ISSN 1977-0952

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 27

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

58. sējums
2015. gada 27. janvāris


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

 

Padome

2015/C 027/01

Paziņojums to datu subjektu ievērībai, kuriem piemēro ierobežojošos pasākumus, kas noteikti Padomes Regulā (ES) Nr. 36/2012, kuru īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2015/108 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

1

 

Eiropas Komisija

2015/C 027/02

Euro maiņas kurss

2

 

DALĪBVALSTU SNIEGTA INFORMĀCIJA

2015/C 027/03

Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz regulārajiem kravu un pasta gaisa pārvadājumiem

3

2015/C 027/04

Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Izmaiņas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībās attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem ( 1 )

3

2015/C 027/05

Komisijas paziņojums saskaņā ar 16. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1008/2008 par kopīgiem noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai Kopienā – Sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību atcelšana attiecībā uz regulārajiem gaisa pārvadājumiem ( 1 )

4


 

V   Atzinumi

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Eiropas Komisija

2015/C 027/06

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7408 – Cargill / ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7456 – Imerys / S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7509 – OBI / Brico Business Cooperation) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru ( 1 )

7


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV