ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2011.313.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 313

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
26 ноември 2011 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение № 1219/2011/EC на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 година относно записването от Европейския съюз на допълнителни акции в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) вследствие решението за увеличаване на този капитал

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1220/2011 на Комисията от 25 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 867/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на организациите на оператори в сектора на маслините, техните работни програми и финансирането им

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1221/2011 на Комисията от 25 ноември 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/755/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 25 октомври 2011 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел II — Съвет

11

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2011 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел II — Съвет

13

 

 

2011/756/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 25 октомври 2011 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година

17

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2011 година съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година

19

 

 

2011/757/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 25 октомври 2011 година относно приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година

25

 

 

2011/758/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 25 октомври 2011 година относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година

27

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2011 година, съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година

29

 

 

2011/759/ЕС

 

*

Решение на Европейския парламент от 25 октомври 2011 година относно приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година

33

 

 

2011/760/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 23 ноември 2011 година за предоставяне на Испания и Франция на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES с изключение на залива на Кадис (нотифицирано под номер C(2011) 8303)

35

 

 

2011/761/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 24 ноември 2011 година за разрешаване на пускането на пазара на флавоноиди от Glycyrrhiza glabra L. като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 8362)

37

 

 

2011/762/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 24 ноември 2011 година за разрешаване пускането на пазара на бета-глюкани от дрожди като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 8527)

41

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/763/ЕС

 

*

Решение № 40/2011 от 14 ноември 2011 година на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване, относно включване на органи по оценка на съответствието в секторното приложение относно електромагнитната съвместимост

45

 

 

Поправки

 

*

Поправка на Регламент (ЕО) № 491/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 154, 17.6.2009 г.)

47

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.


I Законодателни актове

РЕШЕНИЯ

26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/1


РЕШЕНИЕ № 1219/2011/EC НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 16 ноември 2011 година

относно записването от Европейския съюз на допълнителни акции в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) вследствие решението за увеличаване на този капитал

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 212 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

Съгласно член 4, параграф 3 от Споразумението за създаване на Европейската банка за възстановяване и развитие (2) (ЕБВР) гуверньорите на ЕБВР приеха на годишното си събрание, проведено в Загреб на 14 и 15 май 2010 г., резолюции 126 (3) и 128 (4) за увеличаване на основния уставен капитал на ЕБВР с 10 милиарда евро с цел осигуряване на достатъчно капитал, позволяващ в средносрочен план да бъде поддържано подходящо ниво на дейност в държавите, в които ЕБВР осъществява своите операции, в рамките на установените ограничения.

(2)

Преди приемането на тези резолюции размерът на капитала на ЕБВР бе определен на 20 милиарда евро, от който Съюзът беше записал 60 000 акции, всяка от които с номинал 10 000 EUR.

(3)

Съгласно Резолюция 126 основният уставен капитал на ЕБВР се увеличава със 100 000 платими акции, като всеки член получава определен брой от емитираните акции, който е пропорционален на настоящия му акционерен дял и е цяло, закръглено надолу число. Платимата част от увеличения капитал се финансира чрез включването в капитала на част от свободните общи резерви на ЕБВР. Следователно настоящото решение няма пряко отражение върху бюджета на Съюза. Всички акционери на ЕБВР получават автоматично толкова платими акции, колкото съответстват на техния настоящ акционерен дял, без да се налага самите акционери да предприемат допълнителни процедурни стъпки. Съюзът е получил съответно 3 031 от новоемитираните акции, всяка от които с номинал 10 000 EUR, с което броят на притежаваните от Съюза платими акции е нараснал до 63 031.

(4)

Съгласно Резолюция 128 основният уставен капитал на ЕБВР следва да се увеличи с 900 000 акции с подлежащо на поискване изплащане с номинал по 10 000 EUR, които подлежат на обратно изкупуване. Всеки член следва да получи правото да запише по номинал определен брой акции с подлежащо на поискване изплащане, който е цяло число и не надхвърля 42,857 % от броя на акциите, притежавани от него непосредствено преди датата, на която увеличението на капитала породи действие. Съюзът следователно е оправомощен да запише най-много 27 013 акции с подлежащо на поискване изплащане до 31 декември 2011 г.

(5)

Съгласно Резолюция 128, използването на капитала на ЕБВР следва да се наблюдава съобразно четвъртия преглед на капиталовите ресурси (ПКР4) за периода 2011—2015 г. (период на ПКР4). Съветът на гуверньорите на ЕБВР би могъл през 2015 г. в рамките на ПКР4 да вземе решение, съгласно което част от неизползвания капитал с подлежащо на поискване изплащане би могла да бъде изкупена при определени условия, които да бъдат договорени през 2015 г. С Резолюция 128 Съветът на гуверньорите на ЕБВР реши, че въпросното обратно изкупуване на акции с подлежащо на поискване изплащане ще става автоматично и ще се прилага за всички членове на ЕБВР, записали одобрените с въпросната резолюция акции с подлежащо на поискване изплащане. В такъв случай Комисията ще вземе предвид и ще приложи резолюцията на гуверньорите на ЕБВР.

(6)

Настоящото решение следва да увеличи възможността на ЕБВР да засили дейността си в държавите, в които тя осъществява своите операции, като по този начин оказва ценна помощ на икономиките на тези държави в труден икономически период. За Съюза е целесъобразно да запише тези допълнителни акции с оглед постигане на неговите цели в областта на външноикономическите взаимоотношения и запазване на относителния му дял в правата на глас в рамките на ЕБВР.

(7)

Увеличаването на капитала с подлежащо на поискване изплащане, предвидено в настоящото решение, допринася за осигуряване на достъпа на ЕБВР до финансовите пазари.

(8)

До края на периода на ПКР4 Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, който оценява ефективността на съществуващата система на европейските публични финансови институции, насърчаващи инвестициите в Съюза и съседните държави. Този доклад следва да включва препоръки относно сътрудничеството между съответните банки и оптимизирането и координацията на техните дейности, както призовава Европейският парламент в резолюцията си от 25 март 2009 г. относно годишните доклади на Европейската инвестиционна банка и на Европейската банка за възстановяване и развитие за 2007 г. (5)

(9)

В държавите извън Съюза, обект на обща интервенция, ЕБВР следва да бъде насърчавана да развива сътрудничество с другите европейски публични финансови институции чрез споразумения като тристранния „меморандум за разбирателство между Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка, съвместно с Европейския инвестиционен фонд, и Европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на сътрудничеството извън Европейския съюз“, което дава възможност на банките да се допълват в действията си, като всяка от тях разчита на сравнителните си предимства.

(10)

Условното задължение, свързано с частта от записания капитал с подлежащо на поискване изплащане, се отразява в бюджета на Съюза в бюджетен ред със символичен запис 01 03 01 02: „Европейска банка за възстановяване и развитие —част от записания капитал с подлежащо на поискване изплащане“.

(11)

Представителите на Съюза в управителните органи на ЕБВР следва да насърчават ЕБВР да продължава да прилага най-добрите разумни банкови практики, за да може банката да запази много силната си капиталова позиция; да осъществява интервенции в области, съответстващи на ключовите цели на стратегията „Европа 2020“, с цел засилване на общата съгласуваност на политиките на Съюза в областта на външната дейност; допълнително да развие финансовите инструменти на базата на съфинансиране от бюджета на Съюза и този на ЕБВР, допринасяйки за постигането на целите на Съюза, като отчита, че това сътрудничество следва да се съпровожда от по-ефективен контрол и прозрачност на публичните средства на Съюза, както и да публикува на своя уебсайт подходяща информация относно бенефициерите, въздействието от всички свои операции на финансов посредник и оценките на проектите.

(12)

Гуверньорът на ЕБВР за Съюза следва да докладва ежегодно на Европейския парламент относно насърчаването на целите на Съюза, с особен акцент върху външната дейност на Съюза, както е определено в член 21 от Договора за Европейския съюз, стратегията „Европа 2020“ и значителното увеличаване на трансфера на технологии в областта на възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност.

(13)

Представителите на Съюза в управителните органи на ЕБВР следва да положат максимални усилия, за да се избегне всякаква дейност от ЕБВР в държавите, в които тя осъществява своите операции, извършвана посредством чуждестранна, несътрудничеща юрисдикция, която не налага или налага само номинални данъци, липса на ефективен обмен на информация с чуждестранни данъчни органи, както и липса на прозрачност в законодателни, правни или административни разпоредби или съгласно определението на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие или Специалната група за финансови действия,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съюзът записва 27 013 допълнителни акции с подлежащо на поискване изплащане, всяка с номинал 10 000 EUR в ЕБВР съгласно Резолюция 128 на Съвета на гуверньорите, чийто текст е приложен за информация към настоящото решение.

Член 2

Гуверньорът на ЕБВР за Съюза депозира от името на Съюза необходимото заявление за записване на акции.

Член 3

Гуверньорът на ЕБВР за Съюза докладва ежегодно на Европейския парламент относно използването на капитала, мерките за гарантиране на прозрачност на операциите на ЕБВР чрез финансови посредници, начина, по който ЕБВР допринася за целите на Съюза, поемането на риск и ефективността при прилагането на ливъридж при допълнителното финансиране от частния сектор, както и сътрудничеството между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и ЕБВР извън Съюза.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Страсбург на 16 ноември 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

W. SZCZUKA


(1)  Позиция на Европейския парламент от 13 октомври 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 8 ноември 2011 г.

(2)  ОВ L 372, 31.12.1990 г., стр. 4.

(3)  Резолюция 126 за увеличаване на основния уставен капитал, емитиране на платими акции и плащане посредством пренасочване на чистата печалба.

(4)  Резолюция 128 за увеличаване на основния уставен капитал, емитиране и записване на акции с подлежащо на поискване изплащане и обратно изкупуване

(5)  ОВ C 117 Е, 6.5.2010 г., стр. 147.


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЕЗОЛЮЦИЯ № 128

Увеличаване на основния уставен капитал, емитиране и записване на акции с подлежащо на поискване изплащане и обратно изкупуване

СЪВЕТЪТ НА ГУВЕРНЬОРИТЕ,

като получи доклада на Съвета на директорите относно четвъртия преглед на капиталовите ресурси („ПКР4“) за периода 2011—2015 г. („периодът на ПКР4“), който преглед е изготвен в съответствие с член 5, параграф 3 от Споразумението за създаване на банката („Споразумението“),

като взе предвид въпросния доклад и като приема изцяло неговите заключения и препоръки, включително неговите стратегически цели, предложения годишен обем на дейността от 9 милиарда евро, който за 2011 г. и 2012 г. намалява до 8,5 милиарда евро за останалия период на ПКР4, както и анализа на капиталовите изисквания;

като достигна до заключението, че е желателно и целесъобразно основният уставен капитал да бъде увеличен с 9 милиарда евро посредством емитиране на акции с подлежащо на поискване изплащане, които да бъдат предложени на всички членове, желаещи да запишат пропорционална на настоящия си акционерен дял част, при условия, позволяващи обратното изкупуване и обезсилването на вече изкупените акции,

като се съгласява с направените в доклада констатации, че с оглед потребностите на банката да разполага с достатъчно капитал, необходим за планираната оперативна дейност през следващите пет години, се предвижда всички годишни приходи през целия период да бъдат заделени във фонд „Резервен“, с изключение на потенциалните средства, предназначени за попълване на Специалния акционерен фонд на ЕБВР, и

като упражнява своите правомощия по член 24, параграф 1 от Споразумението, включително правомощията си по въпроси, които са делегирани или прехвърлени на Съвета на директорите съгласно член 24, параграф 2 от Споразумението,

РЕШИ:

Основният уставен капитал на банката да бъде увеличен, като емитираните вследствие на увеличението акции да бъдат предоставени за записване при следните условия:

1.   Увеличаване на основния уставен капитал

а)

на определената в точка 4, буква а) от настоящата резолюция дата на пораждане на действие основният уставен капитал на банката се увеличава с 900 000 акции с подлежащо на поискване изплащане, всяка с номинал 10 000 EUR, които подлежат на обратно изкупуване в съответствие с точка 3;

б)

в съответствие с точка 2 от настоящата резолюция всеки член получава възможност да запише определен брой от одобрените с настоящата резолюция акции с подлежащо на поискване изплащане, който е цяло, закръглено надолу число и не надхвърля 42,857 % (1) от акциите, записани от този член непосредствено преди датата на пораждане на действие на увеличението на капитала;

в)

одобрените с настоящата резолюция акции с подлежащо на поискване изплащане, които не са били записани в съответствие с точка 2 от настоящата резолюция, се предоставят на нови членове за първоначално записване и на отделни членове за специално увеличаване на записания от тях дял с решение на Съвета на гуверньорите съгласно член 5, параграфи 2 и 4 от Споразумението за създаване на банката.

2.   Записване

а)

всеки член получава правото да запише по номинал определен брой акции с подлежащо на поискване изплащане, който е цяло число и не надхвърля 42,857 % от акциите, притежавани от този член непосредствено преди датата на която увеличението на капитала поражда действие. При всяко записване се спазват определените в настоящата резолюция условия и ред;

б)

на 30 април 2011 г. или по-рано, или на по-късна дата, но не по-късно от 31 декември 2011 г., каквато Съветът на директорите може да определи на 30 април 2011 г. или по-рано, всеки член, който желае да запише акции съгласно настоящата резолюция, подава в банката следните документи в изисквания от банката вид:

i)

заявление за записване на акции, по силата на което въпросният член записва посочения в това заявление брой акции с подлежащо на поискване изплащане;

ii)

декларация, съгласно която въпросният член надлежно е предприел всички необходими законови и други вътрешни действия, които му позволяват да участва в такова записване; и

iii)

декларация, съгласно която въпросният член поема ангажимент да предоставя на банката информация относно тези действия при поискване;

в)

заявлението за записване на акции поражда действие и съответното записване на акции се счита за осъществено на датата, на която увеличението на капитала поражда действие или на датата, на която банката уведомява записващия член, че подадените от него съгласно точка 2, буква б) от настоящата резолюция документи удовлетворяват банката, ако последната дата е по-късна;

г)

ако до настъпването на датата, на която увеличението на капитала поражда действие, не са били подадени изискваните от банката документи за записване на посочената в точка 4, буква а) от настоящата резолюция съвкупна стойност на акциите, Съветът на директорите може по своя преценка да постанови, че вече подадените от членовете заявления за записване на акции и съответните записвания на акции пораждат незабавно действие независимо от останалите разпоредби от настоящата резолюция, при условие че според Съвета на директорите това действие е от най-добър оперативен интерес за банката и че съвкупната стойност на вече подадените заявления за записване на акции и на тези, които се очаква да бъдат подадени в обозримо бъдеще, по преценка на Съвета на директорите е достатъчно близо до посочената в точка 4, буква а) съвкупна стойност на акциите.

3.   Обратно изкупуване

а)

обратното изкупуване на одобрените с настоящата резолюция акции с подлежащо на поискване изплащане се осъществява от банката, без разходи за нея, след изтичането на периода на ПКР4 в зависимост от и както е предвидено в следващите разпоредби на настоящата точка 3;

б)

в зависимост от останалите разпоредби на настоящата точка 3 всички или част от акциите с подлежащо на поискване изплащане се изкупуват в деня, веднага следващ годишното събрание през 2016 г., като броят на акциите, които следва да бъдат изкупени обратно, се изчислява по договорена формула („договорената формула“) въз основа на капитал с подлежащо на поискване изплащане, който не е използван към края на периода на ПКР4, спрямо задължителния праг за използване на капитала от 87 %. За целите на изчислението въпросният неизползван капитал с подлежащо на поискване изплащане е равен на по-малката от двете стойности — 9 000 000 000 EUR и ((87 % от A) – Б), където:

i)

А е съвкупната стойност на необезценения записан капитал, резервите и средствата във фонд „Резервен“ към края на периода на ПКР4; и

ii)

Б е съвкупната стойност на оперативните активи на банката към края на периода на ПКР4;

Броят на акциите, които следва да бъдат изкупени обратно според договорената формула, е равен на тази стойност, разделена на номинала на акциите (10 000 EUR) (2).

в)

при всяко обратно изкупуване на акции, извършено съгласно настоящата резолюция, се спазва условието, че след всяко обратно изкупуване всички приложими разпоредби на споразумението продължават да се спазват (например: спазени са предвидените в член 12 коефициенти; не са използвани акции с подлежащо на поискване изплащане за покриване на задълженията на банката (член 6, параграф 4 и член 17 от Споразумението); не е било взето решение за преустановяване на дейността на банката (член 41 и член 42, параграф 2 от Споразумението);

г)

през периода, непосредствено предхождащ годишното събрание през 2015 г.:

i)

въз основа на наличните данни за 2011—2014 г. и на реалистичните предвиждания за 2015 г. ръководството на банката изготвя оценка на финансовото състояние на банката и на икономическите условия, които се очаква да доминират до края на периода на ПКР4, включващи по-специално развитието на икономическите резултати, инвестициите, националните банкови системи и международните капиталови пазари, и след това провежда съответните консултации със Съвета на директорите;

ii)

президентът предоставя на Съвета на директорите проект на доклад, предназначен за Съвета на гуверньорите, заедно с двете проекторезолюции, описани по-долу;

iii)

в първата резолюция се определя броят на акциите с подлежащо на поискване изплащане, които следва да бъдат изкупени, и: (x) ако съгласно договорената формула липсва неизползван капитал с подлежащо на поискване изплащане, в резолюцията се отбелязва, че съгласно договорената формула не се изкупуват обратно акции; (y) ако съгласно договорената формула съществува неизползван капитал с подлежащо на поискване изплащане и според оценката на финансовото състояние на банката и на преобладаващите икономически условия договорената формула може да се прилага без корекция, в резолюцията се отбелязва, че се изкупват обратно определен брой акции, съответстващ на максималния брой акции, който може да бъде изкупен обратно съгласно договорената формула; или (z) ако съгласно договорената формула съществува неизползван капитал с подлежащо на поискване изплащане и според оценката на финансовото състояние на банката и на преобладаващите икономически условия договорената формула не следва да се прилага, в резолюцията се отбелязва, че се изкупуват обратно определен брой акции, който е по-малък от максималния брой акции с подлежащо на поискване изплащане, който може да бъде изкупен обратно съгласно договорената формула, и може да бъде равен на нула;

iv)

чрез втората резолюция се определя процедурата за обратното изкупуване на акциите с подлежащо на поискване изплащане, които след изтичането на периода на ПКР4 не са били изкупени обратно в съответствие с точка 3, букви д) или е);

v)

независимо от разпоредбите на процедурния правилник на Съвета на гуверньорите и без да се засягат правомощията на Съвета на гуверньорите по член 24 от Споразумението, въпросът за обратното изкупуване на акциите с подлежащо на поискване изплащане се включва като точка от дневния ред на годишното събрание на Съвета на гуверньорите през 2015 г., като отчетът се внася за разглеждане, а резолюциите — за одобрение от Съвета на гуверньорите;

д)

за приемането на решение относно първата резолюция е необходимо мнозинство от всички права на глас на гласуващите членове на годишното събрание на Съвета на гуверньорите през 2015 г.; ако въпросната първа резолюция не бъде одобрена с такова мнозинство, броят на акциите с подлежащо на поискване изплащане, които следва да бъдат изкупени обратно, представлява максималният брой акции, които може да бъдат изкупени съгласно договорената формула, като във всички случаи се спазват разпоредбите на точка 3, буква е) по-долу;

е)

ако към края на периода на ПКР4 действителното финансово състояние на банката и преобладаващите икономически условия се отклоняват значително от очакваното според предвижданията, представени от ръководството на банката пред Съвета на директорите през 2015 г., се прилага идентична процедура за представяне на нова резолюция, която Съветът на гуверньорите следва да одобри със същото мнозинство по време или преди годишното събрание през 2016 г.;

ж)

ако бъде приложено решението за обратно изкупуване на определен брой акции с подлежащо на поискване изплащане съгласно точка 3, букви д) или е) по-горе, всички членове, които са записали одобрените с настоящата резолюция акции с подлежащо на поискване изплащане, предоставят на банката част или всичките свои акции, пропорционално на съответния си дял от тези акции; изкупените акции с подлежащо на поискване изплащане се обезсилват автоматично към момента на обратното изкупуване, а уставният капитал на банката се намалява съответно, без да е необходимо Съветът на гуверньорите да приема допълнителна резолюция;

з)

за приемането на решение относно втората резолюция е необходимо мнозинство от всички права на глас на гласуващите членове на годишното събрание на Съвета на гуверньорите през 2015 г.

4.   Пораждане на действие и други разпоредби

а)

за целите на настоящата резолюция увеличението на капитала поражда действие на 30 април 2011 г. или на по-късна дата, но не по-късно от 31 декември 2011 г., каквато може да бъде определена от Съвета на директорите, на която съгласно точка 2, буква б) от настоящата резолюция са били депозирани изисканите от банката документи за записване на съвкупна стойност от най-малко 450 000 (3) акции с подлежащо на поискване изплащане;

б)

като се спазват разпоредбите на настоящата резолюция, разпоредбите на Споразумението се прилагат mutatis mutandis спрямо одобрените акции с подлежащо на поискване изплащане и извършените записвания съгласно настоящата резолюция; тези акции и свързаните с тях записвания и плащания се третират както съответно начален основен капитал на банката и свързани с него записвания и плащания.

(Прието на 14 май 2010 г.)


(1)  Вследствие на увеличението на платимия капитал основният уставен капитал на банката ще достигне 21 милиарда евро. Увеличението с 9 милиарда евро съответства на 42,857 % увеличение на уставния капитал; следователно, за да се запази акционерната структура, всеки акционер ще бъде оправомощен да запише най-много 42,857 % от фактическия си акционерен дял към момента на увеличението.

(2)  Според договорената формула стойността на неизползвания капитал с подлежащо на поискване изплащане би била нула, ако оперативните активи на банката са равни или повече от 87 % от необезценения записан капитал, резервите и средствата във фонд „Резервен“.

(3)  Това са 50 % от броя на новоодобрените акции с подлежащо на поискване изплащане.


II Незаконодателни актове

РЕГЛАМЕНТИ

26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/6


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1220/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 ноември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 867/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на организациите на оператори в сектора на маслините, техните работни програми и финансирането им

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 103, параграф 2, трета алинея във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Въз основа на натрупания опит от изпълнението на работните програми на организациите на оператори в сектора на маслините се налагат някои изменения на Регламент (ЕО) № 867/2008 на Комисията (2).

(2)

С цел да се осигури по-добро прилагане на член 103 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и да се гарантира запазване на финансовите интереси на Съюза, когато организации на производители са бенефициери на мерки за развитие на селските райони в рамките на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември 2005 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (3), следва да се предвиди, че одобрението на организациите на оператори в сектора на маслините ще бъде отхвърлено, временно прекратено или оттеглено незабавно, ако последните са били санкционирани в рамките на посочените регламенти.

(3)

В областта на наблюдението и административното управление на пазара е уместно вниманието да бъде насочено към теми, които са свързани с действията, предвидени в работните програми на организациите на оператори, докато в областта на повишаване на качеството на производството на маслиново масло и трапезни маслини следва с оглед на по-добрата ефективност да се предвидят нови видове техническа помощ.

(4)

С цел да се осигури по-добра съгласуваност на мерките, които са приемливи за финансиране от Общността, е желателно във връзка с контрола над вредителя Bactrocera Oleae финансирането да бъде ограничено само до мерките, предвидени в член 5, параграф 1, буква б), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 867/2008.

(5)

Като се има предвид натрупаният опит, целесъобразно е да се увеличи минималният процентен дял на финансирането от Съюза в областта на подобряване на въздействието върху околната среда на отглеждането на маслини, за да бъдат отразени важните аспекти на развитието в тази област. Освен това, за да се оптимизира използването на ресурсите, посветени на работните програми, следва да бъде намален процентният дял на административните разходи за тяхното изпълнение.

(6)

Административните процедури следва да бъдат опростени, когато изменението на дадена програма се отнася до заменянето на една мярка с друга и когато бюджетът, определен за всяка една от тези мерки, е по-малък от 10 000 EUR, стига първоначалната цел на програмата да остане непроменена.

(7)

За да се улесни изпълнението на програмите, следва да бъдат смекчени условията за освобождаване на гаранциите, свързани с авансовите плащания, при условие че допустимите разходи са действително осъществени и проверени.

(8)

Следва да бъде определен нов срок за уведомяване от страна на съответните държави-членки относно националните мерки, предприети за изпълнението на настоящия регламент.

(9)

В резултат на това Регламент (ЕО) № 867/2008 следва да бъде изменен.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 867/2008 се изменя, както следва:

1.

В член 3, параграф 5 се добавя следната буква в):

„в)

ако организацията на оператори е санкционирана за нарушаване на схемата за финансиране на дейностите на организациите на оператори, предвидена в член 103 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, или за нарушаване в рамките на изпълнението на дадена мярка за развитието на селските райони, предвидена в Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (4).

2.

Член 5, параграф 1 се изменя, както следва:

а)

в буква а) подточка ii) се заменя със следното:

„ii)

провеждане на проучвания по теми, които са свързани с другите дейности, предвидени в работната програма на съответната организация на оператори;“

б)

буква в) се изменя, както следва:

i)

подточка i) се заменя със следното:

„i)

подобряване на условията за отглеждане, събиране на реколтата, доставка и складиране на маслините преди преработка в съответствие с техническите спецификации, определени от компетентния национален орган;“

ii)

подточка iii) се заменя със следното:

„iii)

подобряване на условията за съхраняване и използване на остатъците от производството на маслиново масло и трапезни маслини и подобряване на условията на бутилиране на маслиновото масло;“

iii)

подточка iv) се заменя със следното:

„iv)

техническа помощ за производството, индустрията за обработка на маслиново масло, предприятията за производство на трапезни маслини, мелниците и предприятията за опаковане, включваща аспекти, свързани с качеството на продуктите;“

iv)

подточка vi) се заменя със следното:

„vi)

обучение на дегустатори за извършване на органолептични проверки на необработено маслиново масло и трапезни маслини.“

3.

В член 6 първата алинея се заменя със следното:

„Във всяка държава-членка минимум 30 % от сумата за финансиране от Съюза, която се предоставя съгласно член 103 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, се разпределят за областта, посочена в член 5, параграф 1, първа алинея, буква б) от настоящия регламент, а минимум 12 % от това финансиране от Съюза се разпределят за областта, посочена в член 5, параграф 1, първа алинея, буква г).“

4.

В член 7, параграф 1 се добавя следната буква ж):

„ж)

мерките и дейностите, свързани с контрола над вредителя Bactrocera Oleae, с изключение на мерките, предвидени в член 5, параграф 1, буква б), подточка iii).“

5.

В член 8, параграф 2, втора алинея буква г) се заменя със следното:

„г)

планираните разходи, разпределени по мерки и области на мерките съгласно член 5, параграф 1, с подробни сведения за всеки 12-месечен период от датата на одобряване на работната програма, като отделно се посочват административните разходи, които не могат да превишават 5 % от общите разходи, и другите основни видове разходи;“

6.

В член 10 се добавя следният параграф 6:

„6.   Без да се засягат разпоредбите на параграфи 2 и 4, когато изменението на дадена работна програма се отнася до замяната на една мярка с друга, принадлежаща на същата област, и бюджетът, предвиден за всяка една от тези мерки, е по-малък от 10 000 EUR, организацията на оператори трябва да уведоми за изменението компетентния орган не по-късно от два месеца, преди да започне изпълнението на новата мярка. Ако компетентният орган не повдигне възражения в срок от един месец, считано от датата на уведомлението, изменението се счита за прието. Към уведомлението трябва да бъдат приложени документи, в които се уточнява мотивът, естеството и последиците от предложената мярка и се доказва, че въпросното изменение не променя първоначалната цел на въпросната програма.“

7.

В член 11 параграф 5 се заменя със следното:

„5.   До датата, която трябва да бъде определена от държавата-членка, но не по-късно от края на всяка година от изпълнението на работната програма, съответните организации на оператори могат да подадат заявление за освобождаване на гаранцията, посочена в параграф 4, до сума, равна на общия размер на разходите от първата част от плащането, действително осъществени и проверени от държавата-членка. Последната определя какви документи следва да придружават тази молба, проверява ги и освобождава гаранциите, съответстващи на извършените разходи, не по-късно от втория месец след месеца, през който е подадено заявлението.“

8.

В член 18, параграф 1 уводната фраза се заменя със следното:

„1.   Не по-късно от 31 януари след всеки тригодишен период, започващ на 1 април съгласно член 8, произвеждащите маслиново масло държави-членки съобщават на Комисията за националните мерки за прилагане на настоящия регламент и по-конкретно за мерките, свързани със:“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 237, 4.9.2008 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 277, 21.10.2005 г., стр. 1.“


26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1221/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 ноември 2011 година

за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (2), и по-специално член 136, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

в изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от многостранни търговски преговори Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 посочва критериите за определяне от страна на Комисията на фиксирани стойности при внос от трети страни за продуктите и периодите, посочени в приложение XVI, част A към същия регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Фиксираните стойности при внос, посочени в член 136 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, са определени в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 26 ноември 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

(EUR/100 kg)

Код по КН

Кодове на трети страни (1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

AL

62,0

MA

42,5

MK

57,4

TN

143,2

TR

85,0

ZZ

78,0

0707 00 05

EG

188,1

TR

98,5

ZZ

143,3

0709 90 70

MA

40,1

TR

151,0

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

74,2

ZZ

74,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

38,9

IL

76,6

JM

134,1

TR

83,9

ZZ

83,4

0805 50 10

TR

58,4

ZA

49,5

ZZ

54,0

0808 10 80

CA

135,1

CL

90,0

CN

86,4

MK

36,4

NZ

41,5

US

119,5

ZA

107,9

ZZ

88,1

0808 20 50

CN

69,0

TR

137,2

ZZ

103,1


(1)  Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“ означава „друг произход“.


РЕШЕНИЯ

26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/11


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 25 октомври 2011 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел II — Съвет

(2011/755/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година (1),

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2009 година (SEC(2010) 963 — C7-0213/2010) (2),

като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2009 г.,

като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на проверените институции (3),

като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (4),

като взе предвид своето решение от 10 май 2011 г. (5) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2009 година, както и резолюцията, придружаваща това решение,

като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

като взе предвид Решение № 190/2003 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи на упълномощени представители на членове на Съвета (7),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (8),

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A7-0328/2011),

1.

Не освобождава от отговорност генералния секретар на Съвета във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за финансовата 2009 година.

2.

Представя своите забележки в резолюцията по-долу.

3.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата, Европейския омбудсман и на Европейския надзорен орган по защита на данните и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Jerzy BUZEK

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ L 69, 13.3.2009 г.

(2)  ОВ C 308, 12.11.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 303, 9.11.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 308, 12.11.2010 г., стр. 129.

(5)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(7)  Решение, свързано с Процедурния правилник на Съвета от 22 юли 2002 г. (ОВ L 230, 28.8.2002 г., стр. 7).

(8)  ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.


РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 25 октомври 2011 година

съдържаща забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година, раздел II — Съвет

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година (1),

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2009 година (SEC(2010) 963 — C7-0213/2010) (2),

като взе предвид годишния доклад на Съвета пред органа по освобождаването от отговорност относно вътрешните одити, осъществени през 2009 г.,

като взе предвид годишния доклад на Сметната палата за изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на проверените институции (3),

като взе предвид декларацията за достоверност относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата съгласно член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз (4),

като взе предвид своето решение от 10 май 2011 г. (5) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2009 година, както и резолюцията, придружаваща това решение,

като взе предвид член 272, параграф 10 и членове 274, 275 и 276 от Договора за ЕО, както и член 314, параграф 10 и членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (6) („Финансовия регламент“), и по-специално членове 50, 86, 145, 146 и 147 от него,

като взе предвид Решение № 190/2003 на генералния секретар на Съвета/върховен представител за общата външна политика и политика на сигурност относно възстановяване на пътни разходи на упълномощени представители на членове на Съвета (7),

като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията от 17 май 2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (8),

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A7-0328/2011),

А.

като има предвид, че „гражданите имат правото да знаят по какъв начин се изразходват платените от тях данъци и как се прилага поверената на политическите органи власт“ (9),

Б.

като има предвид, че администрацията на Съвета следва да подлежи на демократична отчетност пред гражданите на Съюза по отношение на изразходването на средствата на Съюза,

В.

като има предвид, че също така е важно да се осигури по-голяма прозрачност при прилагането на законодателството на Съюза, а европейските граждани имат право да бъдат по-добре информирани също в това отношение, Парламентът приветства споразумението, постигнато със Съвета по въпроса за таблиците на съответствието,

Г.

като има предвид, че Парламентът е единственият пряко избран орган сред институциите на Съюза и има задължение да освобождава от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз,

Нерешени въпроси

1.

Изразява съжаление относно срещнатите затруднения в процедурите по освобождаване от отговорност за периода 2007—2009 г., като в допълнение отново потвърждава позицията, изразена в неговите предишни резолюции относно освобождаването от отговорност във връзка с тези финансови години.

2.

Потвърждава получаването на 28 февруари 2011 г. на писмо от генералния секретар на Съвета, съдържащо редица документи относно процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за финансовата 2009 година (окончателни финансови отчети за 2009 г., включително отчети, отчет за финансовата дейност и обобщение на вътрешните одити, извършени през 2009 г.) и приветства това като конструктивна стъпка към осигуряване на демократичната отчетност на административния бюджет на Съвета.

3.

Приветства факта, че Съветът представи горепосочените документи на Парламента и че председателството на Съвета участва в дебата в пленарна зала относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2009 година; припомня обаче, че освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета беше отложено, тъй като Парламентът не беше получил отговор на редица нерешени въпроси, отнасящи се до освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Съвета за финансовата 2009 година, които бяха повдигнати на по-ранен етап, а именно:

а)

администрацията на Съвета не е приела нито една покана за среща с комисията на Парламента, която отговаря за процедурата по освобождаване от отговорност, с цел обсъждане на въпроси, свързани с изпълнението на бюджета на Съвета за 2009 г., поради което Парламентът все още се нуждае от потвърждение за желанието на генералния секретар на Съвета да присъства лично на заседание на комисията, която отговаря за процедурата по освобождаване от отговорност, и да отговори на въпроси на членовете на комисията;

б)

Парламентът не е получил от администрацията на Съвета информацията и документите, изискани в неговата резолюция от 10 май 2011 г.

Правото на Парламента да освобождава от отговорност

4.

Отбелязва писмото от 2 юни 2011 г. на председателството на Съвета до председателя на Европейския парламент, в което Съветът изразява мнение, че „за всички отчети на Съюза за 2009 г., включително неговите собствени, е взето решение за освобождаване от отговорност в съответствие с правото на ЕС чрез гласуване в Парламента на 10 май 2011 г., в съответствие с член 319 от ДФЕС“.

5.

Подчертава правото на Парламента да освобождава от отговорност в съответствие с комбинирания прочит на членове 316, 317 и 319 от ДФЕС, които следва да се тълкуват с оглед на техния контекст и цел, която е да се подложи изпълнението на целия бюджет на Европейския съюз на парламентарен контрол и проверка, без изключения, и да се вземе решение за освобождаване от отговорност самостоятелно, не само по отношение на раздела за бюджета, изпълняван от Комисията, но и по отношение на разделите на бюджета, изпълнявани от другите институции, посочени в член 1 от Финансовия регламент.

6.

Изразява становище, че член 319 от ДФЕС и член 50 от Финансовия регламент изискват от останалите институции да съблюдават същите правила и условия като Комисията при изпълнението на бюджета си; счита, че вследствие на това отговорност за изпълнението на всеки бюджет носи всяка съответна институция, а не само Комисията.

7.

Подчертава, че без да се засягат различните възможни правни тълкувания на самостоятелното приключване на сметките, Парламентът счита, че за всички цели и намерения следва да бъде проведена политическа оценка на финансовото управление на институцията през въпросната година, като по този начин се запази сегашното равновесие между институциите, в съответствие с което Парламентът е отговорен за гарантирането на демократична отчетност спрямо гражданите на Съюза.

8.

Счита, че горепосочените правни основания, както и установената практика на приемане на отделни решения за освобождаване от отговорност на всяка отделна институция и орган на Съюза подкрепят това тълкуване, а освен това решенията за освобождаване от отговорност трябва да бъдат приемани отделно по оперативни причини, за да се избегне прекъсване и нарушаване на дейността на Съюза.

9.

Счита, че правилното тълкуване на член 147 от Финансовия регламент и на член 265 от ДФЕС е, че ако не бъдат предприети подходящи мерки по забележките, придружаващи решението на Парламента за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, Парламентът има право да предяви иск за установяване на неправомерно бездействие.

Различни роли на Парламента и на Съвета в процедурата по освобождаване от отговорност

10.

Отбелязва, че съгласно декларацията на председателството на Съвета, направена на заседанието на комисията по бюджетен контрол на 21 юни 2011 г., „меморандумът за разбирателство“, приет от Корепер на 2 март 2011 г., има за цел да формира основата на отношенията между Парламента и Съвета относно освобождаването от отговорност във връзка с техните съответни бюджети; отбелязва освен това, че този меморандум изисква пълно взаимодействие между Парламента и Съвета по отношение на предоставянето на документи, отговори на въпроси и двустранна среща, която да бъде организирана ежегодно между представители на Съвета и на комисията на Парламента, отговаряща за процедурата по освобождаване от отговорност, както и генералните секретари на двете институции.

11.

Напълно зачита ролята на Съвета като орган, който отправя препоръки в рамките на годишната процедура по освобождаване от отговорност, както е предвидено в член 319 от ДФЕС; не би се съгласил със Съвета обаче, ако той счита, че неговата роля по отношение на вземането на решение за освобождаване от отговорност е аналогична на тази на Парламента.

12.

Отново заявява, че трябва да се прави разлика между ролите, които изпълняват Парламентът и Съветът в процедурата по освобождаване от отговорност, както и че администрацията на Съвета (неговият генерален секретариат), както и администрациите на другите институции на Съюза, включително администрацията на самия Парламент, следва да бъдат обект на контрол от страна на Сметната палата и следва да се отчитат напълно пред гражданите на Съюза за изпълнението на съответните бюджети посредством процедурата по освобождаване от отговорност, предвидена в ДФЕС.

13.

Отбелязва, че Сметната палата осъществява своя контрол върху тези институции отделно от контрола на Комисията, и подчертава, че крайният елемент на веригата на отчетност следва да бъде демократичният контрол посредством освобождаването от отговорност от страна на Парламента.

14.

Припомня на Сметната палата за предложението на Парламента да направи задълбочена оценка на системите за надзор и контрол на Съвета, подобна на оценките, които извърши за Съда, Европейския омбудсман и Европейския надзорен орган по защита на данните при изготвянето на годишния доклад на Сметната палата за финансовата 2010 година.

Основни елементи на освобождаването от отговорност на Съвета

15.

Припомня, че разходите на Съвета трябва да бъдат проверявани по същия начин както разходите на другите институции и че основните елементи на подобна проверка следва да бъдат:

а)

да се проведе официална среща между представители на Съвета и на комисията на Парламента, която отговаря за процедурата по освобождаване от отговорност, по възможност „при закрити врата“, за да бъде отговорено на въпроси на членовете на комисията. На тази среща следва да присъстват генералният секретар на Съвета, бюрото на комисията, която отговаря за процедурата по освобождаване от отговорност, докладчикът и членовете на ЕП, представляващи политическите групи (координатори и/или докладчици в сянка);

б)

както е посочено в резолюцията на Парламента от 16 юни 2010 г. (10) относно процедурата по освобождаване от отговорност на Съвета за финансовата 2008 година, освобождаването от отговорност следва да се основава на следните писмени документи, представени от всички институции:

отчети за предходната финансова година, свързани с изпълнението на бюджета,

финансов отчет на активите и пасивите,

годишен отчет за дейността относно техния бюджет и финансово управление,

годишен доклад на вътрешния одитор.


(1)  ОВ L 69, 13.3.2009 г.

(2)  ОВ C 308, 12.11.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ C 303, 9.11.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ C 308, 12.11.2010 г., стр. 129.

(5)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 23.

(6)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(7)  Решение, свързано с Процедурния правилник на Съвета от 22 юли 2002 г. (ОВ L 230, 28.8.2002 г., стр. 7).

(8)  ОВ C 139, 14.06.06, стр. 1.

(9)  Европейската инициатива за прозрачност.

(10)  ОВ L 252, 25.9.2010 г., стр. 22.


26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/17


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 25 октомври 2011 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година

(2011/756/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на Колежа (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

като взе предвид решението си от 10 май 2011 г. (2) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2009 година, както и отговорите на директора на Европейския полицейски колеж,

като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) (4), и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид Решение C(2011) 4680 на Комисията от 30 юни 2011 г. за даване на съгласие за поисканата от Европейския полицейски колеж дерогация от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002,

като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж от 12 юли 2010 г. относно възстановяването на лични разходи (10/0257/KA),

като взе предвид външния одит, поръчан от Европейския полицейски колеж (Договор с реф. № CEPOL/2010/001), във връзка с възстановяването на лични разходи,

като взе предвид окончателния доклад за петгодишната външна оценка на Европейския полицейски колеж (Договор с реф. № CEPOL/CT/2010/002),

като взе предвид годишния доклад за дейността за 2009 г. на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“,

като взе предвид четвъртия доклад за напредъка на Европейския полицейски колеж във връзка с изпълнението на неговия многогодишен план за действие (МПД) за периода 2010—2014 г.,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно изпълнението на МПД на Европейския полицейски колеж за периода 2010—2014 г.,

като взе предвид бележката на службата за вътрешен одит от 4 юли 2011 г. (реф. номер Ares (2011) 722479) относно третия доклад за напредъка по изпълнението на МПД на Европейския полицейски колеж за периода 2010—2014 г.,

като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложенията към него във връзка с изпълнението на резолюцията на Европейския парламент относно „Освобождаване от отговорност за 2009 г.: Европейски полицейски колеж“,

като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложението към него относно прилагането на неговото ръководство за обществените поръчки през периода от 1 юли 2010 г. до 1 юли 2011 г.,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A7-0330/2011),

1.

Освобождава от отговорност директора на Европейския полицейски колеж във връзка с изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2009 година;

2.

Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на директора на Европейския полицейски колеж, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Jerzy BUZEK

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 137.

(2)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 260.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.


РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 25 октомври 2011 година

съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на Колежа (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

като взе предвид решението си от 10 май 2011 г. (2) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2009 г., както и отговорите на директора на Европейския полицейски колеж,

като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) (4), и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид Решение C(2011) 4680 на Комисията от 30 юни 2011 г. за даване на съгласие за поисканата от Европейския полицейски колеж дерогация от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002,

като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж от 12 юли 2010 г. относно възстановяването на лични разходи (10/0257/KA),

като взе предвид външния одит, поръчан от Европейския полицейски колеж (Договор с реф. № CEPOL/2010/001), във връзка с възстановяването на лични разходи,

като взе предвид окончателния доклад за петгодишната външна оценка на Европейския полицейски колеж (Договор с реф. № CEPOL/CT/2010/002),

като взе предвид годишния доклад за дейността за 2009 г. на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“,

като взе предвид четвъртия доклад за напредъка на Европейския полицейски колеж във връзка с изпълнението на неговия многогодишен план за действие (МПД) за периода 2010—2014 г.,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно изпълнението на МПД на Европейския полицейски колеж за периода 2010—2014 г.,

като взе предвид бележката на службата за вътрешен одит от 4 юли 2011 г. (реф. номер Ares (2011) 722479) относно третия доклад за напредъка по изпълнението на МПД на Европейския полицейски колеж за периода 2010—2014 г.,

като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложенията към него във връзка с изпълнението на резолюцията на Европейския парламент относно „Освобождаване от отговорност за 2009 г.: Европейски полицейски колеж“,

като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложението към него относно прилагането на неговото ръководство за обществените поръчки през периода от 1 юли 2010 г. до 1 юли 2011 г.,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A7-0330/2011),

А.

като има предвид, че Колежът беше създаден през 2001 г. и беше преобразуван в орган на Общността по смисъла на член 185 от Финансовия регламент, както и че рамковият Финансов регламент за агенциите се прилага за Колежа, считано от 1 януари 2006 г.,

Б.

като има предвид, че в своите доклади за годишните отчети на Колежа за финансовите 2006 и 2007 г. Сметната палата изрази резерви в декларацията си за достоверност по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции поради несъответствие на процедурите по възлагане на обществени поръчки с разпоредбите на Финансовия регламент,

В.

като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Колежа за финансовата 2008 година Сметната палата добави пояснителен параграф към своето становище относно надеждността и точността на отчетите, без изрично да изразява резерви, и изрази резерви по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции,

Г.

като има предвид, че в своето решение от 7 октомври 2010 г. (6) Парламентът отказа да освободи от отговорност директора на Европейския полицейски колеж за изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2008 година,

Д.

като има предвид, че в своя доклад за годишните отчети на Колежа за финансовата 2009 година Сметната палата отново изрази резерви в декларацията си за достоверност по отношение на законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции,

Е.

като има предвид, че в гореспоменатото си решение от 10 май 2011 г. Парламентът реши да отложи своето решение за освобождаване от отговорност на директора на Колежа във връзка с изпълнението на бюджета на Колежа за финансовата 2009 година,

Ж.

като има предвид, че в своя доклад относно МПД на Колежа за периода 2010—2014 г. Сметната палата заяви, че Колежът напредва в съответствие с основните етапи, определени в неговия МПД,

З.

като има предвид, че в бележката си от 4 юли 2011 г. до директора на Колежа службата за вътрешен одит заяви, че макар и описанието в доклада за напредъка относно изпълнението на МПД на Колежа да е доста общо, то дава ясна представа за състоянието на различните етапи и следва да служи като задоволителна основа за информиране на различните заинтересовани страни,

И.

като има предвид, че с Решение C(2011) 4680 от 30 юни 2011 г. Комисията предостави на Колежа дерогация от разпоредбите на член 74б от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002,

Обща оценка

1.

Признава мерките, предприети от новото управление и ръководство на Колежа за справяне с неговите слабости, в отговор на искането на Парламента за действие вследствие на сериозните нередности в изпълнението на бюджета за 2009 г.; приветства по-специално своевременното предприемане на следните мерки, за да се отговори на исканията на Парламента:

а)

преразглеждане на финансовия регламент на Колежа, като се въведе дерогация във връзка с изключването от тръжни процедури на избора на образователни експерти, с цел използване на експерти от националните институти за обучение на полицейски служители, и следователно, като се гарантира ефективност на разходите и участие на тези институции като част от мрежата на Колежа;

б)

уверение от Сметната палата и от службата за вътрешен одит, че МПД на Колежа за периода 2010—2014 г. дава обща представа за състоянието на различните етапи от плана и че Колежът напредва в съответствие с целите си;

в)

доклад относно прилагането от Колежа на ръководството за обществените поръчки през периода от 1 юли 2010 г. до 1 юли 2011 г.;

г)

решението на Управителния съвет на Колежа да предостави право на глас на Комисията;

2.

Очаква представянето от Комисията през 2012 г. на новата правна рамка на Колежа за включване на горепосочените права на глас на Комисията в процедурите на Управителния съвет;

3.

Подчертава, че органът, който взема решение за освобождаване от отговорност, ще продължи да наблюдава внимателно степента на прилагане на мерките, предприети по време на предстоящите процедури по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

4.

Отбелязва, че в окончателния доклад за петгодишната външна оценка на Колежа се посочва, че е необходимо преместването на Колежа; следователно призовава Сметната палата през 2012 г. да изготви специален доклад за определяне на разходите и ползите във финансов и оперативен план, които ще произтекат от сливането на отговорностите на Колежа с тези на Европол;

Специфични действия, предприети от Колежа за отстраняване на неговите слабости

Процедури за възлагане на обществени поръчки

5.

Признава, че Колежът най-накрая е разработил свое ръководство за обществените поръчки за вътрешно ползване и го изпълнява, както бе поискано от Парламента при процедурата за освобождаване от отговорност на Колежа за 2008 г. и 2009 г.; признава, че това ръководство беше прието от Колежа на 8 юни 2010 г. и влезе в сила на 1 юли 2010 г. и че е назначен координатор за обществените поръчки;

6.

Приветства първия доклад на Колежа относно прилагането на неговото ръководство за обществени поръчки през периода от 1 юли 2010 г. до 1 юли 2011 г.; все пак очаква от Сметната палата да извърши оценка на прилагането от Колежа на ръководството за обществените поръчки;

7.

Проверил е статистическия отчет на Колежа за периода от 1 юли 2010 г. до 1 юли 2011 г.; приветства факта, че този документ предоставя на Парламента пълна информация за процедурите по възлагане на обществени поръчки; въз основа на този доклад и на доклада за прилагането на ръководството за обществените поръчки признава, че Колежът непрекъснато наблюдава и контролира използваните от самия него процедури;

Правила, приложими за разходите за организиране на курсове

8.

Признава, че на 28 април 2011 г. Колежът представи на Комисията искане за промяна на неговия финансов регламент чрез въвеждане на член (член 74в), включващ дерогация от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 във връзка с изключването от тръжни процедури на избора на образователни експерти, с цел използване на експерти от националните институти за обучение на полицейски служители;

9.

Приветства последващото решение на Комисията C(2011) 4680 от 30 юни 2011 г., с което се дава съгласие за гореспоменатата дерогация;

10.

Счита, че Колежът следва да осигури пряк достъп до своя подробен бюджет, който следва да включва списък на неговите договори и неговите решения за възлагане на обществени поръчки; счита също така, че Колежът следва да публикува този списък на своята интернет страница съгласно разпоредбите на Финансовия регламент, като изключи всякакви подробности за договори, чието разкриване би могло да застраши сигурността;

Пренос на бюджетни кредити

11.

Отбелязва, че Колежът е създал регистър на организационния риск като част от текущото си управление на бюджета с цел смекчаване на риска от непълно усвояване на бюджетните кредити; все пак припомня на Колежа, че е важно да планира и наблюдава изпълнението на своя бюджет, за да сведе до минимум пренасянето на бюджетни кредити; също така призовава Сметната палата и службата за вътрешен одит да гарантират на Парламента, че Колежът е постигнал реално подобрение по този въпрос, и да посочат категоричното въвеждане на всички инструменти за планиране и наблюдение;

Счетоводни грешки

12.

Отбелязва, че въпреки значителните закъснения и грешки в предварителните му отчети за 2009 г., Колежът увери Парламента, че от 2010 г. е засилил своята финансова дисциплина и вътрешен контрол; очаква да получи доклада на Сметната палата за годишните отчети на Колежа за 2010 г., за да провери дали уверението на Колежа е основателно;

13.

Приветства решението на Управителния съвет на Колежа от март 2011 г. за замяна на предишните стандарти за вътрешен контрол с наскоро изготвените 16 стандарта за вътрешен контрол на Комисията;

14.

Счита, че тези нови 16 стандарта за вътрешен контрол ще подпомогнат по-добре директора на Колежа не само при въвеждането на контрола, но също така и при наблюдението на правилното функциониране на този контрол;

15.

Следователно призовава Колежа редовно да предоставя на Парламента актуална информация за степента на изпълнение на тези 16 стандарта за вътрешен контрол;

Управление на човешките ресурси

16.

Отбелязва, че Колежът е приключил договора, който Сметната палата считаше за „незаконен“; отбелязва, че този договор изтича реално на 15 септември 2011 г. и че обявата за свободна длъжност вече е публикувана; призовава Колежа да предоставя на органа по освобождаване от отговорност актуална информация за последващото развитие на този конкретен случай;

17.

Признава, че Колежът счита за достатъчна степента на изпълнение на ръководството за набиране на персонал на Колежа, което привежда процедурите в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (7); също така призовава Сметната палата да увери Парламента в степента на изпълнение на това ръководство;

Бюджетни кредити, използвани за финансиране на лични разходи

18.

Признава, че в резултат от външен одит на последваща проверка настоящият директор е издал нареждане за събиране на вземания, изискващо от бившия директор да върне сумата от 2 014,94 EUR, от които досега са възстановени само 43,45 EUR; изразява съжаление за малката възстановена сума в сравнение с финансовите загуби, понесени от Колежа под ръководството на бившия директор; отбелязва, че окончателното напомняне за плащането е издадено през 2011 г. и че следващата стъпка е образуването на производство пред английския съд с цел установяване на законността на дълга, датиращ от 2007 г., и ако бъде произнесено съответното решение, службата за принудително изпълнение ще се опита да възстанови остатъка от неплатения дълг; призовава настоящия директор да предоставя актуална информация за развитието на този въпрос на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Многогодишен план за действие на Колежа за периода 2010—2014 г.

19.

Отбелязва, че повишената прозрачност, осигурена от настоящия директор и неговия управленски екип, е довела до по-добро разбиране на предизвикателствата, пред които е изправен Колежът, и е насърчила извършването на необходимите промени; във връзка с това приветства политиката на Колежа за:

публикуване на месечен бюлетин и редовни доклади за напредъка във връзка с дейностите на Колежа, които да се ползват от Управителния съвет с цел осигуряване на по-ясен анализ за състоянието на дейностите на Колежа;

редовно актуализиране на доклада за напредъка на Колежа относно степента на изпълнение на неговия МПД;

предоставяне на Парламента на годишните доклади на службата за вътрешен одит съгласно съответните разпоредби на Финансовия регламент;

20.

Приветства публикуването от Сметната палата на доклад за изпълнението на МПД на Колежа за периода 2010—2014 г., в отговор на искането на Парламента; отбелязва, че в този доклад Сметната палата заяви, че изпълнението на МПД на Колежа напредва в съответствие с основните етапи на плана; в тази връзка приветства факта, че Колежът доказа, че е изпълнил напълно МПД 1 (управление), МПД 4 (валидиране на неговата финансова система), МПД 5 (финансова среда), МПД 6 (прозрачност на неговия Управителен съвет), МПД 8 (стратегически план), МПД 9 (многогодишен план за набиране на персонал); МПД 12 (условия за контрол в областта на обществените поръчки), както и че останалите цели на МПД са в процес на изпълнение или се изпълняват по график;

21.

Призовава Колежа да се консултира с Парламента и да продължи да му предоставя актуална информация с доклада си за напредъка по изпълнението на МПД;

22.

Приветства също така бележката на службата за вътрешен одит относно третия доклад за напредъка по изпълнението на МПД на Колежа; отбелязва по-специално, че тази бележка посочва становището на службата за вътрешен одит, че Колежът отговаря адекватно на коментарите и препоръките на службата за вътрешен одит и макар описанието в доклада за напредъка да е доста общо, то дава ясна представа за състоянието на различните етапи и следва да служи като задоволителна основа за информиране на различните заинтересовани страни, включително комисията по бюджетен контрол на Парламента;

Структурни недостатъци

23.

Подчертава, че разходите за управлението на Колежа са високи в сравнение с неговите дейности; следователно приветства усилията на Колежа за намаляване на неговите разходи за управление, положени на 25-ото заседание на неговия Управителен съвет (УС) през юни 2011 г., когато беше постигнато съгласие всички комисии на УС да бъдат закрити до 2012 г. и всички работни групи на УС да бъдат критично анализирани;

24.

По отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 10 май 2011 г. (8) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.


(1)  ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 137.

(2)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 260.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 256, 1.10.2005 г., стр. 63.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)  ОВ L 320, 7.12.2010 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 269.


26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/25


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 25 октомври 2011 година

относно приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година

(2011/757/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на Колежа (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

като взе предвид решението си от 10 май 2011 г. (2) за отсрочване на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2009 г., както и отговорите на директора на Европейския полицейски колеж,

като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) (4), и по-специално член 16 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 (5) на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, и по-специално член 94 от него,

като взе предвид Решение C(2011) 4680 на Комисията от 30 юни 2011 г. за даване на съгласие за поисканата от Европейския полицейски колеж дерогация от Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002,

като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж от 12 юли 2010 г. относно възстановяването на лични разходи (10/0257/KA),

като взе предвид външния одит, поръчан от Европейския полицейски колеж (Договор с реф. № CEPOL/2010/001), във връзка с възстановяването на лични разходи,

като взе предвид окончателния доклад за петгодишната външна оценка на Европейския полицейски колеж (Договор с реф. № CEPOL/CT/2010/002),

като взе предвид годишния доклад за дейността за 2009 г. на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“,

като взе предвид четвъртия доклад за напредъка на Европейския полицейски колеж във връзка с изпълнението на неговия многогодишен план за действие (МПД) за периода 2010—2014 г.,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно изпълнението на МПД на Европейския полицейски колеж за периода 2010—2014 г.,

като взе предвид бележката на службата за вътрешен одит от 4 юли 2011 г. (реф. номер Ares (2011) 722479) относно третия доклад за напредъка по изпълнението на МПД на Европейския полицейски колеж за периода 2010—2014 г.,

като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложенията към него във връзка с изпълнението на резолюцията на Европейския парламент относно „Освобождаване от отговорност за 2009 г.: Европейски полицейски колеж”,

като взе предвид доклада на Европейския полицейски колеж и приложението към него относно прилагането на неговото ръководство за обществените поръчки през периода от 1 юли 2010 г. до 1 юли 2011 г.,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A7-0330/2011),

1.

Одобрява приключването на сметките на Европейския полицейски колеж за финансовата 2009 година;

2.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на директора на Европейския полицейски колеж, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Jerzy BUZEK

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 137.

(2)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стp. 260.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стp. 1.

(4)  ОВ L 256, 1.10.2005 г., стp. 63.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стp. 72.


26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/27


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 25 октомври 2011 година

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година

(2011/758/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на Агенцията (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

като взе предвид своето решение от 10 май 2011 г. (2) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2009 година, както и отговорите на директора на Европейската агенция по лекарствата,

като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4) за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, и по-специално член 68 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския общности (5), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид писмото от 17 юни 2011 г. на председателя на управителния съвет на Агенцията до председателя на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент (EMA/441533/2011),

като взе предвид отговорите на Агенцията на резолюцията на Парламента от 10 май 2011 г. (6), придружаваща посоченото по-горе решение на Парламента относно освобождаването от отговорност за финансовата 2009 година,

като взе предвид годишните доклади за вътрешния одит за 2009 г., 2008 г. и 2007 г., извършен в Агенцията от Службата за вътрешен одит на Комисията,

като взе предвид окончателния последващ доклад относно одита за 2009 г., 2008 г. и 2006 г., извършен в Агенцията от Службата за вътрешен одит на Комисията,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A7-0329/2011),

1.

Освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2009 година;

2.

Представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Jerzy BUZEK

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 173.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 174.


РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 25 октомври 2011 година,

съдържаща забележките, които са неразделна част от решението относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на Агенцията (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

като взе предвид своето решение от 10 май 2011 г. (2) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2009 година, както и отговорите на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата,

като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4) за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, и по-специално член 68 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейския общности (5),и по-специално член 94 от него,

като взе предвид писмото от 17 юни 2011 г. на председателя на управителния съвет на Агенцията до председателя на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент (EMA/441533/2011),

като взе предвид отговорите на Агенцията на резолюцията на Парламента от 10 май 2011 г. (6), придружаваща посоченото по-горе решение на Парламента относно освобождаването от отговорност за финансовата 2009 година,

като взе предвид годишните доклади за вътрешния одит за 2009 г., 2008 г. и 2007 г., извършен в Агенцията от Службата за вътрешен одит на Комисията,

като взе предвид окончателния последващ доклад относно одита за 2009 г., 2008 г. и 2006 г., извършен в Агенцията от Службата за вътрешен одит на Комисията,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A7-0329/2011),

A.

като има предвид, че в своя доклад относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година Сметната палата изрази становище с резерви относно законосъобразността и редовността на извършените операции;

Б.

като има предвид, че в своето споменато по-горе решение от 10 май 2011 г. Парламентът реши да отложи решението си относно освобождаването на изпълнителния директор на Агенцията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2009 година;

В.

като има предвид, че бюджетът на Агенцията за 2009 г. беше 194 000 000 EUR, което представлява увеличение с 6,28 % спрямо финансовата 2008 година;

Г.

като има предвид, че бюджетът на Агенцията се финансира едновременно от годишния бюджет на Съюза, който представлява 18,52 % от общите приходи за 2009 г., и в по-голяма степен от таксите, които плащат предприятията от фармацевтичната промишленост за услуги, които може да обхващат повече от една финансова година, и като има предвид, че общата вноска на Съюза следователно намаля с 9,2 % между 2008 и 2009 г.;

Д.

като има предвид, че след приемането на споменатата по-горе резолюция на Парламента от 10 май 2011 г. органът, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, получи отговори от Агенцията;

Е.

като има предвид, че в своите отговори до Парламента Агенцията предостави на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, актуални данни относно степента на изпълнение на препоръките на Службата за вътрешен одит, като твърди, че:

една от трите „много важни“ препоръки, съдържащи се в одита на Службата за вътрешен одит за 2009 г. относно управлението на човешките ресурси, вече е изпълнена, а другите две са в процес на изпълнение,

от препоръките, съдържащи се в одита на Службата за вътрешен одит за 2008 г. относно административните процедури, които подпомагат предоставянето на научна оценка за лекарствата за хуманна употреба в Агенцията, „критичната“ препоръка и една „много важна“ препоръка (управление на конфликти на интереси на персонала и специфични насоки) са преквалифицирани съответно на „много важна“ и „важна“, докато три „много важни“ препоръки вече са изпълнени,

една от двете „много важни“ препоръки, съдържащи се в одита на Службата за вътрешен одит за 2005 г. относно изпълнението на стандартите за вътрешен контрол, вече е изпълнена;

Обща оценка

1.

Потвърждава получаването на писмо от 17 юни 2011 г. от председателя на управителния съвет на Агенцията, в което се твърди, че Агенцията е предприела действия за справяне с недостатъците, допуснати през 2009 г.; отбелязва също така документите и приложенията, предоставени от Агенцията в отговор на посочената по-горе резолюция на Парламента от 10 май 2011 г.; потвърждава също така получаването на писмо от 10 август 2011 г. от изпълняващия длъжността изпълнителен директор на Агенцията, в отговор на въпросите, повдигнати по време на разискването на заседанието на комисията по бюджетен контрол на Парламента на 13 юли 2011 г. относно освобождаването на Агенцията от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2009 г.; изразява съжаление обаче, че не е предоставена цялата изискана информация;

2.

Отбелязва обаче, че Агенцията следва да продължи, на всеки три месеца, да информира органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно резултатите от действията, поискани от този орган;

3.

Подчертава, че по време на предстоящите процедури по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета органът, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, ще продължи да наблюдава внимателно степента на прилагане на мерките, предприети с цел справяне със сериозните слабости в Агенцията, представени в докладите на Сметната палата и на Службата за вътрешен одит; във връзка с това очаква, че Агенцията ще информира органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно предприетите действия и резултатите от тях и ще представя изисканите документи, по-специално във връзка със следните въпроси:

а)

процеса на приемане от управителния съвет на плана за действие с конкретни мерки и график за изпълнение за коригиране на недостатъците в процедурите за възлагане на обществени поръчки;

б)

цялостната проверка на ефективното използване на съществуващите процедури за откриване и управление на конфликти на интереси на нейните служители и експерти;

в)

представянето на докладите на Службата за вътрешен одит съгласно Финансовия регламент;

Специфични забележки

Процедури за възлагане на обществени поръчки

4.

Отбелязва получената информация относно системата за контрол, която има за цел предотвратяване и своевременно установяване на често възникващи грешки в процедурите за възлагане на обществени поръчки; очаква да получи многогодишния план за възлагане на обществени поръчки; съответно припомня на Агенцията да продължи да подобрява качеството на своята система за възлагане на обществени поръчки и стриктно да спазва изискванията, съдържащи се в съответните правила относно възлагането на обществени поръчки, така че да коригира недостатъците, изтъкнати от Сметната палата;

5.

Отбелязва започналите действия по разработване на план за действие за подобряване на процедурите за възлагане на обществени поръчки; призовава Агенцията незабавно да приеме план за действие за коригиране на недостатъците в процедурите за възлагане на обществени поръчки, по-специално грешките в управлението на процедурите за възлагане на обществени поръчки, като предвиди по-строги технически и процедурни проверки, и да информира съответно органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

6.

Припомня, че в своя годишен доклад за 2009 г. Сметната палата отбеляза, че Агенцията не е направила достатъчно проверки за намаляване на риска от грешки в редица процедури за възлагане на големи рамкови договори в областта на информационните технологии; припомня също така, че одитът е показал грешки, които са засегнали редовността на тези операции и са формирали основанието за изразеното от Сметната палата становище с резерви относно законосъобразността и редовността на операциите, свързани с отчетите на Агенцията;

Пренесени кредити

7.

Изтъква, че в своя годишен доклад за Агенцията за 2009 г. Сметната палата констатира, че приблизително 14 800 000 EUR от пренесените бюджетни кредити в размер на 19 500 000 EUR (38 % от бюджетните кредити за поети задължения на Агенцията за 2009 г.) са съответствали на дейности, които все още не са извършени (или в някои случаи стоките не са получени за услуги, които могат да обхванат повече от една финансова година) в края на годината; ето защо припомня на Агенцията да предприеме действия в тази връзка и с интерес очаква това да бъде удостоверено от Сметната палата;

Приходи от такси

8.

Отбелязва получената от Агенцията информация, че от 1 януари 2011 г. е въвела интегрирана информационна система за планиране на ресурсите (ERP), чийто доставчик е SAP, за да преодолее дългите забавяния по отношение на нарежданията за събиране на вземания; отбелязва, че с тази нова система Агенцията въвежда, посредством контролно табло, информацията от настоящата си оперативна система (т.е. SIAMED) директно във финансовия модул SAP;

Договори за обмен на валута

9.

Отбелязва ангажимента на Агенцията за ограничаване на рисковете, които тя понася поради колебания във валутните курсове, както и че считано от 11 юни 2010 г. тя е преразгледала своята политика по отношение на управлението на касовите средства като е създала вътрешен консултативен комитет, който да съветва счетоводителя във връзка със стратегии за хеджиране, ограничила е хеджирането до 50 % от прогнозните нужди и е гарантирала, че постижимите пазарни курсове съответстват или превишават степента на бюджетни разходи;

Управление на конфликти на интереси

10.

Отбелязва отговорите на Агенцията във връзка със спазването на нейния етичен кодекс чрез определяне на принципите и насоките за независимост и поверителност, приложими по отношение на членовете на управителния съвет и комитетите, експертите и служителите на Агенцията; съответно очаква от Агенцията да прецени задълбочено, преди да разпредели ръководителите на екипи по проекти за продукти, дали декларираните от служителите интереси биха могли да повлияят на тяхната безпристрастност и независимост; очаква документите на Агенцията относно конфликтите на интереси да бъдат актуализирани;

11.

Отбелязва намерението на Агенцията да приложи препоръката на Службата за вътрешен одит, направена в нейния последващ одит през 2010 г., като приеме подход, основан на риска и съсредоточи проверките върху служителите, които обявят наличието на интереси; призовава Агенцията да информира органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно графика и плановете за прилагане на тази препоръка на Службата за вътрешен одит преди края на 2011 г.;

12.

Независимо от това приема отговора на Агенцията, в който се казва, че тя няма задължение да изисква или да контролира ежегодната декларация за финансовите интереси на експертите, отговорни за оценката на лекарствените продукти, тъй като това е задължение на компетентните органи на държавите-членки (член 126б от Директива 2001/83/ЕО (7), изменена с Директива 2004/27/ЕО (8)); затова призовава Комисията да припомни на съответните органи в държавите-членки за техните задължения в това отношение;

13.

Подчертава, че не само доброто име на Агенцията би могло да бъде засегнато в случаите, когато оценките могат да бъдат оспорени поради евентуални конфликти на интереси, но и също така че подобни конфликти на интереси не гарантират оптималната защита на здравето на европейските граждани;

14.

Отбелязва, че считано от 1 юли 2011 г. започна да функционира новата електронна декларация на интереси (e-DoI) и всички експерти бяха задължени да я попълнят, както и че e-DoI на всички експерти, включени в базата данни на експертите, са публично достъпни на уебсайта на Агенцията, считано от 30 септември 2011 г.; отбелязва също така, че споразумението за сътрудничество между Агенцията и отделните национални компетентни органи относно мониторинга на научното ниво и независимостта на оценката, извършена от националния компетентен орган за услугите, които трябва да се предоставят на Агенцията, влезе в сила на 4 юли 2011 г.;

15.

Призовава Агенцията да информира органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно действията, предприети по въпроси, свързани с ефективното спазване на етичния кодекс на Агенцията по отношение на управлението на конфликтите на интереси;

16.

Настоява, но също така предупреждава Агенцията, че всички мерки, посочени в съответните одитни доклади, включително този за 2010 г., следва да бъдат изпълнени изцяло преди началото на следващата процедура по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

Управление на човешките ресурси

17.

Отбелязва отговора на Агенцията, в който се заявява, че тя е коригирала слабостите, отбелязани от Службата за вътрешен одит по отношение на подбора на договорно наети служители и че са въведени коригирани инструкции и модели за работа и персоналът е преминал специално обучение; съответно призовава Агенцията да продължи да предоставя актуални данни на органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно степента на изпълнение на тези действия; с интерес очаква доклада за 2010 г. на Сметната палата, за да установи дали уверението на Агенцията е основателно;

18.

По отношение на другите забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, които имат хоризонтален характер, се позовава на своята резолюция от 10 май 2011 г. (9) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.


(1)  ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 173.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 174.

(7)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 година за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

(8)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 34.

(9)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 269.


26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/33


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

от 25 октомври 2011 година

относно приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година

(2011/759/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ,

като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година,

като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година, придружен от отговорите на Агенцията (1),

като взе предвид препоръката на Съвета от 15 февруари 2011 г. (05892/2011 – C7-0052/2011),

като взе предвид своето решение от 10 май 2011 г. (2) за отлагане на решението за освобождаване от отговорност за финансовата 2009 година, както и отговорите на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата,

като взе предвид член 276 от Договора за ЕО и член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (3), и по-специално член 185 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета (4) за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата, и по-специално член 68 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 19 ноември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (5), и по-специално член 94 от него,

като взе предвид писмото от 17 юни 2011 г. на председателя на управителния съвет на Агенцията до председателя на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент (EMA/441533/2011),

като взе предвид отговорите на Агенцията на резолюцията на Парламента от 10 май 2011 г. (6), придружаваща посоченото по-горе решение на Парламента относно освобождаването от отговорност за финансовата 2009 година,

като взе предвид годишните доклади за вътрешния одит за 2009 г., 2008 г. и 2007 г., извършен в Агенцията от Службата за вътрешен одит на Комисията,

като взе предвид окончателния последващ доклад относно одита за 2009 г., 2008 г. и 2006 г., извършен в Агенцията от Службата за вътрешен одит на Комисията,

като взе предвид член 77 и приложение VI към своя правилник,

като взе предвид втория доклад на комисията по бюджетен контрол (A7-0329/2011),

1.

Одобрява приключването на сметките на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2009 година;

2.

Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция по лекарствата, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

Председател

Jerzy BUZEK

Генерален секретар

Klaus WELLE


(1)  ОВ C 338, 14.12.2010 г., стр. 28.

(2)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 173.

(3)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(6)  ОВ L 250, 27.9.2011 г., стр. 174.


26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/35


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 23 ноември 2011 година

за предоставяне на Испания и Франция на допълнителни дни в морето в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES с изключение на залива на Кадис

(нотифицирано под номер C(2011) 8303)

(само текстовете на испански и френски език са автентични)

(2011/760/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 57/2011 на Съвета от 18 януари 2011 г. за установяване на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2011 година, приложими във водите на ЕС и за корабите на ЕС в някои води извън ЕС (1), и по-специално точки 7.1, 7.3 и 7.6 от приложение IIБ към него,

като има предвид, че:

(1)

В точка 5.1 от приложение IIБ към Регламент (ЕС) № 57/2011 се определя максималният брой дни в морето, през които корабите на ЕС с обща дължина, равна на или по-голяма от 10 m, оборудвани с регламентирани съоръжения (тралове, датски грибове и подобни съоръжения с размер на окото, равен на или по-голям от 32 mm, хрилни мрежи с размер на окото, равен на или по-голям от 60 mm, и дънни парагади), могат да се намират от 1 февруари 2011 г. до 31 януари 2012 г. в участъци VIIIc и IXa на ICES с изключение на залива на Кадис.

(2)

Съгласно точка 7.1 от приложение IIБ към Регламент (ЕС) № 57/2011 Комисията може да разпределя допълнителен брой дни за престой в зона, за които даден кораб може да получи разрешение от своята държава-членка на знамето, когато носи на борда дадено регламентирано съоръжение на основание окончателно преустановяване на риболовните дейности между 1 февруари 2010 г. и 31 януари 2011 г.

(3)

Съгласно точка 7.6 от приложение IIБ към Регламент (ЕС) № 57/2011 Комисията може по изключение да предостави разпределение на допълнителни дни през периода на управление 2011 г. на основание окончателното преустановяване на риболовните дейности между 1 февруари 2004 г. и 31 януари 2010 г., когато не е имало предварително искане за допълнителни дни въз основа на това.

(4)

На 3 и 21 юни 2011 г. Испания подаде заявления в съответствие с точка 7.2 от посоченото приложение, съдържащи данни за осем риболовни кораба, окончателно преустановили риболовни дейности между 1 февруари 2004 г. и 31 януари 2010 г., и три риболовни кораба, окончателно преустановили риболовни дейности между 1 февруари 2010 г. и 31 януари 2011 г., като не е имало предварително искане за допълнителни дни въз основа на това. С оглед на предоставените данни и съгласно метода на изчисление, описан в точка 7.1, втора алинея от същото приложение, за периода от 1 февруари 2011 г. до 31 януари 2012 г. на Испания следва да бъдат отпуснати 9 допълнителни дни в морето за корабите, посочени в точка 1 от приложението.

(5)

На 14 юли 2011 г. Франция подаде заявление в съответствие с точка 7.2 от посоченото приложение, съдържащо данни за шест риболовни кораба, окончателно преустановили риболовни дейности между 1 февруари 2004 г. и 31 януари 2010 г., като не е имало предварително искане за допълнителни дни въз основа на това. С оглед на предоставените данни и съгласно метода на изчисление, описан в точка 7.1, втора алинея от същото приложение, за периода от 1 февруари 2011 г. до 31 януари 2012 г. на Франция следва да бъдат отпуснати 23 допълнителни дни в морето за корабите, посочени в точка 1 от приложението.

(6)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по рибарство и аквакултури,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Максималният брой дни в морето, за които кораб, плаващ под знамето на Испания и носещ на борда си регламентирани съоръжения, може да получи разрешение да се намира в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES с изключение на залива на Кадис, като за този кораб не се прилагат специалните условия по точка 5.2 на приложение IIБ към Регламент (ЕС) № 57/2011, изброени в таблица I на същото приложение, следва да бъдат увеличени на 167 дни на година.

Член 2

Максималният брой дни в морето, за които кораб, плаващ под знамето на Франция и носещ на борда си регламентирани съоръжения, може да получи разрешение да се намира в рамките на участъци VIIIc и IXa на ICES с изключение на залива на Кадис, като за този кораб не се прилагат специалните условия по точка 5.2 на приложение IIБ към Регламент (ЕС) № 57/2011, изброени в таблица I на същото приложение, следва да бъдат увеличени на 165 дни на година.

Член 3

Адресати на настоящото решение са Кралство Испания и Френската република.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 2011 година.

За Комисията

Maria DAMANAKI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 24, 27.1.2011 г., стр. 1.


26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/37


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 ноември 2011 година

за разрешаване на пускането на пазара на флавоноиди от Glycyrrhiza glabra L. като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 8362)

(само текстовете на френски и нидерландски език са автентични)

(2011/761/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 1 ноември 2007 г. дружеството KANEKA Pharma Europe подаде заявление до компетентните белгийски органи за пускане на пазара на флавоноиди от Glycyrrhiza glabra L. (Glavonoid) като нова хранителна съставка.

(2)

На 3 декември 2008 г. компетентният белгийски орган за оценка на храните представи доклад за първоначална оценка. В посочения доклад органът стигна до извода, че представената от дружеството KANEKA информация е достатъчна, за да бъде разрешено пускането на пазара на флавоноиди от Glycyrrhiza glabra L. като нова хранителна съставка.

(3)

На 19 февруари 2009 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка до всички държави-членки.

(4)

В 60-дневния срок, предвиден в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, бяха повдигнати обосновани възражения срещу пускането на пазара на продукта в съответствие със същата разпоредба.

(5)

Поради това на 22 юли 2009 г. бе проведена консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

(6)

На 30 юни 2011 г. в „Научно становище относно безопасността на „Glavonoid®“, екстракт, извлечен от корените или ризомите на Glycyrrhiza glabra L., като нова хранителна съставка, представено по искане на Европейската комисия“ (2) ЕОБХ стигна до заключението, че Glavonoid е безопасен за възрастното население като цяло, при прием, който не надвишава 120 mg на ден.

(7)

С цел да не се надвишава приемът на Glavonoid от 120 mg на ден, на 11 август 2011 г. Kaneka Pharma Europe N.V. се съгласи да ограничи използването на Glavonoid като съставка на хранителни добавки и напитки.

(8)

Въз основа на научната оценка е установено, че Glavonoid съответства на критериите, посочени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Флавоноидите от Glycyrrhiza glabra L. (наричани по-долу „Glavonoid“), както е посочено в приложение I, могат да бъдат пуснати на пазара в Съюза като нова хранителна съставка за видовете употреба, изброени в приложение II.

Glavonoid не трябва да се продава като отделен продукт на крайните потребители.

Член 2

1.   Означението на разрешените с настоящото решение флавоноиди от Glycyrrhiza glabra L. върху етикета на храните, в чийто състав са вложени, е „флавоноиди от Glycyrrhiza glabra L“.

2.   Върху етикета на храните, в които продуктът е добавен като нова хранителна съставка, се посочва, че

а)

продуктът не трябва да се приема от бременни и кърмещи жени, деца и подрастващи лица;

б)

лицата, които приемат лекарства, изискващи лекарско предписание, следва да консумират продукта само под лекарско наблюдение;

в)

максималният прием на Glavonoid е 120 mg на ден.

3.   Количеството Glavonoid в крайния хранителен продукт се обозначава върху етикета на съответния продукт.

4.   Напитките, съдържащи Glavonoid, се представят на крайните потребители като отделни порции.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Kaneka Pharma Europe N.V. Triomflaan 173, 1160 Brussels, Belgium.

Съставено в Брюксел на 24 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(2)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) 2011; 9(7): 2287.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА GLAVONOID

Описание

Glavonoid е екстракт, извлечен от корените или ризомите на Glycyrrhiza glabra чрез екстрахиране с етанол и последващо екстрахиране с триглицериди със среднодълги вериги. Той представлява тъмнокафява течност, съдържаща от 2,5 % до 3,5 % глабридин.

Характеристики

Параметър

 

Влажност

под 0,5 %

Пепел

под 0,1 %

Пероксидна стойност

под 0,5 meq/kg

Глабридин

от 2,5 % до 3,5 % мазнини

Глициризинова киселина

под 0,005 %

Мазнини, включително вещества от полифенолов тип

не по-малко от 99 %

Белтъчини

под 0,1 %

Въглехидрати

не се откриват


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Категория храни

Максимално съдържание на Glavonoid

Напитки на основата на мляко

Напитки на основата на кисело мляко

Напитки на основата на плодове или зеленчуци

120 mg на дневна порция

Хранителни добавки

120 mg на дневна порция


26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/41


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 ноември 2011 година

за разрешаване пускането на пазара на бета-глюкани от дрожди като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 8527)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2011/762/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 23 септември 2009 г. дружеството Biothera Incorporated подаде заявление до компетентния орган на Ирландия за пускане на пазара на бета-глюкани от дрожди като нова хранителна съставка за употреба в различни храни, включително напитки, предназначени за цялото население, както и в хранителни добавки и храни за специфична хранителна употреба, с изключение на храните за кърмачета и преходните храни.

(2)

На 23 декември 2009 г. компетентният ирландски орган за оценка на храните представи доклада си за първоначална оценка. В доклада се прави заключението, че бета-глюканите от дрожди са допустими като нова хранителна съставка, при условие че се запазват продуктовите спецификации и предвидените количества на употреба, а асортиментът от храни се ограничи до храните, представени в досието на заявителя.

(3)

На 18 януари 2010 г. Комисията препрати доклада за първоначална оценка до всички държави-членки.

(4)

В 60-дневния срок, предвиден в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, бяха повдигнати обосновани възражения срещу пускането на пазара на продукта в съответствие със същата разпоредба.

(5)

Поради това на 2 юли 2010 г. бе проведена консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

(6)

На 8 април 2011 г. в „Научно становище относно безопасността на „бета-глюкани от дрожди“ като нова хранителна съставка“ (2) ЕОБХ стигна до заключението, че бета-глюканите от дрожди са безопасни при предлаганите условия на употреба. В становището си ЕОБХ не разглежда безопасността за деца до 18-месечна възраст.

(7)

Въз основа на научната оценка на ЕОБХ и като се вземат предвид Директива 2002/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 10 юни 2002 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки по отношение на добавките към храни (3), Регламент (ЕО) № 1925/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно влагането на витамини, минерали и някои други вещества в храните (4), Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (5), Директива 1999/21/ЕО на Комисията от 25 март 1999 г. относно диетичните храни за специални медицински цели (6), Директива 2006/125/ЕО на Комисията от 5 декември 2006 г. относно преработени храни на зърнена основа и детски храни за кърмачета и малки деца (7), е установено, че бета-глюканите от дрожди отговарят на критериите, определени в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 258/97.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Бета-глюканите от дрожди (Saccharomyces cerevisiae), посочени в приложение I, могат да бъдат пуснати на пазара в Съюза като нова хранителна съставка за посочените употреби и при максималните количества, посочени в приложение II, без да се засягат разпоредбите на Директива 2002/46/ЕО, Регламент (ЕО) № 1925/2006 и Директива 2009/39/ЕО.

Член 2

Означението на бета-глюканите от дрожди (Saccharomyces cerevisiae), разрешени с настоящото решение, върху етикета на храните, в чийто състав са вложени, е „бета-глюкани от дрожди (Saccharomyces cerevisiae)“.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Biothera Incorporated, 3388 Mike Collins Drive, Eagan, Minnesota, Съединени американски щати, 55121.

Съставено в Брюксел на 24 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(2)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal) (2011); 9(5):2137. [стр. 22].

(3)  ОВ L 183, 12.7.2002 г., стр. 51.

(4)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 26.

(5)  ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 21.

(6)  ОВ L 91, 7.4.1999 г., стр. 29.

(7)  ОВ L 339, 6.12.2006 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПЕЦИФИКАЦИИ НА БЕТА-ГЛЮКАНИ ОТ ДРОЖДИ (SACCHAROMYCES CEREVISIAE)

Описание:

Бета-глюканите са сложни полизахариди с голяма молекулна маса (100 — 200 kDa), които се откриват в клетъчната стена на много дрожди и зърнени култури. Химичното наименование на „бета-глюкани от дрожди“ е (1-3),(1-6)-ß-D-глюкани.

Тази нова храна е достъпна в неразтворим и разтворим вид, изолирана от Saccharomyces cerevisiae. Неразтворимите продукти съдържат най-малко 70 % въглехидрати под формата на бета-глюкани; разтворимият продукт съдържа най-малко 75 % бета-глюкани.

Третичната структура на стената на глюкановата клетка на Saccharomyces cerevisiae е съставена от вериги глюкозни остатъци, свързани с ß-1,3 връзки, от които се разклоняват ß-1,6 връзки, формиращи основната структура, към която се навързват хитин чрез ß-1,4 връзки, ß-1,6-глюкани и някои манопротеини.

Химични характеристики на бета-глюканите от дрожди (Saccharomyces cerevisiae)

 

В разтворим вид

В неразтворим вид

Общо съдържание на въглехидрати

Повече от 75 %

Повече от 70 %

Бета-глюкани (1,3/1,6)

Повече от 75 %

Повече от 70 %

Пепел

По-малко от 4 %

По-малко от 5 %

Влажност

По-малко от 8 %

По-малко от 8 %

Белтъчини

По-малко от 3,5 %

По-малко от 10 %

Мазнини

По-малко от 10 %

По-малко от 20 %


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Категория храна

Ниво на употреба

Хранителни добавки съгласно определението в Директива 2002/46/ЕО

375 mg

(на ден, както е препоръчано от производителя)

Храни за специфична хранителна употреба съгласно определението в Директива 2009/39/ЕО, с изключение на храните за кърмачета и преходните храни

600 mg

(на ден, както е препоръчано от производителя)

Напитки на основата на сокове от плодове

130 mg/100 ml

Плодово ароматизирани напитки

80 mg/100 ml

Други напитки

80 mg/100 ml (НДК)

700 mg/100 g (на прах)

Зърнени блокчета

600 mg/100 g

Сладки бисквити

670 mg/100 g

Солени бисквити

20 mg/100 g

Зърнени закуски

670 mg/100 g

Разтворими зърнени закуски за консумация с горещи течности — пълнозърнести и с високо съдържание на влакнини

150 mg/100 g

Продукти на основата на кисело мляко, прясно сирене и други млечни десерти

160 mg/100 g

Супи и супи на прах

90 mg/100 g (ХДК)

180 mg/100 g (кондензирани)

630 mg/100 g (на прах)

Шоколад и сладкарски изделия

400 mg/100 g

Протеинови блокчета и протеини на прах

600 mg/100 g

Съкращения: НДК = напитка за директна консумация; ХДК = храна за директна консумация.


АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/45


РЕШЕНИЕ № 40/2011

от 14 ноември 2011 година

на Съвместния комитет, създаден съгласно Споразумението между Европейската общност и Съединените американски щати за взаимно признаване, относно включване на органи по оценка на съответствието в секторното приложение относно електромагнитната съвместимост

(2011/763/ЕС)

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Споразумението за взаимно признаване между Европейската общност и Съединените американски щати, и по-специално членове 7 и 14;

като има предвид, че Съвместният комитет трябва да вземе решение за включване на орган или органи по оценка на съответствието в секторно приложение,

РЕШИ:

1.

Органи за оценка на съответствието от притурка „А“ се добавят към списъка на органите по оценка на съответствието в колона „Достъп на ЕО до пазара на САЩ“ в раздел V от секторното приложение относно електромагнитната съвместимост.

2.

Конкретните компетенции на органите по оценка на съответствието, що се отнася до продуктите и процедурите за оценка на съответствието, са договорени между страните по споразумението, които се ангажират с поддържането им.

Настоящото решение, съставено в два екземпляра, се подписва от представителите на Съвместния комитет, упълномощени да действат от името на страните по споразумението за целите на изменението на споразумението. Настоящото решение влиза в сила от датата на по-късно положения подпис.

От името на Съединените американски щати

James SANFORD

Подписано във Вашингтон, 8 ноември 2011 година

От името на Европейския съюз

Fernando PERREAU DE PINNINCK

Подписано в Брюксел, 14 ноември 2011 година


Притурка А

Органи по оценка на съответствието на ЕС, добавени към списъка на органите по оценка на съответствието в колона „Достъп на ЕО до пазара на САЩ“ в раздел V от секторното приложение относно електромагнитната съвместимост

TÜV Rheinland-EPS B.V.

Smidshornerweg 18

NL-9822 ZG Niekerk

THE NETHERLANDS

Bicon Laboratories B.V. (BICON)

Waterdijk 3A, 5705 CW Helmond

P.O. Box 118, 5700 AC Helmond

THE NETHERLANDS

SIQ – Slovenian Institute of Quality and Metrology

Tržaška cesta 2

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIA


Поправки

26.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 313/47


Поправка на Регламент (ЕО) № 491/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)

( Официален вестник на Европейския съюз L 154 от 17 юни 2009 г. )

На страница 54, приложение V, таблица на съответствието

вместо:

„Регламент (ЕО) № 479/2008

Настоящият регламент

Член 64, параграф 1, букви а) и б) и буква в), подточки i)—iv)

Член 122, втора алинея

Член 64, параграф 1, буква в), подточки v)—viii)

Член 122, трета алинея

Член 64, параграф 1, буква г)

Член 122, трета алинея

Член 66, параграф 1

—“

да се чете:

„Регламент (ЕО) № 479/2008

Настоящият регламент

Член 64, параграф 1, буква а)

Член 122, втора алинея

Член 64, параграф 1, буква б) и буква в), подточки i)—iv)

Член 122, трета алинея

Член 64, параграф 1, буква в), подточки v)—viii)

Член 122, четвърта алинея

Член 66, параграф 1

Член 125o, параграф 3, буква б)“