ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΫ ΕΙΣΑΓΓΕΛΈΑ

GIUSEPPE TESAURO

της 7ης Μαρτίου 1991 ( *1 )

Κύριε Πρόεδρε,

Κύριοι δικαστές,

Το Bundesfinanzhof υποβάλλει στο Δικαστήριο προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας ( 1 ) ερωτά ειδικότερα αν ο ορός γάλακτος σε σκόνη που παρασκευάζεται διά υπερδιηθήσεως και ο οποίος περιέχει 76,6 % πρωτεΐνες, 2,1 % λιπαρές ουσίες, 5 % λακτόζη, χωρίς να μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη ζαχάρεως, πρέπει να καταταγεί ως « προϊόν που αποτελείται από φυσικά συστατικά του γάλακτος» μη περιλαμβανόμενο σε άλλες δασμολογικές κλάσεις ( δασμολογική διάκριση 04049033 ) ή ως « ορός γάλακτος » ( δασμολογική διάκριση 04041011).

Πρέπει, καταρχάς, να επισημανθεί ότι ο ορός γάλακτος, που προέρχεται από το γάλα με αφαίρεση των λιπαρών ουσιών και της καζεΐνης, κατατάσσεται στη δασμολογική κλάση 040410. Στη συνήθη σύνθεση του προβλέπεται μεγάλο ποσοστό λακτόζης (περισσότερο από 60%), καθώς και πρωτεϊνών και αλάτων γάλακτος. Η αντίστοιχη επεξηγηματική σημείωση διευκρινίζει ότι ο ορός γάλακτος παραμένει ορός γάλακτος όταν μειωθεί « μερικώς » το συστατικό της λακτόζης. Εξάλλου, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η δασμολογική κατάταξη ενός εμπορεύματος δεν μπορεί να επηρεάζεται από το γεγονός ότι υπέστη διεργασίες μεταποιήσεως οι οποίες δεν μετέβαλαν τα ουσιώδη συστατικά του προϊόντος βάσεως (βλ. τελευταία την απόφαση της 25ης Μαΐου 1989, υπόθεση 40/88, Weber, Συλλογή 1989, σ. 1414, σκέψεις 19 και 20).

Το ζήτημα επομένως είναι αν ένα προϊόν, στο οποίο το συστατικό λακτόζη μειώθηκε στο 5 %, μπορεί να καταταγεί ως ορός γάλακτος, παρ' όλον ότι η μείωση της λακτόζης δεν είναι μόνο « μερική », αλλά (... ) σχεδόν πλήρης.

Έτσι όπως έχει η ρύθμιση του θέματος, η απάντηση είναι εύκολη: η μείωση του ποσοστού της λακτόζης σε 5 % δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μερική και κατά συνέπεια ο ορός γάλακτος που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της προκειμένης περιπτώσεως δεν μπορεί να καταταγεί στη δασμολογική διάκριση 040410. Αυτό επιβεβαιώνεται και δεν αναιρείται από το γεγονός ότι, όπως αποδεικνύεται από τη δικογραφία, στα πλαίσια της Επιτροπής Ονοματολογίας και της επιτροπής του εναρμονισμένου συστήματος, ενώ αποφασίστηκε ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ο ορός γάλακτος του οποίου μεταποιήθηκαν τα ουσιώδη συστατικά πρέπει να κατατάσσεται στη δασμολογική διάκριση 040490, που συγκεντρώνει τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται αλλού, συμφωνήθηκε αντίθετα να δοθεί η σύσταση να κατατάσσεται στο μέλλον στη δασμολογική διάκριση 040410 ο ορός γάλακτος mv μεταποιήθηκε με οποιονδήποτε τρόπο και κατά συνέπεια να διατυπωθούν εκ νέου τα σχετικά κείμενα. Το Συμβούλιο Τελωνειακής Συνεργασίας αποφάσισε στη συνέχεια να δεχθεί την πρόταση αυτή συνιστώντας, με τη σειρά του, στα κράτη μέλη, στις 5 Ιουλίου 1989, να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις των διατάξεων της ονοματολογίας σχετικά με το θέμα αυτό.

Κατά συνέπεια, είναι σαφές ότι, μέχρις ότου γίνει η τροποποίηση των νομοθετικών κειμένων που εξαγγέλθηκε, ο ορός γάλακτος που παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά της παρούσας υποθέσεως πρέπει να κατατάσσεται στη δασμολογική διάκριση 040490, που συγκεντρώνει τα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται αλλού. Για τους λόγους που εξέθεσα προτείνω στο Δικαστήριο να δώσει την ακόλουθη απάντηση στο Bundesfinanzhof:

« Η συνδυασμένη ονοματολογία, όπως προκύπτει από τον κανονισμό ΕΟΚ 3174/88, έχει την έννοια ότι ο ορός γάλακτος σε σκόνη που παρασκευάζεται διά υπερδιηθή-σεως και ο οποίος περιέχει 76,6 ο/ο πρωτεΐνες, 2,1 ο/ο λιπαρές ουσίες και 5 ο/ο λακτόζη χωρίς να μπορεί να διαπιστωθεί η ύπαρξη ζαχάρεως πρέπει να κατατάσσεται στη διάκριση 04049033. »


( *1 ) Γλώσσα του πρωτοτύπου: η ιταλική.

( 1 ) Κανονισμός ΕΟΚ 3174/88 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 1988 (EE L 298, σ. 1).