ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.313.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 313

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
26. november 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

AFGØRELSER

 

*

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1219/2011/EU af 16. november 2011 om Den Europæiske Unions tegning af yderligere aktier i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) som følge af beslutningen om at udvide bankens aktiekapital

1

 

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1220/2011 af 25. november 2011 om ændring af forordning (EF) nr. 867/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår erhvervsorganisationer i olivensektoren og deres arbejdsprogrammer og finansiering

6

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1221/2011 af 25. november 2011 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

AFGØRELSER

 

 

2011/755/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 25. oktober 2011 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, Sektion II — Rådet

11

Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2011 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, Sektion II — Rådet

13

 

 

2011/756/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 25. oktober 2011 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009

17

Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2011 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009

19

 

 

2011/757/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 25. oktober 2011 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009

25

 

 

2011/758/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 25. oktober 2011 om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009

27

Europa-Parlamentets beslutning af 25. oktober 2011 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009

29

 

 

2011/759/EU

 

*

Europa-Parlamentets afgørelse af 25. oktober 2011 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009

33

 

 

2011/760/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 23. november 2011 om tildeling af ekstra havdage til Spanien og Frankrig i ICES-afsnit VIIIc og IXa undtagen Cadizbugten (meddelt under nummer K(2011) 8303)

35

 

 

2011/761/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24. november 2011 om tilladelse til markedsføring af flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L. som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2011) 8362)

37

 

 

2011/762/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 24. november 2011 om tilladelse til markedsføring af beta-glucaner fra gær som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2011) 8527)

41

 

 

RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

 

 

2011/763/EU

 

*

Afgørelse nr. 40/2011 af 14. november 2011 truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, vedrørende opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

45

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 491/2009 af 25. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT L 154 af 17.6.2009, s. 1)

47

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


I Lovgivningsmæssige retsakter

AFGØRELSER

26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/1


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 1219/2011/EU

af 16. november 2011

om Den Europæiske Unions tegning af yderligere aktier i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) som følge af beslutningen om at udvide bankens aktiekapital

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 212,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 4, stk. 3, i overenskomsten om oprettelse af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (»EBRD«) (2) besluttede EBRD's repræsentantskabsmedlemmer på deres årlige møde i Zagreb den 14.-15. maj 2010 i resolution 126 (3) og 128 (4) at udvide EBRD's autoriserede aktiekapital med 10 mia. EUR for at opretholde tilstrækkelig kapital til på mellemlang sigt at vedligeholde et rimeligt aktivitetsniveau i bankens transaktionslande inden for de forskriftsmæssige grænser.

(2)

Forud for disse resolutioner var EBRD's kapital fastsat til 20 mia. EUR, hvoraf Den Europæiske Union tegnede 60 000 aktier, hver med en pålydende værdi på 10 000 EUR.

(3)

I henhold til resolution 126, bør EBRD's autoriserede aktiekapital udvides med 100 000 indbetalte aktier, og hvert medlem får udstedt et (nedrundet) antal hele aktier i forhold til deres eksisterende aktiebeholdning. Den indbetalte del af kapitaludvidelsen betales ved at medtage en del af EBRD's ubundne almindelige reserver i kapitalen. Afgørelsen har derfor ingen direkte virkninger for Den Europæiske Unions budget. Alle EBRD's aktionærer modtog automatisk indbetalte aktier i forhold til deres eksisterende aktiebeholdning, uden at aktionærerne selv skal tage yderligere proceduremæssige skridt. Unionen har således fået udstedt 3 031 nye aktier, hver med en pålydende værdi på 10 000 EUR, hvilket forhøjer antallet af Unionens indbetalte aktier til 63 031.

(4)

I henhold til resolution 128 bør EBRD's autoriserede aktiekapital udvides med 900 000 aktier, der kan kræves indbetalt, hver med en pålydende værdi på 10 000 EUR, som kan indløses. Hvert medlem kan til pålydende værdi tegne hele aktier, der kan kræves indbetalt, i et omfang, der ikke overstiger 42,857 % af antallet af aktier, som det pågældende medlem ejede umiddelbart før gennemførelsesdagen for kapitaludvidelsen. Unionen kan således senest den 31. december 2011, tegne op til 27 013 aktier, der kan kræves indbetalt.

(5)

I henhold til resolution 128 bør anvendelsen af EBRD's kapital overvåges efter den fjerde revision af kapitalressourcerne (CRR4) for perioden 2001-2015 (CRR4-perioden). EBRD's repræsentantskab kan i 2015 i forbindelse med den fjerde revision af kapitalressourcerne beslutte, at en del af den uudnyttede kapital, der kan kræves indbetalt, kan indløses på særlige vilkår, som vil blive fastlagt i 2015. I henhold til resolution 128 vedtog EBRD's repræsentantskab, at en sådan indløsning af aktier, der kan kræves indbetalt, skal være automatisk og gælde for alle EBRD-medlemmer, som har tegnet de i henhold til denne resolution autoriserede aktier, der kan kræves indbetalt. I en sådan situation tager Kommissionen resolutionen fra EBRD's repræsentantskabsmedlemmer til efterretning og gennemfører den.

(6)

Denne afgørelse bør forbedre EBRD's muligheder for at øge sit aktivitetsniveau i transaktionslandene og dermed yde værdifuld bistand til disse landes økonomier i økonomiske krisetider. Det er hensigtsmæssigt, at Unionen tegner disse yderligere aktier for at virkeliggøre Unionens mål med hensyn til de eksterne økonomiske forbindelser og for at bevare sit relative stemmetal inden for EBRD.

(7)

Forøgelsen af den kapital, der kan kræves indbetalt i henhold til denne afgørelse, bidrager til at sikre EBRD's adgang til finansmarkederne.

(8)

Når den fjerde revision af kapitalressourcerne er afsluttet, bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, hvori den vurderer, hvor effektivt det europæiske system af offentlige finansieringsinstitutioner bidrager til at fremme investering i Unionen og dens nabolande. Denne rapport bør indeholde anbefalinger med hensyn til samarbejdet mellem de respektive banker og optimeringen og koordineringen af deres aktiviteter som krævet af Europa-Parlamentet i beslutningen af 25. marts 2009 om årsberetningerne for 2007 fra Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (5).

(9)

I lande uden for Unionen, hvor der foretages fælles interventioner, bør EBRD tilskyndes til at udbygge sit samarbejde med andre europæiske finansieringsinstitutioner gennem aftaler som f.eks. aftalememorandummet mellem Europa-Kommissionen, Den Europæiske Investeringsbank — sammen med Den Europæiske Investeringsfond — og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, for så vidt angår samarbejde uden for Den Europæiske Union, som gør det muligt for bankerne at supplere hinanden ved at udnytte deres respektive komparative fordele.

(10)

Den eventualforpligtelse, der er forbundet med den del af den tegnede kapital, som kan indkaldes, dækkes af Unionens budget, p.m. under budgetpost 01 03 01 02 »Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling — del af den tegnede kapital, som kan indkaldes«.

(11)

Unionens repræsentanter i EBRD's styringsorganer bør tilskynde EBRD til fortsat at anvende den mest forsigtige bankpraksis for at bevare dens meget stærke kapitalposition, til at gribe ind på områder, der er omfattet af hovedmålene i Europa 2020-strategien for beskæftigelse og vækst, for at forbedre den generelle konsekvens i Unionens politik vedrørende eksterne aktioner, til at videreudvikle finansielle instrumenter, baseret på samfinansiering mellem Unionens budget og EBRD's budget, med henblik på at fremme opfyldelsen af EU's målsætninger, idet der tages højde for, at et sådant samarbejde bør kombineres med effektiv kontrol og synlighed med hensyn til Unionens offentlige midler, samt til på EBRD's hjemmeside at fremlægge fyldestgørende oplysninger om lånemodtagere og konsekvenser af de finansielle operationer, den har gennemført i rollen som formidler, samt om projektevalueringer.

(12)

Unionens medlem af ERBD's repræsentantskab bør hvert år aflægge rapport til Europa-Parlamentet om fremme af Unionens mål med særlig hensyntagen til Unionens eksterne aktioner som fastlagt i artikel 21 i TEUF, Europa 2020-strategien for beskæftigelse og vækst og den betragtelige stigning i overførslen af vedvarende energi og energieffektive teknologier.

(13)

Unionens repræsentanter i EBRD's styringsorganer bør anstrenge sig mest muligt for at forhindre, at der fra EBRD's side gennemføres aktioner i transaktionslandene via en fremmed ikke-samarbejdsvillig jurisdiktion, som især er kendetegnet ved, at der ikke pålægges nogen skat eller kun en nominel skat, at der ikke foregår effektiv udveksling af oplysninger med andre landes skattemyndigheder, og at der mangler gennemsigtighed i lovgivningsmæssige eller administrative bestemmelser, eller en fremmed ikke-samarbejdsvillig jurisdiktion som defineret af OECD eller Den Finansielle Aktionsgruppe —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Unionen tegner 27 013 yderligere aktier, der kan kræves indbetalt, på hver 10 000 EUR i EBRD i henhold til betingelserne i resolution 128, hvis tekst er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

Det repræsentantskabsmedlem i EBRD, der repræsenterer Unionen, deponerer tegningsinstrumentet på Unionens vegne.

Artikel 3

Unionens medlem af EBRD's repræsentantskab aflægger årligt rapport til Europa-Parlamentet om anvendelsen af kapitalen, om foranstaltninger til at sikre gennemskueligheden af EBRD's aktiviteter gennem finansielle formidlere, om EBRD's bidrag til opfyldelse af Unionens målsætninger, om risikoaktiviteter og effektivitet i udnyttelsen af supplerende finansiering fra den private sektor samt om samarbejdet mellem Den Europæiske Investeringsbank og EBRD uden for Unionen.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Strasbourg, den 16. november 2011.

På Europa-Parlamentets vegne

J. BUZEK

Formand

På Rådets vegne

W. SZCZUKA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 13.10.2011 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 8.11.2011.

(2)  EFT L 372 af 31.12.1990, s. 4.

(3)  Resolution 126 om udvidelse af den autoriserede aktiekapital, udstedelse af indbetalte kapitalandele og betaling gennem omfordeling af nettoindtægt

(4)  Resolution 128 om udvidelse af den autoriserede aktiekapital, udstedelse og tegning af kapital, der kan kræves indbetalt, samt indløsning.

(5)  EUT C 117 E af 6.5.2010, s. 147.


BILAG

RESOLUTION Nr. 128

Udvidelse af den autoriserede aktiekapital, udstedelse og tegning af kapital, der kan kræves indbetalt, samt indløsning

REPRÆSENTANTSKABET,

som har modtaget en rapport fra bestyrelsen om den 4. revision af kapitalressourcerne (CRR4) for perioden 2011-2015 (CRR4-perioden), der blev gennemført i overensstemmelse med artikel 5, stk. 3, i overenskomsten om oprettelse af banken (overenskomsten),

som har overvejet denne rapport og fuldt ud har godkendt dens resultater og henstillinger, herunder dens strategiske målsætninger, den foreslåede årlige omsætningsramme på 9 mia. EUR for 2011 og 2012, som falder til 8,5 mia. EUR i resten af CRR4-perioden, og analysen af kapitalbehovet,

som har konkluderet, at det er ønskeligt og hensigtsmæssigt at forhøje den autoriserede aktiekapital med 9 mia. EUR i aktier, der kan kræves indbetalt, og at udstede sådanne aktier på vilkår, der forudser deres indløsning og annulleringen af de indløste aktier, til alle medlemmer, der ønsker at tegne dem i forhold til deres eksisterende aktiebeholdning,

som tilslutter sig rapportens bemærkning om, at under henvisning til bankens behov for at opretholde tilstrækkelig kapital til at støtte den forventede operationelle aktivitet i de næste fem år skal alle indtægter hvert år i denne periode henlægges til overskud med undtagelse af potentielle henlæggelser til opfyldning af EBRD's særlige aktionærfond (Shareholder Special Fund), og

som udøver sine beføjelser i henhold til artikel 24, stk. 1, i overenskomsten, herunder i nødvendigt omfang sin beføjelse til at træffe endelig afgørelse i alle sager, der overdrages eller delegeres til bestyrelsen efter artikel 24, stk. 2, i overenskomsten,

HAR VEDTAGET FØLGENDE RESOLUTION:

Bankens autoriserede aktiekapital udvides, og aktierne udbydes til tegning på følgende vilkår og betingelser:

1.   Udvidelse af den autoriserede aktiekapital

a)

Bankens autoriserede aktiekapital udvides på gennemførelsesdagen som defineret i afsnit 4, punkt a), i denne resolution med 900 000 aktier, der kan kræves indbetalt, hver med en pålydende værdi på 10 000 EUR, som kan indløses i overensstemmelse med afsnit 3.

b)

Af de ved denne resolution autoriserede aktier får hvert enkelt medlem adgang til i overensstemmelse med afsnit 2 i denne resolution at tegne hele aktier, der kan kræves indbetalt, i et omfang, der rundet ned ikke overstiger 42,857 % (1) af de aktier, som det pågældende medlem havde tegnet umiddelbart før gennemførelsesdagen.

c)

De ved denne resolution autoriserede aktier, der kan kræves indbetalt, som ikke tegnes i overensstemmelse med afsnit 2 i denne resolution, skal forbeholdes nye medlemmer og særlige forhøjelser af individuelle medlemmers aktieandel; herom træffer repræsentantskabet beslutning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2 og 4, i overenskomsten om oprettelse af banken.

2.   Aktietegning

a)

Ethvert medlem kan til parikurs tegne hele aktier, der kan kræves indbetalt, i et omfang, der ikke overstiger 42,857 % af antallet af aktier, som det pågældende medlem ejede umiddelbart før gennemførelsesdagen. Aktietegningen sker på de i denne resolution fastsatte vilkår og betingelser.

b)

Senest den 30. april 2011 eller på en senere dato, dog senest den 31. december 2011, som bestyrelsen fastsætter senest den 30. april 2011, skal ethvert medlem, der ønsker at tegne aktier i henhold til denne resolution, hos banken deponere følgende dokumenter i en form, banken kan godkende:

i)

et tegningsinstrument, hvori medlemmet tegner det i instrumentet anførte antal aktier, der kan kræves indbetalt

ii)

en erklæring om, at medlemmet på behørig vis har truffet alle retlige og andre interne foranstaltninger, der er nødvendige for at foretage en sådan aktietegning, og

iii)

et tilsagn om, at medlemmet vil fremlægge de oplysninger om sådanne foranstaltninger, som banken måtte ønske.

c)

Ethvert tegningsinstrument og den dermed forbundne aktietegning får virkning på gennemførelsesdagen eller den dag, hvor banken meddeler det medlem, der har tegnet aktierne, at de dokumenter, som medlemmet i overensstemmelse med resolutionens afsnit 2, punkt b), har deponeret, er fyldestgørende for banken, hvis sidstnævnte dag ligger senere end gennemførelsesdagen.

d)

Hvis der på gennemførelsesdagen ikke er deponeret dokumenter, som er fyldestgørende for banken, og som udgør en tegning af det i resolutionens afsnit 4, punkt a), anførte samlede antal aktier, kan bestyrelsen efter eget skøn fastsætte, at de tegningsinstrumenter, som medlemmer allerede har deponeret, og de dermed forbundne aktietegninger får virkning omgående uden hensyntagen til eventuelle andre bestemmelser i denne resolution, såfremt bestyrelsen anser en sådan foranstaltning for operationelt set at være bedst for banken, og såfremt det samlede antal tegningsinstrumenter, der allerede er deponeret eller forventes deponeret i den nærmeste fremtid, tillige efter bestyrelsens mening ligger tilstrækkelig tæt på det samlede antal aktier som anført i afsnit 4, punkt a).

3.   Indløsning

a)

De ved denne resolution autoriserede aktier, der kan kræves indbetalt, skal indløses af og uden omkostninger for banken efter udløbet af CRR4-perioden, dog med forbehold for og som nærmere fastsat i nedenstående bestemmelser i dette afsnit 3.

b)

Med forbehold af de resterende bestemmelser i dette afsnit 3 skal alle eller en del af de aktier, der kan kræves indbetalt, indløses på den dag, der følger umiddelbart efter det årlige møde i 2016, idet det antal aktier, der skal indløses, beregnes ved hjælp af en aftalt formel (den aftalte formel) baseret på den eventuelt uudnyttede kapital, der kan kræves indbetalt, ved udløbet af CRR4-perioden i forhold til en forskriftsmæssig kapitaludnyttelsestærskel på 87 % ved udløbet af CRR4-perioden. En sådan eventuelt uudnyttet kapital, der kan kræves indbetalt, skal beregningsteknisk svare til et beløb, der er mindre end 9 mia. EUR og ((87 % af A) — B), hvor:

i)

A er det samlede beløb for bankens ubehæftede aktiekapital, reserver og overskud ved udløbet af CRR4-perioden, og

ii)

B er det samlede beløb for bankens driftsaktiver ved udløbet af CRR4-perioden.

Det eventuelle antal aktier, der skal indløses i henhold til den aftalte formel, skal svare til dette beløb divideret med aktiernes pålydende værdi (10 000 EUR). (2)

c)

Enhver indløsning af aktier i overensstemmelse med denne resolution sker på den betingelse at, efter en indløsning skal alle relevante bestemmelser i overenskomsten fortsat være overholdt (f.eks. skal de nøgletal, der er foreskrevet i artikel 12, være overholdt; ingen af de aktier, der kan kræves indbetalt, er krævet indbetalt af hensyn til bankens forpligtelser (artikel 6, stk. 4, og artikel 17 i overenskomsten), og der er ikke truffet nogen beslutning om at standse bankens virksomhed (artikel 41 og artikel 42, stk. 2, i overenskomsten).

d)

I perioden umiddelbart før det årlige møde i 2015:

i)

udarbejder bankens ledelse på grundlag af kendte data i relation til 2011-2014 samt rimelige prognoser for 2015 en vurdering af bankens finansielle stilling og de økonomiske betingelser, der forventes at gælde indtil udløbet af CRR4-perioden, herunder især udviklingen i det økonomiske output, investeringerne, de indenlandske banksystemer og på de internationale kapitalmarkeder, og afholder derefter passende høringer med bestyrelsen

ii)

forelægger bestyrelsesformanden bestyrelsen et udkast til rapport til repræsentantskabet sammen med to udkast til resolutioner som beskrevet nedenfor

iii)

i den første resolution identificeres det antal aktier, der kan kræves indbetalt, som skal indløses, således: x) hvis der under anvendelse af den aftalte formel ikke er nogen uudnyttet kapital, der kan kræves indbetalt, skal resolutionen være en resolution om at tage til efterretning, at der under anvendelse af den aftalte formel ikke skal indløses nogen aktier, y) hvis der under anvendelse af den aftalte formel er uudnyttet kapital, der kan kræves indbetalt, og vurderingen af bankens finansielle stilling og de gældende økonomiske vilkår er sådan, at den aftalte formel kan anvendes uden tilpasning, skal resolutionen være en resolution om at tage til efterretning, at et nærmere angivet antal aktier, som er det maksimale antal aktier, der kan indløses under anvendelse af den aftalte formel, skal indløses, eller z) hvis der under anvendelse af den aftalte formel er uudnyttet kapital, der kan kræves indbetalt, og vurderingen af bankens finansielle stilling og de gældende økonomiske vilkår er sådan, at den aftalte formel ikke bør anvendes, skal resolutionen være en resolution om at indløse et antal aktier, som skal være mindre end det maksimale antal aktier, der kan kræves indbetalt, som kan indløses under anvendelse af den aftalte formel, og som kan være nul

iv)

i den anden resolution skal der fastsættes en metode for indløsning af de aktier, der kan kræves indbetalt, som ikke er blevet indløst i overensstemmelse med afsnit 3, punkt e) eller f), efter udløbet af CRR4-perioden

v)

uanset eventuelle bestemmelser i repræsentantskabets forretningsorden og med forbehold af repræsentantskabets beføjelser i medfør af artikel 24 i overenskomsten skal spørgsmålet om indløsning af de aktier, der kan kræves indbetalt, medtages som et punkt på dagsordenen for repræsentantskabets årlige møde i 2015, hvor repræsentantskabet får forelagt rapporten til overvejelse og resolutionerne til godkendelse.

e)

På det årlige møde i 2015 skal repræsentantskabet vedtage den første resolution med et flertal af det samlede antal afgivne stemmer, forudsat at hvis denne første resolution ikke godkendes med et sådant flertal, skal antallet af aktier, der kan kræves indbetalt, og som eventuelt skal indløses, være det maksimale antal aktier, der kan indløses under anvendelse af den aftalte formel, dog i alle tilfælde med forbehold af bestemmelserne i afsnit 3, punkt f), nedenfor.

f)

Hvis bankens reelle finansielle stilling og de gældende økonomiske vilkår ved udløbet af CRR4-perioden adskiller sig væsentligt fra dem, der blev forventet på grundlag af de prognoser, som bankens ledelse forelagde bestyrelsen tidligere i 2015, skal der under iagttagelse af en tilsvarende fremgangsmåde omgående forelægges en ny resolution for repræsentantskabet, som skal godkendes med samme flertal senest på det årlige møde i 2016.

g)

Når beslutningen om at indløse et bestemt antal aktier, der kan kræves indbetalt, træder i kraft i overensstemmelse med afsnit 3, punkt e) eller f), ovenfor, skal alle medlemmer, som har tegnet de ved denne resolution godkendte aktier, der kan kræves indbetalt, overdrage banken en del af eller alle deres aktier i forhold til deres respektive beholdninger af sådanne aktier, og disse indløste aktier, der kan kræves indbetalt, annulleres automatisk og med virkning fra indløsningsdagen, idet bankens autoriserede kapital reduceres tilsvarende, uden at dette kræver en yderligere resolution fra repræsentantskabet.

h)

På det årlige møde i 2015 skal repræsentantskabet vedtage den anden resolution med et flertal af det samlede antal afgivne stemmer.

4.   Gennemførelsesdag og andre bestemmelser

a)

I denne resolution forstås ved »gennemførelsesdag« den dato — senest den 30. april 2011 eller en af bestyrelsen fastsat senere dato, dog senest den 31. december 2011 — på hvilken der hos banken i overensstemmelse med resolutionens afsnit 2, punkt b), er deponeret dokumenter, som er fyldestgørende for banken, og som dækker et samlet antal aktier, der kan kræves indbetalt, på mindst 450 000 (3).

b)

Med forbehold af bestemmelserne i denne resolution finder bestemmelserne i overenskomsten, alt andet lige, anvendelse på de ved resolutionen autoriserede aktier, der kan kræves indbetalt, samt aktietegningerne i relation hertil, som om aktierne var en del af bankens oprindelige aktiekapital, og aktietegningen og betalingen var en oprindelig tegning af og betaling for sådanne aktier.

(Vedtaget den 14. maj 2010)


(1)  Efter forhøjelsen af den indbetalte kapital vil bankens autoriserede aktiekapital udgøre 21 mia. EUR. Stigningen på 9 mia. EUR er en stigning på 42,857 % i den autoriserede kapital; den enkelte aktionær vil derfor være berettiget til at tegne op til 42,857 % af sin nuværende aktiebeholdning på det tidspunkt, hvor forhøjelsen godkendes, for at bevare aktionærstrukturen.

(2)  Ifølge den aftalte formel vil beløbet for den uudnyttede kapital, der kan kræves indbetalt, være nul, hvis bankens driftsaktiver svarer til eller overstiger 87 % af den ubehæftede aktiekapital, reserver og overskud.

(3)  Dvs. 50 % af antallet af nyautoriserede aktier, der kan kræves indbetalt.


II Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

FORORDNINGER

26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/6


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1220/2011

af 25. november 2011

om ændring af forordning (EF) nr. 867/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår erhvervsorganisationer i olivensektoren og deres arbejdsprogrammer og finansiering

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1), særlig artikel 103, stk. 2, tredje afsnit, sammenholdt med artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

På baggrund af de indhentede erfaringer fra gennemførelsen af arbejdsprogrammerne for erhvervsorganisationerne i olivensektoren, bør der foretages visse ændringer af Kommissionens forordning (EF) nr. 867/2008 (2).

(2)

For at sikre en bedre anvendelse af artikel 103 i forordning (EF) nr. 1234/2007 og for at sikre en bedre beskyttelse af EU's finansielle interesser, når producentsammenslutninger nyder godt af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne under Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (3), bør det fastsættes, at godkendelsen af erhvervsorganisationerne i olivensektoren straks afvises, suspenderes eller trækkes tilbage, hvis der er iværksat sanktioner over for disse under nævnte forordninger.

(3)

Hvad angår opfølgning og administrativ forvaltning af markedet, er det hensigtsmæssigt at koncentrere sig om de emner, der har at gøre med de foranstaltninger, der er fastsat i erhvervsorganisationernes arbejdsprogrammer, medens det for at forbedre kvaliteten af produktionen af olivenolie og spiseoliven af hensyn til effektiviteten er hensigtsmæssigt at fastsætte nye typer teknisk bistand.

(4)

For at sikre en bedre sammenhæng i de foranstaltninger, der er berettiget til EU-støtte, bør finansieringen af bekæmpelsen af olivenfluen begrænses til kun at gælde de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 5, stk. 1, litra b), nr. iii), i forordning (EF) nr. 867/2008.

(5)

Under hensyn til de indhentede erfaringer bør minimumsprocentsatsen for EU-finansiering på området for miljøforbedrende foranstaltninger i forbindelse med olivendyrkning forhøjes i betragtning af den store udvikling på dette område. Ligeledes bør der for at optimere udnyttelsen af midlerne til arbejdsprogrammerne foretages en nedsættelse af procentsatsen for generalomkostningerne ved deres gennemførelse.

(6)

De administrative procedurer bør forenkles, når en programændring går ud på at erstatte én aktion med en anden, og budgettet for hver af disse aktioner er på under 10 000 EUR, for så vidt som den oprindelige målsætning er uændret.

(7)

For at lette programgennemførelsen bør betingelserne for sikkerhedsstillelsens frigivelse lempes for forskuddene, såfremt de støtteberettigede udgifter rent faktisk er afholdt og kontrolleret.

(8)

Der bør fastsættes en ny frist for de pågældende medlemsstaters meddelelse af de nationale foranstaltninger, der er truffet med henblik på gennemførelsen af denne forordning.

(9)

Forordning (EF) nr. 867/2008 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for den Fælles Markedsordning for Landbrugsprodukter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 867/2008 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3, stk. 5, indsættes følgende litra c):

»c)

som følge af en overtrædelse af den i artikel 103 i forordning (EF) nr. 1234/2007 fastsatte finansieringsordning for aktivitetsprogrammer for erhvervsorganisationer i olivensektoren eller som følge af en overtrædelse i forbindelse med anvendelsen af en foranstaltning til udvikling af landdistrikter, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (4).

2)

I artikel 5, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

litra a), nr. ii), affattes således:

»ii)

udarbejdelse af undersøgelser af spørgsmål, der har med andre foranstaltninger i arbejdsprogrammet for den pågældende erhvervsorganisation i olivensektoren at gøre.«

b)

I litra c) foretages følgende ændringer:

i)

Nr. i) affattes således:

»i)

forbedring af betingelserne for dyrkning, høst, levering og lagring af oliven inden forarbejdning i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, som de ansvarlige nationale myndigheder har fastsat«.

ii)

Nr. iii) affattes således:

»iii)

forbedring af lagerforholdene og udnyttelsen af rester fra olivenolie- og spiseolivenproduktionen og forbedring af betingelserne for aftapning af olivenolien«.

iii)

Nr. iv) affattes således:

»iv)

teknisk bistand til produktionen, olivenforarbejdningsindustrien, de virksomheder, der producerer spiseoliven, oliemøllerne og emballeringen på produktkvalitetsområdet«.

iv)

Nr. vi) affattes således:

»vi)

uddannelse af smagere til organoleptisk kontrol af jomfruolier og spiseoliven.«

3)

Artikel 6, stk. 1, affattes således:

»I den enkelte medlemsstat afsættes mindst 30 % af det EU-finansieringsbeløb, der står til rådighed i henhold til artikel 103 i forordning (EF) nr. 1234/2007, til hvert af de aktivitetsområder, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra b), i nærværende forordning, og der afsættes mindst 12 % af EU-finansieringen til det område, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, første afsnit, litra d).«

4)

I artikel 7, stk. 1, indsættes følgende litra g):

»g)

foranstaltninger og aktiviteter, der har med bekæmpelsen af olivenfluen at gøre, undtagen foranstaltninger, der er fastsat i artikel 5. stk. 1, litra b), nr. iii).«

5)

Artikel 8, stk. 2, andet afsnit, litra d), affattes således:

»d)

en udgiftsplan opdelt på foranstaltninger og aktivitetsområder som omhandlet i artikel 5, stk. 1, og opdelt på rater for perioder af 12 måneders længde regnet fra datoen for arbejdsprogrammets godkendelse med sondring mellem generalomkostninger, der ikke må overstige 5 % af det samlede beløb, og de øvrige vigtigste omkostningstyper«.

6)

I artikel 10 indsættes som stk. 6:

»6.   Uanset stk. 2 og 4 skal erhvervsorganisationen i forbindelse med en ændring af et arbejdsprogram, der erstatter én foranstaltning med en anden inden for samme område, når budgettet for hver af disse foranstaltninger er på under 10 000 EUR underrette den ansvarlige myndighed herom senest to måneder før starten på gennemførelsen af den nye foranstaltning. Hvis den ansvarlige myndighed ikke gør indsigelse senest en måned efter underretningen, betragtes ændringen som godkendt. Meddelelsen ledsages af dokumentation, der redegør for ændringerne og deres art og betydning, og som viser, at den pågældende ændring ikke ændrer det pågældende programs oprindelige målsætning.«

7)

Artikel 11, stk. 5, affattes således:

»5.   Inden en dato, som medlemsstaten skal fastlægge, dog senest ved udgangen af hvert af arbejdsprogrammets gennemførelsesår, kan de pågældende erhvervsorganisationer ansøge om, at sikkerhedsstillelsen i stk. 4 frigives for alle de udgifter under første rate, der rent faktisk er afholdt og kontrolleret af medlemsstaten. Denne bestemmer, hvilke bilag der skal vedlægges ansøgningen, og kontrollerer dem og frigiver den sikkerhedsstillelse, der svarer til udgifterne, senest i løbet af den anden måned efter den måned, hvor ansøgningen er indsendt.«

8)

I artikel 18, stk. 1, affattes indledningen således:

»1.   Senest den 31. januar efter hver treårsperiode, der begynder den 1. april, jf. artikel 8, meddeler de olivenolieproducerende medlemsstater Kommissionen de nationale foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning, navnlig hvad angår:«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 237 af 4.9.2008, s. 5.

(3)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(4)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1


26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1221/2011

af 25. november 2011

om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (1),

under henvisning til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager (2), særlig artikel 136, stk. 1, og

ud fra følgende betragtning:

Ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes der på basis af resultatet af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterier for Kommissionens fastsættelse af faste importværdier for tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i del A i bilag XVI til nævnte forordning —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier som omhandlet i artikel 136 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 fastsættes i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 26. november 2011.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2011.

På Kommissionens vegne For formanden

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.

(2)  EUT L 157 af 15.6.2011, s. 1.


BILAG

Faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

(EUR/100 kg)

KN-kode

Tredjelandskode (1)

Fast importværdi

0702 00 00

AL

62,0

MA

42,5

MK

57,4

TN

143,2

TR

85,0

ZZ

78,0

0707 00 05

EG

188,1

TR

98,5

ZZ

143,3

0709 90 70

MA

40,1

TR

151,0

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

74,2

ZZ

74,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

38,9

IL

76,6

JM

134,1

TR

83,9

ZZ

83,4

0805 50 10

TR

58,4

ZA

49,5

ZZ

54,0

0808 10 80

CA

135,1

CL

90,0

CN

86,4

MK

36,4

NZ

41,5

US

119,5

ZA

107,9

ZZ

88,1

0808 20 50

CN

69,0

TR

137,2

ZZ

103,1


(1)  Landefortegnelse fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1833/2006 (EUT L 354 af 14.12.2006, s. 19). Koden »ZZ« = »anden oprindelse«.


AFGØRELSER

26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/11


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 25. oktober 2011

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, Sektion II — Rådet

(2011/755/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 (1),

der henviser til Den Europæiske Unions endelige årsregnskab for regnskabsåret 2009 (SEC(2010)963 — C7-0213/2010) (2),

der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2009,

der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009 med de kontrollerede institutioners svar (3),

der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (4),

der henviser til afgørelse af 10. maj 2011 (5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2009 og den vedføjede beslutning,

der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276 og artikel 314, stk. 10 og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

der henviser til afgørelse nr. 190/2003 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant om refusion af rejseudgifter for medlemmer af rådsmedlemmernes delegationer (7),

der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (8),

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0328/2011),

1.

nægter at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Rådets budget for regnskabsåret 2009;

2.

fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Rådet, Kommissionen, Domstolen, Revisionsretten, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Jerzy BUZEK

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT L 69 af 13.3.2009.

(2)  EUT C 308 af 12.11.2010, s. 1.

(3)  EUT C 303 af 9.11.2010, s. 1.

(4)  EUT C 308 af 12.11.2010, s. 129.

(5)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 23.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)  Afgørelse baseret på Rådets forretningsorden af 22. juli 2002 (EFT L 230 af 28.8.2002, s. 7).

(8)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.


EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

af 25. oktober 2011

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009, Sektion II — Rådet

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2009 (1),

der henviser til Den Europæiske Unions endelige årsregnskab for regnskabsåret 2009 (SEC(2010)0963 — C7-0213/2010) (2),

der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2009,

der henviser til Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2009 med de kontrollerede institutioners svar (3),

der henviser til Revisionsrettens erklæring om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (4),

der henviser til afgørelse af 10. maj 2011 (5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2009 og den vedføjede beslutning,

der henviser til EF-traktatens artikel 272, stk. 10, og artikel 274, 275 og 276 og artikel 314, stk. 10 og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (6) (finansforordningen), særlig artikel 50, 86, 145, 146 og 147,

der henviser til afgørelse nr. 190/2003 truffet af Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant om refusion af rejseudgifter for medlemmer af rådsmedlemmernes delegationer (7),

der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (8),

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0328/2011),

A.

der henviser til, at »borgerne har ret til at vide, hvad deres skatter bliver brugt til, og hvordan de politiske organer forvalter den magt, de får betroet« (9);

B.

der henviser til, at Rådets administration bør være underlagt demokratisk kontrol over for EU-borgerne for så vidt angår anvendelsen af EU-midler;

C.

der henviser til, at det også er vigtigt at sikre større gennemsigtighed i forbindelse med anvendelsen af EU-lovgivningen, og at de europæiske borgere også har ret til at blive bedre informeret herom; der hilser aftalen indgået med Rådet om sammenligningstabeller velkommen;

D.

der henviser til, at Parlamentet er den eneste af EU-institutionerne, der er direkte valgt, og at det har ansvaret for meddelelsen af decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget;

Udestående spørgsmål

1.

beklager de problemer, der opstod under dechargeprocedurerne for 2007-2009, og bekræfter den holdning, det har givet udtryk for i sine tidligere dechargebeslutninger for de pågældende regnskabsår;

2.

anerkender modtagelsen den 28. februar 2011 af en skrivelse fra Rådets generalsekretær indeholdende en række dokumenter vedrørende Rådets dechargeprocedure for 2009 (det endelige årsregnskab for 2009 med regnskaberne, beretningen om de finansielle aktiviteter og resuméet af de interne revisioner for 2009), som det betragter som et konstruktivt bidrag til at sikre demokratisk kontrol med Rådets administrationsbudget;

3.

glæder sig over, at Rådet udleverede de ovennævnte dokumenter til Parlamentet, og at Rådets formandskab deltog i det plenarmøde, hvor forhandlingen om decharge for 2009 fandt sted; minder imidlertid om, at meddelelsen af decharge blev udsat, fordi Parlamentet ikke havde fået svar på en række udestående spørgsmål vedrørende decharge til Rådet for 2009, som var blevet rejst på et tidligere tidspunkt, herunder:

a)

Rådets administration har ikke accepteret nogen indbydelse til at mødes med Parlamentets udvalg med ansvar for dechargeproceduren med henblik på at drøfte spørgsmål vedrørende Rådets gennemførelse af 2009-budgettet, og Parlamentet har således stadig ikke fået bekræftet, at Rådets generalsekretær er parat til personligt at deltage i et møde i det udvalg, der har ansvar for dechargeproceduren, for at besvare udvalgsmedlemmernes spørgsmål

b)

Parlamentet har ikke modtaget de oplysninger og dokumenter fra Rådet, som det anmodede om i sin beslutning af 10. maj 2011;

Parlamentets ret til at meddele decharge

4.

noterer sig skrivelsen af 2. juni 2011 fra Rådets formandskab til Europa-Parlamentets formand, hvori Rådet fastslår, at der er meddelt decharge for alle Unionens regnskaber for 2009, herunder Rådets eget, i overensstemmelse med EU-retten med Parlamentets afstemning den 10. maj 2011, jf. artikel 319 i TEUF;

5.

understreger Parlamentets ret til at meddele decharge, jf. en samlet læsning af artikel 316, 317 og 319 i TEUF, der bør fortolkes under hensyntagen til baggrund og formål, som er uden undtagelse at underkaste hele Den Europæiske Unions budget parlamentarisk kontrol og at meddele decharge uafhængigt, ikke kun for den sektion af budgettet, der gennemføres af Kommissionen, men også for de sektioner, der gennemføres af de øvrige institutioner, som omhandlet i finansforordningens artikel 1;

6.

mener, at de øvrige institutioner i henhold til artikel 319 i TFEU og artikel 50 i finansforordningen skal overholde de samme regler og vilkår som Kommissionen ved gennemførelsen af dens budget; mener, at ansvaret for gennemførelsen af hvert enkelt budget derfor ligger hos hver enkelt institution og ikke hos Kommissionen alene;

7.

understreger, at Parlamentet, trods eventuelle forskellige juridiske fortolkninger af den selvstændige afslutning af regnskaberne, er af den opfattelse, at den politiske vurdering af institutionens økonomiske forvaltning i det pågældende år stort set skulle fuldføres, hvorved man bevarer den nuværende institutionelle ligevægt, i overensstemmelse med hvilken Parlamentet er ansvarlig for sikringen af den demokratiske ansvarlighed over for Unionens borgere;

8.

er af den opfattelse, at ovennævnte juridiske argumenter og den etablerede praksis med at vedtage individuelle dechargeafgørelser for de enkelte EU-institutioner og -organer støtter denne fortolkning, samt at dechargeafgørelserne skal vedtages enkeltvis af operationelle årsager for at undgå diskontinuitet og splittelse i Unionens arbejde;

9.

er af den opfattelse, at den korrekte fortolkning af finansforordningens artikel 147 og artikel 265 i TFEU er, at undladelse af at tage de passende skridt til at handle på grundlag af de iagttagelser, der ledsager Parlamentets dechargeafgørelse, berettiger Parlamentet til at indlede et passivitetssøgsmål;

Forskellige roller til Parlamentet og Rådet i forbindelse med dechargeproceduren

10.

konstaterer, at det »aftalememorandum«, der blev vedtaget af COREPER den 2. marts 2011, ifølge den erklæring, Rådets formandskab afgav på Budgetkontroludvalgets møde den 21. juni 2011, skal danne grundlag for forbindelserne mellem Parlamentet og Rådet hvad angår decharge for gennemførelsen af deres respektive budgetter; konstaterer endvidere, at dette memorandum kræver fuld gensidighed Parlamentet og Rådet imellem med hensyn til udlevering af dokumenter, besvarelse af spørgsmål og tilrettelæggelse af et årligt bilateralt møde mellem repræsentanter for Rådet og Parlamentets udvalg med ansvar for dechargeproceduren samt de to institutioners generalsekretærer;

11.

respekterer fuldt ud Rådets rolle som den myndighed, der kan rette henstillinger under den årlige dechargeprocedure, jf. artikel 319 i TEUF; ville imidlertid være uenig med Rådet, hvis det skulle være af den opfattelse, at det var i samme position som Parlamentet med hensyn til meddelelse af decharge;

12.

gentager, at der bør opretholdes en skelnen mellem Parlamentets og Rådets forskellige roller i forbindelse med dechargeproceduren, og at Rådets administration (generalsekretariatet) i lighed med andre EU-institutioners administrationer, herunder også Parlamentets egen administration, bør være underlagt Revisionsrettens kontrol og i fuldt omfang bør stå til regnskab over for EU-borgerne for gennemførelsen af deres respektive budgetter igennem dechargeproceduren som fastsat i TEUF;

13.

bemærker, at Revisionsretten gennemfører sine kontroller med disse institutioner uafhængigt af Kommissionens kontroller, og understreger, at det sidste led i kontrolkæden bør være den demokratiske kontrol igennem decharge meddelt af Parlamentet;

14.

minder Revisionsretten om Parlamentets forslag om at foretage en grundig vurdering af overvågnings- og kontrolsystemerne i Rådet i lighed med den vurdering, den har foretaget for Domstolen, Den Europæiske Ombudsmand og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse i forbindelse med udarbejdelsen af årsberetningen for regnskabsåret 2010;

Hovedpunkter i forbindelse med decharge til Rådet

15.

gør opmærksom på, at Rådets udgifter skal gennemgås på samme måde som de øvrige institutioners udgifter, og at hovedpunkterne i en sådan gennemgang bør være:

a)

et formelt møde mellem repræsentanter for Rådet og Parlamentets udvalg med ansvar for dechargeproceduren, eventuelt for lukkede døre, med henblik på at få besvaret udvalgsmedlemmernes spørgsmål; i dette møde bør også Rådets generalsekretær, formandskabet for udvalget med ansvar for dechargeproceduren, ordføreren og de medlemmer, der repræsenterer de politiske grupper (koordinatorer og/eller skyggeordførere) deltage

b)

som nævnt i beslutningen af 16. juni 2010 (10) om decharge til Rådet for regnskabsåret 2008 bør dechargen baseres på følgende skriftlige dokumenter, som forelægges af alle institutioner:

regnskabet for det foregående regnskabsår, som viser budgettets gennemførelse

en oversigt over aktiver og passiver

en årlig aktivitetsrapport om den budgetmæssige og finansielle forvaltning

den interne revisors årsberetning.


(1)  EUT L 69 af 13.3.2009.

(2)  EUT C 308 af 12.11.2010, s. 1.

(3)  EUT C 303 af 9.11.2010, s. 1.

(4)  EUT C 308 af 12.11.2010, s. 129.

(5)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 23.

(6)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(7)  Afgørelse baseret på Rådets forretningsorden af 22. juli 2002 (EFT L 230 af 28.8.2002, s. 7).

(8)  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(9)  Det europæiske åbenhedsinitiativ.

(10)  EUT L 252 af 25.9.2010, s. 22.


26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/17


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 25. oktober 2011

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009

(2011/756/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009,

der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009 med akademiets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 15. februar 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),

der henviser til sin afgørelse af 10. maj 2011 (2) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2009 og svarene fra direktøren for Det Europæiske Politiakademi,

der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3), særlig artikel 185,

der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (4), særlig artikel 16,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, særlig artikel 94 (5),

der henviser til Kommissionens afgørelse K(2011) 4680 af 30. juni 2011 om samtykke til en undtagelse fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 på anmodning af Det Europæiske Politiakademi,

der henviser til beretning af 12. juli 2010 fra Det Europæiske Politiakademi om godtgørelse af private udgifter (10/0257/KA),

der henviser til den eksterne revision bestilt af Det Europæiske Politiakademi (kontraktreferencenr. CEPOL/2010/001) om refusion af private udgifter,

der henviser til den endelige rapport om den femårige eksterne revision af Det Europæiske Politiakademi (kontraktreferencenr. CEPOL/CT/2010/002),

der henviser til årsberetningen for 2009 fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed;

der henviser til 4. statusrapport for Det Europæiske Politiakademi om gennemførelsen af dens flerårige handlingsplan (MAP) for 2010-2014,

der henviser til Revisionsrettens beretning om gennemførelse af Det Europæiske Politiakademis flerårige handlingsplan for 2010-2014,

der henviser til notat fra den interne revisionstjeneste (IAS) af 4. juli 2011 (ref. Ares (2011) 722479) om 3. statusrapport om gennemførelsen af Det Europæiske Politiakademis flerårige handlingsplan for 2010-2014,

der henviser til Det Europæiske Politiakademis beretning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets afgørelse om »Decharge 2009: Det Europæiske Politiakademi« og bilagene hertil,

der henviser til Det Europæiske Politiakademis beretning om anvendelse af sin indkøbsmanual i perioden 1. juli 2010-1. juli 2011 og bilaget hertil,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0330/2011),

1.

meddeler direktøren for Det Europæiske Politiakademi decharge for gennemførelsen af akademiets budget for regnskabsåret 2009;

2.

fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til direktøren for Det Europæiske Politiakademi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Jerzy BUZEK

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT C 338 af 14.12.2010, s. 137.

(2)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 260.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

af 25. oktober 2011

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009,

der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009 med akademiets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 15. februar 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),

der henviser til sin afgørelse af 10. maj 2011 (2) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2009 og svarene fra direktøren for Det Europæiske Politiakademi,

der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3), særlig artikel 185,

der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (4), særlig artikel 16,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, særlig artikel 94 (5),

der henviser til Kommissionens afgørelse K(2011) 4680 af 30. juni 2011 om samtykke til en undtagelse fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 på anmodning af Det Europæiske Politiakademi,

der henviser til beretning af 12. juli 2010 fra Det Europæiske Politiakademi om godtgørelse af private udgifter (10/0257/KA),

der henviser til den eksterne revision bestilt af Det Europæiske Politiakademi (kontraktreferencenr. CEPOL/2010/001) om refusion af private udgifter,

der henviser til den endelige rapport om den femårige eksterne revision af Det Europæiske Politiakademi (kontraktreferencenr. CEPOL/CT/2010/002),

der henviser til årsberetningen for 2009 fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed,

der henviser til 4. statusrapport for Det Europæiske Politiakademi om gennemførelsen af dens flerårige handlingsplan (MAP) for 2010-2014,

der henviser til Revisionsrettens beretning om gennemførelse af Det Europæiske Politiakademis flerårige handlingsplan for 2010-2014,

der henviser til notat fra den interne revisionstjeneste (IAS) af 4. juli 2011 (ref. Ares (2011) 722479) om 3. statusrapport om gennemførelsen af Det Europæiske Politiakademis flerårige handlingsplan for 2010-2014,

der henviser til Det Europæiske Politiakademis beretning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets afgørelse om »Decharge 2009: Det Europæiske Politiakademi« og bilagene hertil,

der henviser til Det Europæiske Politiakademis beretning om anvendelse af sin indkøbsmanual i perioden 1. juli 2010 til 1. juli 2011 og bilaget hertil,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0330/2011),

A.

der henviser til, at Politiakademiet blev oprettet i 2001, og at det med virkning fra 1. januar 2006 blev omdannet til et fællesskabsorgan, jf. finansforordningens artikel 185, hvorved det blev underlagt rammefinansforordningen for agenturer;

B.

der henviser til, at Revisionsretten i sine beretninger om Politiakademiets årsregnskab for regnskabsåret 2006 og 2007 afgav en erklæring med forbehold, for så vidt angik de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed med den begrundelse, at udbudsprocedurerne ikke var forløbet i overensstemmelse med finansforordningens bestemmelser;

C.

der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om akademiets årsregnskab for regnskabsåret 2008 føjede en henvisning til specialforhold til sin erklæring om regnskabernes rigtighed uden udtrykkeligt at fremsætte forbehold, og afgav en erklæring med forbehold for så vidt angik de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

D.

der henviser til, at Parlamentet i sin afgørelse af 7. oktober 2010 (6) nægtede at meddele decharge til direktøren for Det Europæiske Politiakademi for gennemførelsen af akademiets budget for regnskabsåret 2008;

E.

der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Politiakademiets årsregnskab for regnskabsåret 2009 igen afgav en revisionserklæring med forbehold, for så vidt angik regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed;

F.

der henviser til, at Europa-Parlamentet i ovennævnte afgørelse af 10. maj 2011 vedtog at udsætte meddelelsen af decharge til akademiets direktør for gennemførelsen af dets budget for 2009;

G.

der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om akademiets flerårige handlingsprogram for perioden 2010-2014 fastslog, at akademiet havde udviklet sig planmæssigt i henhold til de delmål, der var fastsat i handlingsprogrammet;

H.

der henviser til, at Kommissionens Interne Revisionstjeneste (IAS) i sit notat af 4. juli 2011 til direktøren for Politiakademiet konstaterede, at beskrivelsen i statusrapporten om gennemførelsen af akademiets flerårige handlingsprogram, selv om den var forholdsvis generel, gav et klart overblik over status for de forskellige milepæle og derfor kunne anvendes som et tilfredsstillende grundlag for orientering af de forskellige interesserede parter;

I.

der henviser til at Kommissionen ved afgørelse K(2011) 4680 af 30. juni 2011 gav Politiakademiet dispensation fra bestemmelserne i artikel 74b i forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002;

Generel vurdering

1.

anerkender de foranstaltninger, som Politiakademiets nye ledelse og nye forvaltning har truffet for at rette op på de konstaterede mangler som krævet af Parlamentet efter de alvorlige uregelmæssigheder i gennemførelsen af budgettet for 2009; glæder sig især over følgende foranstaltninger, der blev truffet rettidigt i overensstemmelse med Parlamentets krav:

a)

ændring af akademiets finansforordning i form af en undtagelse, som udelukkede udvælgelsen af pædagogiske eksperter fra udbudsproceduren, for i stedet at anvende eksperter fra de nationale politiskoler, hvilket sikrede en højere omkostningseffektivitet og inddragelse af disse institutioner i akademiets netværk

b)

erklæringer fra Revisionsretten og IAS om, at akademiets flerårige handlingsplan for perioden 2010-2014 giver et overblik over status for dets forskellige milepæle, og at akademiet gør fremskridt i forhold til de fastsatte mål

c)

en beretning om akademiets anvendelse af indkøbsmanualen i perioden 1. juli 2010 til 1. juli 2011

d)

akademiets bestyrelses beslutning om at give Kommissionen stemmeret;

2.

ser frem til Kommissionens forelæggelse i 2012 af akademiets nye juridiske ramme, som skal integrere ovenstående stemmeret til Kommissionen i bestyrelsens sager;

3.

understreger, at dechargemyndigheden fortsat nøje vil overvåge gennemførelsesniveauet for foranstaltninger, der bliver truffet under de kommende dechargeprocedurer;

4.

bemærker, at den endelige rapport om den femårige eksterne revision af akademiet fastslog, at der er argumenter for at flytte akademiet; opfordrer derfor Revisionsretten til at udarbejde en særrapport i løbet af 2012, med opregning af finansielle og operationelle omkostninger og fordele ved at fusionere akademiets ansvarsområder med Europols;

Specifikke foranstaltninger, som Politiakademiet har truffet for at rette op på de konstaterede mangler

Udbudsprocedurer

5.

konstaterer, at akademiet endelig har udarbejdet og anvender sin indkøbsmanual til internt brug som krævet af Parlamentet i forbindelse med meddelelsen af decharge til akademiet for 2008 og 2009; konstaterer, at denne manual blev godkendt af Politiakademiet den 8. juni 2010 og trådte i kraft den 1. juli 2010, og at der er blevet udpeget en koordinator for offentlige indkøb;

6.

glæder sig over akademiets første beretning om anvendelsen af indkøbsmanualen i perioden 1. juli 2010 til 1. juli 2011, men ser imidlertid frem til, at Revisionsretten evaluerer akademiets anvendelse af indkøbsmanualen;

7.

har kontrolleret akademiets statistiske beretning for 1. juli 2010 til 1. juli 2011, og glæder sig over, at dokumentet giver Parlamentet fyldestgørende oplysninger om indkøbsprocedurerne; konstaterer på grundlag af denne beretning og beretningen om anvendelsen af indkøbsmanualen, at akademiet konstant overvåger og kontrollerer sine egne indkøbsprocedurer;

Regler for udgifter til afholdelse af kurser

8.

konstaterer, at akademiet den 28. april 2011 forelagde Kommissionen en anmodning om ændring af dets finansforordning ved at indføje en artikel (artikel 74c), som indeholder en undtagelse fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 om at udelukke udvælgelsen af pædagogiske eksperter fra udbudsbestemmelserne for i stedet at anvende eksperter fra de nationale politiskoler;

9.

glæder sig over Kommissionens efterfølgende afgørelse K(2011) 4680 af 30. juni 2011 om samtykke til ovennævnte undtagelse;

10.

mener, at akademiet bør give direkte adgang til sit detaljerede budget, herunder en liste over kontrakter og beslutninger om offentlige indkøb, og mener at det bør offentliggøre listen på sin hjemmeside i henhold til finansforordningens bestemmelse, dog med udeladelse af detaljer af eventuelle kontrakter, hvis offentliggørelse kan udgøre en sikkerhedsrisiko;

Bevillingsfremførsler

11.

noterer sig, at akademiet har etableret et organisatorisk risikoregister som en del af sin løbende budgetforvaltning for at mindske risikoen for underudnyttelse; minder imidlertid om vigtigheden af at programmere og overvåge gennemførelsen af budgettet for at mindske fremførelsen af bevillinger mest muligt; opfordrer også Revisionsretten og IAS til at attestere, at akademiet har gennemført effektive forbedringer på området, og konstatere, at alle programmerings- og overvågningsinstrumenter er helt på plads;

Fejl i regnskabet

12.

konstaterer, at der var betydelige forsinkelser og fejl i akademiets foreløbige årsregnskab for 2009, men at akademiet har forsikret, at det har forbedret sin finansdisciplin og interne kontrol siden 2010; glæder sig til at modtage Revisionsrettens beretning om akademiets årsregnskab for 2010, for at kunne konstatere, om akademiets forsikringer er velfunderede;

13.

glæder sig over, at akademiets bestyrelse i marts 2011 besluttede at erstatte de tidligere interne kontrolstandarder (ICS) med Kommissionens nyligt etablerede 16 interne kontrolstandarder;

14.

mener, at disse 16 nye standarder vil gøre det lettere for akademiets direktør ikke blot at indføre kontroller, men også at overvåge, at disse kontroller virker efter hensigten;

15.

opfordrer derfor akademiet til løbende at holde Parlamentet orienteret om gennemførelsesgraden for disse 16 ICS;

Personaleforvaltning

16.

noterer sig, at akademiet har opsagt en kontrakt, som Revisionsretten betragtede som »ulovlig«; bemærker, at opsigelsen af denne kontrakt har virkning fra den 15. september 2011, og at stillingen allerede er blevet slået op; opfordrer akademiet til at holde dechargemyndigheden orienteret om den fortsatte udvikling i denne konkrete sag;

17.

konstaterer, at akademiet mener, at dets ansættelsesvejledning, der bringer procedurerne i overensstemmelse med vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union (7), er blevet gennemført på tilfredsstillende vis; opfordrer ligeledes Revisionsretten til at attestere gennemførelsesgraden for denne vejledning;

Bevillinger anvendt til finansiering af private udgifter

18.

konstaterer, at den nuværende direktør som følge af en ekstern revision af en efterfølgende kontrol har udstedt en indtægtsordre, der kræver, at den tidligere direktør tilbagebetaler 2 014,94 EUR hvoraf kun 43,45 EUR hidtil er blevet tilbagebetalt; beklager det beskedne beløb, der er blevet tilbagebetalt, i forhold til det finansielle tab, som akademiet er blevet udsat for under den tidligere direktørs ledelse; noterer sig, at der er blevet udstedt en endelig betalingspåmindelse i 2011, og at næste skridt er at anlægge sag ved en engelsk domstol for at fastslå lovligheden af gælden, der stammer tilbage fra 2007, hvorefter fogedvæsenet vil tilstræbe at inddrive den resterende del af den ubetalte gæld, såfremt der opnås dom herfor; opfordrer den nuværende direktør til at holde dechargemyndigheden opdateret om sagens udvikling;

Akademiets flerårige handlingsplan for 2010-2014

19.

bemærker, at den øgede åbenhed, som den nuværende direktør og ledelsen har indledt, har ført til en bedre forståelse for de udfordringer, akademiet står over for, og tilskyndet til de nødvendige forandringer; glæder sig i denne henseende over akademiets politik om:

at offentliggøre et månedligt nyhedsbrev og regelmæssige statusrapporter om sine aktiviteter til sin bestyrelse for at give den en klarere analyse af situationen omkring akademiets aktiviteter

løbende at ajourføre sin statusrapport om gennemførelsesgraden for dets flerårige plan

at forsyne Parlamentet med IAS's årlige rapporter i henhold til de relevante bestemmelser i finansforordningen;

20.

glæder sig over, at Revisionsretten har udarbejdet en beretning om gennemførelsen af akademiets flerårige handlingsplan for 2010-2014 efter krav fra Parlamentet; bemærker, at Revisionsretten i denne beretning har fastslået, at akademiets gennemførelse af planen er forløbet i overensstemmelse med delmålene; glæder sig i denne forbindelse over, at akademiet har påvist at det har afsluttet gennemførelsen af sin MAP 1 (forvaltning), MAP 4 (godkendelse af det finansielle system), MAP 5 (finansielle vilkår), MAP 6 (åbenhed omkring bestyrelsen), MAP 8 (strategiplan), MAP 9 (flerårig ansættelsesplan); MAP 12 (kontrolsystemet for offentlige indkøb) og at de resterende delmål er under opfyldelse eller følger tidsplanen;

21.

opfordrer akademiet til jævnligt at rådføre sig med Parlamentet og løbende at holde det orienteret om gennemførelsen af den flerårige handlingsplan;

22.

glæder sig også over IAS's notat om den 3. statusrapport om gennemførelsen af akademiets flerårige handlingsplan; bemærker især, at det i notatet konstateres, at IAS mener, at akademiet reagerer tilfredsstillende på IAS bemærkninger og henstillinger, og at beskrivelsen i statusrapporten om gennemførelsen af akademiets flerårige handlingsplan, selv om den er forholdsvis generel, giver et klart overblik over status for de forskellige milepæle og derfor bør kunne anvendes som et tilfredsstillende grundlag for at orientere de forskellige interesserede parter, herunder Parlamentets Budgetkontroludvalg;

Strukturelle mangler

23.

understreger, at akademiets forvaltningsomkostninger er høje i forhold til dets aktiviteter; glæder sig derfor over akademiets bestræbelser på at reducere sine forvaltningsudgifter på det 25. bestyrelsesmøde i juni 2011, hvor det blev besluttet, at alle udvalg under bestyrelsen skulle afskaffes senest i 2012, og at alle arbejdsgrupperne under bestyrelsen skulle gøres til genstand for en kritisk analyse;

24.

henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 10. maj 2011 (8) om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.


(1)  EUT C 338 af 14.12.2010, s. 137.

(2)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 260.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)  EUT L 320 af 7.12.2010, s. 11.

(7)  EUT L 56 af 4.3.1968, s. 1.

(8)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 269.


26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/25


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 25. oktober 2011

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009

(2011/757/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009,

der henviser til Revisionsrettens beretning om det endelige årsregnskab for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009 med akademiets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 15. februar 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),

der henviser til sin afgørelse af 10. maj 2011 (2) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2009 og svarene fra direktøren for Det Europæiske Politiakademi,

der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3), særlig artikel 185,

der henviser til Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) (4), særlig artikel 16,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5), særlig artikel 94,

der henviser til Kommissionens afgørelse K(2011) 4680 af 30. juni 2011 om samtykke til en undtagelse fra forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 på anmodning af Det Europæiske Politiakademi,

der henviser til beretning af 12. juli 2010 fra Det Europæiske Politiakademi om godtgørelse af private udgifter (10/0257/KA),

der henviser til den eksterne revision bestilt af Det Europæiske Politiakademi (kontraktreferencenr. CEPOL/2010/001) om refusion af private udgifter,

der henviser til den endelige rapport om den femårige eksterne revision af Det Europæiske Politiakademi (kontraktreferencenr. CEPOL/CT/2010/002),

der henviser til årsberetningen for 2009 fra Generaldirektoratet for Retlige Anliggender, Frihed og Sikkerhed,

der henviser til 4. statusrapport for Det Europæiske Politiakademi om gennemførelsen af dens flerårige handlingsplan (MAP) for 2010-2014,

der henviser til Revisionsrettens beretning om gennemførelse af Det Europæiske Politiakademis flerårige handlingsplan for 2010-2014,

der henviser til notat fra den interne revisionstjeneste (IAS) af 4. juli 2011 (ref. Ares (2011) 722479) om 3. statusrapport om gennemførelsen af Det Europæiske Politiakademis flerårige handlingsplan for 2010-2014,

der henviser til Det Europæiske Politiakademis beretning om gennemførelsen af Europa-Parlamentets afgørelse om »Decharge 2009: Det Europæiske Politiakademi« og bilagene hertil,

der henviser til Det Europæiske Politiakademis beretning om anvendelse af sin indkøbsmanual i perioden 1. juli 2010 – 1. juli 2011 og bilaget hertil,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0330/2011),

1.

godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2009;

2.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse til direktøren for Det Europæiske Politiakademi, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Jerzy BUZEK

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT C 338 af 14.12.2010, s. 137.

(2)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 260.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 256 af 1.10.2005, s. 63.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.


26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/27


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 25. oktober 2011

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009

(2011/758/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009 med agenturets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 15. februar 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),

der henviser til sin afgørelse af 10. maj 2011 (2) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2009 og svarene fra direktøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur,

der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3), særlig artikel 185,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (4) om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, særlig artikel 68,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5), særlig artikel 94,

der henviser til skrivelse af 17. juni 2011 fra formanden for agenturets bestyrelse til formanden for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (EMA/441533/2011),

der henviser til agenturets svar på Parlamentets beslutning af 10. maj 2011 (6), der ledsagede ovennævnte afgørelse om decharge for regnskabsåret 2009,

der henviser til de årlige interne revisionsberetninger fra Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) om agenturet for 2009, 2008 og 2007,

der henviser til den endelige opfølgende revisionsrapport fra IAS om agenturet for 2009, 2008 og 2006,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0329/2011),

1.

meddeler eksekutivdirektøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur decharge for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009;

2.

fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til eksekutivdirektøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Jerzy BUZEK

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT C 338 af 14.12.2010, s. 28.

(2)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 173.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 174.


EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

af 25. oktober 2011

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009 med agenturets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 15. februar 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),

der henviser til sin afgørelse af 10. maj 2011 (2) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2009 og svarene fra direktøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur,

der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3), særlig artikel 185,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (4) om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, særlig artikel 68,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5), særlig artikel 94,

der henviser til skrivelse af 17. juni 2011 fra formanden for agenturets bestyrelse til formanden for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (EMA/441533/2011),

der henviser til agenturets svar på Parlamentets beslutning af 10. maj 2011 (6), der ledsagede ovennævnte afgørelse om decharge for regnskabsåret 2009,

der henviser til de årlige interne revisionsberetninger fra Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) om agenturet for 2009, 2008 og 2007,

der henviser til den endelige opfølgende revisionsrapport fra IAS om agenturet for 2009, 2008 og 2006,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0329/2011),

A.

der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om Det Europæiske Lægemiddelagenturs årsregnskab for regnskabsåret 2009 afgav en revisionserklæring med forbehold med hensyn til de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed,

B.

der henviser til, at Parlamentet i ovennævnte beslutning af 10. maj 2011 vedtog at udsætte meddelelsen af decharge til eksekutivdirektøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur for gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2009,

C.

der henviser til, at agenturets budget for 2009 var på 194 000 000 EUR, hvilket er en stigning på 6,28 % i forhold til regnskabsåret 2008,

D.

der henviser til, at agenturets budget finansieres både via Unionens årlige budget, der udgjorde 18,52 % af de samlede indtægter i 2009, og i større omfang via gebyrer, som erlægges af medicinalvirksomheder for tjenesteydelser, der kan strække sig over mere end ét regnskabsår, og til, at Unionens overordnede bidrag således faldt med 9,2 % mellem 2008 og 2009,

E.

der henviser til, at dechargemyndigheden har modtaget svar fra agenturet på Parlamentets ovennævnte beslutning af 10. maj 2011,

F.

der henviser til, at agenturet i sine svar til Parlamentet opdaterede dechargemyndigheden om gennemførelsesgraden for IAS' henstillinger, idet det konstateres, at:

en af de tre »meget vigtige« henstillinger fra IAS' revision for 2009 om personalespørgsmål nu var blevet gennemført, og at de to andre var på vej til at blive det

den »kritiske« henstilling og en »meget vigtig« henstilling (håndtering af interessekonflikter hos medarbejdere og specifikke retningslinjer) fra IAS' revision for 2008 om administrative udvælgelsesprocedurer til støtte for tilvejebringelse af videnskabelig vurdering af humanmedicinske lægemidler i agenturet, var blevet nedgraderet til henholdsvis »meget vigtig« og »vigtig«, mens tre »meget vigtige« anbefalinger nu var blevet gennemført

en af de to »meget vigtige« anbefalinger fra IAS' revision for 2005 om gennemførelsen af de interne kontrolstandarder (ICS) nu var blevet gennemført,

Generel vurdering

1.

bekræfter modtagelsen af en skrivelse fra formanden for agenturets bestyrelse af 17. juni 2011, hvoraf det fremgår, at agenturet har truffet foranstaltninger til at rette op på manglerne fra 2009; noterer sig også de dokumenter og bilag, der er modtaget fra agenturet efter krav fra Parlamentet i ovennævnte beslutning af 10. maj 2011; bekræfter ligeledes modtagelsen af en skrivelse af 10. august 2011 fra agenturets fungerende eksekutivdirektør som opfølgning på nogle spørgsmål, der blev rejst under forhandlingerne om decharge til agenturet for 2009 på mødet i Parlamentets Budgetkontroludvalg den 13. juli 2011; beklager imidlertid, at ikke alle de ønskede oplysninger er blevet fremsendt;

2.

bemærker imidlertid, at agenturet bør fortsætte med at underrette dechargemyndigheden hver tredje måned om resultaterne af de foranstaltninger, som dechargemyndigheden har krævet;

3.

understreger, at dechargemyndigheden under de kommende dechargeprocedurer fortsat nøje skal overvåge gennemførelsesniveauet for de foranstaltninger, der gennemføres for at håndtere agenturets alvorlige svagheder, som blev afdækket af rapporterne fra såvel Revisionsretten som IAS; forventer derfor, at agenturet orienterer dechargemyndigheden om de tiltag, der gennemføres, og resultaterne af disse, samt at det fremsender de ønskede dokumenter, navnlig vedrørende følgende emner:

a)

bestyrelsens vedtagelse af handlingsplanen med særlige foranstaltninger for afhjælpning af manglerne i udbudsprocedurerne og med en tidsplan for dens gennemførelse

b)

den omhyggelige kontrol med en effektiv anvendelse af de eksisterende procedurer for afdækning og håndtering af interessekonflikter hos medarbejdere og eksperter

c)

fremsendelse af rapporterne fra IAS i henhold til finansforordningen;

Specifikke bemærkninger

Udbudsprocedurer

4.

bekræfter at have modtaget oplysninger om det kontrolsystem, der skal hindre eller opdage vedvarende fejl i udbudsprocedurerne i tide; forventer at modtage den flerårige indkøbsplan; minder i denne forbindelse agenturet om, at det skal fortsætte med at forbedre kvaliteten af sit udbudssystem og leve strengt op til kravene i de relevante regler om offentlige indkøb med henblik på at rette op på de mangler, som Revisionsretten har påpeget;

5.

bemærker, at der er indledt foranstaltninger til udvikling af en handlingsplan om forbedring af udbudsprocedurerne; opfordrer agenturet til omgående at skride til vedtagelse af en handlingsplan for afhjælpning af manglerne i udbudsprocedurerne, navnlig fejlene i administration af tildelingen af kontrakter ved at sørge for mere omhyggelig teknisk og proceduremæssig kontrol, og derefter at underrette dechargemyndigheden;

6.

minder om, at Revisionsretten i sin beretning for 2009 konstaterede, at agenturet ikke havde foretaget tilstrækkelig kontrol til at mindske risikoen for fejl i en række procedurer for indkøb af store it-rammekontrakter; minder også om, at revisionen viste mangler, som havde indflydelse på den formelle rigtighed af disse transaktioner og dannede grundlag for Revisionsrettens kvalificerede udtalelse om lovligheden og den formelle rigtighed af de for agenturets regnskaber underliggende transaktioner;

Fremførte bevillinger

7.

påpeger, at Revisionsretten i sin årlige beretning om agenturet for 2009 rapporterede, at cirka 14 800 000 EUR af en fremførsel af EUR 19 500 000 (38 % af agenturets forpligtelser i 2009) var til aktiviteter, som ved årets udgang endnu ikke var gennemført (eller i nogle tilfælde til varer, som ikke var modtaget, til ydelser, som kunne strække sig over mere end ét regnskabsår); opfordrer derfor igen agenturet til at rette op på sagen, og ser frem til at modtage Revisionsrettens bekræftelse på, at dette er sket;

Indtægter fra gebyrer

8.

bekræfter at have modtaget oplysninger fra agenturet om, at dette fra 1. januar 2011 har indført et integreret virksomhedssystem (ERP) med SAP som leverandør for at afhjælpe de lange forsinkelser for indtægtsordrernes vedkommende; noterer sig, at agenturet med dette nye system overfører data fra sine nuværende operationelle systemer (f.eks. SIAMED) direkte til SAP-finansmodulet via et dashboard;

Valutakurskontrakter

9.

konstaterer, at agenturet har givet tilsagn om at begrænse sine risici som følge af valutakursudsving, og at det den 11. juni 2010 reviderede sin likviditetspolitik ved at: oprette et internt samrådsudvalg til at rådgive regnskabsføreren om risikoafdækningsstrategier, begrænse afdækningen til 50 % af det anslåede behov og sikre, at de markedssatser, der opnås, svarer til eller ligger over de budgetterede satser;

Håndtering af interessekonflikter

10.

noterer sig agenturets svar vedrørende overholdelsen af dets adfærdskodeks ved at opstille principper og retningslinjer for den uafhængighed og fortrolighed, der gælder for bestyrelsen og udvalgsmedlemmerne, eksperterne og agenturets ansatte; forventer endvidere, at agenturet forud for udvælgelsen af projektansvarlige for produkter grundigt vurderer, om de af medarbejderne oplyste interesser eventuelt kan influere på deres upartiskhed og uafhængighed; forventer, at agenturets dokumenter om interessekonflikter opdateres;

11.

noterer sig, at agenturet har til hensigt at efterleve IAS' henstilling fra den opfølgende revision for 2010 ved at vælge en risikobaseret tilgang og rette kontrollen mod medarbejdere med erklærede interesser; opfordrer agenturet til at orientere dechargemyndigheden om timing og tidsplan for gennemførelsen af denne henstilling fra IAS inden udgangen af 2011;

12.

bekræfter imidlertid modtagelsen af agenturets svar, hvori det erklærer, at det ikke er forpligtet til at anmode om eller overvåge årlige erklæringer om økonomiske interesser fra eksperter med ansvar for vurdering af lægemidler, da dette påhviler medlemsstaternes kompetente myndigheder (artikel 126b i direktiv 2001/83/EF (7) som ændret ved EF-direktiv 2004/27/EF (8)); opfordrer derfor Kommissionen til at minde de respektive myndigheder i medlemsstaterne om deres forpligtelser på området;

13.

understreger, at det ikke kun er agenturets renommé, der kan blive påvirket, hvis der rejses tvivl om vurderinger på baggrund af eventuelle interessekonflikter, men at sådanne interessekonflikter heller ikke garanterer den optimale beskyttelse af EU-borgernes sundhed;

14.

bemærker, at den nye elektroniske interesseerklæring (e-DoI) blev tilgængelig på internettet den 1. juli 2011, og at alle eksperter blev anmodet om at udfylde den nye e-DoI-formular, og at alle eksperternes e-DoI'er i ekspertdatabasen er blevet gjort offentligt tilgængelige på agenturets hjemmeside fra den 30. september 2011; bemærker også, at den fælles hensigtserklæring mellem agenturet og hver nationale kompetente myndighed vedrørende overvågning af det videnskabelige niveau og uafhængigheden af den vurdering, den nationale kompetente myndighed udfører for tjenesteydelser, der leveres til agenturet, trådte i kraft den 4. juli 2011;

15.

opfordrer agenturet til at orientere dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der træffes i spørgsmål vedrørende effektiv overholdelse af dets adfærdskodeks for så vidt angår håndtering af interessekonflikter;

16.

insisterer på, og advarer også agenturet om, at alle de tiltag, der nævnes i de respektive revisionsberetninger, herunder den for 2010, bør være gennemført fuldt ud inden indledningen af den næste dechargeprocedure;

Personaleforvaltning

17.

noterer sig agenturets svar, hvori det erklærer, at det har rettet op på de mangler, som IAS påpegede inden for udvælgelse af kontraktansatte, og at der er blevet udarbejdet reviderede arbejdsinstruktioner og skabeloner, ligesom personalet har været på særlige kurser; opfordrer følgelig agenturet til at holde dechargemyndigheden orienteret om gennemførelsesgraden for disse tiltag; ser frem til Revisionsrettens beretning for 2010 for at kunne afgøre, hvorvidt agenturets forsikringer er velfunderede;

18.

henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af 10. maj 2011 (9) om præstation, økonomisk forvaltning og kontrol med agenturer.


(1)  EUT C 338 af 14.12.2010, s. 28.

(2)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 173.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 174.

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EUT L 311 af 28.11.2001, s. 67).

(8)  EUT L 136 af 30.4.2004, s. 34.

(9)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 269.


26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/33


EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

af 25. oktober 2011

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009

(2011/759/EU)

EUROPA-PARLAMENTET,

der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009,

der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009 med agenturets svar (1),

der henviser til Rådets henstilling af 15. februar 2011 (05892/2011 — C7-0052/2011),

der henviser til sin afgørelse af 10. maj 2011 (2) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2009 og svarene fra direktøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur,

der henviser til EF-traktatens artikel 276 og artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3), særlig artikel 185,

der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 (4) om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur, særlig artikel 68,

der henviser til Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 19. november 2002 om rammefinansforordning for de organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (5), særlig artikel 94,

der henviser til skrivelse af 17. juni 2011 fra formanden for agenturets bestyrelse til formanden for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (EMA/441533/2011),

der henviser til agenturets svar på Parlamentets beslutning af 10. maj 2011 (6), der ledsagede ovennævnte afgørelse om decharge for regnskabsåret 2009,

der henviser til de årlige interne revisionsberetninger fra Kommissionens interne revisionstjeneste (IAS) om agenturet for 2009, 2008 og 2007,

der henviser til den endelige opfølgende revisionsrapport fra IAS om agenturet for 2009, 2008 og 2006,

der henviser til forretningsordenens artikel 77 og bilag VI,

der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A7-0329/2011),

1.

godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2009;

2.

pålægger sin formand at sende denne afgørelse til eksekutivdirektøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

Jerzy BUZEK

Formand

Klaus WELLE

Generalsekretær


(1)  EUT C 338 af 14.12.2010, s. 28.

(2)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 173.

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1.

(5)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 72.

(6)  EUT L 250 af 27.9.2011, s. 174.


26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/35


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 23. november 2011

om tildeling af ekstra havdage til Spanien og Frankrig i ICES-afsnit VIIIc og IXa undtagen Cadizbugten

(meddelt under nummer K(2011) 8303)

(Kun den franske og den spanske udgave er autentiske)

(2011/760/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets forordning (EU) nr. 57/2011 af 18. januar 2011 om fastsættelse for 2011 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande og for EU-fartøjer i visse andre farvande (1), særlig bilag IIB, punkt 7.1, 7.3 og 7.6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I punkt 5.1 i bilag IIB til forordning (EU) nr. 57/2011 fastsættes det maksimale antal dage, som EU-fartøjer med en længde overalt på 10 m og derover, der medfører regulerede redskaber (trawl, snurrevod og lignende redskaber med en maskestørrelse på mindst 32 mm, garn med en maskestørrelse på mindst 60 mm og langliner til bundfiskeri), må være til stede i ICES-afsnit VIIIc og IXa undtagen Cadizbugten i perioden 1. februar 2011 – 31. januar 2012.

(2)

I henhold til punkt 7.1 i bilag IIB til forordning (EU) nr. 57/2011 kan Kommissionen tildele medlemsstaterne et antal ekstra dage til søs, som de kan benytte til at tillade fartøjer, som fører deres flag, og som medfører et hvilket som helst reguleret redskab, at være til stede i området på baggrund af foranstaltninger for endeligt ophør med fiskerivirksomhed, der har fundet sted mellem den 1. februar 2010 og den 31. januar 2011.

(3)

I henhold til punkt 7.6 i bilag IIB til forordning (EU) 657/2011 kan Kommissionen i særlige tilfælde tildele en medlemsstat yderligere havdage i forvaltningsperioden 2011 på grundlag af endeligt ophør med fiskerivirksomhed, som har fundet sted fra den 1. februar 2004 til den 31. januar 2010, og som ikke har været genstand for en tidligere anmodning om yderligere dage.

(4)

Den 3. og 21. juni 2011 har Spanien fremsendt anmodninger i henhold til punkt 7.2 i nævnte bilag med oplysninger, der viser, at otte fiskerfartøjer endeligt er ophørt med deres virksomhed mellem den 1. februar 2004 og den 31. januar 2010, og at tre fiskerfartøjer endeligt er ophørt med deres virksomhed mellem den 1. februar 2010 og den 31. januar 2011, og at den ikke har været genstand for en tidligere anmodning om yderligere dage. På basis af de indsendte oplysninger og beregningsmetoden i punkt 7.1, andet afsnit, i bilag IIB bør Spanien for perioden 1. februar 2011-31. januar 2012 tildeles 9 ekstra havdage for de fartøjer, der er omhandlet i punkt 1 i nævnte bilag.

(5)

Den 14. juli 2011 har Frankrig fremsendt en anmodning i henhold til punkt 7.2 i nævnte bilag med oplysninger, der viser, at seks fiskerfartøjer endeligt er ophørt med deres virksomhed mellem den 1. februar 2004 og den 31. januar 2010, og at den ikke har været genstand for en tidligere anmodning om yderligere dage. På basis af de indsendte oplysninger og beregningsmetoden i punkt 7.1, andet afsnit, i bilag IIB bør Frankrig for perioden 1. februar 2011-31. januar 2012 tildeles 23 ekstra havdage for de fartøjer, der er omhandlet i punkt 1 i nævnte bilag.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri og Akvakultur —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det maksimale antal dage, som fiskerfartøjer, der fører spansk flag og medfører regulerede redskaber, og som ikke er omfattet af de særlige bestemmelser i punkt 5.2 i bilag IIB til forordning (EU) nr. 57/2011, må være til stede i ICES-afsnit VIIIc og IXa undtagen Cadizbugten, jf. tabel I i samme bilag, sættes op til 167 dage om året.

Artikel 2

Det maksimale antal dage, som fiskerfartøjer, der fører fransk flag og medfører regulerede redskaber, og som ikke er omfattet af de særlige bestemmelser i punkt 5.2 i bilag IIB til forordning (EU) nr. 57/2011, må være til stede i ICES-afsnit VIIIc og IXa undtagen Cadizbugten, jf. tabel I i samme bilag, sættes op til 165 dage om året.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Spanien og Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2011.

På Kommissionens vegne

Maria DAMANAKI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 24 af 27.1.2011, s. 1.


26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 24. november 2011

om tilladelse til markedsføring af flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L. som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2011) 8362)

(Kun den franske og den nederlandske udgave er autentiske)

(2011/761/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Virksomheden KANEKA Pharma Europe indgav den 1. november 2007 en ansøgning til de kompetente myndigheder i Belgien om tilladelse til at markedsføre flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L. (Glavonoid) som en ny levnedsmiddelingrediens.

(2)

Belgiens kompetente fødevarevurderingsmyndighed afgav den 3. december 2008 den første vurderingsrapport. I rapporten konkluderedes det, at de af KANEKA fremlagte oplysninger er tilstrækkeligt grundlag for at tillade markedsføring af flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L. som en ny levnedsmiddelingrediens.

(3)

Kommissionen fremsendte denne første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 19. februar 2009.

(4)

Inden udløbet af den i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97 fastsatte frist på 60 dage blev der i overensstemmelse med samme stykke fremsat begrundede indsigelser mod markedsføring af produktet.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev derfor hørt den 22. juli 2009.

(6)

Den 30. juni 2011 konkluderede EFSA i den videnskabelige udtalelse om sikkerheden ved Glavonoid®’, et ekstrakt udvundet af rødderne eller rodstokken af Glycyrrhiza glabra L., som en ny levnedsmiddelingrediens på anmodning fra Europa-Kommissionen (2), at Glavonoid ikke udgjorde nogen sundhedsrisiko for den almindelige voksne befolkning ved et indtag på op til 120 mg pr. dag.

(7)

For at undgå et indtag af Glavonoid på over 120 mg pr. dag erklærede Kaneka Pharma Europe N.V. sig den 11. august 2011 indforstået med at begrænse anvendelsen af Glavonoid som en ingrediens i kosttilskud og drikkevarer.

(8)

På grundlag af den videnskabelige vurdering er det godtgjort, at Glavonoid opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L. (i det følgende benævnt »Glavonoid«), jf. bilag I, kan markedsføres i Unionen som en ny levnedsmiddelingrediens til de i bilag II angivne anvendelser.

Glavonoid som sådan må ikke sælges til den endelige forbruger.

Artikel 2

1.   Flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L., som godkendes ved denne afgørelse, betegnes »flavonoider fra Glycyrrhiza glabra L.« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder dem.

2.   Mærkningen af fødevarer, hvor produktet er tilsat som ny levnedsmiddelingrediens, skal omfatte angivelse af:

a)

at produktet ikke bør bruges af gravide og ammende kvinder, børn og unge

b)

at personer, der indtager receptpligtig medicin, kun bør bruge produktet under lægeligt tilsyn

c)

at man højst må indtage 120 mg Glavonoid pr. dag.

3.   Mængden af Glavonoid i det færdige produkt skal angives på mærkningen af de fødevarer, der indeholder Glavonoid.

4.   Drikkevarer, der indeholder Glavonoid, skal frembydes til salg til den endelige forbruger som enkeltportioner.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kaneka Pharma Europe N.V., Triomflaan 173, 1160 Bruxelles, Belgien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(7): 2287.


BILAG I

SPECIFIKATIONER FOR GLAVONOID

Beskrivelse

Glavonoid er et ekstrakt udvundet af rødderne eller rodstokken af Glycyrrhiza glabra ved ekstraktion med ethanol efterfulgt af yderligere ekstraktion af dette ethanolekstrakt med mellemkædede triglycerider. Det er en mørkebrun væske, der indeholder 2,5 % til 3,5 % glabridin.

Specifikationer

Parameter

 

Vandindhold

Under 0,5 %

Aske

Under 0,1 %

Peroxidtal

Under 0,5 meq/kg

Glabridin

2,5 til 3,5 % af fedtet

Glycyrrhizinsyre

Under 0,005 %

Fedt, herunder stoffer af typen polyphenol

Mindst 99 %

Protein

Under 0,1 %

Kulhydrater

Ikke påviselig


BILAG II

Fødevarekategori

Maksimumsindhold af Glavonoid

Drikkevarer baseret på mælk

Drikkevarer baseret på yoghurt

Drikkevarer baseret på frugter eller grøntsager

120 mg pr. daglig portion

Kosttilskud

120 mg pr. daglig dosis


26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/41


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 24. november 2011

om tilladelse til markedsføring af beta-glucaner fra gær som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2011) 8527)

(Kun den engelske udgave er autentisk)

(2011/762/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (1), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Virksomheden Biothera Incorporated indgav den 23. september 2009 en ansøgning til den kompetente myndighed i Irland om tilladelse til at markedsføre beta-glucaner fra gær som en ny levnedsmiddelingrediens til anvendelse i en række fødevarer, herunder drikkevarer, til den brede befolkning samt i kosttilskud og i fødevarer bestemt til særlig ernæring, bortset fra modermælkserstatninger og tilskudsblandinger.

(2)

Det kompetente irske fødevarevurderingsorgan afgav den 23. december 2009 den første vurderingsrapport. Det konkluderedes i rapporten, at beta-glucaner fra gær kunne accepteres som en ny levnedsmiddelingrediens, forudsat at produktspecifikationerne og de påtænkte anvendelsesniveauer forbliver de samme, og anvendelsen begrænses til de fødevarer, der er nævnt i ansøgningsmaterialet.

(3)

Kommissionen fremsendte den første vurderingsrapport til alle medlemsstaterne den 18. januar 2010.

(4)

Inden udløbet af den i artikel 6, stk. 4, i forordning (EF) nr. 258/97 fastsatte frist på 60 dage blev der i overensstemmelse med samme stykke fremsat begrundede indsigelser mod markedsføring af produktet.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev derfor hørt den 2. juli 2010.

(6)

Den 8. april 2011 konkluderede EFSA i den videnskabelige udtalelse om sikkerheden ved beta-glucaner fra gær som en ny levnedsmiddelingrediens (2), at beta-glucaner fra gær var sikre under de foreslåede anvendelsesbetingelser. Sikkerheden for børn under 1½ år behandles ikke i EFSA's udtalelse.

(7)

På grundlag af EFSA's videnskabelige vurdering og under hensyntagen til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (3), Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/39/EF af 6. maj 2009 om fødevarer bestemt til særlig ernæring (5), Kommissionens direktiv 1999/21/EF af 25. marts 1999 om diætpræparater til særlige medicinske formål (6) og Kommissionens direktiv 2006/125/EF af 5. december 2006 om forarbejdede levnedsmidler baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn (7) er det godtgjort, at beta-glucaner fra gær opfylder kriterierne i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 258/97.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Beta-glucaner fra gær (Saccharomyces cerevisiae), jf. bilag I, kan markedsføres i Unionen som en ny levnedsmiddelingrediens til de i bilag II angivne anvendelsesformål og under overholdelse af de i samme bilag fastsatte maksimalgrænseværdier, uden at bestemmelserne i direktiv 2002/46/EF, forordning (EF) nr. 1925/2006 og direktiv 2009/39/EF tilsidesættes.

Artikel 2

Beta-glucaner fra gær (Saccharomyces cerevisiae), som godkendes ved denne afgørelse, betegnes »beta-glucaner fra gær (Saccharomyces cerevisiae)« på mærkningen af den fødevare, der indeholder dem.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Biothera Incorporated, 3388 Mike Collins Drive, Eagan, Minnesota, USA, 55121.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. november 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(5):2137 (22 sider).

(3)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51.

(4)  EUT L 404 af 30.12.2006, s. 26.

(5)  EUT L 124 af 20.5.2009, s. 21.

(6)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 29.

(7)  EUT L 339 af 6.12.2006, s. 16.


BILAG I

SPECIFIKATIONER FOR BETA-GLUCANER FRA GÆR (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Beskrivelse:

Beta-glucaner er komplekse polysaccharider med en høj molekylmasse (100-200 kDa), som findes i cellevæggen hos mange gærarter og cerealier. Det kemiske navn på »beta-glucaner fra gær« er (1-3),(1-6)-ß-D-glucaner.

Denne nye levnedsmiddelingrediens isoleres fra Saccharomyces cerevisiae og fås i både uopløselig og opløselig form. De uopløselige produkter indeholder mindst 70 % kulhydrater i form af beta-glucaner; det opløselige produkt indeholder mindst 75 % beta-glucaner.

Glucancellevæggens tertiære struktur hos Saccharomyces cerevisiae består af kæder af ß-1,3-bundne glucoseenheder med forgreninger af ß-1,6-bindinger, som danner et skelet, hvortil der er bundet chitin via ß-1,4-bindinger, ß-1,6-glucaner og visse mannoproteiner.

Kemiske karakteristika ved beta-glucaner fra gær (Saccharomyces cerevisiae)

 

Opløselig form

Uopløselig form

Kulhydrater i alt

Over 75 %

Over 70 %

Beta-glucaner (1,3/1,6)

Over 75 %

Over 70 %

Aske

Under 4 %

Under 5 %

Vand

Under 8 %

Under 8 %

Protein

Under 3,5 %

Under 10 %

Fedt

Under 10 %

Under 20 %


BILAG II

Fødevarekategori

Anvendelsesniveau

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

375 mg

(pr. dag — som anbefalet af producenten)

Fødevarer bestemt til særlig ernæring (PARNUTS) som defineret i direktiv 2009/39/EF, bortset fra modermælkserstatninger og tilskudsblandinger

600 mg

(pr. dag — som anbefalet af producenten)

Drikkevarer baseret på frugtsafter

130 mg/100 ml

Drikkevarer med frugtsmag

80 mg/100 ml

Andre drikkevarer

80 mg/100 ml (DK)

700 mg/100 g (pulver)

Kornbaserede snackstænger

600 mg/100 g

Småkager/cookies

670 mg/100 g

Kiks/crackers

20 mg/100 g

Morgenmadscerealier

670 mg/100 g

»Instant hot«-morgenmadscerealier (fuldkorn/med højt fiberindhold)

150 mg/100 g

Produkter på basis af yoghurt og frisk ost og andre mælkedesserter

160 mg/100 g

Supper og suppeblandinger

90 mg/100 g (SK)

180 mg/100 g (kondenseret)

630 mg/100 g (pulver)

Chokolade/konfektureprodukter

400 mg/100 g

Proteinbarer og -pulvere

600 mg/100 g

Forkortelser: DK = drikkeklar; SK = spiseklar


RETSAKTER VEDTAGET AF ORGANER OPRETTET VED INTERNATIONALE AFTALER

26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/45


AFGØRELSE Nr. 40/2011

af 14. november 2011

truffet af det blandede udvalg, der er nedsat i henhold til aftalen om gensidig anerkendelse mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater, vedrørende opførelse af overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

(2011/763/EU)

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om gensidig anerkendelse mellem EF og USA, særlig artikel 7 og 14, og ud fra følgende betragtning:

Det blandede udvalg skal træffe afgørelse om at opføre et eller flere overensstemmelsesvurderingsorganer på listen i et sektorbilag —

BESTEMT FØLGENDE:

1.

Overensstemmelsesvurderingsorganerne i tillæg A tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i kolonnen »EF's adgang til USA's marked« i afsnit V i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet.

2.

Parterne har aftalt, for hvilke produkter og overensstemmelsesvurderingsprocedurer overensstemmelsesvurderingsorganerne i tillæg A har kompetence, og sørger for at oplysningerne bliver ajourført.

Denne afgørelse, som er udfærdiget i to eksemplarer, undertegnes af repræsentanter i det blandede udvalg, som er bemyndiget til at handle på parternes vegne med henblik på ændring af aftalen. Den får virkning fra datoen for den sidste undertegnelse.

På vegne af Amerikas Forenede Stater

James SANFORD

Undertegnet i Washington, den 8. november 2011.

På Den Europæiske Unions vegne

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Undertegnet i Bruxelles, den 14. november 2011.


Tillæg A

EF-overensstemmelsesvurderingsorganer, der tilføjes til listen over overensstemmelsesvurderingsorganer i kolonnen »EF's adgang til USA's marked« i afsnit V i sektorbilaget om elektromagnetisk kompatibilitet

TÜV Rheinland-EPS B.V.

Smidshornerweg 18

9822 ZG Niekerk

NEDERLANDENE

Bicon Laboratories B.V. (BICON)

Waterdijk 3A, 5705 CW Helmond

P.O. Box 118, 5700 AC Helmond

NEDERLANDENE

SIQ — Slovenian Institute of Quality and Metrology

Tržaška cesta 2

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIEN


Berigtigelser

26.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 313/47


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 491/2009 af 25. maj 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (»fusionsmarkedsordningen«)

( Den Europæiske Unions Tidende L 154 af 17. juni 2009, s. 1 )

Side 54, bilag V, sammenligningstabellen:

I stedet for:

»Forordning (EØF) nr. 479/2008

Denne forordning

Artikel 64, stk. 1, a), b) og c), i)-iv)

Artikel 122, andet stykke

Artikel 64, stk. 1, litra c), nr. v)-viii)

Artikel 122, tredje stykke

Artikel 64, stk. 1, litra d)

Artikel 122, tredje stykke

Artikel 66, stk. 1

—«

læses:

»Forordning (EØF) nr. 479/2008

Denne forordning

Artikel 64, stk. 1, litra a)

Artikel 122, andet stykke

Artikel 64, stk. 1, litra b), og litra c), nr. i)-iv)

Artikel 122, tredje stykke

Artikel 64, stk. 1, litra c), nr. v)-viii)

Artikel 122, fjerde stykke

Artikel 66, stk. 1

Artikel 125o, stk. 3, litra b)«