ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 27

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 58
27. januára 2015


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Rada

2015/C 027/01

Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012 vykonávanom vykonávacím nariadením Rady (EÚ) 2015/108 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii

1

 

Európska komisia

2015/C 027/02

Výmenný kurz eura

2

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2015/C 027/03

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Stanovenie záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami – letecký náklad a letecké poštové zásielky

3

2015/C 027/04

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zmena v záväzkoch služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

3

2015/C 027/05

Oznámenie Komisie podľa článku 16 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve – Zrušenie záväzkov služby vo verejnom záujme v súvislosti s pravidelnými leteckými dopravnými službami ( 1 )

4


 

V   Oznamy

 

KONANIA TÝKAJÚCE SA VYKONÁVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Európska komisia

2015/C 027/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7408 – Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7456 – Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.7509 – OBI/Brico Business Cooperation) – Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu ( 1 )

7


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK