ISSN 1977-0731

doi:10.3000/19770731.L_2011.313.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

L 313

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Jogszabályok

54. évfolyam
2011. november 26.


Tartalom

 

I   Jogalkotási aktusok

Oldal

 

 

HATÁROZATOK

 

*

Az Európai Parlament és a Tanács 1219/2011/EU határozata (2011. november 16.) az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tőkeemeléséről hozott döntés nyomán kibocsátott további részvényeknek az Európai Unió általi lejegyzéséről

1

 

 

II   Nem jogalkotási aktusok

 

 

RENDELETEK

 

*

A Bizottság 1220/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 25.) az olajbogyó-ágazatban működő piaci szereplők szervezetei, azok munkaprogramjai és finanszírozása tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 867/2008/EK rendelet módosításáról

6

 

 

A Bizottság 1221/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. november 25.) az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

9

 

 

HATÁROZATOK

 

 

2011/755/EU

 

*

Az Európai Parlament határozata (2011. október 25.) az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Tanács

11

Az Európai Parlament állásfoglalása (2011. október 25.) az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozata szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Tanács

13

 

 

2011/756/EU

 

*

Az Európai Parlament határozata (2011. október 25.) az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

17

Az Európai Parlament állásfoglalása (2011. október 25.) az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

19

 

 

2011/757/EU

 

*

Az Európai Parlament határozata (2011. október 25.) az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

25

 

 

2011/758/EU

 

*

Az Európai Parlament határozata (2011. október 25.) az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

27

Az Európai Parlament állásfoglalása (2011. október 25.) az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

29

 

 

2011/759/EU

 

*

Az Európai Parlament határozata (2011. október 25.) az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

33

 

 

2011/760/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. november 23.) az ICES VIIIc körzetben és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben halászatra fordítható többletnapok Spanyolország és Franciaország számára történő odaítéléséről (az értesítés a C(2011) 8303. számú dokumentummal történt)

35

 

 

2011/761/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. november 24.) a Glycyrrhiza glabra L.-ből származó flavonoidok a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 8362. számú dokumentummal történt)

37

 

 

2011/762/EU

 

*

A Bizottság végrehajtási határozata (2011. november 24.) az élesztő-béta-glükánoknak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről (az értesítés a C(2011) 8527. számú dokumentummal történt)

41

 

 

NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

 

 

2011/763/EU

 

*

40/2011 határozat (2011. november 14.) az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság által meghozva, a megfelelőségértékelő szervezeteknek az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó ágazati mellékletbe történő felvételéről

45

 

 

Helyesbítések

 

*

Helyesbítés a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) módosításáról szóló, 2009. május 25-i 491/2009/EK tanácsi rendelethez (HL L 154., 2009.6.17.)

47

HU

Azok a jogi aktusok, amelyek címe normál szedéssel jelenik meg, a mezőgazdasági ügyek napi intézésére vonatkoznak, és rendszerint csak korlátozott ideig maradnak hatályban.

Valamennyi más jogszabály címét vastagon szedik, és előtte csillag szerepel.


I Jogalkotási aktusok

HATÁROZATOK

26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1219/2011/EU HATÁROZATA

(2011. november 16.)

az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) tőkeemeléséről hozott döntés nyomán kibocsátott további részvényeknek az Európai Unió általi lejegyzéséről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 212. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően;

a rendes jogalkotási eljárás keretében (1),

mivel:

(1)

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) Kormányzótanácsa 2010. május 14–15-én Zágrábban megtartott éves ülésén az EBRD fogadóországaiban a tevékenység ésszerű szinten tartásához középtávon szükséges tőkeellátottság előírt szintjének megőrzése érdekében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank létrehozásáról szóló megállapodás (2) 4. cikkének (3) bekezdése alapján a 126. (3) és 128. (4) határozatban az EBRD engedélyezett alaptőkéjének 10 milliárd EUR-val történő megemeléséről döntött.

(2)

E határozatokat megelőzően az EBRD tőkéjét 20 milliárd EUR-ban rögzítették, amelyből az Európai Unió 60 000 darab, egyenként 10 000 EUR névértékű részvényt jegyzett le.

(3)

A 126. határozat alapján az EBRD alaptőkéje 100 000 darab befizetett tőkére jutó részvénnyel megemelkedik, amelyből a tagok számára lefelé kerekített egész számú részvény kerül kiállításra a meglévő részesedésük arányában. A befizetett tőkére jutó tőkeemelés a szabad általános tartalék egy részének a tőkébe való bevonásaként kerül befizetésre. E határozatnak tehát nincs közvetlen hatása az Unió költségvetésére. A meglévő részesedésük arányának megfelelő számú befizetett részvényt automatikusan jóváírták az EBRD tagjai számára, a részvényeseknek maguknak semmilyen további eljárási lépést nem kell tenniük. Ennek megfelelően az Unió számára 3 031 darab, egyenként 10 000 EUR névértékű részvényt állítottak ki, amivel az Unió befizetett részvényeinek száma 63 031-re nő.

(4)

A 128. határozat értelmében a Bank engedélyezett alaptőkéjét 900 000 db, egyenként 10 000 EUR névértékű visszaváltható részvénnyel kell megemelni. A tagok legfeljebb a tőkeemelés hatálybalépését közvetlenül megelőzően általuk birtokolt számú részvény 42,857 %-ának megfelelő, egész számú lehívható részvényt jegyezhetnek, névértéken. Az Unió így 27 013 darab lehívható részvény jegyzésére jogosult 2011. december 31-ig.

(5)

A 128. határozat értelmében az EBRD alaptőkéjének felhasználását a tőkeforrások negyedik felülvizsgálatának (a továbbiakban: a CRR4) megfelelően a 2011–2015 közti időszakban (a továbbiakban: a CRR4 időszak) nyomon kell követni. Az EBRD Kormányzótanácsa 2015-ben a CRR4 keretében dönthet úgy, hogy 2015-ben megállapítandó meghatározott feltételek alapján a fel nem használt lehívható részvények egy része visszaváltható. A 128. határozat alapján az EBRD Kormányzótanácsa úgy rendelkezett, hogy a lehívható részvények ilyen formában történő visszaváltása automatikus lesz, és az EBRD minden olyan tagja tekintetében alkalmazandó, akik az e határozat alapján engedélyezett lehívható részvényeket lejegyezték. Ebben az esetben a Bizottság tudomásul veszi és végrehajtja az EBRD Kormányzótanácsának döntését.

(6)

Ez a határozat növeli az EBRD azon képességét, hogy bővítse tevékenységét a fogadóországokban, és ily módon hathatós segítséget nyújtson ezen országok gazdasága számára nehéz gazdasági időkben. Az Unió külső gazdasági kapcsolatai területén meglévő célkitűzéseinek elérése és az EBRD-n belüli relatív szavazati súlyának megőrzése érdekében indokolt, hogy az EU lejegyezze a tőkeemelésből ráeső részt.

(7)

A lehívható tőke e határozatban előírt emelése hozzájárul az EBRD pénzügyi piacokhoz való hozzáférésének fenntartásához.

(8)

A Bizottságnak a CRR4 időszak végéig jelentést kell készítenie az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyben értékeli az Unión belül és annak szomszédságában a beruházásokat ösztönző, köztulajdonban lévő európai pénzügyi intézmények jelenlegi rendszerének hatékonyságát. E jelentésnek ajánlásokat kell tartalmaznia az érintett bankok közötti együttműködéssel, valamint tevékenységük optimalizálásával és összehangolásával kapcsolatban, ahogy azt az Európai Parlament az Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 2007-es éves jelentéséről szóló 2009. március 25-i állásfoglalásában (5) kérte.

(9)

Ösztönözni kell, hogy az EBRD az Unión kívüli, közösen támogatott országokban javítsa az egyéb, köztulajdonban lévő európai pénzügyi intézményekkel való együttműködését olyan megállapodások révén, mint például az Európai Bizottság, az Európai Beruházási Alappal együtt fellépő Európai Beruházási Bank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank között létrejött, az Európai Unión kívüli együttműködésről szóló háromoldalú egyetértési megállapodás, amely lehetővé teszi a bankok számára, hogy egymás tevékenységeit kiegészítve és egyéni komparatív előnyeiket kihasználva lépjenek fel.

(10)

A jegyzett tőke lehívható részével kapcsolatos feltételes kötelezettségvállalás fedezésére az Unió költségvetésében az „Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank – A jegyzett tőke lehívható része” megnevezésű, p. m. bejegyzéssel ellátott 01 03 01 02. számú költségvetési sor szolgál.

(11)

Az EBRD irányító testületeibe delegált uniós képviselőknek ösztönözniük kell az EBRD-t arra, hogy: nagyon erős tőkepozíciójának megtartása érdekében továbbra is a lehető legnagyobb körültekintéssel járjon el; az uniós külső fellépés szakpolitikák közötti átfogó koherenciájának erősítése érdekében lépjen fel a foglalkoztatást és növekedést célzó Európa 2020 stratégia kulcsfontosságú célkitűzéseinek megfelelő területeken; fejlessze tovább a pénzügyi eszközöket az Unió és az EBRD költségvetése közötti társfinanszírozás alapján, hozzájárulva ezzel az Unió célkitűzéseinek megvalósításához és egyidejűleg figyelembe véve, hogy ezen együttműködést az uniós közpénzek hatékony ellenőrzésének és láthatóbbá tételének kell kísérnie; és weboldalán adjon megfelelő tájékoztatást a kedvezményezettekről, pénzügyi közvetítéssel kapcsolatos műveleteinek hatásáról és a projektek értékeléseiről.

(12)

Az EBRD Kormányzótanácsában az Európai Uniót képviselő kormányzónak évente jelentést kell tennie az Európai Parlament felé az Unió céljainak előmozdításáról, különös tekintettel az Uniónak az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 21. cikkében foglaltak szerinti külső fellépésére, a foglalkoztatást és növekedést célzó Európa 2020 stratégiára, valamint a megújuló energiával kapcsolatos és energiahatékony technológiák átadásának jelentős mértékű növelésére.

(13)

Az EBRD irányító testületeibe delegált uniós képviselőknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük annak elkerülésére, hogy az EBRD fogadóországokban végzett tevékenységére olyan külföldi, nem együttműködő joghatóság alatt kerüljön sor, amelyet különösen az adók hiánya vagy névleges adók, a külföldi adóhatóságokkal való hatékony információcsere hiánya és a jogalkotási, jogi és igazgatási előírások átláthatóságának hiánya jellemez, vagy amelyet a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet vagy a Pénzügyi Akció Munkacsoport nem együttműködő külföldi joghatóságként határoz meg,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A határozathoz csatolt 128. kormányzótanácsi határozat alapján az Unió 27 013 darab, egyenként 10 000 EUR névértékű további lehívható részvényt jegyez az EBRD-ben.

2. cikk

Az Unió tőkejegyzéséről szóló, előírt okiratot az EBRD Kormányzótanácsában az Európai Uniót képviselő kormányzó letétbe helyezi.

3. cikk

Az EBRD Kormányzótanácsában az Európai Uniót képviselő kormányzó évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek az alaptőke felhasználásáról, az EBRD pénzügyi közvetítőkön keresztül végzett műveletei átláthatóságának biztosítására irányuló intézkedésekről, arról, hogy miként járult hozzá az EBRD az Európai Unió céljainak megvalósításához, a kockázatvállalásról, a magánszektorból történő további tőkebevonás hatékonyságáról, valamint az Európai Beruházási Bank (EBB) és az EBRD közötti, Európai Unión kívüli együttműködésről.

4. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2011. november 16-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BUZEK

a Tanács részéről

az elnök

W. SZCZUKA


(1)  Az Európai Parlament 2011. október 13-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2011. november 8-i határozata.

(2)  HL L 372., 1990.12.31., 4. o.

(3)  Az engedélyezett alaptőke megemeléséről, a befizetett részvények kibocsátásáról és a nettó jövedelem átcsoportosításán keresztül történő befizetéséről szóló 126. határozat.

(4)  Az engedélyezett alaptőke megemeléséről, lehívható részvények kibocsátásáról, jegyzéséről és visszaváltásáról szóló 128. határozat.

(5)  HL C 117. E., 2010.5.6., 147. o.


MELLÉKLET

128. KORMÁNYZÓTANÁCSI HATÁROZAT

az engedélyezett alaptőke megemeléséről, lehívható részvények kibocsátásáról, jegyzéséről és visszaváltásáról

A KORMÁNYZÓTANÁCS,

megkapta az Igazgatótanácstól a tőkeforrások 2011–15-ös időszakot lefedő (a továbbiakban: a CRR4 időszak) negyedik, a Bankot létrehozó megállapodás (a továbbiakban: a megállapodás) 5. cikkének (3) bekezdése alapján elvégzett felülvizsgálatáról készített jelentést;

megvitatta a jelentést, és az abban foglalt – a stratégiai, továbbá a 2011-re és 2012-re 9 milliárd EUR, a CRR4 időszak további részére 8,5 milliárd EUR üzleti forgalmat előirányozó célkitűzésekre, valamint a tőkekövetelmények elemzésére is kiterjedő – megállapításokat és ajánlásokat teljes mértékben támogatta;

megállapította azt, hogy kívánatos és helyénvaló az engedélyezett alaptőkének 9 milliárd EUR lehívható részvénnyel való megemelése, és ezen részvények kiállítása mindazon tagok számára, akik meglévő részesedésük arányában jegyezni kívánnak e részvényekből, olyan feltételekkel, amelyek lehetővé teszik a részvények visszaváltását és a visszaváltott részvények törlését;

egyetértve a jelentés azon észrevételével, hogy – tekintettel a következő öt évre tervezett operatív tevékenység támogatását szolgáló elegendő tőke megőrzésének szükségességére – az időszak bármely évében képződő összes jövedelem többletként kerüljön elszámolásra, kivéve az EBRD részvényesi különleges alap (EBRD Shareholder Special Fund) feltöltésére elkülönített esetleges összegeket; valamint

élve a megállapodás 24. cikke 1. bekezdése alapján ráruházott hatáskörrel, a szükséges mértékig ideértve azt a hatáskörét is, hogy jogosult eljárni bármely olyan ügyben, amelyet a megállapodás 24. cikkének 2. bekezdése alapján az Igazgatótanácsra ruháztak vagy arra bíztak,

AZ ALÁBBIAK SZERINT HATÁROZ:

A Bank engedélyezett alaptőkéjét meg kell emelni, a megemelt alaptőke részvényeinek jegyzését az alábbi feltételek szerint kell biztosítani:

1.   Az engedélyezett alaptőke megemelése

a)

A Bank engedélyezett alaptőkéjét – a hatálybalépésnek e határozat 4. bekezdése (a) pontjában meghatározott napján – 900 000 darab, egyenként 10 000 EUR névértékű, a 3. bekezdés szerint visszaváltható részvénnyel megemelik.

b)

Az e határozattal engedélyezett részvényekből az egyes tagok által a hatálybalépést közvetlenül megelőzően jegyzett részvények legfeljebb 42,857 %-ának (1) megfelelő, lefelé kerekített egész számú lehívható részvényt jegyzésre bocsátanak a tagok részére e határozat 2. bekezdésének megfelelően.

c)

Az e határozattal engedélyezett, annak 2. bekezdése szerint nem lejegyzett lehívható részvényeket az új tagok kezdeti jegyzésére és az egyes tagok jegyzésének különleges emelésére kell elkülöníteni a Kormányzótanács által a Bank létrehozásáról szóló megállapodás 5. cikkének (2) és (4) bekezdése alapján adott esetben hozott döntésnek megfelelően.

2.   Részvényjegyzés

a)

A tagok legfeljebb a tőkeemelés hatálybalépését közvetlenül megelőzően általuk birtokolt számú részvény 42,857 %-ának megfelelő, egész számú lehívható részvényt jegyezhetnek, névértéken. Az ilyen részvényjegyzésre az e határozatban megállapított feltételek szerint kerül sor.

b)

Az e határozat alapján a részvényjegyzésben részt venni kívánó tagok 2011. április 30-ig, vagy adott esetben az Igazgatótanács által 2011. április 30-ig meghatározott ennél későbbi időpontban, de legkésőbb 2011. december 31-ig a Bank által elfogadhatónak tekintett formában a Banknál letétbe helyezik az alábbi dokumentumokat:

i.

a tőkejegyzésről szóló okiratot, ami alapján a tag lejegyzi az okiratban meghatározott számú lehívható részvényt;

ii.

felhatalmazást, ami alapján a tag igazolja, hogy minden szükséges jogi és egyéb belső eljárást teljesített ahhoz, hogy a tőkejegyzésben részt vehessen; valamint

iii.

kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy a tag a fenti intézkedésekről a Bank kérésének megfelelő értesítést ad.

c)

A tőkejegyzésről szóló okiratok a hatálybalépés napján válnak hatályossá, és ezáltal a tőkejegyzés ekkortól, vagy – amennyiben ez a későbbi – attól az időponttól tekinthető teljesítettnek, amikor a Bank értesíti a tőkejegyzésben részt vevő tagot, hogy az adott tag által e határozat 2. bekezdésének b) pontja szerint letétbe helyezett dokumentumokat a Bank kielégítőnek találta.

d)

Amennyiben a Bank számára kielégítő dokumentumokat a hatálybalépés napjáig az e határozat 4. bekezdésének a) pontjában meghatározott összmennyiség jegyzésére vonatkozóan nem helyezték letétbe, akkor az Igazgatótanács – e határozat egyéb rendelkezéseitől eltérve – a tagok által már letétbe helyezett tőkejegyzési okiratokat és a bennük foglalt jegyzéseket azonnal hatályosnak nyilváníthatja, feltéve, hogy az Igazgatótanács megítélése szerint ez az intézkedés szolgálja a legjobban a Bank működési érdekeit, továbbá ha a már letétbe helyezett, illetve a belátható jövőben – az Igazgatótanács megítélése szerint – várhatóan letétbe kerülő okiratok által lefedett tőkejegyzés együttes összege kellőképpen közel van az említett 4. bekezdés a) pontjában meghatározott részvény összmennyiségéhez.

3.   Visszaváltás

a)

Az e határozat által engedélyezett részvényeket a CRR4 időszak leteltével, a 3. bekezdés alábbi rendelkezéseinek függvényében és azoknak megfelelően a Bank költségmentesen visszaváltja az alábbiak szerint.

b)

A 3. bekezdés további rendelkezéseinek figyelembevételével a lehívható részvényeket vagy azok egy részét a 2016-os éves ülést közvetlenül követő napon visszaváltják. A visszaváltásra kerülő részvények számát a CRR4 időszak végén rendelkezésre álló fel nem használt lehívható tőke alapján – ha van ilyen – elfogadott képlet (a továbbiakban: az elfogadott képlet) alkalmazásával kell kiszámítani, a CRR4 időszak végére előírt 87 %-os tőkefelhasználási mutatóhoz viszonyítva. A számításnál a fel nem használt lehívható tőke – ha van ilyen – a 90 000 000 000 EUR és az ([„A” 87 %-a] – „B”) különbség közül a kisebbik összeg, ahol:

i.

„A” a Banknak a CRR4 időszak végén rendelkezésre álló tehermentes jegyzett tőkéjének, tartalékainak és többleteinek az együttes összege; és

ii.

„B” a Banknak a CRR4 időszak végén meglévő forgóeszközeinek együttes összege.

Az elfogadott képlet alapján visszaváltandó részvények – ha vannak ilyenek – számának megállapításához a fenti összeget el kell osztani a részvények névértékével (10 000 EUR). (2)

c)

A részvényeknek e határozat alapján történő visszaváltása azzal a feltétellel történik, hogy a visszaváltást követően a megállapodás vonatkozó rendelkezéseit (pl. a 12. cikkben előírt arányokat) továbbra is betartják; a Bank kötelezettségeinek teljesítésére nem hívtak le a lehívható részvényekből (a megállapodás 6. cikkének (4) bekezdése és 17. cikke); és nem döntöttek a Bank műveleteinek esetleges beszüntetéséről (a megállapodás 41. cikke és 42. cikkének (2) bekezdése).

d)

A 2015-ös éves ülést közvetlenül megelőző időszakban:

i.

a 2011–14-es adatok, illetve a 2015-re vonatkozó megalapozott előrejelzések alapján a Bank menedzsmentje értékelést készít a Bank pénzügyi helyzetéről és a CRR4 időszak végéig várhatóan meghatározó gazdasági körülményekről – ideértve különösen a gazdasági teljesítmény, a beruházások, a bankrendszerek és a nemzetközi tőkepiacok fejleményeit –, majd megfelelő konzultációkat folytat az Igazgatótanáccsal;

ii.

az alább leírt két határozat tervezetével együtt az Elnök jelentéstervezetet nyújt be a Kormányzótanácsnak;

iii.

az első határozatban megállapítják az alábbiak szerint visszaváltandó részvények számát: (x) amennyiben nincs fel nem használt lehívható tőke, amire az elfogadott képletet alkalmazni lehet, akkor az elfogadandó határozat megállapítja, hogy az elfogadott képlet alkalmazása alapján nem kerül sor részvényvisszaváltásra; (y) amennyiben van fel nem használt lehívható tőke, amire az elfogadott képletet alkalmazni lehet, továbbá a Bank pénzügyi helyzete és a meghatározó gazdasági körülmények lehetővé teszik, hogy az elfogadott képletet kiigazítás nélkül lehessen alkalmazni, akkor az elfogadandó határozat megállapítja, hogy egy meghatározott számú – az elfogadott képlet alkalmazásával adódó maximális számú – részvényt váltanak vissza; vagy (z) amennyiben van fel nem használt lehívható tőke, amire az elfogadott képletet alkalmazni lehet, a Bank pénzügyi helyzete és a meghatározó gazdasági körülmények értékelése alapján viszont az elfogadott képletet nem lehet alkalmazni, az elfogadandó határozat megállapítja, hogy egy bizonyos számú – az elfogadott képlet alkalmazásával adódó maximális számú részvénynél kevesebb – részvényt váltanak vissza, ami akár azt is jelentheti, hogy egyetlen részvényt sem váltanak vissza;

iv.

a 3. bekezdés e) vagy f) pontjával összhangban a második határozat azon lehívható részvények visszaváltásának folyamatáról rendelkezik, amelyeket a CRR4 időszak végét követően nem váltottak vissza;

v.

a Kormányzótanács eljárási szabályzatától eltérve, és a Kormányzótanácsnak a megállapodás 24. cikke szerinti hatáskörei sérelme nélkül, a lehívható részvények visszaváltásának kérdését felveszik a Kormányzótanács 2015-ös éves ülésének napirendjére, a jelentést tanulmányozás, a határozatokat elfogadás céljából a Kormányzótanács elé terjesztik;

e)

A 2015-ös éves ülésén a Kormányzótanács a szavazáson részt vevő tagok szavazati hányadának többségével dönt az első határozatról. Amennyiben ez a többség nem fogadja el az első határozatot, a visszaváltandó részvények száma – ha van ilyen – az elfogadott képlet alkalmazása alapján adódó maximális számú részvénynek fog megfelelni, minden esetben figyelemmel a 3. bekezdés f) pontjában foglalt alábbi rendelkezésekre is.

f)

Amennyiben a Bank aktuális pénzügyi helyzete és a CRR4 időszak végén meghatározó gazdasági körülmények lényegesen eltérnek a menedzsment által 2015-ben az Igazgatótanács számára adott előrejelzésektől, hasonló eljárásban sürgősen új határozatot kell a Kormányzótanács elé terjeszteni, hogy ugyanilyen többség által a 2016-os ülésen vagy azt megelőzően elfogadja azt.

g)

Egy meghatározott számú lehívható részvény visszaváltásáról a 3. bekezdés fenti e) vagy f) pontjával összhangban hozott határozat hatálybalépését követően, az e határozat alapján lehívható részvényeket jegyző tagok e részvényeiket vagy azok egy részét az ilyen részvényekből meglévő részesedésük arányának megfelelően átadják a Banknak, a visszaváltott lehívható részvényeket a visszaváltás napján automatikusan törlik, ami által a Bank engedélyezett tőkéje – a Kormányzótanács további határozatának szükségessége nélkül – lecsökken.

h)

A 2015-ös éves ülésén a Kormányzótanács a szavazáson részt vevő tagok szavazati hányadának többségével dönt a második határozatról.

4.   Hatálybalépés és egyéb rendelkezések

a)

E határozat alkalmazásában a hatálybalépés napja azt a legkésőbb 2011. április 30-i, vagy az Igazgatótanács által meghatározott ennél későbbi, de legkésőbb 2011. december 31-i időpontot jelöli, amikor a Bank számára elfogadható, összesen legalább 450 000 (3) lehívható részvény jegyzéséről rendelkező dokumentumokat e határozat 2. bekezdése b) pontjának megfelelően letétbe helyezték.

b)

E határozat rendelkezéseinek figyelembevételével, a megállapodás rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók az e határozat által engedélyezett lehívható részvényekre és az e határozat által teljesített jegyzésekre, mintha ezek a részvények a Bank kezdeti alaptőkéjének részei lennének, illetve mintha ezek a jegyzések a kezdeti alaptőke jegyzései, a fizetések pedig a kezdeti alaptőke jegyzései utáni fizetések lennének.

(elfogadva 2010. május 14-én)


(1)  A befizetett tőke megemelését követően a Bank engedélyezett alaptőkéje 21 milliárd EUR lesz. A 9 milliárd EUR-s tőkeemelés 42,857 %-kal emeli meg az engedélyezett alaptőkét; azaz a tagok a tőkeemelés jóváhagyásának pillanatában meglévő részesedésük 42,857 %-ának megfelelő mennyiségű részvény jegyzésére lesznek jogosultak, változatlanul hagyva így a részesedési összetételt.

(2)  Az elfogadott képlet alapján, ha a Bank forgóeszközei elérik legalább a tehermentes jegyzett tőke, a tartalékok és többletek összegének 87 %-át, akkor a fel nem használt lehívható tőke összege nulla.

(3)  Az újonnan engedélyezett lehívható részvények 50 %-a.


II Nem jogalkotási aktusok

RENDELETEK

26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/6


A BIZOTTSÁG 1220/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 25.)

az olajbogyó-ágazatban működő piaci szereplők szervezetei, azok munkaprogramjai és finanszírozása tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 867/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 4. cikkével összefüggésben értelmezett 103. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésére,

mivel:

(1)

Az olajbogyó-ágazatban működő piaci szereplők szervezetei által kidolgozott munkaprogramok végrehajtásáról szerzett tapasztalatok alapján a 867/2008/EK bizottsági rendelet (2) bizonyos módosításokra szorul.

(2)

Annak érdekében, hogy biztosítható legyen az 1234/2007/EK rendelet 103. cikkének hatékonyabb alkalmazása, valamint az Unió pénzügyi érdekeinek azokban az esetekben való védelme, amikor az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (3) hatálya alá tartozó vidékfejlesztési intézkedések kedvezményezettjei termelői szervezetek, indokolt úgy rendelkezni, hogy az olajbogyó-ágazatban működő piaci szereplők szervezeteinek elismerését haladéktalanul meg kell tagadni, fel kell függeszteni, illetve vissza kell vonni, amennyiben az érintett szervezetek tekintetében az említett rendeletek alapján szankciók kiszabására került sor.

(3)

A piac figyelemmel kísérése és adminisztratív igazgatása terén célszerű a piaci szereplők szervezeteinek munkaprogramjaiban meghatározott intézkedésekhez kapcsolódó témákra összpontosítani, míg az olívaolaj- és az étkezésiolajbogyó-termelés minőségének javítását illetően a hatékonyság érdekében helyénvaló a technikai segítségnyújtás új típusairól rendelkezni.

(4)

Az uniós finanszírozással támogatható intézkedések közötti nagyobb összhang biztosítása érdekében kívánatos, hogy az olajbogyó-fúrólégy által okozott károk elleni küzdelem tekintetében a finanszírozás kizárólag a 867/2008/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában említett intézkedésekre korlátozódjon.

(5)

A tapasztalatok alapján helyénvaló növelni az olajbogyó-termesztés környezeti hatásainak javítására szánt uniós finanszírozás minimális arányát annak érdekében, hogy kifejezésre jusson az e területen elért számottevő fejlődés. Ezzel egyidejűleg a munkaprogramok megvalósítására szánt források felhasználásának optimalizálása érdekében indokolt csökkenteni a programok végrehajtásához kapcsolódó általános költségek részarányát.

(6)

Azokban az esetekben, amikor valamely program módosítása egy adott intézkedés másik intézkedéssel történő felváltásából áll, és az egyes érintett intézkedésekre előirányzott költségvetés összege alacsonyabb 10 000 EUR-nál, célszerű egyszerűsíteni az adminisztratív eljárásokat, feltéve, hogy a program eredeti célkitűzése nem módosul.

(7)

A programok végrehajtásának megkönnyítése érdekében helyénvaló rugalmasabbá tenni az előlegekhez kapcsolódó biztosítékok felszabadítására vonatkozó előírásokat, feltéve, hogy a támogatható kiadások tényleges teljesítése és ellenőrzése megtörtént.

(8)

Új határidőt kell meghatározni az e rendelet végrehajtása céljából hozott nemzeti intézkedéseknek az érintett tagállamok által történő bejelentésére vonatkozóan.

(9)

A 867/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 867/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 3. cikk (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

megbüntették a piaci szereplők szervezetei által kidolgozott munkaprogramokra vonatkozó, az 1234/2007/EK rendelet 103. cikkében előírt finanszírozási rendszert érintő szabálysértés vagy valamely, az 1698/2005/EK tanácsi rendelet (4) szerinti vidékfejlesztési intézkedés alkalmazása keretében elkövetett szabálysértés miatt.

2.

Az 5. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

az a) pont ii. alpontja helyébe a következő szöveg lép:

„ii.

tanulmányok készítése a piaci szereplők érintett szervezeteinek munkaprogramjában meghatározott egyéb intézkedésekhez kapcsolódó témákban;”

b)

a c) pont a következőképpen módosul:

i.

az i. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

a termesztés, a betakarítás, a szállítás és a feldolgozás előtti tárolás feltételeinek javítása az illetékes nemzeti hatóság által megállapított technikai előírásokkal összhangban;”

ii.

a iii. alpont helyébe a következő szöveg lép:

„iii.

az olívaolaj és az étkezési olajbogyó termeléséből származó maradék anyagok tárolási és felhasználási feltételeinek javítása, valamint az olívaolaj palackozási feltételeinek javítása;”

iii.

a iv. pont helyébe a következő szöveg lép:

„iv.

a termékek minőségével kapcsolatos szempontokra összpontosító technikai segítségnyújtás a termelők, az olívaolaj-feldolgozó ipar, az étkezési olajbogyó előállításával foglalkozó vállalkozások, az olajsajtolók és a csomagolóüzemek részére;”

iv.

a vi. pont helyébe a következő szöveg lép:

„vi.

a szűz olívaolaj és az étkezési olajbogyó érzékszervi ellenőrzését végző kóstolók képzése.”

3.

A 6. cikk első bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az egyes tagállamokban az 1234/2007/EK rendelet 103. cikkének értelmében rendelkezésre álló uniós finanszírozási összeg legalább 30 %-át az e rendelet 5. cikke (1) bekezdése első albekezdésének b) pontjában említett intézkedési körre kell fordítani, és az említett uniós finanszírozás legalább 12 %-át az 5. cikk (1) bekezdése első albekezdésének d) pontjában említett terület céljaira kell felhasználni.”

4.

A 7. cikk (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

„g)

az olajbogyó-fúrólégy elleni védekezéshez kapcsolódó intézkedések és tevékenységek, az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontjában meghatározott intézkedések kivételével.”

5.

A 8. cikk (2) bekezdése második albekezdésének d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

a költségvetési terv az 5. cikk (1) bekezdésében említett intézkedések és intézkedési körök szerinti bontásban, a munkaprogram elfogadásának kezdetétől számított minden egyes 12 hónapos időszak részletezésével, külön-külön feltüntetve az általános költségeket, amelyek nem haladhatják meg az összes költség 5 %-át, és az egyéb fő költségtípusokat.”

6.

A 10. cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)   A (2) és a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérve, amikor valamely munkaprogram oly módon módosul, hogy egy adott intézkedést egy másik, ugyanahhoz a területhez tartozó intézkedés vált fel, és az egyes érintett intézkedésekre előirányzott költségvetés összege 10 000 EUR-nál alacsonyabb, a piaci szereplők szervezetének két hónappal az új intézkedés végrehajtásának kezdete előtt értesítenie kell az illetékes hatóságot a módosításról. Ha az illetékes hatóság az értesítés időpontjától számítva egy hónapon belül nem emel kifogást, a módosítást elfogadottnak kell tekinteni. Az értesítéshez alátámasztó dokumentumokat kell csatolni, amelyek megjelölik a javasolt módosítás okát, jellegét és következményeit, és bizonyítják, hogy a szóban forgó módosítás nem változtatja meg az érintett program eredeti célkitűzését.”

7.

A 11. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(5)   A tagállam által meghatározandó határidőig, de legkésőbb a munkaprogram egyes végrehajtási éveinek a végén az érintett piaci szereplői szervezetek az első részlet keretében ténylegesen teljesített és a tagállam által ellenőrzött kiadások teljes összegének erejéig kérhetik a (4) bekezdésben említett biztosíték felszabadítását. A tagállam meghatározza és ellenőrzi az ilyen kérelemhez csatolandó alátámasztó dokumentumokat, és legkésőbb a kérelem benyújtásának hónapját követő második hónap folyamán felszabadítja az érintett kiadásoknak megfelelő biztosítékot.”

8.

A 18. cikk (1) bekezdésében a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az olívaolaj-termelő tagállamok minden, a 8. cikknek megfelelően április 1-jén kezdődő hároméves időszak lejártát követően legkésőbb január 31-ig bejelentik a Bizottságnak az e rendelet végrehajtása céljából hozott nemzeti intézkedéseket és különösen azokat, amelyek a következőkre vonatkoznak:”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 25-én.

a Bizottság részéről

az elnök

José Manuel BARROSO


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 237., 2008.9.4., 5. o.

(3)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(4)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.”


26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/9


A BIZOTTSÁG 1221/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. november 25.)

az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1),

tekintettel az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendeletre (2) és különösen annak 136. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 543/2011/EU végrehajtási rendelet a XVI. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 543/2011/EU végrehajtási rendelet 136. cikkében említett behozatali átalányértékeket e rendelet melléklete határozza meg.

2. cikk

Ez a rendelet 2011. november 26-án lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 25-én.

a Bizottság részéről, az elnök nevében,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

mezőgazdasági és vidékfejlesztési főigazgató


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(2)  HL L 157., 2011.6.15., 1. o.


MELLÉKLET

Az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek

(EUR/100 kg)

KN-kód

Országkód (1)

Behozatali átalányérték

0702 00 00

AL

62,0

MA

42,5

MK

57,4

TN

143,2

TR

85,0

ZZ

78,0

0707 00 05

EG

188,1

TR

98,5

ZZ

143,3

0709 90 70

MA

40,1

TR

151,0

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

74,2

ZZ

74,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

38,9

IL

76,6

JM

134,1

TR

83,9

ZZ

83,4

0805 50 10

TR

58,4

ZA

49,5

ZZ

54,0

0808 10 80

CA

135,1

CL

90,0

CN

86,4

MK

36,4

NZ

41,5

US

119,5

ZA

107,9

ZZ

88,1

0808 20 50

CN

69,0

TR

137,2

ZZ

103,1


(1)  Az országoknak az 1833/2006/EK bizottsági rendeletben (HL L 354., 2006.12.14., 19. o.) meghatározott nómenklatúrája szerint. A „ZZ” jelentése „egyéb származás”.


HATÁROZATOK

26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/11


AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2011. október 25.)

az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről, II. szakasz – Tanács

(2011/755/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére (1),

tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára (SEC(2010) 963 – C7-0213/2010) (2),

tekintettel a Tanácsnak a 2009-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

tekintettel a Számvevőszék éves jelentésére a 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtásáról, az intézmények válaszaival (3) együtt,

tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára (4),

tekintettel a 2011. május 10-i, a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára (5), valamint az azt kísérő állásfoglalásra,

tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, 274., 275. és 276. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (6) és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

tekintettel a Tanács főtitkárának/a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek a tanácsi tagok küldöttei utazási költségeinek megtérítésére vonatkozó 190/2003. sz. határozatára (7),

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra (8),

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0328/2011),

1.

megtagadja a mentesítést a Tanács főtitkárától a Tanács 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozóan;

2.

megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak, a Számvevőszéknek, az európai ombudsmannak és az európai adatvédelmi biztosnak, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételükről (L sorozat).

az elnök

Jerzy BUZEK

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL L 69., 2009.3.13.

(2)  HL C 308., 2010.11.12., 1. o.

(3)  HL C 303., 2010.11.9., 1. o.

(4)  HL C 308., 2010.11.12., 129. o.

(5)  HL L 250., 2011.9.27., 23. o.

(6)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(7)  A Tanács 2002. július 22-i eljárási szabályzatához (HL L 230., 2002.8.28., 7. o.) kapcsolódó határozat.

(8)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSA

(2011. október 25.)

az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozata szerves részét képező megjegyzésekkel, II. szakasz – Tanács

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre szóló általános költségvetésére (1),

tekintettel az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára (SEC(2010) 963 – C7-0213/2010) (2),

tekintettel a Tanácsnak a 2009-ben elvégzett belső ellenőrzésekről a mentesítésért felelős hatóság számára készített éves jelentésére,

tekintettel a Számvevőszék éves jelentésére a 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtásáról, az intézmények válaszaival (3) együtt,

tekintettel a Számvevőszéknek az elszámolás megbízhatóságát, valamint az alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét igazoló, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikke szerinti nyilatkozatára (4),

tekintettel a 2011. május 10-i, a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára (5), valamint az azt kísérő állásfoglalásra,

tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkének (10) bekezdésére, 274., 275. és 276. cikkére és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 314. cikkének (10) bekezdésére, valamint 317., 318. és 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (6) (költségvetési rendelet) és különösen annak 50., 86., 145., 146. és 147. cikkére,

tekintettel a Tanács főtitkárának/a közös kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek a tanácsi tagok küldöttei utazási költségeinek megtérítésére vonatkozó 190/2003. sz. határozatára (7),

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodásra (8),

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0328/2011),

A.

mivel „a polgároknak jogukban áll tudni, hogy mire költik az általuk befizetett adókat, és hogyan élnek a politikai szervek a rájuk ruházott hatalommal” (9),

B.

mivel a Tanács igazgatásának az uniós alapok végrehajtása tekintetében demokratikusan elszámoltathatónak kell lennie az uniós polgárok irányában,

C.

mivel az uniós jogszabályok alkalmazásának átláthatóságát is javítani kell, és az európai polgároknak joguk van ahhoz, hogy e tekintetben is jobb tájékoztatást kapjanak, a Parlament üdvözli a Tanáccsal létrejött megállapodást a megfelelési táblázatok tárgyában,

D.

mivel az uniós intézmények közül a Parlament az egyetlen közvetlenül választott testület, és a Parlament felelős az Európai Unió általános költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáért,

Függő kérdések

1.

sajnálatának ad hangot a 2007 és 2009 közötti mentesítési eljárások során tapasztalt nehézségek miatt, emellett megerősíti a korábbi mentesítési állásfoglalásaiban a vonatkozó pénzügyi évekkel kapcsolatban kifejtett álláspontját;

2.

nyugtázza, hogy 2011. február 28-án kézhez kapta a Tanács 2009-re vonatkozó mentesítésének eljárásához kapcsolódó dokumentumokat (a 2009-es végleges pénzügyi kimutatásokat és elszámolásokat, a pénzügyi tevékenységekről szóló jelentést, valamint a 2009-es belső ellenőrzések összefoglalóját) tartalmazó, a Tanács főtitkára által jegyzett levelet, és üdvözli ezt a lépést mint a Tanács igazgatási költségvetésére vonatkozó demokratikus elszámoltathatóság biztosításának irányába tett konstruktív intézkedést;

3.

üdvözli, hogy a Tanács benyújtotta a fent említett dokumentumokat a Parlamentnek, és hogy a Tanács soros elnöksége részt vett a plenáris ülésen a 2009. évre vonatkozó mentesítésről tartott vitán; ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a mentesítést elhalasztották, mivel a Parlament számos, korábban felmerült függő kérdésre nem kapott választ a Tanács 2009-re vonatkozó mentesítésével kapcsolatban, nevezetesen:

a)

a Tanács igazgatása nem fogadott el egyetlen arra irányuló meghívást sem, hogy találkozzon a Parlament mentesítési eljárásért felelős bizottságával, és megvitassa a Tanács 2009. évi költségvetésének végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket, következésképpen a Parlament még megerősítésre vár arra vonatkozóan, hogy a Tanács főtitkára hajlandó-e személyesen megjelenni a mentesítési eljárásért felelős bizottság valamely ülésén és megválaszolni a bizottság tagjainak kérdéseit;

b)

a Parlament nem kapta meg a Tanács igazgatásától a 2011. május 10-i állásfoglalásában kért információkat és dokumentumokat;

A Parlament joga a mentesítés megadására

4.

tudomásul veszi a Tanács soros elnökségének az Európai Parlament elnökéhez írt 2011. június 2-i levelét, amelyben a Tanács úgy ítéli meg, hogy „a Parlament 2011. május 10-i szavazásának eredményeként az EUMSZ 319. cikkének megfelelően az uniós jogszabályokkal összhangban megtörtént valamennyi 2009-es uniós elszámolás, így a tanácsi elszámolás mentesítése is”;

5.

hangsúlyozza, hogy a Parlament jogosult a mentesítés megadására az EUMSZ 316., 317. és 319. cikkének együttes olvasata értelmében, amely cikkeket a szövegösszefüggésük és céljuk szerint kell értelmezni, nevezetesen hogy az Európai Unió teljes költségvetésének végrehajtása kivétel nélkül parlamenti ellenőrzés és vizsgálat tárgyát képezze, és hogy a mentesítés autonóm módon történjék nemcsak a Bizottság által végrehajtott költségvetési szakasz tekintetében, hanem a költségvetési rendelet 1. cikke szerinti egyéb intézmények által végrehajtott költségvetési szakaszok tekintetében is;

6.

úgy véli, hogy az EUMSZ 319. cikke és a költségvetési rendelet 50. cikke előírja az egyéb intézmények számára, hogy a költségvetés végrehajtása során ugyanazokat a szabályokat és feltételeket tartsák tiszteletben, mint a Bizottság; következésképpen úgy véli, hogy az egyes költségvetések végrehajtásáért az egyes érintett intézmények viselnek felelősséget, nem pedig egyedül a Bizottság;

7.

hangsúlyozza, hogy az elszámolások autonóm lezárására vonatkozó különböző lehetséges jogi értelmezések ellenére a Parlament véleménye szerint az intézmény vizsgált évben folytatott pénzgazdálkodását politikai szempontból minden tekintetben értékelni kell, fenntartva a jelenlegi intézményi egyensúlyt, amelynek megfelelően a Parlament felelős a demokratikus elszámoltathatóság uniós polgárok irányában történő biztosításáért;

8.

úgy véli, hogy a fent említett jogi megfontolások, valamint az egyes intézményekre, illetve szervekre vonatkozó külön-külön mentesítési határozatok elfogadásának bevett gyakorlata is alátámasztja ezt az értelmezést, emellett a mentesítési határozatokat gyakorlati okokból, az uniós intézkedések megszakadásának és zavarainak elkerülése érdekében külön-külön kell elfogadni;

9.

úgy véli, hogy a költségvetési rendelet 147. cikkének és az EUMSZ 265. cikkének megfelelő értelmezése alapján a Parlament mentesítésről szóló határozatát kísérő megjegyzések szerinti megfelelő lépések elmulasztása esetén a Parlamentnek jogában áll mulasztás miatt keresetet benyújtani;

A Parlament és a Tanács eltérő szerepe a mentesítési eljárás során

10.

megjegyzi, hogy a Tanács soros elnökségének a Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2011. június 21-i ülésén tett nyilatkozata szerint a COREPER által 2011. március 2-án elfogadott egyetértési megállapodás a Parlament és a Tanács közötti kapcsolatok alapjául szolgál a költségvetéseikre vonatkozó mentesítést illetően; továbbá megjegyzi, hogy ez a megállapodás teljes kölcsönösséget ír elő a Parlament és a Tanács között a dokumentumok benyújtására és a kérdések megválaszolására vonatkozóan, valamint rendelkezik arról, hogy évente kétoldalú találkozót kell rendezni a Tanács, valamint a Parlament mentesítési eljárásért felelős bizottsága képviselői, illetve a két intézmény főtitkárai között;

11.

teljes mértékben tiszteletben tartja a Tanács ajánló hatóságként betöltött, az EUMSZ 319. cikkében említett szerepét az éves mentesítési eljárás során; ugyanakkor nem értene egyet a Tanáccsal, amennyiben az a mentesítés megadása tekintetében saját helyzetét a Parlamentével azonosnak tekintené;

12.

ismételten hangsúlyozza, hogy fenn kell tartani a Parlament és a Tanács eltérő szerepével kapcsolatos különbségtételt a mentesítési eljárásban, valamint hogy a Tanács igazgatásának (Főtitkárságának) a többi uniós intézmény igazgatásához – így a Parlament igazgatásához is – hasonlóan számvevőszéki ellenőrzés alá kell tartoznia, és az EUMSZ szerinti mentesítési eljárás révén teljes mértékben elszámoltathatónak kell lennie az uniós polgárok felé a költségvetés végrehajtásáért;

13.

megjegyzi, hogy a Számvevőszék ezen intézmények ellenőrzését a bizottsági ellenőrzésektől függetlenül végzi, és hangsúlyozza, hogy az elszámoltathatósági lánc végső elemének a Parlament által adott mentesítésen keresztüli demokratikus kontrollnak kell lennie;

14.

emlékezteti a Számvevőszéket a Parlament azon javaslatára, hogy a Bíróságnál, az európai ombudsmannál és az európai adatvédelmi biztosnál a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó számvevőszéki éves jelentésre való előkészületek során végzett vizsgálatokhoz hasonlóan végezze el a Tanácsnál működő felügyeleti és ellenőrzési rendszerek mélyreható vizsgálatát;

A Tanács mentesítésének fő elemei

15.

emlékeztet arra, hogy a Tanács kiadásait éppen úgy meg kellene vizsgálni, mint a többi intézményéit, és a vizsgálat alapvető elemeinek a következőknek kell lenniük:

a)

a Tanács, valamint a mentesítési eljárásért felelős parlamenti bizottság képviselői közötti hivatalos találkozó, esetlegesen zárt ülés keretében, a bizottsági tagok kérdéseinek megválaszolása érdekében; ezen az ülésen részt kell vennie a Tanács főtitkárának, a mentesítési eljárásért felelős bizottság elnökségének, az előadónak és a képviselőcsoportok képviselőinek (koordinátorok és/vagy árnyékelőadók);

b)

a Tanács 2008. évre vonatkozó mentesítési eljárásával kapcsolatos 2010. június 16-i európai parlamenti állásfoglalásban (10) felvázoltaknak megfelelően a mentesítésnek az összes intézmény által benyújtott alábbi írásos dokumentumokon kell alapulnia:

a költségvetésük végrehajtására vonatkozó elszámolások a megelőző pénzügyi évből,

pénzügyi nyilatkozat az eszközeikről és kötelezettségeikről,

éves tevékenységi jelentés a költségvetésükről és a pénzügyi irányításról,

a belső ellenőr éves jelentése.


(1)  HL L 69., 2009.3.13.

(2)  HL C 308., 2010.11.12., 1. o.

(3)  HL C 303., 2010.11.9., 1. o.

(4)  HL C 308., 2010.11.12., 129. o.

(5)  HL L 250., 2011.9.27., 23. o.

(6)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(7)  A Tanács 2002. július 22-i eljárási szabályzatához (HL L 230., 2002.8.28., 7. o.) kapcsolódó határozat.

(8)  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.

(9)  Az európai átláthatósági kezdeményezés.

(10)  HL L 252., 2010.9.25., 22. o.


26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/17


AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2011. október 25.)

az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2011/756/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, az Akadémia válaszaival (1) együtt,

tekintettel a Tanács 2011. február 15-i ajánlására (05892/2011 – C7-0052/2011),

tekintettel a 2011. május 10-i, a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára (2), valamint az Európai Rendőrakadémia igazgatójának válaszaira,

tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 185. cikkére,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra (4) és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (5) és különösen annak 94. cikkére,

tekintettel a 2011. június 30-i C(2011)4680 bizottsági határozatra, amelyben a Bizottság elfogadja az Európai Rendőrakadémiának a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől való eltérésre vonatkozó kérelmét,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010. július 12-i jelentésére a magánkiadások visszatérítéséről (10/0257/KA),

tekintettel az Európai Rendőrakadémia által megrendelt külső ellenőrzésre a magánkiadások visszatérítése vonatkozásában (szerződésszám: CEPOL/2010/001),

tekintettel az Európai Rendőrakadémia ötéves külső értékeléséről szóló végleges jelentésre (szerződésszám: CEPOL/CT/2010/002),

tekintettel a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága 2009. évi tevékenységéről szóló jelentésre,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, negyedik előrehaladási jelentésére,

tekintettel a Számvevőszék jelentésére az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról,

tekintettel a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2011. július 4-i feljegyzésére (Ares (2011) 722479) az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, harmadik előrehaladási jelentésről,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire az Európai Parlament „2009. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia” című állásfoglalásának végrehajtásáról,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire közbeszerzési kézikönyvének alkalmazásáról a 2010. július 1. és 2011. július 1. közötti időszakban,

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0330/2011),

1.

mentesítést ad az Európai Rendőrakadémia igazgatója számára az Akadémia 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozóan;

2.

megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételükről (L sorozat).

az elnök

Jerzy BUZEK

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL C 338., 2010.12.14., 137. o.

(2)  HL L 250., 2011.9.27., 260. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 256., 2005.10.1., 63. o.

(5)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSA

(2011. október 25.)

az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, az Akadémia válaszaival (1) együtt,

tekintettel a Tanács 2011. február 15-i ajánlására (05892/2011 – C7-0052/2011),

tekintettel a 2011. május 10-i, a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára (2), valamint az Európai Rendőrakadémia igazgatójának válaszaira,

tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 185. cikkére,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra (4) és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (5) és különösen annak 94. cikkére,

tekintettel a 2011. június 30-i C(2011)4680 bizottsági határozatra, amelyben a Bizottság elfogadja az Európai Rendőrakadémiának a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől való eltérésre vonatkozó kérelmét,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010. július 12-i jelentésére a magánkiadások visszatérítéséről (10/0257/KA),

tekintettel az Európai Rendőrakadémia által megrendelt külső ellenőrzésre a magánkiadások visszatérítése vonatkozásában (szerződésszám: CEPOL/2010/001),

tekintettel az Európai Rendőrakadémia ötéves külső értékeléséről szóló végleges jelentésre (szerződésszám: CEPOL/CT/2010/002),

tekintettel a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága 2009. évi tevékenységéről szóló jelentésre,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, negyedik előrehaladási jelentésére,

tekintettel a Számvevőszék jelentésére az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról,

tekintettel a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2011. július 4-i feljegyzésére (Ares (2011) 722479) az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, harmadik előrehaladási jelentésről,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire az Európai Parlament „2009. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia” című állásfoglalásának végrehajtásáról,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire közbeszerzési kézikönyvének alkalmazásáról a 2010. július 1. és 2011. július 1. közötti időszakban,

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0330/2011),

A.

mivel az Akadémiát 2001-ben hozták létre, és 2006. január 1-jén kezdődő hatállyal a költségvetési rendelet 185. cikke értelmében közösségi szervvé alakították, amelyre az ügynökségekre vonatkozó költségvetési keretrendelet alkalmazandó;

B.

mivel az Akadémia 2006-os és 2007-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóiról szóló jelentésében a Számvevőszék az elszámolások alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően fenntartásokat fogalmazott meg amiatt, hogy a közbeszerzési eljárások nem feleltek meg a költségvetési rendelet előírásainak;

C.

mivel az Akadémia 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében a Számvevőszék figyelemfelhívó megjegyzéssel egészítette ki a véleményét, mindazonáltal anélkül, hogy fenntartásokat fogalmazott volna meg a beszámoló megbízhatóságával kapcsolatban, míg az elszámolások alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően véleményében fenntartásokat fogalmazott meg;

D.

mivel 2010. október 7-i határozatában (6) a Parlament elutasította az Európai Rendőrakadémia igazgatója mentesítését az Akadémia 2008-as pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan;

E.

mivel a Számvevőszék az Akadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében szereplő véleményében fenntartásokat fogalmazott meg az ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően;

F.

mivel fent említett, 2011. május 10-i határozatában a Parlament úgy határozott, hogy elhalasztja a határozatot az Európai Rendőrakadémia igazgatója számára az Akadémia 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan adott mentesítésről;

G.

mivel az Akadémia 2010–2014 közötti többéves cselekvési tervéről szóló jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Akadémia a többéves cselekvési tervében foglaltaknak megfelelően tevékenykedik;

H.

mivel a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) az Akadémia igazgatója számára készített 2011. július 4-i feljegyzésében megállapította, hogy bár az Akadémia többéves cselekvési tervének végrehajtása tekintetében elért eredményekről szóló jelentés megmarad az általánosságok szintjén, egyértelműen áttekinti a terv különböző pontjainak helyzetét, ezért megfelelő alapul szolgál a különféle érdekeltek tájékoztatásához;

I.

mivel 2011. június 30-i C(2011)4680 határozatában a Bizottság engedélyezte, hogy az Akadémia eltérjen a 2343/2002/EK, Euratom rendelet 74b. cikkében foglalt rendelkezésektől,

Általános értékelés

1.

tudomásul veszi az Akadémia új vezetése és irányítói által, a 2009. évi költségvetés végrehajtásában tapasztalt súlyos szabálytalanságokat követően a Parlament által kért intézkedésekre adott válaszként a hiányosságok orvoslására tett lépéseket; különösen az alábbi, a Parlament kérésének megfelelően, időben megtett lépéseket üdvözli:

a)

az Akadémia költségvetési szabályzatának felülvizsgálata, amelynek során eltérést alkalmaztak az oktatási szakértők kiválasztására vonatkozó pályázatokból való kizárások vonatkozásában annak érdekében, hogy a nemzeti rendőrképző intézmények szakértőit lehessen alkalmazni, biztosítva a költséghatékonyságot és ezen intézmények képviseletét az Akadémia hálózatában;

b)

a Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által adott igazolás arra, hogy az Akadémia 2010–2014 közötti többéves cselekvési terve áttekinti a terv különböző pontjainak helyzetét, és hogy az Akadémia célkitűzéseinek megfelelően tevékenykedik;

c)

az Akadémia közbeszerzési kézikönyvének a 2010. július 1. és 2011. július 1. közötti időszakban történt alkalmazásáról szóló jelentés;

d)

az Akadémia igazgatótanácsának arra vonatkozó döntése, hogy szavazati jogot biztosít a Bizottság számára;

2.

érdeklődve várja a Bizottság 2012-ben tartandó beszámolóját az Akadémia új jogi keretéről, amely magában foglalja a Bizottság fent említett szavazati jogát az igazgatótanács eljárásai során;

3.

hangsúlyozza, hogy a következő mentesítési eljárások során a mentesítésért felelős hatóság folytatni fogja a vállalt intézkedések végrehajtási szintjének alapos ellenőrzését;

4.

megjegyzi, hogy az Akadémia ötéves külső értékeléséről szóló végleges jelentés szerint folyamatban van az Akadémia áthelyezése; ezért felhívja a Számvevőszéket, hogy 2012 folyamán készítsen különjelentést, amely ismerteti az Akadémia és az Europol feladatainak összevonásából eredő költségeket és előnyöket pénzügyi és operatív szempontból;

Az Akadémia által a hiányosságok orvoslására tett egyedi lépések

Közbeszerzési eljárások

5.

tudomásul veszi, hogy az Akadémia végül létrehozta és alkalmazta belső használatra szánt közbeszerzési kézikönyvét, amint azt a Parlament a 2008-as és 2009-es mentesítésében kérte; tudomásul veszi, hogy a kézikönyvet az Akadémia 2010. június 8-án elfogadta, és az 2010. július 1-jén hatályba lépett, és hogy közbeszerzési koordinátor kinevezésére került sor;

6.

üdvözli az Akadémia első jelentését közbeszerzési kézikönyvének a 2010. július 1. és 2011. július 1. közötti időszakban történt alkalmazásáról; ugyanakkor várja a közbeszerzési kézikönyv Akadémia általi alkalmazásáról szóló számvevőszéki értékelést;

7.

tanulmányozta az Akadémia 2010. július 1. és 2011. július 1. közötti időszakra vonatkozó statisztikai jelentését; üdvözli, hogy a dokumentum teljes körű tájékoztatást nyújt a Parlament számára a közbeszerzési eljárásokról; tudomásul veszi, hogy e jelentés és a közbeszerzési kézikönyv alkalmazásáról szóló jelentés szerint az Akadémia folyamatosan nyomon követte és ellenőrizte az Akadémia által alkalmazott eljárásokat;

A képzésekre fordított kiadásokra vonatkozó szabályok

8.

tudomásul veszi, hogy az Akadémia 2011. április 28-án benyújtott a Bizottságnak egy kérelmet költségvetési szabályzatának módosítására egy új (74c.) cikk bevezetésével, amely eltérést tartalmaz a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől az oktatási szakértők kiválasztására vonatkozó pályázatokból való kizárások vonatkozásában annak érdekében, hogy nemzeti rendőrképző intézmények szakértőit lehessen alkalmazni;

9.

üdvözli a Bizottság erre vonatkozó, 2011. június 30-i C(2011)4680 határozatát, amelyben engedélyezi a fenti eltérést;

10.

úgy véli, hogy az Akadémiának közvetlen hozzáférést kell biztosítania részletes költségvetéséhez, amelynek tartalmaznia kell a szerződések és a közbeszerzési döntések listáját is; továbbá úgy véli, hogy ezt a listát az Akadémiának, költségvetési szabályzata rendelkezéseinek megfelelően, közzé kell tennie weboldalán, kivéve azon szerződések részleteit, amelyek nyilvánosságra hozatala biztonsági kockázatot jelenthet;

Előirányzatok átvitele

11.

tudomásul veszi, hogy az Akadémia jelenlegi költségvetési gazdálkodása részeként létrehozott egy szervezeti kockázati nyilvántartást, hogy csökkentse az alulköltekezés veszélyét; emlékezteti azonban az Akadémiát a költségvetés végrehajtása megtervezésének és ellenőrzésének fontosságára az előirányzatok átvitelének minimalizálása érdekében; felhívja továbbá a Számvevőszéket és a Belső Ellenőrzési Szolgálatot (IAS), hogy biztosítsák a Parlamentet arról, hogy az Akadémia tényleges javulást ért el e kérdésben, és jelezzék, hogy minden tervezési és ellenőrzési eszköz megfelelően rendelkezésre áll;

Könyvviteli hibák

12.

tudomásul veszi, hogy a 2009. évi előzetes beszámolóval kapcsolatban tapasztalható jelentős késedelmek és hibák ellenére az Akadémia biztosította a Parlamentet, hogy 2010 óta fokozta a pénzügyi fegyelmet és erősítette belső ellenőrzését; érdeklődve várja a Számvevőszék jelentését az Akadémia 2010-es éves beszámolójáról annak megállapítása érdekében, hogy az Akadémia megbízhatósági nyilatkozata megalapozott-e vagy sem;

13.

üdvözli az Akadémia igazgatótanácsának 2011. márciusi döntését, miszerint a korábbi belső ellenőrzési szabályok helyébe a Bizottság nemrégiben kidolgozott 16 belső ellenőrzési szabályát lépteti;

14.

úgy véli, hogy ez a 16 új szabály nagyobb segítséget nyújt az Akadémia igazgatója számára nemcsak az ellenőrzések terén, hanem annak nyomon követését illetően is, hogy ezek az ellenőrzések megfelelően történnek-e;

15.

felhívja ezért az Akadémiát, hogy folyamatosan tájékoztassa a Parlamentet e 16 belső ellenőrzési szabály végrehajtásáról;

Humánerőforrás-gazdálkodás

16.

tudomásul veszi, hogy az Akadémia megszüntetett egy szerződést, amelyet a Számvevőszék „illegálisnak” talált; megjegyzi, hogy e szerződés 2011. szeptember 15-én szűnt meg ténylegesen, és hogy már közzétették az álláshirdetést; felhívja az Akadémiát, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen egyedi ügy fejleményeiről;

17.

tudomásul veszi, hogy az Akadémia megfelelőnek találta az Akadémia munkaerő-felvételi kézikönyvének végrehajtását, amely összhangba hozza az eljárásokat az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzatával (7); felhívja a Számvevőszéket, hogy győződjön meg a Parlament számára a kézikönyv végrehajtási szintjéről;

Magánkiadások finanszírozására felhasznált előirányzatok

18.

tudomásul veszi, hogy egy utólagos ellenőrzés külső számviteli ellenőrzése nyomán a jelenlegi igazgató visszafizetési eljárást kezdeményezett annak érdekében, hogy a korábbi igazgató térítsen vissza 2 014,94 EUR-t, amelyből eddig csak 43,45 EUR térült vissza; sajnálja a visszafizetett összegnek az Akadémia költségvetésében az előző igazgató irányítása alatt bekövetkezett pénzügyi veszteséghez képest csekély mértékét; tudomásul veszi, hogy a végső fizetési felhívást 2011-ben adták ki, és hogy következő lépésként eljárást fognak indítani egy angol bíróság előtt a 2007-ből származó tartozás jogosságának megállapítása érdekében, és amennyiben megfelelő ítélet születik, végrehajtók fogják megkísérelni a visszafizetetlen tartozás behajtását; felhívja a jelenlegi igazgatót, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az e téren bekövetkező fejleményekről;

Az Akadémia 2010–2014 közötti többéves cselekvési terve

19.

megjegyzi, hogy a jelenlegi igazgató és vezetői csapata által biztosított nagyobb átláthatóság az Akadémia előtt álló kihívások jobb megértéséhez vezetett és ösztönözte a szükséges változásokat; üdvözli ennek kapcsán az Akadémia alábbiakra irányuló politikáját:

havi hírlevél és rendszeres előrehaladási jelentések készítése az igazgatótanácsnak annak érdekében, hogy pontos elemzéssel szolgáljon számára az Akadémia tevékenységéről;

a többéves cselekvési tervének végrehajtása tekintetében elért eredményekről szóló jelentéseinek rendszeres frissítése;

a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által a költségvetési rendelet vonatkozó rendelkezései alapján készített éves jelentések megküldése a Parlament számára;

20.

üdvözli, hogy a Számvevőszék a Parlament kérésére közzétett egy jelentést az Akadémia 2010–2014 közötti többéves cselekvési tervének végrehajtásáról; tudomásul veszi a Számvevőszék jelentésének azon megállapítását, hogy az Akadémia többéves cselekvési tervének végrehajtása a tervek szerint történik; üdvözli, hogy az Akadémia bizonyította, hogy teljes mértékben végrehajtotta többéves cselekvési terve 1. (irányítás), 4. (pénzügyi rendszerének ellenőrzése), 5. (pénzügyi környezet), 6. (az igazgatótanácsra vonatkozó átláthatóság), 8. (stratégiai terv) és 9. pontját (többéves munkaerő-felvételi terv); a többéves cselekvési terv 12. pontja (közbeszerzések ellenőrzési környezete) és a többi célkitűzés megvalósítás alatt van, vagy végrehajtása tervbe van véve;

21.

felhívja az Akadémiát, hogy rendszeresen konzultáljon a Parlamenttel és továbbra is folyamatosan tájékoztassa azt a többéves cselekvési terv végrehajtásáról szóló előrehaladási jelentésekben;

22.

üdvözli továbbá a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) feljegyzését az Akadémia többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló 3. előrehaladási jelentésről; tudomásul veszi a feljegyzés azon megállapítását, hogy a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) szerint az Akadémia megfelelően eleget tesz a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) észrevételeinek és ajánlásainak, és bár az Akadémia előrehaladási jelentése megmarad az általánosságok szintjén, egyértelműen áttekinti a terv különböző pontjainak helyzetét, ezért megfelelő alapul szolgál a különféle érdekeltek tájékoztatásához, beleértve a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságát is;

Szerkezeti hiányosságok

23.

hangsúlyozza, hogy az Akadémia vezetési költségei tevékenységeihez képest magasak; üdvözli ezért az Akadémia igazgatási kiadásainak csökkentésére irányuló intézkedéseit, amelyeket az igazgatótanács a 2011 júniusában tartott 25. ülésén fogadott el, eldöntve, hogy 2012-re valamennyi igazgatótanácsi bizottságot felszámolják és minden igazgatótanácsi munkacsoportot alaposan megvizsgálnak;

24.

a mentesítésről szóló határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2011. május 10-i állásfoglalására (8).


(1)  HL C 338., 2010.12.14., 137. o.

(2)  HL L 250., 2011.9.27., 260. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 256., 2005.10.1., 63. o.

(5)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)  HL L 320., 2010.12.7., 11. o.

(7)  HL L 56., 1968.3.4., 1. o.

(8)  HL L 250., 2011.9.27., 269. o.


26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/25


AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2011. október 25.)

az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2011/757/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, az Akadémia válaszaival (1) együtt,

tekintettel a Tanács 2011. február 15-i ajánlására (05892/2011 – C7-0052/2011),

tekintettel a 2011. május 10-i, a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára (2), valamint az Európai Rendőrakadémia igazgatójának válaszaira,

tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 185. cikkére,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló, 2005. szeptember 20-i 2005/681/IB tanácsi határozatra (4) és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (5) és különösen annak 94. cikkére,

tekintettel a 2011. június 30-i C(2011) 4680 bizottsági határozatra, amelyben a Bizottság elfogadja az Európai Rendőrakadémiának a 2343/2002/EK, Euratom rendelettől való eltérésre vonatkozó kérelmét,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010. július 12-i jelentésére a magánkiadások visszatérítéséről (10/0257/KA),

tekintettel az Európai Rendőrakadémia által megrendelt külső ellenőrzésre a magánkiadások visszatérítése vonatkozásában (szerződésszám: CEPOL/2010/001),

tekintettel az Európai Rendőrakadémia ötéves külső értékeléséről szóló végleges jelentésre (szerződésszám: CEPOL/CT/2010/002),

tekintettel a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága 2009. évi tevékenységéről szóló jelentésre,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, negyedik előrehaladási jelentésére,

tekintettel a Számvevőszék jelentésére az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról,

tekintettel a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2011. július 4-i feljegyzésére (Ares (2011) 722479) az Európai Rendőrakadémia 2010–2014-es többéves cselekvési tervének végrehajtásáról szóló, harmadik előrehaladási jelentésről,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire az Európai Parlament „2009. évi mentesítés: Európai Rendőrakadémia” című állásfoglalásának végrehajtásáról,

tekintettel az Európai Rendőrakadémia jelentésére és mellékleteire közbeszerzési kézikönyvének alkalmazásáról a 2010. július 1. és 2011. július 1. közötti időszakban,

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0330/2011),

1.

jóváhagyja az Európai Rendőrakadémia 2009-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Rendőrakadémia igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

az elnök

Jerzy BUZEK

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL C 338., 2010.12.14., 137. o.

(2)  HL L 250., 2011.9.27., 260. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 256., 2005.10.1., 63. o.

(5)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.


26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/27


AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2011. október 25.)

az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről

(2011/758/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, az Ügynökség válaszaival (1) együtt,

tekintettel a Tanács 2011. február 15-i ajánlására (05892/2011 – C7-0052/2011),

tekintettel a 2011. május 10-i, a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára (2), valamint az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának válaszaira,

tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 185. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 68. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (5) és különösen annak 94. cikkére,

tekintettel az Ügynökség igazgatótanácsa elnökének az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elnökéhez írt 2011. június 17-i levelére (EMA/441533/2011),

tekintettel az Ügynökségnek a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló fenti határozatot kísérő 2011. május 10-i parlamenti állásfoglalásra adott válaszaira (6),

tekintettel a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) az Ügynökségről szóló 2009., 2008. és 2007. évi éves belső ellenőrzési jelentéseire,

tekintettel a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által az Ügynökségnél 2009-ben, 2008-ban és 2006-ban végzett ellenőrzésekről szóló végleges nyomonkövetési jelentésre,

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0329/2011),

1.

mentesítést ad az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója számára az Ügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetése végrehajtására vonatkozóan;

2.

megjegyzéseit a mellékelt állásfoglalásban foglalja össze;

3.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot, valamint az annak szerves részét képező állásfoglalást az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételükről (L sorozat).

az elnök

Jerzy BUZEK

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL C 338., 2010.12.14., 28. o.

(2)  HL L 250., 2011.9.27., 173. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

(5)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)  HL L 250., 2011.9.27., 174. o.


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSA

(2011. október 25.)

az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló határozat szerves részét képező megjegyzésekkel

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, az Ügynökség válaszaival (1) együtt,

tekintettel a Tanács 2011. február 15-i ajánlására (05892/2011 – C7-0052/2011),

tekintettel a 2011. május 10-i, a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára (2), valamint az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának válaszaira,

tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 185. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 68. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (5) és különösen annak 94. cikkére,

tekintettel az Ügynökség igazgatótanácsa elnökének az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elnökéhez írt 2011. június 17-i levelére (EMA/441533/2011),

tekintettel az Ügynökségnek a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló fenti határozatot kísérő 2011. május 10-i parlamenti állásfoglalásra adott válaszaira (6),

tekintettel a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) az Ügynökségről szóló 2009., 2008. és 2007. évi éves belső ellenőrzési jelentéseire,

tekintettel a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által az Ügynökségnél 2009-ben, 2008-ban és 2006-ban végzett ellenőrzésekről szóló végleges nyomonkövetési jelentésre,

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0329/2011),

A.

mivel az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésében a Számvevőszék véleményében fenntartásokat fogalmazott meg az annak alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően;

B.

mivel a fent hivatkozott 2011. május 10-i határozatában a Parlament úgy határozott, hogy elhalasztja az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatója számára az Ügynökség 2009-es pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadására vonatkozó határozatát;

C.

mivel az Ügynökség 2009-es költségvetése 194 000 000 EUR volt, ami a 2008-as pénzügyi évhez képest 6,28 %-os növekedést jelent;

D.

mivel az Ügynökség költségvetésének finanszírozása egyrészt az Unió költségvetéséből történik – ami a 2009-es teljes bevétel 18,52 %-át teszi ki –, másrészt nagyobb részben a gyógyszeripari vállalatok által olyan szolgáltatásokért fizetett díjakból származik, amelyek adott esetben egynél több pénzügyi évre terjedhetnek ki, és mivel ennek következtében az Unió általános hozzájárulása 2008 és 2009 között 9,2 %-kal csökkent;

E.

mivel a mentesítésért felelős hatóság a Parlament fent hivatkozott 2011. május 10-i állásfoglalását követően válaszokat kapott az Ügynökségtől;

F.

mivel a Parlamentnek adott válaszaiban az Ügynökség aktuális tájékoztatást nyújtott a mentesítésért felelős hatóságnak a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által megfogalmazott ajánlások végrehajtásának szintjéről, és kijelentette, hogy:

a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) emberierőforrás-gazdálkodással kapcsolatos 2009-es ellenőrzései nyomán megfogalmazott három „nagyon fontos” ajánlás egyikét végrehajtották, míg a két másik végrehajtása folyamatban van;

az emberi használatra szánt gyógyszerekre vonatkozó tudományos értékelés biztosítását támogató, Ügynökségen belüli adminisztratív kiválasztási eljárásokkal kapcsolatos, a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által végzett 2008-as ellenőrzések nyomán megfogalmazott „kritikus” és egy „nagyon fontos” ajánlás (személyzeti összeférhetetlenség kezelésével kapcsolatban, illetve konkrét iránymutatások) besorolása „nagyon fontos”-ra, illetve „fontos”-ra változott, ugyanakkor három „nagyon fontos” ajánlást mostanra megvalósítottak;

a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által a belső ellenőrzési szabványok (ICS) végrehajtásával kapcsolatos 2005-ös ellenőrzés nyomán tett két „nagyon fontos” ajánlás közül az egyik mostanra megvalósult,

Általános értékelés

1.

elismeri az Ügynökség igazgatótanácsának elnöke által 2011. június 17-én írt levél kézhezvételét, amely szerint az Ügynökség intézkedéseket foganatosított a 2009-es hiányosságok kiküszöbölése érdekében; tudomásul veszi ezenkívül a Parlament fent említett 2011. május 10-i állásfoglalására adott válaszként az Ügynökségtől kapott dokumentumokat és mellékleteket; tudomásul veszi továbbá, hogy megkapta a Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának 2011. július 13-i ülésén az Ügynökség 2009. évi mentesítéséről folytatott vita során felmerült kérdések nyomán az Ügynökség megbízott vezérigazgatójától érkezett, 2011. augusztus 10-i keltezésű levelet; sajnálja azonban, hogy nem adtak meg minden kért információt;

2.

megjegyzi azonban, hogy az Ügynökségnek a továbbiakban is háromhavonta tájékoztatnia kellene a mentesítésért felelő hatóságot a hatóság által kért intézkedések eredményeiről;

3.

hangsúlyozza, hogy a mentesítésért felelős hatóság a következő mentesítési eljárások során folytatja az Ügynökség – a Számvevőszék és a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) jelentésében feltárt – komoly hiányosságainak orvosolására tett intézkedések végrehajtási szintjének alapos ellenőrzését; elvárja ezért, hogy az Ügynökség a továbbiakban is tájékoztassa a mentesítésért felelő hatóságot a meghozott intézkedésekről és azok eredményeiről, és hogy nyújtsa be a kért dokumentumokat, különös tekintettel az alábbi pontokra:

a)

azon cselekvési terv igazgatótanács általi elfogadásának folyamata, amely egyedi intézkedéseket és végrehajtási ütemtervet tartalmaz a beszerzési eljárások hiányosságainak kiküszöbölése érdekében;

b)

a személyzet és a szakértők összeférhetetlenségének megállapítására és kezelésére vonatkozó meglévő eljárások tényleges alkalmazásának részletes ellenőrzése;

c)

a Belső Ellenőrzési szolgálat (IAS) jelentéseinek benyújtása a költségvetési rendeletnek megfelelően;

Konkrét észrevételek

Közbeszerzési eljárások

4.

tudomásul veszi a beszerzési folyamatban ismételten felmerülő hibák megelőzését vagy időben történő felismerését szolgáló ellenőrzési rendszerrel kapcsolatos tájékoztatást; elvárja, hogy megkapja a többéves közbeszerzési tervet; ennek megfelelően emlékezteti az Ügynökséget arra, hogy a továbbiakban is folytassa beszerzési rendszere minőségének javítását, és szigorúan tartsa be a vonatkozó közbeszerzési szabályokat, továbbá orvosolja a Számvevőszék által feltárt hiányosságokat;

5.

tudomásul veszi a beszerzési eljárások javításával kapcsolatos cselekvési terv kidolgozására irányuló intézkedések megkezdését; sürgeti az Ügynökséget, hogy haladéktalanul fogadjon el cselekvési tervet a beszerzési eljárásban fennálló hiányosságok kiküszöbölésére, különös tekintettel a közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásaiban elkövetett hibákra, és ennek érdekében alkalmazzon szigorúbb technikai és eljárási ellenőrzéseket, és erről tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot;

6.

emlékeztet rá, hogy 2009-es éves jelentésében a Számvevőszék megállapította, hogy az Ügynökség nem hajtott végre elég ellenőrzést annak érdekében, hogy csökkentse azon hibák kockázatát, amelyek nagyszabású informatikai keretszerződések beszerzésével kapcsolatos számos eljárásban előfordulnak; emlékeztet továbbá arra is, hogy a pénzügyi ellenőrzés olyan hibákat tárt fel, amelyek hatással voltak e műveletek szabályszerűségére, amelynek alapján a Számvevőszék véleményében fenntartásokat fogalmazott meg az ügynökségi elszámolás alapjául szolgáló ügyletek jogszerűségét és szabályszerűségét illetően;

Átvitt előirányzatok

7.

rámutat arra, hogy az Ügynökségről szóló 2009-es éves jelentésében a Számvevőszék 19 500 000 EUR (az Ügynökség 2009-es előirányzatainak 38 %-a) átviteléről számolt be, és arról, hogy ebből az átvitelből körülbelül 14 800 000 EUR az év végéig még meg nem valósult tevékenységeknek (vagy adott esetben több mint egy pénzügyi évre kiterjedő szolgáltatásokért be nem érkezett javaknak) felel meg; ezért emlékezteti az Ügynökséget arra, hogy tegyen lépéseket e tekintetben, és várja a Számvevőszék ezzel kapcsolatos igazolását;

Díjakból származó bevétel

8.

tudomásul veszi az Ügynökség tájékoztatását, amelynek értelmében a visszafizettetési felszólítások hosszas késedelmének orvoslása érdekében az Ügynökség 2011. január 1-jével az SAP-tól integrált vállalatirányítási rendszert (ERP) vezetett be; megjegyzi, hogy az Ügynökség ezen új rendszer segítségével a jelenlegi működési rendszereiből (pl. SIAMED) egy kezelőfelületen keresztül közvetlenül viszi be az adatokat az SAP pénzügyi modulba;

Devizaárfolyam-szerződések

9.

tudomásul veszi, hogy az Ügynökség elkötelezett az árfolyameltérésekből fakadó kockázatok csökkentése iránt, és hogy 2010. június 11-ével felülvizsgálta pénztárkezelési politikáját, és ennek keretében belső tanácsadó bizottságot hozott létre, amely a számvitelért felelős tisztviselőnek ad tanácsokat a fedezeti stratégiákkal kapcsolatban; a fedezetet a becsült szükségletek 50 %-ára korlátozta; valamint biztosította, hogy az elérhető piaci árfolyamok megegyezzenek a költségvetési árfolyamokkal, vagy meghaladják azokat;

Összeférhetetlenség kezelése

10.

tudomásul veszi az Ügynökség válaszait a magatartási kódex betartásáról, amelynek keretében meghatározza az igazgatótanácsi és bizottsági tagokra, a szakértőkre és az Ügynökség alkalmazottaira vonatkozó, függetlenségről és bizalmasságról szóló elveket és iránymutatásokat; ennek megfelelően elvárja, hogy az Ügynökség a projektcsapatok vezetőinek termékekhez való beosztása előtt alaposan mérje fel, hogy a személyzet tagjai által jelzett érdekeltségek befolyásolhatják-e pártatlanságukat és függetlenségüket; elvárja az összeférhetetlenségről szóló ügynökségi dokumentumok frissítését;

11.

tudomásul veszi, hogy az Ügynökség arra törekszik, hogy alkalmazza a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) 2010-es nyomonkövetési ellenőrzése nyomán tett ajánlást kockázatalapú megközelítés alkalmazásával és azzal, hogy az ellenőrzéseket az érdekeltséget bejelentő személyzetre összpontosítja; sürgeti az Ügynökséget, hogy 2011 vége előtt tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) ezen ajánlásának alkalmazására vonatkozó ütemezésről és tervről;

12.

elfogadja azonban az Ügynökség válaszát, amelyben az kijelenti, hogy nem köteles vagyonnyilatkozatot kérni a gyógyszertermékek értékeléséért felelős szakértőktől, vagy az ilyen nyilatkozatokat figyelemmel kísérni, mivel ez a tagállamok illetékes hatóságainak feladata (a 2004/27/EK irányelvvel (7) módosított 2001/83/EK irányelv (8) 126b. cikke); felhívja ezért a Bizottságot, hogy figyelmeztesse az érintett tagállami hatóságokat az ezzel kapcsolatos kötelezettségeikre;

13.

hangsúlyozza, hogy nemcsak hogy az Ügynökség jó hírét befolyásolhatják azok az esetek, amelyekben az értékeléseket lehetséges összeférhetetlenség miatt kifogás éri, hanem az összeférhetetlenségek miatt nem biztosítható az európai polgárok egészségének optimális védelme sem;

14.

megjegyzi, hogy 2011. július 1-től működik az új elektronikus érdekeltségi nyilatkozattételi adatlap, amelynek kitöltésére minden szakértőt felkértek, továbbá hogy 2011. szeptember 30-tól a szakértői adatbázisban szereplő valamennyi szakértő elektronikus érdekeltségi nyilatkozattételi adatlapját elérhetővé tették az Ügynökség honlapján; megjegyzi továbbá, hogy az Ügynökség és a valamennyi illetékes nemzeti hatóság által aláírt, az Ügynökség részére nyújtott szolgáltatások illetékes nemzeti hatóságok általi értékelése tudományos színvonalának és függetlenségének ellenőrzéséről szóló egyetértési nyilatkozat 2011. július 4-én hatályba lépett;

15.

sürgeti az Ügynökséget, hogy tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot az összeférhetetlenség kezelése tekintetében a magatartási kódex tényleges betartásával kapcsolatos kérdésekben tett lépésekről;

16.

ragaszkodik ahhoz, és erre figyelmezteti is az Ügynökséget, hogy a vonatkozó ellenőrzési jelentésekben említett intézkedéseket – beleértve a 2010. évre vonatkozó jelentést is – maradéktalanul végre kell hajtani a következő mentesítési eljárás megkezdéséig;

Emberierőforrás-gazdálkodás

17.

tudomásul veszi az Ügynökség válaszát, amelyben kijelenti, hogy kijavította a szerződéses alkalmazottak kiválasztása esetében a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által feltárt hiányosságokat, és hogy a munkakörökkel kapcsolatban átdolgozott utasításokat és sablonokat vezettek be, a személyzet pedig célzott képzésben részesült; ezért felhívja az Ügynökséget, hogy folyamatosan tájékoztassa a mentesítésért felelős hatóságot ezen intézkedések végrehajtási szintjéről; várja a Számvevőszék 2010. évi jelentését, hogy megállapítsa, hogy az Ügynökség visszaigazolása megalapozott-e;

18.

ezzel összefüggésben a mentesítésről szóló határozatot kísérő horizontális jellegű egyéb észrevételei tekintetében utal az ügynökségek teljesítményéről, pénzgazdálkodásáról és ellenőrzéséről szóló, 2011. május 10-i állásfoglalására (9).


(1)  HL C 338., 2010.12.14., 28. o.

(2)  HL L 250., 2011.9.27., 173. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

(5)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)  HL L 250., 2011.9.27., 174. o.

(7)  HL L 136., 2004.4.30., 34. o.

(8)  Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.)

(9)  HL L 250., 2011.9.27., 269. o.


26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/33


AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATA

(2011. október 25.)

az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárásáról

(2011/759/EU)

AZ EURÓPAI PARLAMENT,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló számvevőszéki jelentésre, az Ügynökség válaszaival (1) együtt,

tekintettel a Tanács 2011. február 15-i ajánlására (05892/2011 – C7-0052/2011),

tekintettel a 2011. május 10-i, a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló határozatot elhalasztó határozatára (2), valamint az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának válaszaira,

tekintettel az EK-Szerződés 276. cikkére, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 319. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendeletre (3) és különösen annak 185. cikkére,

tekintettel az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 68. cikkére,

tekintettel az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet 185. cikkében említett szervekre vonatkozó költségvetési keretrendeletről szóló, 2002. november 19-i 2343/2002/EK, Euratom bizottsági rendeletre (5) és különösen annak 94. cikkére,

tekintettel az Ügynökség igazgatótanácsa elnökének az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elnökéhez írt 2011. június 17-i levelére (EMA/441533/2011),

tekintettel az Ügynökségnek a 2009-es pénzügyi évre vonatkozó mentesítésről szóló fenti határozatot kísérő 2011. május 10-i parlamenti állásfoglalásra adott válaszaira (6),

tekintettel a Bizottság Belső Ellenőrzési Szolgálatának (IAS) az Ügynökségről szóló 2009., 2008. és 2007. évi éves belső ellenőrzési jelentéseire,

tekintettel a Belső Ellenőrzési Szolgálat (IAS) által az Ügynökségnél 2009-ben, 2008-ban és 2006-ban végzett ellenőrzésekről szóló végleges nyomonkövetési jelentésre,

tekintettel eljárási szabályzata 77. cikkére és VI. mellékletére,

tekintettel a Költségvetési Ellenőrző Bizottság második jelentésére (A7-0329/2011),

1.

jóváhagyja az Európai Gyógyszerügynökség 2009-es pénzügyi évre vonatkozó elszámolásának lezárását;

2.

utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Gyógyszerügynökség ügyvezető igazgatójának, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek, és gondoskodjon az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételéről (L sorozat).

az elnök

Jerzy BUZEK

a főtitkár

Klaus WELLE


(1)  HL C 338., 2010.12.14., 28. o.

(2)  HL L 250., 2011.9.27., 173. o.

(3)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(4)  HL L 136., 2004.4.30., 1. o.

(5)  HL L 357., 2002.12.31., 72. o.

(6)  HL L 250., 2011.9.27., 174. o.


26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/35


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. november 23.)

az ICES VIIIc körzetben és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben halászatra fordítható többletnapok Spanyolország és Franciaország számára történő odaítéléséről

(az értesítés a C(2011) 8303. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia és a spanyol nyelvű szöveg hiteles)

(2011/760/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek a 2011. évre történő meghatározásáról szóló, 2011. január 18-i 57/2011/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen IIB. mellékletének 7.1., 7.3. és 7.6. pontjára,

mivel:

(1)

Az 57/2011/EU rendelet IIB. mellékletének 5.1. pontja meghatározza azon napok maximális számát, amelyek során a legalább tíz méter teljes hosszúságú, fedélzetükön 32 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű szabályozott halászeszközöket (vonóhálókat, dán kerítőhálókat, illetve ezekhez hasonló halászeszközöket, továbbá 60 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű kopoltyúhálókat vagy fenékhorogsorokat) szállító uniós halászhajók a 2011. február 1. és 2012. január 31. közötti időszakban az ICES VIIIc körzetben és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben tartózkodhatnak.

(2)

Az 57/2011/EU rendelet IIB. mellékletének 7.1. pontja lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy a 2010. február 1. és 2011. január 31. közötti végleges tevékenység-beszüntetések alapján halászatra fordítható többletnapokat osszon ki, amelyekre vonatkozóan a lobogó szerinti tagállam engedélyezheti a szabályozott halászeszközöket szállító valamely hajójának az adott területen való tartózkodást.

(3)

Az 57/2011/EU rendelet IIB. mellékletének 7.6. pontja értelmében a Bizottság kivételes esetben kioszthat további napokat egy-egy tagállamnak a 2011-es gazdálkodási időszak során a halászati tevékenységek 2004. február 1. és 2010. január 31. között bekövetkezett, és további napokra irányuló előzetes kérelem tárgyát nem képező végleges beszüntetései alapján.

(4)

2011. június 3-án és 21-én Spanyolország kérelmeket nyújtott be az említett melléklet 7.2. pontja alapján; a kérelmekben szereplő adatok szerint 2004. február 1. és 2010. január 31. között nyolc hajó, 2010. február 1. és 2011. január 31. között pedig három hajó szüntette be véglegesen a tevékenységet, és ezek egyike sem képezte többletnapok iránti előzetes kérelem tárgyát. A benyújtott adatok és az említett melléklet 7.1. pontjának második albekezdésében meghatározott számítási módszer alapján Spanyolország számára a szóban forgó melléklet 1. pontjában említett hajók vonatkozásában indokolt kilenc többletnapot biztosítani a 2011. február 1. és 2012. január 31. közötti időszakra.

(5)

2011. július 14-én Franciaország kérelmet nyújtott be az említett melléklet 7.2. pontja alapján; a kérelemben szereplő adatok szerint 2004. február 1. és 2010. január 31. között hat hajó szüntette be véglegesen a tevékenységet, és ezek egyike sem képezte többletnapok iránti előzetes kérelem tárgyát. A benyújtott adatok és az említett melléklet 7.1. pontjának második albekezdésében meghatározott számítási módszer alapján Franciaország számára a szóban forgó melléklet 1. pontjában említett hajók vonatkozásában indokolt 23 többletnapot biztosítani a 2011. február 1. és 2012. január 31. közötti időszakra.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúraágazati Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A szabályozott halászeszközöket szállító és az 57/2011/EU rendelet IIB. mellékletének 5.2. pontjában említett különleges feltételek alá nem tartozó, Spanyolország lobogója alatt közlekedő hajók vonatkozásában az említett melléklet I. táblázatában megállapított, az ICES VIIIc körzetben és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben halászatra fordítható napok maximális száma évi 167 napra módosul.

2. cikk

A szabályozott halászeszközöket szállító és az 57/2011/EU rendelet IIB. mellékletének 5.2. pontjában említett különleges feltételek alá nem tartozó, Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók vonatkozásában az említett melléklet I. táblázatában megállapított, az ICES VIIIc körzetben és a Cádizi-öböl kivételével a IXa körzetben halászatra fordítható napok maximális száma évi 165 napra módosul.

3. cikk

Ennek a határozatnak a Spanyol Királyság és a Francia Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 23-án.

a Bizottság részéről

Maria DAMANAKI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 24., 2011.1.27., 1. o.


26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/37


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. november 24.)

a Glycyrrhiza glabra L.-ből származó flavonoidok a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalának engedélyezéséről

(az értesítés a C(2011) 8362. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia és a holland nyelvű szöveg hiteles)

(2011/761/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

2007. november 1-jén a KANEKA Pharma Europe vállalat kérelmezte az illetékes belga hatóságoknál a Glycyrrhiza glabra L.-ből (Glavonoid) származó flavonoidok új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalát.

(2)

Belgium illetékes élelmiszer-értékelő hatósága 2008. december 3-án kibocsátotta az előzetes értékelő jelentést, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy a KANEKA vállalat elegendő információt szolgáltatott ahhoz, hogy engedélyezni lehessen a Glycyrrhiza glabra L.-ből származó flavonoidok új élelmiszer-összetevőként történő forgalomba hozatalát.

(3)

A Bizottság 2009. február 19-én valamennyi tagállamnak továbbította az előzetes értékelő jelentést.

(4)

A 258/97/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott hatvan napos időszak alatt az említett bekezdés rendelkezésének megfelelően indokolt kifogásokat emeltek a termék fogalomba hozatala ellen.

(5)

Ezért 2009. július 22-én konzultációra került sor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA).

(6)

2011. június 30-án az EFSA az Európai Bizottság kérésére a Glycyrrhiza glabra L. gyökeréből vagy gyökértörzséből nyert „»Glavonoid®«-kivonat biztonságosságáról szóló szakvéleményében” (2) arra a következtetésre jutott, hogy az említett Glavonoid legfeljebb 120 mg napi bevitele a teljes felnőtt lakosság számára biztonságos.

(7)

Annak érdekében, hogy a napi 120 mg Glavonoidbevitelt ne haladja meg, a Kaneka Pharma Europe N.V. vállalat 2011. augusztus 11-én elfogadta, hogy korlátozza a Glavonoid táplálékkiegészítők és italok összetevőjeként történő felhasználását.

(8)

A tudományos értékelés alapján megállapítást nyert, hogy a Glavonoid megfelel a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

(9)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben meghatározott, a Glycyrrhiza glabra L.-ből (a továbbiakban: Glavonoid) származó flavonoidok az Unióban új élelmiszer-összetevőként a II. mellékletben felsorolt felhasználási célokra forgalomba hozhatók.

A Glavonoid végső fogyasztó számára nem értékesíthető.

2. cikk

(1)   Az e határozattal engedélyezett Glycyrrhiza glabra L.-ből származó flavonoidok megjelölése az azt tartalmazó élelmiszer címkéjén: „Glycyrrhiza glabra L.-ből származó flavonoidok”.

(2)   Azoknak az élelmiszereknek a címkéjén, amelyeket a termékkel mint új élelmiszer-összetevővel dúsítottak, fel kell tüntetni, hogy:

a)

várandósok, szoptatós anyák, gyermekek és fiatal serdülők számára a termék fogyasztása nem ajánlott; és

b)

vényköteles gyógyszereket fogyasztó betegek csak orvosi felügyelet mellett fogyaszthatják;

c)

a napi Glavonoidfogyasztás legfeljebb 120 mg lehet.

(3)   A Glavonoidot tartalmazó kész élelmiszer címkéjén fel kell tüntetni annak Galvonoidtartalmát.

(4)   A Glavonoidot tartalmazó italokat a végső fogyasztó számára különálló adagonként kell csomagolni.

3. cikk

E határozat címzettje a Kaneka Pharma Europe N.V. Triomflaan 173, 1160 Brussels, Belgium.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 24-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(7):2287.


I. MELLÉKLET

A GLAVONOID RÉSZLETES LEÍRÁSA

Leírás

A Glavonoid a Glycyrrhiza glabra gyökeréből vagy gyökérdarabjából etanollal végzett extrakcióval nyert olyan kivonat, amelyet közepes lánchosszú trigliceriddel tovább extrahálnak. Ez egy sötétbarna színű folyadék, amely 2,5–3,5 % glabridin hatóanyagot tartalmaz.

Specifikációk

Paraméter

 

Nedvesség

kevesebb mint 0,5 %

Hamu

kevesebb mint 0,1 %

Peroxidszám

kevesebb mint 0,5 meq/kg

Glabridin

2,5–3,5 % zsírtartalom

Glicirrizinsav

kevesebb mint 0,005 %

Polifenol típusú anyagot tartalmazó zsír

legalább 99 %

Fehérje

kevesebb mint 0,1 %

Szénhidrátok

nem kimutatható


II. MELLÉKLET

Élelmiszer-kategória

Maximális Glavonoid-tartalom

Tejalapú italok

Joghurt alapú italok

Gyümölcs-, illetve zöldség alapú italok

120 mg napi adagonként

Étrend-kiegészítők

napi fogyasztható adag: 120 mg


26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/41


A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

(2011. november 24.)

az élesztő-béta-glükánoknak a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalának engedélyezéséről

(az értesítés a C(2011) 8527. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2011/762/EU)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, 1997. január 27-i 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 7. cikkére,

mivel:

(1)

2009. szeptember 23-án a Biothera Incorporated vállalat az illetékes ír hatóságnál az élesztő-béta-glükánoknak a teljes lakosságnak szánt különféle élelmiszerekben, többek között italokban, továbbá étrend-kiegészítőkben és – az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek kivételével – különleges táplálkozási célokra szánt élelmiszerekben új élelmiszer-összetevőként való forgalomba hozatalát kérelmezte.

(2)

Írország illetékes élelmiszer-értékelő testülete 2009. december 23-án közzétette előzetes értékelő jelentését. Jelentésében azt a következtetést vonta le, hogy az élesztő-béta-glükánok mint új élelmiszer-összetevők elfogadhatóak, amennyiben a termék részletes leírását és tervezett felhasználási mennyiségeit nem módosítják, továbbá az élelmiszerek skáláját a kérelem dokumentációjában szereplőkre korlátozzák.

(3)

A Bizottság 2010. január 18-án valamennyi tagállamnak továbbította az előzetes értékelő jelentést.

(4)

A 258/97/EK rendelet 6. cikkének (4) bekezdésében meghatározott hatvan napos időszak alatt az említett bekezdés rendelkezéseinek megfelelően indokolt kifogásokat emeltek a termék fogalomba hozatala ellen.

(5)

Ezért 2010. július 2-án konzultációra került sor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA).

(6)

2011. április 8-án az EFSA a „Scientific Opinion on the safety of »Yeast beta-glucans« as a Novel Food ingredient” (Szakvélemény az „élesztő-béta-glükánok” mint új élelmiszer-összetevők biztonságosságáról) című szakvéleményében (2) arra a következtetésre jutott, hogy az élesztő-béta-glükánok felhasználása a javasolt feltételek mellett biztonságos. Az EFSA szakvéleményében nem tért ki a másfél évnél fiatalabb gyermekekre vonatkozó biztonságosságra.

(7)

Az EFSA tudományos értékelése alapján, valamint az étrend-kiegészítőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2002. június 10-i 2002/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (3), a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadásáról szóló, 2006. december 20-i 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet (4), a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről szóló, 2009. május 6-i 2009/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (5), a speciális gyógyászati célokra szánt diétás élelmiszerekről szóló, 1999. március 25-i 1999/21/EK bizottsági irányelvet (6), valamint a csecsemők és a kisgyermekek számára készült feldolgozottgabona-alapú élelmiszerekről és bébiételekről szóló, 2006. december 5-i 2006/125/EK bizottsági irányelvet (7) figyelembe véve megállapítást nyert, hogy az élesztő-béta-glükánok megfelelnek a 258/97/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(8)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állategészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az I. mellékletben meghatározott (Saccharomyces cerevisiae) élesztő-béta-glükánok forgalomba hozhatók az Unióban új élelmiszer-összetevőként a II. mellékletben meghatározott felhasználási célokra, legfeljebb az ott meghatározott koncentrációban, a 2002/46/EK irányelvben, az 1925/2006/EK rendeletben és a 2009/39/EK irányelvben megállapított különleges rendelkezések sérelme nélkül.

2. cikk

Az e határozattal engedélyezett (Saccharomyces cerevisiae) élesztő-béta-glükánok megjelölése az azokat tartalmazó élelmiszer címkéjén: „(Saccharomyces cerevisiae) élesztő-béta-glükánok”.

3. cikk

E határozat címzettje a Biothera Incorporated, 3388 Mike Collins Drive, Eagan, Minnesota, USA, 55121.

Kelt Brüsszelben, 2011. november 24-én.

a Bizottság részéről

John DALLI

a Bizottság tagja


(1)  HL L 43., 1997.2.14., 1. o.

(2)  EFSA Journal, 2011, 9(5), 2137. o. [22 oldal]

(3)  HL L 183., 2002.7.12., 51. o.

(4)  HL L 404., 2006.12.30., 26. o.

(5)  HL L 124., 2009.5.20., 21. o.

(6)  HL L 91., 1999.4.7., 29. o.

(7)  HL L 339., 2006.12.6., 16. o.


I. MELLÉKLET

A (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) ÉLESZTŐ-BÉTA-GLÜKÁNOK RÉSZLETES LEÍRÁSA

Leírás:

A béta-glükánok összetett, nagy molekulatömegű (100–200 kDa) poliszacharidok, amelyek számos élesztőgomba és gabona sejtfalában megtalálhatóak. Az „élesztő-béta-glükánok” kémiai neve (1-3),(1-6)-ß-D-glükán.

Ez a Saccharomyces cerevisiae élesztőgombából izolált új élelmiszer-összetevő nem oldható és oldható alakban egyaránt létezik. A nem oldható termékek legalább 70 % szénhidrátot tartalmaznak béta-glükánok alakjában; az oldható termék legalább 75 % béta-glükánt tartalmaz.

A Saccharomyces cerevisiae élesztőgombafaj glükán sejtfalának harmadlagos szerkezete egy ß-1,6-kötésű elágazásokat tartalmazó, ß-1,3-kötésű glükózláncokból álló alapváz, amelyhez ß-1,4-kötésű kitin- és ß-1,6-kötésű glükánmolekulák, valamint mannoproteinek kapcsolódnak.

A (Saccharomyces cerevisiae) élesztő-béta-glükánok kémiai jellemzői

 

Oldható alak

Nem oldható alak

Összes szénhidrát

több mint 75 %

több mint 70 %

Béta-glükánok (1,3/1,6)

több mint 75 %

több mint 70 %

Hamu

kevesebb mint 4 %

kevesebb mint 5 %

Nedvesség

kevesebb mint 8 %

kevesebb mint 8 %

Fehérje

kevesebb mint 3,5 %

kevesebb mint 10 %

Zsír

kevesebb mint 10 %

kevesebb mint 20 %


II. MELLÉKLET

Élelmiszer-kategória

Felhasználási mennyiség

A 2002/46/EK irányelv meghatározása szerinti étrend-kiegészítők

375 mg

(napi adag a gyártó ajánlása szerint)

A 2009/39/EK irányelv meghatározása szerinti különleges táplálkozási célú élelmiszerek, kivéve az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszereket

600 mg

(napi adag a gyártó ajánlása szerint)

Gyümölcsléalapú italok

130 mg/100 ml

Gyümölcsízű italok

80 mg/100 ml

Egyéb italok

80 mg/100 ml (RTD)

700 mg/100 g (por)

Müzliszeletek

600 mg/100 g

„Cookie” (édes aprósütemény) típusú kekszek

670 mg/100 g

„Cracker” (sós aprósütemény) típusú kekszek

20 mg/100 g

Reggeli gabonapelyhek

670 mg/100 g

Teljes kiőrlésű és magas rosttartalmú, instant, meleg reggelizőpelyhek

150 mg/100 g

Joghurtalapú termékek, friss sajt és egyéb, tejterméknek minősülő desszertek

160 mg/100 g

Levesek és leveskeverékek

90 mg/100 g (RTE)

180 mg/100 g (sűrített)

630 mg/100 g (por)

Csokoládé és édességek

400 mg/100 g

Proteinszeletek és -porok

600 mg/100 g

Rövidítések: RTD (ready to drink) = azonnal iható; RTE (ready to eat) = azonnal ehető.


NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁSOKKAL LÉTREHOZOTT SZERVEK ÁLTAL ELFOGADOTT JOGI AKTUSOK

26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/45


40/2011 HATÁROZAT

(2011. november 14.)

az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodás alapján létrehozott vegyes bizottság által meghozva, a megfelelőségértékelő szervezeteknek az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó ágazati mellékletbe történő felvételéről

(2011/763/EU)

A VEGYES BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Közösség és az Amerikai Egyesült Államok közötti kölcsönös elismerésről szóló megállapodásra és különösen annak 7. és 14. cikkére,

mivel a vegyes bizottság feladata, hogy határozatot hozzon egy megfelelőségértékelő szervezet vagy szervezetek valamely ágazati mellékletbe való felvételéről,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1.

Az A. mellékletben szereplő megfelelőségértékelő szervezetek felvételre kerülnek a megfelelőségértékelő szervezetek jegyzékébe, az elektromágneses kompatibilitásról szóló ágazati melléklet V. szakaszának az „EK-hozzáférés az USA piacához” oszlopába.

2.

Az A. mellékletben megnevezett megfelelőségértékelő szervezeteknek a jegyzékbe történő felvételének konkrét hatályáról, azaz arról, hogy mely termékek és megfelelőségértékelési eljárások érintettek, a felek megállapodtak és tartják magukat a megállapodáshoz.

Ezt a két példányban készült határozatot a vegyes bizottságnak azon képviselői írják alá, akik meghatalmazással rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a megállapodás módosítása céljából a felek részéről eljárjanak. E határozat az utolsó aláírás napján lép hatályba.

az Amerikai Egyesült Államok nevében

James SANFORD

Aláírták Washingtonban, 2011. november 8-án.

az Európai Unió nevében

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Aláírták Brüsszelben, 2011. november 14-én.


A. melléklet

Az elektromágneses kompatibilitásról szóló ágazati melléklet V. szakaszának az „EK-hozzáférés az USA piacához” oszlopában a megfelelőségértékelő szervezetek jegyzékébe felvett EK-megfelelőségértékelő szervezetek

TÜV Rheinland-EPS B.V.

Smidshornerweg 18

NL-9822 ZG Niekerk

HOLLANDIA

Bicon Laboratories B.V. (BICON)

Waterdijk 3A, 5705 CW Helmond

P.O. Box 118, 5700 AC Helmond

HOLLANDIA

SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology

Tržaška cesta 2

SI-1000 Ljubljana

SZLOVÉNIA


Helyesbítések

26.11.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 313/47


Helyesbítés a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) módosításáról szóló, 2009. május 25-i 491/2009/EK tanácsi rendelethez

( Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 154., 2009. június 17. )

Az 54. oldalon, az V. mellékletben, megfelelési táblázatban:

a következő szövegrész:

„A 479/2008/EK rendelet

E rendelet

64. cikk, (1) bekezdés, a)–c) pont, i–iv. alpont

122. cikk, második bekezdés

64. cikk, (1) bekezdés, c) pont, v–viii. alpont

122. cikk, harmadik bekezdés

64. cikk, (1) bekezdés, d) pont

122. cikk, harmadik bekezdés

66. cikk, (1) bekezdés

—”

helyesen:

„A 479/2008/EK rendelet

E rendelet

64. cikk, (1) bekezdés, a) pont

122. cikk, második bekezdés

64. cikk, (1) bekezdés, b) pont és c) pont, i–iv. alpont

122. cikk, harmadik bekezdés

64. cikk, (1) bekezdés, c) pont, v–viii. alpont

122. cikk, negyedik bekezdés

66. cikk, (1) bekezdés

125o. cikk (3) bekezdés, b) pont”