12.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 235/7


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. 188/2019

z 10. júla 2019,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2019/1401]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/979 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (2), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(3)

Delegovaným nariadením (EÚ) 2019/979 sa zrušuje delegované nariadenie Komisie č. 382/2014 (3) a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 (4) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz na ne v rámci Dohody o EHP vypustiť s účinnosťou od 21. júla 2019.

(4)

Delegovaným nariadením (EÚ) 2019/980 sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (5) začlenené do Dohody o EHP, a preto je potrebné odkaz naň v rámci Dohody o EHP vypustiť s účinnosťou od 21. júla 2019.

(5)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   V prílohe IX k Dohode o EHP sa za bod 29bd [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129] vkladajú tieto body:

„29bda.

32019 R 0979: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/979 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa kľúčových finančných informácií v súhrne prospektu, uverejnenia a klasifikácie prospektov, inzerátov na cenné papiere, dodatkov k prospektu a notifikačného portálu, a ktorým sa zrušuje delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301 (Ú. v. EÚ L 166, 21.6.2019, s. 1).

29bdb.

32019 R 0980: Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 (Ú. v. EÚ L 166, 21.6.2019, s. 26).“

2.   Text bodu 29ba [nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004], bodu 29bb [delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 382/2014] a bodu 29bc [delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/301] v prílohe IX k Dohode o EHP sa vypúšťa s účinnosťou od 21. júla 2019.

Článok 2

Znenie delegovaných nariadení (EÚ) 2019/979 a (EÚ) 2019/980 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 11. júla 2019 pod podmienkou, že Spoločnému výboru EHP boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 10. júla 2019

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Gunnar PÁLSSON


(1)  Ú. v. EÚ L 166, 21.6.2019, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 166, 21.6.2019, s. 26.

(3)  Ú. v. EÚ L 111, 15.4.2014, s. 36.

(4)  Ú. v. EÚ L 58, 4.3.2016, s. 13.

(5)  Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.