7.3.2014   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

CE 68/85


2012. október 23., kedd
A polgárok európai éve (2013) ***I

P7_TA(2012)0368

Az Európai Parlament 2012. október 23-i jogalkotási állásfoglalása a polgárok európai évéről (2013) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0489 – C7-0217/2011 – 2011/0217(COD))

2014/C 68 E/15

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0489),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 21. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0217/2011),

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. március 28-i véleményére (1),

tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére, és a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság, a Kulturális és Oktatási Bizottság, az Alkotmányügyi Bizottság, valamint a Petíciós Bizottság véleményére (A7-0271/2012),

1.

elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.

felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


(1)  HL C 181., 2012.6.21., 137. o.


2012. október 23., kedd
P7_TC1-COD(2011)0217

Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 23-án került elfogadásra a polgárok európai évéről (2013) szóló 2012/…/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 1093/2012/EU határozat.)