ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 27

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 58
27 януари 2015 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Съвет

2015/C 027/01

Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета, прилаган с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/108 на Съвета относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

1

 

Европейска комисия

2015/C 027/02

Обменен курс на еврото

2

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

2015/C 027/03

Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Въвеждане на задължения за предоставяне на обществена услуга за осигуряване на редовни въздушни линии — въздушни товари и поща

3

2015/C 027/04

Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Изменение на задълженията за предоставяне на обществена услуга във връзка с редовни въздушни линии ( 1 )

3

2015/C 027/05

Известие на Комисията съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Отмяна на задълженията за обществена услуга във връзка с осигуряването на редовни въздушни линии ( 1 )

4


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2015/C 027/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7408 — Cargill/ADM Chocolate Business) ( 1 )

5

2015/C 027/07

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7456 — Imerys/S&B Minerals) ( 1 )

6

2015/C 027/08

Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7509 — OBI/Brico Business Cooperation) — Дело кандидат за опростена процедура ( 1 )

7


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG