ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.070.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 70

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
9 maart 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2013/C 070/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.6808 — PAI Partners/Industrial Parts Holding) (1)

1


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europese Centrale Bank

2013/C 070/02

Advies van de Europese Centrale Bank van 11 december 2012 inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten (CON/2012/103)

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2013/C 070/03

Wisselkoersen van de euro

9

2013/C 070/04

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 19 juni 2012 betreffende een ontwerpbesluit in zaak COMP/39.966 — gasgeïsoleerd schakelmateriaal (geldboeten) — Rapporteur: Ierland

10

2013/C 070/05

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur — COMP/39.966 — Gasgeïsoleerd schakelmateriaal (nieuwe vaststelling van geldboeten)

11

2013/C 070/06

Samenvatting van het besluit van de Commissie van 27 juni 2012 tot wijziging van Beschikking C(2006) 6762 definitief van 24 januari 2007 in een procedure op grond van artikel 81 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (nu artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) en artikel 53 van de EER-Overeenkomst voor zover die beschikking gericht was tot Mitsubishi Electric Corporation en Toshiba Corporation (Zaak COMP/39.966 — Gasgeïsoleerd schakelmateriaal — Geldboeten) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4381)  (1)

12

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2013/C 070/07

Portugese nationale procedure voor de toekenning van beperkte luchtverkeersrechten

14

2013/C 070/08

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (1)

26

2013/C 070/09

Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (1)

27


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Investeringsbank

2013/C 070/10

Oproep voor projectvoorstellen — Tweede EIBI-toernooi „Social Innovation”

28

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2013/C 070/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6865 — Oaktree/Countryside) — Voor een vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (1)

29

2013/C 070/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II) (1)

30

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2013/C 070/13

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

31


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL