ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2011.348.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 348

European flag  

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

54. vuosikerta
29. marraskuuta 2011


Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

 

I   Päätöslauselmat, suositukset ja lausunnot

 

SUOSITUKSET

 

Euroopan komissio

2011/C 348/01

Komission suositus, annettu 23 päivänä marraskuuta 2011, komission asetuksen (EU) N:o 691/2010 mukaisiin suorituskykysuunnitelmiin sisältyvien tavoitteiden tarkistamisesta (1)

1


 

II   Tiedonannot

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDONANNOT

 

Euroopan komissio

2011/C 348/02

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6415 – Vendôme Commerces/CDC/Immeuble Toulon) (1)

4

2011/C 348/03

Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.6378 – C1000/SdB Supermarket) (1)

4


 

IV   Tiedotteet

 

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

 

Euroopan komissio

2011/C 348/04

Euron kurssi

5

2011/C 348/05

Komission tiedonanto osakaudella 1 päivästä huhtikuuta 2012–30 päivään kesäkuuta 2012 käytettävissä oleviin määriin lisättävistä määristä, joista ei ole esitetty hakemuksia tietyissä siipikarjanliha-alan tuotteiden osalta avatuissa yhteisön kiintiöissä

6

2011/C 348/06

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 25 päivänä toukokuuta 2010 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.092 (1) – Kylpyhuonekalusteet – Esittelijä: Ranska

7

2011/C 348/07

Kilpailunrajoituksia ja määräävää markkina-asemaa käsittelevän neuvoa-antavan komitean kokouksessaan 18. kesäkuuta 2010 antama lausunto päätösluonnoksesta asiassa COMP/39.092 (2) – Kylpyhuonekalusteet – Esittelijä: Ranska

8

2011/C 348/08

Kuulemismenettelystä vastaavan neuvonantajan loppukertomus – COMP/39.092 – Kylpyhuonekalusteet

9

2011/C 348/09

Tiivistelmä komission päätöksestä, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2010, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/39.092 Kylpyhuonekalusteet) (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 4185)

12


 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI