ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.070.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 70

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang
9. marts 2013


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2013/C 070/01

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6808 — PAI Partners/Industrial Parts Holding) (1)

1


 

III   Forberedende retsakter

 

Den Europæiske Centralbank

2013/C 070/02

Den Europæiske Centralbanks udtalelse af 11. december 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med central information til investeringsprodukter (CON/2012/103)

2


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2013/C 070/03

Euroens vekselkurs

9

2013/C 070/04

Udtalelse afgivet af Det Rådgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspørgsmål på dets møde den 19. juni 2012 om et udkast til afgørelse i Sag COMP/39.966 — Gasisolerede Koblingsanlæg (Bøder) — Referent: Irland

10

2013/C 070/05

Høringskonsulentens endelige rapport — COMP/39.966 — Gasisolerede koblingsanlæg (ændring af bødepålæg)

11

2013/C 070/06

Resumé af Kommissionens afgørelse af 27. juni 2012 om ændring af beslutning K(2006) 6762 endelig af 24. januar 2007 i en procedure efter EF-traktatens artikel 81 (nu artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) og EØS-aftalens artikel 53 i det omfang, hvor den var rettet til (Sag COMP/39.966 — gasisolerede koblingsanlæg — bøder) (meddelt under nummer C(2012) 4381)  (1)

12

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2013/C 070/07

Portugals nationale procedure for fordeling af begrænsede trafikrettigheder på luftfartsområdet

14

2013/C 070/08

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (1)

26

2013/C 070/09

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte ydet i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesforordning) (1)

27


 

V   Øvrige meddelelser

 

ADMINISTRATIVE PROCEDURER

 

Den Europæiske Investeringsbank

2013/C 070/10

Indkaldelse af forslag — EIBI's anden sociale innovationskonkurrence

28

 

PROCEDURER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSEN AF KONKURRENCEPOLITIKKEN

 

Europa-Kommissionen

2013/C 070/11

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6865 — Oaktree/Countryside) — Behandles eventuelt efter den forenklede procedure (1)

29

2013/C 070/12

Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.6796 — Aegean/Olympic II) (1)

30

 

ANDET

 

Europa-Kommissionen

2013/C 070/13

Offentliggørelse af en ansøgning i henhold til artikel 50, stk. 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer

31


 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA