИЯ

23359

AVIATRANS K LTD

УКРАЙНА

35553

AVION ALLIANCE

СЛОВАКИЯ

28245

Belair Airlines Ltd

ШВЕЙЦАРИЯ

39472

BAJAJ AVIATION

ИНДИЯ

26678

BARRICK GOLD EXPLOR.

КАНАДА

34069

BELRESCUEAVIA

БЕЛАРУС

35368

BLUE BIRD AIRWAYS

ГЪРЦИЯ

20501

BLUE BIRD AVIATION

КЕНИЯ

38646

BUSINESS AVTN ASIA

КИТАЙ

31747

CAAC FLIGHT INSPECT

КИТАЙ

35729

CASSEL INVEST LTD

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

31895

CENTAVIA

СЪРБИЯ

31412

COMERAVIA

БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

36915

COMLUX EXCLUSIVE

ШВЕЙЦАРИЯ

36113

CONQUISTADOR HELO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

19644

COSTAIR LTD

ГЪРЦИЯ

29987

CRIMEA UNIVERSAL

УКРАЙНА

13776

CUTTER AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33761

DAL GROUP (SUDAN)

СУДАН

36466

DESINENCE LTD

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

23372

DIAMONDS OF RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

25895

DONBASSAERO

УКРАЙНА

32795

DOVE AIR INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11403

DRAGON LEASING CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30350

EAGLE AIR LTD

УГАНДА

35299

ELITE AIRLINES

ГЪРЦИЯ

37223

ENGALY LTD

ИРЛАНДИЯ

40031

ENGINEERS & PLANNERS

ГАНА

31744

EUROPEAN AIR CRANE

ИТАЛИЯ

35101

EURO AVIATION

ГЪРЦИЯ

32903

EXECUTIVE AIRL.PTY

АВСТРАЛИЯ

35228

FIRST AIRWAYS

ГЪРЦИЯ

39165

FLIGHTLINK LTD

ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ

34427

FLIGHT OPTIONS (AUS)

АВСТРАЛИЯ

39221

FLYME VILLA AIR

МАЛДИВСКИ ОСТРОВИ

9532

FL AVIATION NEW JERS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31722

GAINJET AVIATION

ГЪРЦИЯ

31659

GHALAYINI I

ЕГИПЕТ

33178

GLOBAL AIRWAYS (FA)

ЮЖНА АФРИКА

29050

GOLIAF AIR

САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ

39609

GREENJET

ГЪРЦИЯ

17957

GREENLEAF

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38025

GRYPHON AIRLINES

КУВЕЙТ

f10233

GS 150-217 LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11417

GS200 INC TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12006

Hanwha Chemical Corporation

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

23443

HCAA

ГЪРЦИЯ

34731

HELICOPTERS (NZ)

НОВА ЗЕЛАНДИЯ

25221

HELOG AG

ШВЕЙЦАРИЯ

36373

HERITAGE ACFT LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36043

HERITAGE AVTN DEV.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

37699

HERMES AIRLINES

ГЪРЦИЯ

32668

INTERISLAND AIRLINES

ФИЛИПИНИ

38792

INTER ILES AIR

МАДАГАСКАР, КОМОРСКИ ОСТРОВИ, РЕЮНИОН

26787

INTRACOM

ГЪРЦИЯ

31881

INTRALOT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36434

ISLANDSITE INVEST.

ЮЖНА АФРИКА

31621

JADAYEL AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

31622

JET AIRLINES JSC

КАЗАХСТАН

33768

JP AIR OU

ЕСТОНИЯ

32238

JUBILANT ENPRO PVT

ИНДИЯ

33560

Kenrick Ltd.

ИЗРАЕЛ

30724

KAIZEN AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39516

KHARKIV AIRLINES

УКРАЙНА

29503

KSENODOXEIA ELLADOS

ГЪРЦИЯ

29979

LAO AIRLINES

ЛАОСКА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

29995

LEXATA

ГЪРЦИЯ

35265

LINAIR LTD.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

25549

MACEDONIAN AIRLINES

ГЪРЦИЯ

39803

MACKNIGHT INTL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32732

MCKINLEY CAPITAL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29201

MERPATI NUSANTARA 2

ИНДОНЕЗИЯ

1099

MIL GREECE

ГЪРЦИЯ

21948

MINAIR

ЦЕНТРАЛНОАФРИКАНСКА РЕПУБЛИКА

29509

MINISTRY EXTREME UK

УКРАЙНА

33733

MOJO AVTN INC/N818LK

БРАЗИЛИЯ

39723

MULTIBIRD OVERSEAS

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

34624

OLYMPIC AIR

ГЪРЦИЯ

2055

OLYMPIC AIRLINES

ГЪРЦИЯ

24067

ORASCOM

ЕГИПЕТ

21711

ORENBURG AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

22404

OXY USA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30316

PAKISTAN STATE

ПАКИСТАН

37162

PALADIN ENERGY LTD

АВСТРАЛИЯ

24760

PALESTINIAN AIRLINES

ОКУПИРАНА ПАЛЕСТИНСКА ТЕРИТОРИЯ

22981

PALMYRA AVIATION LTD

ГЪРЦИЯ

27002

PARADISE AVTN

ГЪРЦИЯ

34445

PEBUNY LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27649

PECOTOX AIR

РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

28119

POLISH MORSKI

ПОЛША

34853

PORT SIVIL HAVACILIK

ТУРЦИЯ

32308

PRIVILIGE JET AIRL.

ЙОРДАНИЯ

33252

PROFLIGHT COMM. SVCS

ЗАМБИЯ

35750

QUICK FLIGHT LIMITED

ИНДИЯ

37437

RAM AIR SERVICES LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28437

RAYMOND LTD(VTNGS)

ИНДИЯ

30685

REFUSE EQUIPMNT MFTG

САУДИТСКА АРАБИЯ

27798

RELIANCE COM.DEA.LTD

ИНДИЯ

35603

ROSTVERTOL-AVIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

23672

RUSSIAN SKY AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

37342

SAFARILINK

КЕНИЯ

33531

SEMEYAVIA JSC

КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН

36327

SEVEN X AVIATION

ЧЕРНА ГОРА

32636

SHORT STOP JET CHARTER

АВСТРАЛИЯ

34496

SIKORSKY AIRCRAFT 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29176

SINCOM AVIA

УКРАЙНА

32837

SKOL AIRLINE

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31109

SKY EXPRESS GREECE

ГЪРЦИЯ

31806

SKY WINGS AIRLINES

ГЪРЦИЯ

22361

SOUTHERN ACFT CONSUL

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

9012

S & K BERMUDA LTD

БЕРМУДА

35475

TAIMYR AIRLINE JSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31056

TAMIR AIRWAYS

ИЗРАЕЛ

25475

THAI FLYING SERVICE

ТАЙЛАНД

31819

TRANS AVIATION

КУВЕЙТ

28601

TRAVCO AIR

ЕГИПЕТ

9459

UNIVERSAL AIR LINK

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38722

VAXUCO

ВИЕТНАМ

20044

VERAVIA VERNIKOS

ГЪРЦИЯ

35002

VERTIR

АРМЕНИЯ

37519

WCC AVIATION INC

ФИЛИПИНИ

35700

WEM LINES SA

ГЪРЦИЯ

25058

WORLD HEALING CENTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35842

WORLD HEALING CENT 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24805

YAMAL

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

7307

ZAHID TRACTOR

САУДИТСКА АРАБИЯ

35716

ZR AVIATION

ЛИВАН

a11496

Оператор, използващ TAIL NB: N517AF

Неизвестна

a11522

Оператор, използващ TAIL NB: PPBIR

Неизвестна

a12908

Оператор, използващ TAIL NB: VHWXC

АВСТРАЛИЯ


ИСПАНИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

f10630

Aerolider, S.A. de C.V.

МЕКСИКО

29159

Airmax, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10006

Air Products & Chemicals Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10332

Astra 136 LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11141

Averuca, C.A.

БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

19709

AERODATA BELGIUM

БЕЛГИЯ

36647

AEROGAL

ЕКВАДОР

29663

AEROLANE

ЕКВАДОР

160

AEROLINEAS ARGENTINA

АРЖЕНТИНА

20010

AEROLINEAS TEHUACAN

МЕКСИКО

33221

AEROLINEA PRINCIPAL

ЧИЛИ

38432

AEROMASTER DEL PERU

ПЕРУ

30520

AEROTAXI LOS VALLES

ИСПАНИЯ

2880

AEROVIAS DE MEXICO

МЕКСИКО

4648

AERO ANGELES

МЕКСИКО

29534

AFRIQUE CARGO SERV

СЕНЕГАЛ

36793

AIRLEASE CORPORATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34981

AIRLIFT USA LLP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

20066

AIRLINK SOUTH AFRICA

ЮЖНА АФРИКА

29323

AIR AMDER

МАВРИТАНИЯ

39778

AIR CITTY 2015,S.L.U

ИСПАНИЯ

24500

AIR COMET S.A.

ИСПАНИЯ

9345

AIR EUROPA

ИСПАНИЯ

36047

AIR LOGISTICS (LUX)

ЛЮКСЕМБУРГ

22380

AIR NOSTRUM

ИСПАНИЯ

39181

AIR ONE AVTN PRIVATE

ИНДИЯ

31681

AIR TRACTOR EUROPE

ИСПАНИЯ

36637

ALBA STAR S.A.

ИСПАНИЯ

32075

ALPEMA & TOURISM

ИСПАНИЯ

29581

AMB GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26217

AMERICAN FLYERS S.L.

ИСПАНИЯ

38970

AMERICAN JET S.A.

АРЖЕНТИНА

31409

AMERICAN KING AIR FE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34891

ANDALUS LINEAS AER.

ИСПАНИЯ

14376

ANGEL MARTINEZ RIDAO

ИСПАНИЯ

26796

ANSETT WORLDWIDE

АВСТРАЛИЯ

31725

ANTRAK AIR GHANA

ГАНА

21575

ARABASCO AVIATION

САУДИТСКА АРАБИЯ

32948

ARKAS S.A.

КОЛУМБИЯ

f12734

ASPEN TRADING CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39794

ASSOCIATED AVTN LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

37408

ASSOCIATED AVTN (2)

НИГЕРИЯ

31605

ASTAR (RCH FLIGHTS)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

9456

AUDELI

ИСПАНИЯ

35532

AVEX AIR TRAINING

ЮЖНА АФРИКА

21660

AVIACION COMERCIAL

МЕКСИКО

22877

AVIALSA

ИСПАНИЯ

460

AVIANCA

КОЛУМБИЯ

31593

AVIONICA SUVER S.L.

ИСПАНИЯ

33149

AVPRO INC (2)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32450

AWAIR

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f10074

Bank of America, NA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38518

Benipaula Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12165

Bradleyville, Ltd

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39849

BAGHS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11811

BANK OF UTAH TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38654

BARRAGAN MIGUEL

МЕКСИКО

32565

BELLON AVIATION LTD.

ШВЕЙЦАРИЯ

f13938

BEST FLY S.L

ИСПАНИЯ

2621

BINTER CANARIAS SA

ИСПАНИЯ

32392

BIONIC AVIATION CC

ЮЖНА АФРИКА

35545

BRASIL WARRANT

БРАЗИЛИЯ

19815

BRISTOW HELI

НИГЕРИЯ

f11870

Caleton Holdings

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

32564

Carabo Capital

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12156

CareFusion Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12160

Castle Aero Florida International Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11018

Condor Express S.A.

АРЖЕНТИНА

f10127

Conforto Empreendimentos e Paricipacoes Ltda

БРАЗИЛИЯ

f10710

Contessa Premium Foods

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38519

Corimon CA

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

35909

Covington Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27598

CABO VERDE EXPRESS

КАБО ВЕРДЕ

30834

CANADIAN METRO AIRL

КАНАДА

38558

CANARIAS AIRLINES

ИСПАНИЯ

35186

CAPITEQ

АВСТРАЛИЯ

23687

CASA AIR SERVICES

МАРОКО

32893

CAVERTON HELICOPTERS

НИГЕРИЯ

39883

CDT MANAGEMENT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29796

CETO MARKETING S.A.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f10567

CITGO Petroleum Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10706

CI-TEN Leasing Corp.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36279

CLEARSKIES

АВСТРАЛИЯ

38420

COMP. NAT. NAV. SAS

ФРАНЦИЯ

37198

CONF. BRASILEIRA

БРАЗИЛИЯ

36755

CONSORCIO CJPP

БРАЗИЛИЯ

f11327

COOK CANYON (GP) LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13639

COOPER AIR REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA

БРАЗИЛИЯ

32284

CORPORATE OIL & GAS

НИГЕРИЯ

24180

CORP YGNUS AIR S.A.

ИСПАНИЯ

36833

COYABA LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37293

CPC SA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11342

CSC TRUST CO OF DELAWARE TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31491

CSIM AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31613

C.S.P.SOCIETE

МАВРИТАНИЯ

f10136

Dayco Properties Ltd

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26776

DEAN FOODS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37252

DELAWARE GG INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29208

DES R CARGO EXPRESS

МАВРИТАНИЯ

35756

DNEST AVIATION

МАЛАЙЗИЯ

3464

DODSON AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33251

DORNIER NIGERIA

НИГЕРИЯ

f10915

Electric Boat Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

736

EADS CASA

ИСПАНИЯ

f12879

EAGLE AIR SERVICES CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8808

EASTMAN KODAK

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35658

EAST COAST JETS INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31715

ECUATO GUINEANA (2)

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

6101

EDELWEISS SUISSE

ШВЕЙЦАРИЯ

37813

EDIFICA 2000

ИСПАНИЯ

f12753

EDINTON HOLDINGS USA INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35209

EHEIM VERWALTUNGS

ГЕРМАНИЯ

30842

EJS-AVIATION SERVICE

БРАЗИЛИЯ

35607

ELYSIAN AIRLINES

ГВИНЕЯ

39123

EMBRAER COMMERCIAL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39798

EMBRAER SA-COMMERC.

БРАЗИЛИЯ

38631

EMB EQUIPMENT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13610

EMSI Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31186

ENGUIA GEN CE LTDA

БРАЗИЛИЯ

39020

ESCOM (ANGOLA)

АНГОЛА

24823

EUROCONTINENTAL

ИСПАНИЯ

38965

EUROCOPTER ESPANA SA

ИСПАНИЯ

7968

EUROCOPTER FRANCE

ФРАНЦИЯ

38902

EVOLUTION ASSET MNGT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38423

EXECUFLIGHT INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27226

EXECUTIVE AIRLINES

ИСПАНИЯ

32736

EXECUTIVE AIR SVCS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26852

EXECUTIVE SKYFLEET

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31653

EXEC JET SERVICE (N)

НИГЕРИЯ

31802

Flo-Sun Aircraft, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35238

FAIRMONT AVTN COMP

ШВЕЙЦАРИЯ

39497

FALCON 128 AIR CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12978

FATHER & SON AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

18767

FIRST INTL AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35848

FLANA

ЮЖНА АФРИКА

22596

FLIGHTLINE SL

ИСПАНИЯ

38894

FLIGHT PLANS SOLUTI

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31915

FLYANT SERVICIOS AER

ИСПАНИЯ

31970

FLYING FALCON

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38755

FLY540 ANGOLA

АНГОЛА

26564

FL AVIATION FLORIDA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24821

FORMACION AEROFAN SL

ИСПАНИЯ

32961

FRAPMAG LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31564

FUGRO AVIAT CANADA

КАНАДА

36054

FUJI DREAM AIRLINES

ЯПОНИЯ

35955

FULUCA INVESTMENTS

ЮЖНА АФРИКА

37447

Ginnaire Rental Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10226

Glass Aviation, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

4402

GESTAIR

ИСПАНИЯ

f10220

GG Aircraft LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38732

GLOBAL FIVE HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32506

GOAL VERWALTUNGS (2)

ГЕРМАНИЯ

30962

GOF AIR SA DE CV

МЕКСИКО

28810

GOLDNER D

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28586

GO AHEAD INTERNATION

БЕРМУДА

34043

GRAND CHINA EXPRESS

КИТАЙ

39970

GREY WIND INVESTMENT

ИСПАНИЯ

28228

GUARDA COSTEIRA GV

КАБО ВЕРДЕ

27295

HAGEL W

АВСТРИЯ

32525

HARPO INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31805

HARVARD OIL & GAS

КАНАДА

28012

HAWKAIRE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38138

HEBEI AIRLINES LTD

КИТАЙ

39215

HELIANG

АНГОЛА

37568

HELITT LINEAS AEREAS

ИСПАНИЯ

28448

HELVETIC AIRWAYS

ШВЕЙЦАРИЯ

31991

HENNIG.

ЮЖНА АФРИКА

34338

HISPANIA FLYJET

ИСПАНИЯ

f11786

HI FLITE INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28615

HOLA AIRLINES S.L.

ИСПАНИЯ

33213

HOLLYWOOD AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31093

HONG KONG EXPRESS

ХОНКОНГ САР

34316

HYUNDAI COLOMBIA

КОЛУМБИЯ

31848

HYUNDAY COLOMBIA

КОЛУМБИЯ

f11875

H&S Air, LLC.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

10117

International Lease Finance Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39179

Inversiones 2 de Marzo S.A.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1475

IBERIA

ИСПАНИЯ

38329

IBERIA EXPRESS

ИСПАНИЯ

25406

IBERWORLD S.A.U.

ИСПАНИЯ

25843

ICE BIRD

ШВЕЙЦАРИЯ

30441

IDAHO ASSOCIATES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27097

INAER AV.ANFIBIOS

ИСПАНИЯ

1416

INAER HELI.OFF-SHORE

ИСПАНИЯ

4470

INDUSTRIAS TITAN

ИСПАНИЯ

35945

INSEL AIR

АРУБА

37049

INSULAR CLASS SL

ИСПАНИЯ

36530

INTERALIMENT S.A.L.

ЛИВАН

f12784

INTERNATIONAL AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32557

INTL CONCERTS

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

31816

INTL PRIVATE JET

ШВЕЙЦАРИЯ

33401

INTL TRADE HOLDING

КУВЕЙТ

f11397

INVERSIONES LA MESETA C.A.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30947

IRS AIRLINES LTD

НИГЕРИЯ

29121

ISLAS AIRWAYS

ИСПАНИЯ

39033

ITABIRA AGRO INDUSTR

БРАЗИЛИЯ

35962

I FLY LTD

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

f10912

Jorge Gregorio Perez Compac

АРЖЕНТИНА

f10284

Jupiter Leasing Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31247

JAIR

ЮЖНА АФРИКА

36363

JEM INVESTMENTS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39356

JET AVIATION N848JA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28372

J.W. Childs Associates

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34608

KAMA AVIATION

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

22691

KAVMINVODYAVIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34463

KAZ AIR JET

КАЗАХСТАН

32291

KELLY CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30722

KING AIR & TRAVELS

НИГЕРИЯ

22866

KOGALYMAVIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34665

KUNPENG AIRLINES

КИТАЙ

32826

Lewis Aeronautical

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32518

LAI

БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

32926

LAN PERU SA

ПЕРУ

30440

LARK AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12766

LAS EUGENIAS AIRCRAFT HOLDINGS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1689

LATAM AIRLINES GROUP

ЧИЛИ

34764

LEGACY ACFT HOLDONGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33087

LEMCO HOLDINGS LTD.

БЕРМУДА

f10606

LHF Holdings Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35540

LIBYAN CAA

ЛИБИЯ

37675

LIDER AVIACAO

БРАЗИЛИЯ

8562

LIDER TAXI AEREO

БРАЗИЛИЯ

34815

LIFT IRELAND LEASING

ИРЛАНДИЯ

32711

LITORANEA LINHAS AER

БРАЗИЛИЯ

34783

LLC Nord Wind

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

f13872

LS ENERGIA INC.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32253

LTH JET LEASING

БРАЗИЛИЯ

f13442

Michigan Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11439

MACYS CORPORATE SERVICES INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32725

MALI AIR EXPRESS

МАЛИ

26115

MEDAIR CHARTER

ЮЖНА АФРИКА

26957

MENAJIAN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35494

MENA AEROSPEASE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

38791

MENORCA LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38507

MERAJ AIR

ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН

39178

METROPOLITAN AVT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

14322

MEXICANA

МЕКСИКО

39275

MID-SOUTH INV. LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34331

MIKES AIRPLANE RENT2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1095

MIL SPAIN

ИСПАНИЯ

26896

MOBIL NIGERIA 2

НИГЕРИЯ

10262

MONARCH GEN AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

35701

MULTIPROMOTUR S.L.

ИСПАНИЯ

f12854

M&N EQUIPMENT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39746

New Avant Garde Ltd

МАЛТА

18907

Norman Aviation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32502

NASAIR

САУДИТСКА АРАБИЯ

604

NAYSA

ИСПАНИЯ

31792

NHT LINHAS AEREAS

БРАЗИЛИЯ

f10331

NII Holdings Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31834

NITA JET

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39070

NNP HOLDING S/A

БРАЗИЛИЯ

36142

NOAR LINHAS AEREAS

БРАЗИЛИЯ

1997

NOMADS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32556

NYGREN U

ШВЕЦИЯ

f10321

N T Air, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11388

N450JE LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31936

Оператор, използващ TAIL NB: VQBHA

БЕРМУДА

32396

OBODEN IBRU

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

35840

OCEANAIR TAXI AEREO

БРАЗИЛИЯ

24549

ODYSSEY AVTN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33704

ORIONAIR S.L.

ИСПАНИЯ

23017

Perm Airlines

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

33299

PALM AVIATION

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

35266

PCS Aviation Services, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11164

PDVSA Petroleo S.A.

БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

8455

PERSONAL JET FLORIDA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35295

PHOENICIA AVIATION

ЛИВАН

31257

PICK N PAY (2)

ЮЖНА АФРИКА

32819

PIRINAIR EXPRESS SL

ИСПАНИЯ

39318

POLICIA FEDERAL BRAZ

БРАЗИЛИЯ

35542

PORTSIDE INTL LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32241

PRESIDENTIAL(N981BW)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32000

PRIVILEGE STYLE SA

ИСПАНИЯ

32852

PRIYAN FOUNDATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37381

PROMERCA INTNL S.L

ИСПАНИЯ

32480

PRONAIR AIRLINES SL

ИСПАНИЯ

29378

PULLMANTUR AIR S.A.

ИСПАНИЯ

29804

PUNTO-FA

ИСПАНИЯ

27231

QUANTUM AIR

ИСПАНИЯ

34864

Q JETS AVIATION

КАНАДА

f13673

Redwings, S.A. de C.V.

МЕКСИКО

33067

RAINBOW AIR

БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

12856

RAYTHEON AIRCRAFT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f11770

REAL WORLD TOURS INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26960

RED WINGS CJSC

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32100

RING AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39423

RIVIERA INVEST SVCS

ЛЮКСЕМБУРГ

35605

RPK CAPITAL LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34812

RPK CAPITAL MNGT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33521

RYJET

ИСПАНИЯ

37862

Starwood Management LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38250

SAETA SL

ИСПАНИЯ

36517

SAICUS AIR S.L.

ИСПАНИЯ

25502

SAL EXPRESS

САО ТОМЕ И ПРИНСИПИ

32602

SANTANA TEXTIL

БРАЗИЛИЯ

29057

SANTA BARBARA (2)

БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

37768

SAPETRO AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

37164

SASEMAR

ИСПАНИЯ

29825

SAS INSTITUTE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32195

SATA VENEZUELA

БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

37785

SDE SA

БЕЛГИЯ

36925

SEA SA

АРЖЕНТИНА

39149

SEGURANCA TAXI AEREO

БРАЗИЛИЯ

37250

SENEGAL AIRLINES LTD

ГАБОН

37448

SERIPATRI PARTICIP

БРАЗИЛИЯ

30674

SEV AEREO POLICIA

ИСПАНИЯ

36232

SIENNA CORP SERVICES

ШВЕЙЦАРИЯ

34785

SIERRA NEVADA CORP.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35092

SKYWAY LTD

ГРУЗИЯ

33719

SKY AIR WORLD

АВСТРАЛИЯ

25929

SKY SERVICES AVTN

ИСПАНИЯ

39712

SOL DEL PARAGUAY

ПАРАГВАЙ

11926

SONAIR ANGOLA

АНГОЛА

33250

SOSOLISO A/L (2)

НИГЕРИЯ

19182

SOTAN

БРАЗИЛИЯ

36602

SOUTH AVIATION INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31632

SOUTH EAST ASIAN

ФИЛИПИНИ

4298

SPANAIR S A

ИСПАНИЯ

28727

SPENAERO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39052

SPORTIF HAVACILIK

ТУРЦИЯ

29650

STOCKWOOD

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1485

STOCKWOOD V

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30064

STREAMLINE RUSSIA

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

27934

SUGAR PINE AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34009

SUNRIDER CORPORATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33679

SVS AERO COSTA AZAHA

ИСПАНИЯ

40067

SWAT TECHNOLOGY LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

11309

SWIFTAIR ESPANA

ИСПАНИЯ

2638

SWISS AIR AMBULANCE

ШВЕЙЦАРИЯ

23071

S ARGENTINA

АРЖЕНТИНА

f12239

Tejria Services Limited, Bermuda

БЕРМУДА

37642

Termo Norte Energia Ltda

БРАЗИЛИЯ

31288

TAG AVTN ESPANA

ИСПАНИЯ

34933

TAILWIND AIRLINES

ТУРЦИЯ

12249

TAM AVIAÇÃO EXECUTIVA E TÁXI AÉREO S/A

БРАЗИЛИЯ

22992

TATARSTAN AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31963

TAXI FLY GROUP SA

ИСПАНИЯ

f14021

TAZ HAWKER2 LTD

МАЛТА

f12830

TDC MANAGEMENT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35745

TIANJIN AIRLINES

КИТАЙ

34310

TIGER AIRCRAFT TRAD.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34198

TITAN AVIATION UAE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

39218

TOPBRASS AVIATION

НИГЕРИЯ

37007

TRABAJOS EXTREMENOS

ИСПАНИЯ

35159

TRAMAS TEXTILES SA

БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

15453

TRANSAERO AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

34609

TRANSCON INVESTMENTS

БРАЗИЛИЯ

34330

TRANSPAIS AEREO

МЕКСИКО

22047

TRANSPORTES DEL SUR

ИСПАНИЯ

36589

TRANSP AEREOS XALAPA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28247

TRANS AER BOLIVIANA

МНОГОНАЦИОНАЛНА ДЪРЖАВА БОЛИВИЯ

38544

TRIM AIR CHARTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36812

TRINIDAIR UK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

29974

TURBOR AIR CARGO (2)

СЕНЕГАЛ

34271

UAML AIR CHARTER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24765

UNICASA IND. MOVEIS

БРАЗИЛИЯ

38903

UNIQUE JET AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36046

USN AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37185

UTD BANK OF AFRICA

НИГЕРИЯ

39634

VALE S.A.

БРАЗИЛИЯ

8705

VER.SCHWEIZ.FLIEGER

ШВЕЙЦАРИЯ

35913

VESEY AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29086

VIM AIRLINES

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

35330

VIRCOP JETS S.L.

ИСПАНИЯ

38266

VOLOTEA S.L.

ИСПАНИЯ

30190

VUELING AIRLINES

ИСПАНИЯ

f10475

Westair Corporation

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12705

WCA HOLDINGS III LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36955

WINGS JET LTD

МАРОКО

26904

WINGS OF EAGLES ACFT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36586

WIN WIN SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35259

WORLD WIDE AC FERRY

КАНАДА

34390

WTORRE S.A.

БРАЗИЛИЯ

35374

XTO ENERGY INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26560

245 PILOT SERVICES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

a11479

Оператор, използващ TAIL NB: N142HC

Неизвестна

a11488

Оператор, използващ TAIL NB: N371FP

Неизвестна

a11490

Оператор, използващ TAIL NB: N410M

Неизвестна

a11517

Оператор, използващ TAIL NB: N9895

Неизвестна

a11523

Оператор, използващ TAIL NB: PPBST

Неизвестна

a12897

Оператор, използващ TAIL NB: PRFOR

КОРЕЙСКА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

a11528

Оператор, използващ TAIL NB: PRGPA

Неизвестна

a12901

Оператор, използващ TAIL NB: PRPSR

КОРЕЙСКА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

a12902

Оператор, използващ TAIL NB: PRPST

КОРЕЙСКА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА

a11529

Оператор, използващ TAIL NB: PRPTR

Неизвестна

a11531

Оператор, използващ TAIL NB: VHXCJ

Неизвестна

a12909

Оператор, използващ TAIL NB: VPBHS

БЕРМУДА

a11552

Оператор, използващ TAIL NB: VTSTV

Неизвестна

a11553

Оператор, използващ TAIL NB: XAATL

Неизвестна

a11556

Оператор, използващ TAIL NB: XABLZ

Неизвестна

a12919

Оператор, използващ TAIL NB: XACMM

МЕКСИКО

a11557

Оператор, използващ TAIL NB: XACXW

Неизвестна

a12920

Оператор, използващ TAIL NB: XAEAJ

МЕКСИКО

a12921

Оператор, използващ TAIL NB: XAFEM

МЕКСИКО

a11559

Оператор, използващ TAIL NB: XAGMD

Неизвестна

a12922

Оператор, използващ TAIL NB: XAGMO

МЕКСИКО

a11563

Оператор, използващ TAIL NB: XASKY

Неизвестна

a12925

Оператор, използващ TAIL NB: XATEI

МЕКСИКО


ФРАНЦИЯ

Идентификационен номер CRCO

Наименование на оператора

Държава на оператора

f10002

Act Two, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32610

Aerorio Taxi Aereo

БРАЗИЛИЯ

30304

Air Caraibes

ФРАНЦИЯ

10054

Air Corsica

ФРАНЦИЯ

f12199

Air Fleet Operations Limited

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36155

Alatheer Aviation

САУДИТСКА АРАБИЯ

36010

Alpha Jet (Alabama)

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10726

Arcadia Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22917

Arlington Aircraft of Nevada LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10038

Au Revoir Air

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10059

Avenue Distribuidora de Veiculos Ltda

БРАЗИЛИЯ

f10060

Aviation 604 AG

ШВЕЙЦАРИЯ

28417

AAK COMPANY

БЕРМУДА

38065

AAR CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31724

AAS EUROPE

ФРАНЦИЯ

31439

ABC AEROLINEAS SA

МЕКСИКО

28588

ABDULLAH SAID B.

ШВЕЙЦАРИЯ

36488

ABSOLUTE AVIATION

ЮЖНА АФРИКА

4306

ACCOR SA

ФРАНЦИЯ

31934

ACFT MGMT & TRADING

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31617

ACFT SARL 2

ЛЮКСЕМБУРГ

35097

ACTIFLY

ФРАНЦИЯ

f11808

ADAMS OFFICE LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30027

ADAM AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27910

ADVANCED TRAINING SY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31600

AELIS AIR SERVICES

ФРАНЦИЯ

26891

AEROGAVIOTA

КУБА

33839

AEROJET MANAGEMENT

ГЕРМАНИЯ

25901

AEROMAR AIRLINES

МЕКСИКО

33014

AERONEXUS CORP. LTD

ЮЖНА АФРИКА

5461

AEROSTOCK

ФРАНЦИЯ

30943

AERO CAPITAL SAS

ФРАНЦИЯ

32371

AERO JET CORPORATE

ФРАНЦИЯ

31785

AERO SAINT EXUPERY

ФРАНЦИЯ

22257

AERO SERVICES LF

ФРАНЦИЯ

28041

AERO SVC CORPORATE

ФРАНЦИЯ

8491

AERO SVC EXECUTIVE

ФРАНЦИЯ

30336

AFRIJET AIRLINES(2)

НИГЕРИЯ

28604

AFRIQIYAH AIRWAYS

ЛИБИЯ

36823

AGCORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39489

AGUASSANTA PARTICIPA

БРАЗИЛИЯ

1769

AIGLE AZUR

ФРАНЦИЯ

2496

AIRBUS OPER. SAS

ФРАНЦИЯ

308

AIRBUS SAS

ФРАНЦИЯ

24094

AIRBUS TRANSPORT

ФРАНЦИЯ

4790

AIRBY

ФРАНЦИЯ

38173

AIRCRAFT MGT SVCES

БЕЛГИЯ

30562

AIRCRAFT SALE&LEASE

ЛЮКСЕМБУРГ

32884

AIRCRAFT SUPPORT

ЛИВАН

31015

AIREDALE ENTERPRISE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

18045

AIRFLEET CREDIT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

18982

AIRFLITE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

40039

AIRTELIS

ФРАНЦИЯ

182

AIR AFFAIRES GABON

ГАБОН

186

AIR ALGERIE

АЛЖИР

35192

AIR ARABIA MAROC

МАРОКО

28684

AIR ASIA

МАЛАЙЗИЯ

39413

AIR ASIA JAPAN

ЯПОНИЯ

29420

AIR AUSTRAL 2

ФРАНЦИЯ

35175

AIR BOTSWANA CO.BW

БОТСУАНА

30592

AIR BURKINA (2)

БУРКИНА ФАСО

29815

AIR CAIRO

ЕГИПЕТ

33288

AIR CORPORATE FRANCE

ФРАНЦИЯ

38966

AIR COTE D'IVOIRE

КОТ Д'ИВОАР

30879

AIR DECCAN

ИНДИЯ

32290

AIR DIVISION KAZAKH

КАЗАХСТАН

227

AIR FRANCE

ФРАНЦИЯ

231

AIR GEFCO

ФРАНЦИЯ

f877

AIR GUYANE

ФРАНЦИЯ

35198

AIR GUYANE 2

ФРАНЦИЯ

32175

AIR HORIZON (TOGO)

ТОГО

30281

AIR IVOIRE (2)

КОТ Д'ИВОАР

31977

AIR KING JET

ШВЕЙЦАРИЯ

32016

AIR LEASING

КАМЕРУН

252

AIR MADAGASCAR

ФРАНЦИЯ

261

AIR MAURITIUS

МАВРИЦИЙ

24636

AIR MEDITERRANEE

ФРАНЦИЯ

12060

AIR ND

ФРАНЦИЯ

24430

AIR PRINT

ЛЮКСЕМБУРГ

31913

AIR SARINA

ШВЕЙЦАРИЯ

2564

AIR SENEGAL INTL

СЕНЕГАЛ

5636

AIR SEYCHELLES

СЕЙШЕЛСКИ ОСТРОВИ

26152

AIR SRPSKA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

34196

AIR SWIFT LTD.

БЕРМУДА

25943

AIR TAHITI NUI

ФРАНЦИЯ

31078

AIR TURQUOISE SAS

ФРАНЦИЯ

12593

AIR VENDEE INVEST

ФРАНЦИЯ

34296

AIR WING LTD

БЕЛИЗ

32481

AIR 26

АНГОЛА

38969

AIR.M SNC

ФРАНЦИЯ

36825

AKDN LOGISTIQUE

ФРАНЦИЯ

f10019

ALA Services, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

21699

ALCATEL USA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

17947

ALENIA AEROSPAZIO

ИТАЛИЯ

32632

ALLJETS CAPITAL AVV

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

5117

ALL NIPPON AIRWAYS

ЯПОНИЯ

39190

ALMAJET

ФРАНЦИЯ

f11476

ALN (BERMUDA) LTD

Неизвестна

38428

ALPHALAND CORP.

ФИЛИПИНИ

32601

ALPHA CHARLIE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35733

ALPHA GOLF AVIATION

МОНАКО

34201

ALPHA STAR AVTN SVCS

САУДИТСКА АРАБИЯ

37317

ALPIN SKYJETS LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

26287

ALTONA

ШВЕЙЦАРИЯ

2987

ALTRIA CLIENT SVCS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35920

ALWAFEER AIR

САУДИТСКА АРАБИЯ

8231

AL ANWAE EST

САУДИТСКА АРАБИЯ

28640

AL MISEHAL GROUP

САУДИТСКА АРАБИЯ

24197

AL NASSR LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

30177

AL-GHAZZAWI (N35GZ)

САУДИТСКА АРАБИЯ

27005

AL-GHAZZAWI (N727GG)

САУДИТСКА АРАБИЯ

38876

AMAC AEROSPACE SG

ШВЕЙЦАРИЯ

f836

AMERICAN EAGLE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34234

AMERICAN ELECTRIC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

8928

AMERICAN HOME PROD

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25806

AMERIDAIR

ФРАНЦИЯ

35837

AMER GROUP

ЕГИПЕТ

f12696

AML LEASING LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32857

ANCFCC

МАРОКО

32747

ANGODIS

АНГОЛА

34393

ANISTANTE HOLDING

КИПЪР

38913

ANTARES AGROPECUARIA

БРАЗИЛИЯ

30530

AOSKY CORPORATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10036

APiGroup, Inc

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

984

APACHE AVIATION

ФРАНЦИЯ

30477

APACHE-LUX

ЛЮКСЕМБУРГ

6188

APEX OIL COMPANY, INC.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34185

AQUARIUS AVIATION

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

37184

ARGENTRE ENTERPRISE

БРАЗИЛИЯ

37878

ARG LTDA

БРАЗИЛИЯ

39990

ARKEA CREDIT BAIL

ФРАНЦИЯ

406

ARKIA ISRAEL AL

ИЗРАЕЛ

28382

ARMAVIA AVIACOMPANY LLC

АРМЕНИЯ

20337

ARTEMIS SA

ФРАНЦИЯ

29210

ASECNA (SENEGAL)

СЕНЕГАЛ

8624

ASHMAWI AVIATION

ИСПАНИЯ

22135

ATLANTA JET

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30506

ATLAS BLUE

МАРОКО

9002

ATR (AVIONS DE TR)

ФРАНЦИЯ

36380

AVANGARD AVTN LTD

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

17951

AVDEF

ФРАНЦИЯ

34589

AVEL BRAO

ФРАНЦИЯ

29467

AVIALAIR

ФРАНЦИЯ

35748

AVIAMARKET LIMITED

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f11782

AVIATION ASSOCIATES LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29399

AVIATION CAPITAL GRP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

26160

AVIATION CMP

КАНАДА

38193

AVIATION HORIZONS

САУДИТСКА АРАБИЯ

34340

AVIATION INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39377

AVIATION KNIGHTS

САУДИТСКА АРАБИЯ

38085

AVIATION LINK

САУДИТСКА АРАБИЯ

33992

AVIATION PARTNERS 2

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38198

AVIATRAX

ЛЮКСЕМБУРГ

33558

AVIA TREASURY GMBH

АВСТРИЯ

25574

AVIENT AVIATION

ЗИМБАБВЕ

34211

AVIJET UK LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36345

AVIONAC FRANCE

ФРАНЦИЯ

f1026

AVIOR

Неизвестна

23721

AVIREX

ГАБОН

33168

AVTEX AIR SERVICES

АВСТРАЛИЯ

39756

AVTN CONS. OF ASPEN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31420

AWSAJ AVIATION SVCS

ЛИБИЯ

27710

AXIS AIRWAYS

ФРАНЦИЯ

36972

AZUL LINHAS AEREAS

БРАЗИЛИЯ

f10079

Beach Capital Management

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10082

BelAir Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11004

Billion Mark Ltd.

ХОНКОНГ САР

f10878

Blue Vista, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10647

Bolloré SA

Неизвестна

f10834

Boulder Aviation Management

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39425

BAMBARA HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37896

BAM AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22230

BANCO SAFRA SA

БРАЗИЛИЯ

12083

BANGKOK AIRWAYS

ТАЙЛАНД

23830

BB AVIATION INC.

ШВЕЙЦАРИЯ

28129

BCA-BUSINESS

ФРАНЦИЯ

37668

BEIJING AIRLINES CO

КИТАЙ

37358

BEIJING CAPITAL

КИТАЙ

35267

BELL FINANCIAL CORP

БОЛИВАРСКА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА

7723

BELL TEXTRON

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28608

BERGAIR

ШВЕЙЦАРИЯ

27140

BERKUT AIR

КАЗАХСТАН

36116

BEST AERO HANDLING

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

32888

BEST AVIATION LTD

БАНГЛАДЕШ

35950

BF JET AIR

ГАНА

27458

BHG FLIGHTS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32788

BISMILLAH AIRLINES

БАНГЛАДЕШ

26292

BIZAIR LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

25627

BLUE HERON AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

36583

BLUE HORIZON INV.

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

28677

BLUE LINE

ФРАНЦИЯ

33691

BONEL MARKETING S.A.

ШВЕЙЦАРИЯ

30067

BONGRAIN BENELUX

БЕЛГИЯ

25099

BOOGIE PERFORMANCE

ФРАНЦИЯ

30550

BOSNIA AIRLINES

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

39192

BQB LINEAS AEREAS

УРУГВАЙ

35724

BRASIF SA

БРАЗИЛИЯ

39530

BRASIL JATO TAXI AER

БРАЗИЛИЯ

34825

BRASSBOX

УКРАЙНА

34276

BRASS BOX LTD

КИПЪР

21446

BREITLING

ШВЕЙЦАРИЯ

38488

BRISTOW AUSTRALIA

АВСТРАЛИЯ

8153

BRUME

ФРАНЦИЯ

32896

BUMI RESOURCES

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

36301

BUQUEBUS

АРЖЕНТИНА

32260

BUREAU POLICE AERO.

ФРАНЦИЯ

35325

BURGAN K

КУВЕЙТ

31315

BURMESTER OVERSEAS

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

32497

BUSINESS AVIATION LG

БЕЛГИЯ

32630

BUSINESS AVIATION 2

КОНГО

37493

BUSINESS JET TRAVEL

УКРАЙНА

34152

BUSI JET INTL.

ШВЕЙЦАРИЯ

f10061

B H Aviation Ltd

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34289

B2 FLIGHT LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38593

Cedel International Investments, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31812

Cephalon

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10556

Challenger Management LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f13215

Cobalt Resources, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10128

Corporate Flight Alternatives, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37649

CALEDONIAN HEL. LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32578

CALVIN KLEIN STUDIO

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31994

CANADIAN NAT RAILWAY

КАНАДА

37106

CAOA MONTADORA

БРАЗИЛИЯ

28583

CAPELINK ESTABLISH.

ШВЕЙЦАРИЯ

9122

CARTIER EUROPE

НИДЕРЛАНДИЯ

34144

CASAM SARL

ФРАНЦИЯ

37372

CELINA AVIATION LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

f12811

CENTER AIR LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29635

CENTRAL MANAGMT SVCS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36944

CERTECO ENGINEERING

АВСТРИЯ

26842

CFPR

ФРАНЦИЯ

20711

CGTM

ФРАНЦИЯ

37115

CHAD GOVERNMENT

ЧАД

27362

CHARTER COMMUNICTION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29049

CHC HELICOPTERS INTL

КАНАДА

29834

CHINA CARGO AIRLINES

КИТАЙ

12141

CHINA EASTERN

КИТАЙ

39606

CHINA WEST AIR

КИТАЙ

31087

CHURCHILL AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31221

CHURCHILL FINANCE

ФРАНЦИЯ

38616

CIVIL AVIATION (LJ)

СЛОВЕНИЯ

37193

CLEAR SKY ASSOCIATES

ТАЙВАН

f11398

CLEVELAND PEAK LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38305

CLUB PREMIER LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

35400

CLUB 17 S.A.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

799

COCA COLA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37880

COLIBRI AVIATION

ФРАНЦИЯ

35668

COLT INTL EUROPE

ШВЕЙЦАРИЯ

36701

COMFORT JET AVT

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

4796

COMILOG

ГАБОН

f826

COMMANDEMENT DU TRANSPORT AERIEN MILITAIRE Français

Неизвестна

38652

COMORES AVIATION

МАДАГАСКАР, КОМОРСКИ ОСТРОВИ, РЕЮНИОН

28584

COMPANY TAWIQ

ШВЕЙЦАРИЯ

6535

CONSOLIDATED CONTRTS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

8338

COPLEY NEWSPAPERS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39562

CORPORATE EAGLE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

6369

CORSAIR FRANCE

ФРАНЦИЯ

12219

COX ENTERPRISES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35062

CPI AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31073

CP MANAGEMENT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38602

CREDIT SUISSE

ШВЕЙЦАРИЯ

3513

CROWN EQUIPMENT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

862

CUBANA

КУБА

f12751

C & S AVIATION LTD

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38938

C.A.GROUP LTD

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

5988

C.T.T.A.

МАРОКО

f10134

Dankjold Reed Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27183

Dartswift Aviation, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1139

Dassault falcon jet

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35657

Dédalus Administração e Participações Ltda.

БРАЗИЛИЯ

7028

Dow Chemical Company, the

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

27974

DAALLO AIRLINES 2

ДЖИБУТИ

33242

DALCAM LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31467

DALIA AIRLINES

ЛЮКСЕМБУРГ

3932

DALLAH ALBARAKA

САУДИТСКА АРАБИЯ

34168

DARTE HOLDINGS

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

18972

DASSAULT AVIATION

ФРАНЦИЯ

1058

DASSAULT FALCON SERV

ФРАНЦИЯ

37864

DDA AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32809

DEAN PHILLIPS INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

11638

DECAUX

ФРАНЦИЯ

35752

DECCAN CARGO

ТАЙЛАНД

39893

DELINO INVESMENTS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35353

DELMUN AVIATION SVCS

БАХРЕЙН

31582

DE ROUBIN JEAN

ФРАНЦИЯ

27665

DIAMAIR

ШВЕЙЦАРИЯ

32494

DIEXIM EXPRESSO AV.

АНГОЛА

35356

DISTANT HORIZON

ИЗРАЕЛ

22389

DOUANES FRANCAISES

ФРАНЦИЯ

38450

DSF FLUGZEUGPORTFOLI

ГЕРМАНИЯ

24571

DSWA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31133

DUNMORE HOMES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31577

D & D AVIATION

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f10175

Emax Oil Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35820

EAGLES AVTN MGNT

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

35705

EAGLE AVIATION EUROP

ФРАНЦИЯ

9703

EARTH STAR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34303

EASTINDO

ИНДОНЕЗИЯ

31743

EAST STAR AIRLINES

КИТАЙ

2850

EASYJET SWITZERLAND

ШВЕЙЦАРИЯ

32591

EBONY SHINE

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

29279

ECUATORIAL CARGO

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

31985

EGYPT JET AVIATION

ЕГИПЕТ

f12482

EIGER JET Ltd

БЕРМУДА

25120

ELBRUS-AVIA AIR ENT.

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

23028

ELI'S BREAD

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1013

EMERSON ELECTRIC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22291

ENAC France

ФРАНЦИЯ

37188

ENEX AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

36295

ENHANCE AERO

ФРАНЦИЯ

38636

ENHANCE AERO GROUPE

ФРАНЦИЯ

32775

EQUAFLIGHT SERVICE

КОНГО

34778

EQUAJET

КОНГО

32084

EQUATORIAL GUINEA

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

30005

EURL JC DARMON

ФРАНЦИЯ

34741

EUROPEAN FLIGHT

ШВЕЦИЯ

27518

EUROPE AIRPOST

ФРАНЦИЯ

34293

EURO EXEC Aviation Services LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35725

EURO JET INTL LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

f10181

EWA Holdings LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36448

EXECUTIVE AIRSHARE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39348

EXECUTIVE AUTHORITY

ЛИБИЯ

28587

EXECUTIVE JET A/C

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

25073

EXECUTIVE JET CHRTR

ГЕРМАНИЯ

26060

EXECUTIVE WINGS HE

ЕГИПЕТ

39099

EXEC AVIATION TAIWAN

ТАЙВАН

32827

EXEC JET SOLUTIONS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39693

EXELON BUSINESS SVCS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

21764

EXPRESS AIRWAYS (DN)

НИГЕРИЯ

31131

EXPRESS CAMEL

САУДИТСКА АРАБИЯ

f12240

Falconwing Limited Bvi

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

f10194

Fjet Management, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10203

Fletcher Jones Management Group

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12819

FALCON AIRCRAFT LEASING LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

25553

FALCON AIR EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

15665

FAL HOLDINGS ARABIA

САУДИТСКА АРАБИЯ

31310

FARNER AIRWINGS

ШВЕЙЦАРИЯ

39047

FASTJET TANZANIA

ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА ТАНЗАНИЯ

37429

FAYCROFT FINANCE CO.

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

34313

FA 116 OU FA 137 INC

ШВЕЙЦАРИЯ

15911

FC AVIATION

ФРАНЦИЯ

1147

FEDERAL EXPRESS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12735

FG AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10191

FHC Flight Services LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28540

FIA (PARIS)

ФРАНЦИЯ

34669

FIREFLY

МАЛАЙЗИЯ

32846

FIRST COMMERCIAL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38268

FIRST MANDARIN B.A

КИТАЙ

38238

FIRST RESERVE CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37747

FJ20-166, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31665

FLEET INT AVTN & FIN

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35764

FLEET MGT AIRWAYS SA

ШВЕЙЦАРИЯ

21504

FLICAPE PTY LTD

ЮЖНА АФРИКА

27942

FLIGHTEXEC

КАНАДА

31640

FLIGHTINVEST

ЛЮКСЕМБУРГ

8542

FLIGHT LEVELS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39319

FLORIDA JET SALES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30136

FLYBABOO

ШВЕЙЦАРИЯ

30343

FLYING BIRD

ФРАНЦИЯ

29223

FLYING FINN OY

ФИНЛАНДИЯ

31775

FLYING M

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33632

FLYMEX

МЕКСИКО

30372

FLY AIR SA

ФРАНЦИЯ

28511

FLY EXEC

ЛИВАН

33626

FLY 18

ШВЕЙЦАРИЯ

39563

FMS-FLEET MGT.SERV.

ФРАНЦИЯ

31116

FOCUS AIR USA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32322

FORTUNE AIR

ЮЖНА АФРИКА

29147

FOX AVIATION CANADA

КАНАДА

f12777

FRANKLIN LAKES ENTERPRISES LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11353

FRC HOLDING INC V

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10651

FREESCALE SEMICONDUCTOR, INC.

Неизвестна

35426

FTC CONSULTING AG

ШВЕЙЦАРИЯ

2804

FUTURA TRADING

ФРАНЦИЯ

27867

FUTURE ELECTRONICS

КАНАДА

35173

F & L AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10223

Glacial Energy

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12244

Golden Medal Limited Bvi

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

32621

GABON AIRLINES

ГАБОН

36117

GAETAIR SARL

ШВЕЙЦАРИЯ

38839

GAFTREN INVESTMENTS

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

31746

GALAXY AIRLINES

ЯПОНИЯ

36801

GAMA AVIATION FZE

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

32749

GEASA

ЕКВАТОРИАЛНА ГВИНЕЯ

36630

GEM AVIATION AVV

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

17928

GENEL HAVACILIK

ТУРЦИЯ

34971

GEORGETOWN INTERSTAT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

23693

GEORGIAN AIRWAYS

ГРУЗИЯ

35885

GEORGIAN STAR

ГРУЗИЯ

32233

GIE-ODER

ФРАНЦИЯ

22850

GIORI ROBERTO

МОНАКО

31182

GIOSTYLE LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38481

GIS AVIATION A.V.V.

КИПЪР

37097

GIV-SP AIR SERVICE

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

f11804

GLOBAL CHALLENGER LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30539

GLOBAL FLIGHT SRVS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32997

GLOBAL JET INTL

АВСТРАЛИЯ

39504

GLOBAL S AVIATION

КАМЕРУН

f12170

GOLD EAGLE LTD

БЕРМУДА

32508

GOUGH AVIATION

ЮЖНА АФРИКА

22767

GOVERNMENT AIR TRANS

НАМИБИЯ

22659

GOVERNMENT MONTENEGR

ЧЕРНА ГОРА

f11352

GREAT BUY INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

35841

GUARDIAN HOLDINGS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12104

GWI ASSET MANAGEMENT S.A.

БРАЗИЛИЯ

f11448

GYPSY BABY LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38975

GYRO AIR LTD

НИГЕРИЯ

f11426

G & L AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10794

Hagadone Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

5362

Halliburton

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f1434

Horta, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37170

Hospitalizacion Clinico C.A.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31947

HAGONDALE LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

31731

HALCYONAIR

КАБО ВЕРДЕ

37326

HASHIM BIN SAID

САУДИТСКА АРАБИЯ

33959

HASSANCO S.A.

ШВЕЙЦАРИЯ

10105

HAWKER PACIFIC PTE

СИНГАПУР

33342

HEAVYLIFT CONGO

КОНГО

37847

HEDA AIRLINES LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

37863

HELICONIA LS

ФРАНЦИЯ

36756

HELICONIA PALMAIR

МАРОКО

f11024

HENDRICK MOTORSPORTS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36374

HERMES EXECUTIVE

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

37523

HIGH PERFORMANCE 100

ШВЕЙЦАРИЯ

21365

HILL-ROM

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38899

HOLLYFRONTIER CORP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38750

HOLYPEAK PROPRIETARY

АВСТРАЛИЯ

39317

HOP!

ФРАНЦИЯ

26897

HOP-AIRLINAIR

ФРАНЦИЯ

637

HOP-BRIT AIR

ФРАНЦИЯ

28265

HOP-REGIONAL

ФРАНЦИЯ

f10659

HSBC

Неизвестна

37195

HS Air Finance

БРАЗИЛИЯ

38904

HS AIR FINANCE LLC

БРАЗИЛИЯ

f11464

HYPERION AIR INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10263

Ithaca LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

24848

ICEC TOUR SPOL

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

37906

ID AIR

ФРАНЦИЯ

39137

IFG - INTL FIN. GRP

ШВЕЙЦАРИЯ

21442

IGN INST GEO NAT LF

ФРАНЦИЯ

29661

IKAROS AVIATION AVV

УКРАЙНА

36740

IMD AIRWAYS

ИСПАНИЯ

32492

INDIA FLYSAFE AVTN

ИНДИЯ

36832

INDUSTRY EAST EUROPE

ШВЕЙЦАРИЯ

33071

INDUSTR. AERONAUTICA

КОЛУМБИЯ

33559

INDYCAR AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30427

INFINIT AIR

ИСПАНИЯ

34222

INLOGS INTERNATIONAL

НЕОПРЕДЕЛЕНА

23792

INTERCON USA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31081

INTERFACE OPS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31965

INTERGLOBE AVTN LTD

ИНДИЯ

32801

INTERJET ABC

МЕКСИКО

33654

INTER AMERICAN

АНГОЛА

37561

INTL GAMING TECH

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37780

INVERSIONES DAVANIC

КОЛУМБИЯ

32524

INVESTAVIA

КАЗАХСТАН

37577

INVEST AERO SARL

ФРАНЦИЯ

f11248

IP Aviation L.P.

КАНАДА

f12706

ISLAND PARK AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33890

ISLENA INVERSIONES

ХОНДУРАС

21879

ISRAIR AIRLINES & TOURISM LTD

ИЗРАЕЛ

30038

IXAIR

ФРАНЦИЯ

f10277

Jereissati Participacoes S/A

БРАЗИЛИЯ

f13613

Jet Select LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28006

JAPAT

ШВЕЙЦАРИЯ

31296

JAZEERA AIRWAYS

КУВЕЙТ

32986

JBS CONSULTING LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31772

JCAS

ШВЕЙЦАРИЯ

26998

JDP FRANCE

ФРАНЦИЯ

36413

JEREISSATI CENTROS

БРАЗИЛИЯ

38847

JETSTAR JAPAN

ЯПОНИЯ

31137

JETS RENT AVTN

ФРАНЦИЯ

30713

JET AVIATION AG

ШВЕЙЦАРИЯ

30385

JET AVIATION FZCO

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

26911

JET BLUE AIRWAYS

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37719

JET CONNECTIONS

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32217

JET CRUISING

ЛЮКСЕМБУРГ

34614

JET DIRECT AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33015

JET MANAGEMENT SA

ШВЕЙЦАРИЯ

33769

JET ONE JSC

КАЗАХСТАН

32848

JET PREMIER ONE

ШВЕЙЦАРИЯ

39652

JET SELECT AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38174

JET XPRESS

КОТ Д'ИВОАР

26479

JET 2000

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

31581

JET4YOU

МАРОКО

f12768

JIMMIE JOHNSON RACING II INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12712

JOUST CAPITAL III LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29395

JR EXECUTIVE

ЛИВАН

f12041

Key Aviation LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

6510

KALAIR LTD.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34887

KALDERON LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

28504

KARTHAGO AIRLINES

ТУНИС

34348

KARTHAGO PRIVATE JET

ТУНИС

38123

KAS CORPORATION LTD.

ЛИВАН

30709

KAZAVIA

КАЗАХСТАН

29190

KBBD

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32381

KB HOME

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

12778

KELOWNA FLIGHTCRAFT

КАНАДА

7129

KINGDOM HOLDING CO

САУДИТСКА АРАБИЯ

39793

KING AIRSHARE SA

ФРАНЦИЯ

35242

KNIGHT AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34843

KOSTAR AIRLINES

РЕПУБЛИКА КОРЕЯ

35727

KREDEL INTERNATIONAL

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

f10290

KW Flight, LLC / Central Missouri Aviation, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10875

Layla Jet

БЕРМУДА

f13333

Ligon Air LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10304

Luciano Antonio Zogbi

БРАЗИЛИЯ

1971

LABORATOIRE ASL

ФРАНЦИЯ

30455

LAS VEGAS JET

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

33111

LAYAN INTL.

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

37923

LA AVIATION

ШВЕЙЦАРИЯ

30595

LEACH CAPITAL

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

2816

LEGENDAIR LTD.

ШВЕЙЦАРИЯ

13358

LIBYAN AIR CARGO

ЛИБИЯ

26342

LIGNES AER. CONGO.

КОНГО

4489

LIMITED BRANDS SERVICE COMPANY

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f904

LINEAS AEREAS SUDAMERICANAS

КОЛУМБИЯ

25272

LOTUS AIR

ЕГИПЕТ

33450

LOV'AIR AVIATION

ФРАНЦИЯ

24211

LOWA LTD

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28079

LOYD'S BUSINESS JETS

ПОЛША

f10303

LR Enterprises Management LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

37092

LUIS FUENMAYOR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31034

LUKOIL-AVIA SWISS

ШВЕЙЦАРИЯ

29070

LUXFLIGHT EXECUTIVE

ЛЮКСЕМБУРГ

7764

LVMH SERVICES

ФРАНЦИЯ

37071

LX AVIATION (SPV)LTD

БРИТАНСКИ ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ

19696

LYRECO

ФРАНЦИЯ

f11360

LYS LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10306

Macbens Patrimonial Ltda

БРАЗИЛИЯ

f13614

Mark Anthony Group Inc

КАНАДА

f10420

Marmalade Skies LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30280

Marsico Aviation, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f12655

Mass Jet Lease

ФИЛИПИНИ

f10313

Mendota Aircraft Management

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28010

Mondoil

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34423

MACAU JET INTL

САР МАКАО

26383

MAGIC CONDOR LTD

БЕРМУДА

f11359

MAGIC JOHNSON ENTERTAINMENT INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29993

MAG AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34992

MAINSAIL TRADING 93

ЮЖНА АФРИКА

32078

MALIBU CONSULTING

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34975

MALU AVIATION

КОНГО

39158

MANAGEMENT ASSOCIATE

ШВЕЙЦАРИЯ

23021

MANAG'AIR

ФРАНЦИЯ

34019

MANO RIVER

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

1824

MARIN

ФРАНЦИЯ

37003

MARITIME INVESTMENT

МОНАКО

1976

MARITIME INVESTMENT AND SHIPPING CO. LTD.

БЕРМУДА

23214

MAROC GENDARMERIE

МАРОКО

36263

MAROC TELECOM

МАРОКО

1831

MARTIN BAKER

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

32707

MASC AIR LTD

КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ

27014

MASTERJET SWITZ.

ШВЕЙЦАРИЯ

34840

MASWINGS SDN. BHD.

МАЛАЙЗИЯ

33238

MAURITANIA AIRWAYS

МАВРИТАНИЯ

37893

MAURITANIE AIRLINES

МАВРИТАНИЯ

27863

MAYES JOHN

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39790

MAZIA INVEST LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

f12986

MB AVIATION LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30315

MCKINLEY ACFT HLDNG

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31545

MDA SAS

ФРАНЦИЯ

1855

MEA AIR LIBAN

ЛИВАН

38759

MEGA GLOBAL AIR

МАЛДИВСКИ ОСТРОВИ

9689

MELVIN SIMON & ASSOCIATES, INC.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

21443

METEO-FRANCE

ФРАНЦИЯ

31140

ME LEASING

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10316

MFP Services LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28986

MHS AVIATION SDN BHD

МАЛАЙЗИЯ

37403

MIAMI FERRY CONTRACT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29036

MIDAIR LF

ФРАНЦИЯ

36859

MIDAS AIR

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29971

MIDDLE EAST JET SVCS

ЛИВАН

24019

MID EAST JET

САУДИТСКА АРАБИЯ

34821

MILLETREIZE

ФРАНЦИЯ

26724

MILLION AIR SALT LAK

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

617

MIL BRAZIL

БРАЗИЛИЯ

702

MIL CANADA

КАНАДА

36031

MIL ECUADOR AIRFORCE

ЕКВАДОР

1098

MIL FRANCE

ФРАНЦИЯ

1800

MIL MALAYSIA

МАЛАЙЗИЯ

35609

MINISTRY DEF SLOVENI

СЛОВЕНИЯ

36033

MISH AVIATION SVCS

ГАНА

31556

MISTRAL AEREO

КАНАДА

31331

MITRE AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

38259

MOHAMED BEKKALI

МАРОКО

35060

MOISEEV ALEX

МОНАКО

f14019

MONAVIA LTD

ОСТРОВ МАН

40071

MONTANA AEROSPACE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38782

MONTEBELLO LTDA

БРАЗИЛИЯ

32755

MONTROSE GLOBAL

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

35455

MONT BLANC AVIATION

БЕРМУДА

7058

MORRIS COMMUNICATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

34441

MOSCOW HELICOPTER

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

f11405

MOSS JERONE S TRUSTEE

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39806

MR HUSIC

ФРАНЦИЯ

28262

M&P INTL AVTN CLUB

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

39587

M-EDIA AVIATION LTD

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

33834

M. SQUARE AVIATION

БЕРМУДА

f12094

Naja Locação Empresarial LTD

БРАЗИЛИЯ

32959

Nofa Aviation

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

34415

Nomad Aviation

ШВЕЙЦАРИЯ

39842

NADREMAL AIR HOLDING

ЙОРДАНИЯ

f1000

NAM AIRLINES

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31025

NATASCHA ESTABLISHMENT

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

26668

NATIONAL AIR SERVICE

САУДИТСКА АРАБИЯ

28966

NATIONAL AVIATION 2

ЕГИПЕТ

34727

NATIONAL CITY COMM

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f11468

NAVAIR LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38371

NAVINTAIR INC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31097

NEBULA LTD.

БЕРМУДА

38228

NEGRI IMMOBILIARE

ИТАЛИЯ

32626

NEWCASTLE AIRCRAFT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32424

NEW AXIS AIRWAYS

ФРАНЦИЯ

34651

NEW CAIRO REAL EST

ЕГИПЕТ

35373

NEXT GENERATION VENT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

38125

NEXUS FLT OPS SVCS

САУДИТСКА АРАБИЯ

20855

NIGERIAN POLICE

НИГЕРИЯ

35941

NILE AIR

ЕГИПЕТ

31199

NISSAN NTH AMERICA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32963

NORDEX AIR

РУСКА ФЕДЕРАЦИЯ

38103

NORTH STAR AVTN LTD

ШВЕЙЦАРИЯ

10326

NOUVELAIR TUNISIE

ТУНИС

33212

NPM MANAGEMENT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

22190

NWT AIRCRAFT

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36629

NW NORDWEST

ШВЕЙЦАРИЯ

32861

NY JETS TRANSPORTER

БЕРМУДА

39493

N.K.J.S.P.E LTDA.

БРАЗИЛИЯ

31770

N304RJ

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32270

N349BA

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32370

N72RK

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

29465

Oakmont Holdings, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

f10340

Oakwood Books, Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

31395

Outpost International, LLC

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

32859

Ovlas sa

НИГЕРИЯ

30908

OCANA ASSETS LTD

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

12316

OFTC.Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28984

OLDBURY HOLDINGS

ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ ЕМИРСТВА

35132

OMEGA VII

ФРАНЦИЯ

34603

OMYA INTERNATIONAL

ШВЕЙЦАРИЯ

36166

ONEXP

ДАНИЯ

30957

ONE THIRTY NINE

ЛЮКСЕМБУРГ

32311

OPENSKIES

ФРАНЦИЯ

31341

ORIENT GLOBAL AVTN

СИНГАПУР

36943

ORION AIR GROUP

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

28050

OUTFITTER AVIATION

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

4139

OYONNAIR

ФРАНЦИЯ

31264

O AIR

ФРАНЦИЯ

f10350

Pacific Coast Feather Company

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

30188

Pacific Connection Inc.

СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ

36039

Paradox Security Sys