9.7.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 177/19


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1084/2005

av den 8 juli 2005

om ändring av bilagorna II, III och V till rådets förordning (EEG) nr 3030/93 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3030/93 av den 12 oktober 1993 om gemensamma regler för import av vissa textilprodukter från tredje land (1), särskilt artikel 19 i denna, och

av följande skäl:

(1)

Den 1 januari 2005, när WTO-avtalet om textil och konfektion löpte ut, avskaffades kvoterna på import av vissa kategorier av textil- och beklädnadsprodukter för WTO-medlemmarna.

(2)

Den 13 december 2004, inför liberaliseringen av kvoterna, införde gemenskapen genom rådets förordning (EG) nr 2200/2004 (2) ett övervakningssystem för de 35 kategorier av textilprodukter som berördes av liberaliseringen.

(3)

Genom punkt 242 i arbetsgruppsrapporten beträffande Kinas anslutning till WTO (3) (den särskilda skyddsklausulen för textilprodukter) infördes möjligheten att tilllämpa särskilda skyddsåtgärder mot den kinesiska textilexporten. I denna punkt anges att om en WTO-medlem anser att importen av textilprodukter med ursprung i Kina på grund av störningar på marknaden hotar att hindra en ordnad utveckling av handeln med dessa produkter, kan medlemmen begära samråd med Kina i syfte att mildra eller undvika sådana störningar på marknaden.

(4)

Rådet införde genom förordning (EG) nr 138/2003 (4) artikel 10a i förordning (EEG) nr 3030/93 i syfte att införliva punkt 242 i arbetsgruppsrapporten med gemenskapslagstiftningen.

(5)

Den 6 april 2005 antog kommissionen riktlinjer beträffande tillämpningen av artikel 10a i förordning (EEG) nr 3030/93 rörande en särskild skyddsklausul för textilprodukter (nedan kallade ”riktlinjerna”).

(6)

Europeiska kommissionen har i enlighet med punkt 242 i arbetsgruppsrapporten beträffande Kinas anslutning till WTO och artikel 10a i förordning (EEG) nr 3030/93 begärt och hållit samråd med Kina när det gäller de produktkategorier beträffande vilka det ansetts att importen från Kina på grund av marknadsstörningar hotar att hindra en ordnad utveckling av handeln. Detta samråd avslutades den 10 juni 2005 och ledde till en för båda parter tillfredsställande lösning när det gäller tio produktkategorier. Resultatet av samrådet avspeglas i ett samförståndsavtal av samma dag mellan Europeiska kommissionen och Kinas handelsministerium beträffande exporten till Europeiska unionen av vissa textil- och beklädnadsprodukter från Kina.

(7)

Samförståndsavtalet rör importen från Kina till gemenskapen av tio produktkategorier: kategori 2 (vävnader av bomull), kategori 4 (T-tröjor), kategori 5 (pullovrar), kategori 6 (byxor), kategori 7 (blusar), kategori 20 (sänglinne), kategori 26 (klänningar), kategori 31 (bysthållare), kategori 39 (bords- och kökslinne) och kategori 115 (garn av lin eller rami). Motsvarande nummer i Kombinerade nomenklaturen anges i bilaga I till förordning (EEG) nr 3030/93.

(8)

Kommissionen anser att importen av dessa produktkategorier från Kina på grund av marknadsstörningar eller hot därom hotar att hindra en ordnad utveckling av handeln i den mening som avses i punkt 242 i arbetsgruppsrapporten beträffande Kinas anslutning till WTO och artikel 10a i förordning (EEG) nr 3030/93 av följande skäl.

(9)

Importen av produkter tillhörande kategori 2 (vävnader av bomull) med ursprung i Kina ökade volymmässigt med 71 % under de fyra första månaderna 2005 jämfört med samma period 2004. Detta betyder att importen av denna kategori nådde 124 % av den larmnivå som fastställs i riktlinjerna. Importen av denna kategori från alla länder ökade något (med 4 %) under samma period. Det genomsnittliga priset för importen från Kina minskade emellertid med 21 % (enligt uppgifter från importövervakningssystemet), vilket var mycket snabbare än genomsnittspriserna för andra länder (– 2 % enligt uppgifter från Eurostat för perioden januari–mars). Denna situation är ännu mera drastisk när det gäller importen av produkter tillhörande underkategori 2A (vävnader av denim), eftersom importen från Kina under det första kvartalet 2005 ökade med 102 % jämfört med samma period 2004, medan den totala importen ökade med 15 % och de genomsnittliga priserna per enhet minskade med 20 %.

(10)

Importen av produkter tillhörande kategori 4 (T-tröjor) med ursprung i Kina ökade volymmässigt med 199 % under de fyra första månaderna 2005 jämfört med samma period 2004. Detta betyder att importen av denna kategori nådde 197 % av larmnivån. Importen av denna kategori från alla länder ökade med 24 % under samma period. Det genomsnittliga priset för importen från Kina minskade med 37 %.

(11)

Importen av produkter tillhörande kategori 5 (pullovrar) med ursprung i Kina ökade volymmässigt med 530 % under de fyra första månaderna 2005 jämfört med samma period 2004. Detta innebär att importen av denna kategori nådde 194 % av larmnivån. Importen av denna kategori från alla länder ökade med 14 % under samma period. Det genomsnittliga priset för importen från Kina minskade med 42 %.

(12)

Importen av produkter tillhörande kategori 6 (byxor) med ursprung i Kina ökade volymmässigt med 413 % under de fyra första månaderna 2005 jämfört med samma period 2004. Detta betyder att importen av denna kategori nådde 312 % av larmnivån. Importen av denna kategori från alla länder ökade med 18 % under samma period. Det genomsnittliga priset för importen från Kina minskade med 14 %.

(13)

Importen av produkter tillhörande kategori 7 (blusar) med ursprung i Kina ökade volymmässigt med 256 % under de fyra första månaderna 2005 jämfört med samma period 2004. Detta betyder att importen av denna kategori nådde 207 % av larmnivån. Importen av denna kategori från alla länder ökade med 4 % under samma period. Det genomsnittliga priset för importen från Kina minskade med 30 %.

(14)

Importen av produkter tillhörande kategori 20 (sänglinne) med ursprung i Kina ökade volymmässigt med 158 % under de fyra första månaderna 2005 jämfört med samma period 2004. Detta betyder att importen av denna kategori nådde 107 % av larmnivån. Importen av denna kategori från alla länder ökade med 6 % under samma period. Det genomsnittliga priset för importen från Kina minskade med 34 %.

(15)

Importen av produkter tillhörande kategori 26 (klänningar) med ursprung i Kina ökade volymmässigt med 219 % under de fyra första månaderna 2005 jämfört med samma period 2004. Detta betyder att importen av denna kategori nådde 212 % av larmnivån. Importen av denna kategori från alla länder ökade med 1 % under samma period. Det genomsnittliga priset för importen från Kina minskade med 2 % enligt vad som rapporterades genom övervakningssystemet. Aktuella uppgifter från Eurostat för det första kvartalet visar emellertid på ett stort prisfall på 42 %.

(16)

Importen av produkter tillhörande kategori 31 (bysthållare) med ursprung i Kina ökade volymmässigt med 110 % under de fyra första månaderna 2005 jämfört med samma period 2004. Detta betyder att importen av denna kategori nådde 145 % av larmnivån. Importen av denna kategori från alla länder ökade med 6 % under samma period. Det genomsnittliga priset för importen från Kina minskade med 37 %.

(17)

Importen av produkter tillhörande kategori 39 (bords- och kökslinne) med ursprung i Kina ökade volymmässigt med 64 % under de fyra första månaderna 2005 jämfört med samma period 2004. Detta betyder att importen tillhörande denna kategori nådde 110 % av larmnivån. Importen av denna kategori från alla länder ökade med 10 % under samma period. Det genomsnittliga priset för importen från Kina minskade med 39 %.

(18)

Importen av produkter tillhörande kategori 115 (garn av lin eller rami) med ursprung i Kina ökade volymmässigt med 55 % under de fyra första månaderna 2005 jämfört med samma period 2004. Detta betyder att importen av denna kategori nådde 150 % av larmnivån. Importen av denna kategori från alla länder ökade med 40 % under samma period. Det genomsnittliga priset för importen från Kina förblev stabilt (det ökade med 3 % enligt uppgifter från importövervakningssystemet eller förblev oförändrat enligt uppgifter från Eurostat). Det bör emellertid framhållas att det genomsnittliga priset per enhet när det gäller importen från Kina är mindre än hälften av det genomsnittspris som tas ut av gemenskapstillverkarna.

(19)

Importnivåerna för textil- och beklädnadsprodukter från Kina samt de övriga arrangemang för genomförandet som fastställs i samförståndsavtalet bör införlivas med förordning (EEG) nr 3030/93.

(20)

Artikel 27 i bilaga III till förordning (EEG) nr 3030/93 bör ändras i syfte att förtydliga bestämmelserna om medlemsstaternas överföring av uppgifter inom ramen för systemet för efterföljande statistisk övervakning av vissa textilprodukter.

(21)

Förordning (EEG) nr 3030/93 bör därför ändras i enlighet med detta.

(22)

För att samförståndsavtalet skall kunna genomföras snabbt bör förordningen träda i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den textilkommitté som inrättats genom artikel 17 i förordning (EEG) nr 3030/93.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III och V till förordning (EEG) nr 3030/93 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juli 2005.

På kommissionens vägnar

Peter MANDELSON

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 275, 8.11.1993, s. 3. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 930/2005 (EUT L 162, 23.6.2005, s. 1).

(2)  EUT L 374, 22.12.2004, s. 1.

(3)  Dokument WT/MIN(01)3 av den 10 november 2001.

(4)  EGT L 23, 28.1.2003, s. 1.


ANNEX

1.

Bilaga II skall ersättas med följande:

”BILAGA II

EXPORTLÄNDER SOM AVSES I ARTIKEL 1

 

Vitryssland

 

Kina

 

Ryssland

 

Serbien

 

Ukraina

 

Uzbekistan

 

Vietnam”

2.

Bilaga III skall ändras på följande sätt:

a)

Artikel 27 skall ersättas med följande:

”Artikel 27

De textilprodukter som anges i tabellerna C och D skall omfattas av ett system för efterföljande statistisk övervakning. Denna övervakning bör förvaltas i enlighet med den ordning som fastställs i artikel 308d i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (1). Efter det att produkterna har övergått till fri omsättning skall medlemsstaternas behöriga myndigheter om möjligt varje vecka, dock åtminstone senast den tolfte varje månad, underrätta kommissionen om de totala kvantiteter som har importerats under den gångna månaden och deras värde med angivande av dagen för produkternas övergång till fri omsättning, deras ursprung och löpnummer. Upplysningarna skall omfatta numret i Kombinerade nomenklaturen och, i förekommande fall, TARIC-nummer, produktkategorier samt, de eventuella extra mängdenheter som används för det numret. Upplysningarna skall lämnas i ett format som är kompatibelt med det övervakningssystem som förvaltas av Generaldirektoratet för skatter och tullar.

b)

Artikel 28.6 skall ersättas med följande:

”6.   Detta nummer skall vara sammansatt på följande sätt:

Två bokstäver som anger exportlandet enligt följande:

Vitryssland = BY

Kina = CN

Serbien = XS

Uzbekistan = UZ

Vietnam = VN

Två bokstäver som anger den avsedda bestämmelsemedlemsstaten eller en grupp av sådana medlemsstater enligt följande:

AT = Österrike

BL = Benelux

CY = Cypern

CZ = Tjeckien

DE = Tyskland

DK = Danmark

EE = Estland

GR = Grekland

ES = Spanien

FI = Finland

FR = Frankrike

GB = Förenade kungariket

HU = Ungern

IE = Irland

IT = Italien

LT = Litauen

LV = Lettland

MT = Malta

PL = Polen

PT = Portugal

SE = Sverige

SI = Slovenien

SK = Slovakien

Ett ensiffrigt nummer som anger kvotåret eller, i fråga om produkterna i tabell A i denna bilaga, det år då exporten registrerades, och som utgörs av den sista siffran i årtalet i fråga, t.ex. ’5’ för 2005 och ’6’ för 2006.

Ett tvåsiffrigt nummer som anger den myndighet i exportlandet som har utfärdat dokumentet.

Ett femsiffrigt nummer som löper i följd från 00001 till 99999 och som tilldelas bestämmelsemedlemsstaten.”

c)

Tabell B skall ersättas med följande:

”Länder och kategorier som omfattas av övervakningssystemet

Tredjeland

Grupp

Kategori

Enhet

Kina

I A

1

ton

3

ton

varav 3a

ton

ex 20

ton

I B

8

1 000 styck

II A

9

tonnes

22

ton

23

ton

II B

12

1 000 par

13

1 000 styck

14

1 000 styck

15

1 000 styck

16

1 000 styck

17

1 000 styck

28

1 000 styck

29

1 000 styck

78

ton

83

ton

III A

35

ton

III B

97

ton

IV

117

ton

118

ton

122

ton

V

136A

ton

156

ton

157

ton

159

ton

163

ton”

3.

Bilaga V skall ersättas med följande:

”BILAGA V

KVANTITATIVA GEMENSKAPSBEGRÄNSNINGAR

a)   tillämpliga 2005

(Den fullständiga varubeskrivningen anges i bilaga I)

Tredjeland

Kategori

Enhet

Kvantitativa gemenskapsbegränsningar

2005

Vitryssland

GRUPP I A

 

 

1

ton

1 585

2

ton

5 100

3

ton

233

GRUPP I B

 

 

4

1 000 styck

1 600

5

1 000 styck

1 058

6

1 000 styck

1 400

7

1 000 styck

1 200

8

1 000 styck

1 110

GRUPP II A

 

 

9

ton

363

20

ton

318

22

ton

498

23

ton

255

39

ton

230

GRUPP II B

 

 

12

1 000 par

5 958

13

1 000 styck

2 651

15

1 000 styck

1 500

16

1 000 styck

186

21

1 000 styck

889

24

1 000 styck

803

26/27

1 000 styck

1 069

29

1 000 styck

450

73

1 000 styck

315

83

ton

178

GRUPP III A

 

 

33

ton

387

36

ton

1 242

37

ton

463

50

ton

196

GRUPP III B

 

 

67

ton

339

74

1 000 styck

361

90

ton

199

GRUPP IV

 

 

115

ton

87

117

ton

1 800

118

ton

448

Serbien (2)

GRUPP I A

 

 

1

ton

 

2

ton

 

2a

ton

 

3

ton

 

GRUPP I B

 

 

5

1 000 styck

 

6

1 000 styck

 

7

1 000 styck

 

8

1 000 styck

 

GRUPP II A

 

 

9

ton

 

GROUP II B

 

 

15

1 000 styck

 

16

1 000 styck

 

GRUPP III B

 

 

67

ton

 

Vietnam (3)

GRUPP I B

 

 

4

1 000 styck

 

5

1 000 styck

 

6

1 000 styck

 

7

1 000 styck

 

8

1 000 styck

 

GRUPP II A

 

 

9

ton

 

20

ton

 

39

ton

 

GRUPP II B

 

 

12

1 000 par

 

13

1 000 styck

 

14

1 000 styck

 

15

1 000 styck

 

18

ton

 

21

1 000 styck

 

26

1 000 styck

 

28

1 000 styck

 

29

1 000 styck

 

31

1 000 styck

 

68

ton

 

73

1 000 styck

 

76

ton

 

78

ton

 

83

ton

 

GRUPP III A

 

 

35

ton

 

41

ton

 

GRUPP III B

 

 

10

1 000 par

 

97

ton

 

GRUPP IV

 

 

118

ton

 

GRUPP V

 

 

161

ton

 

b)   tillämpliga 2005, 2006 och 2007

(Den fullständiga varubeskrivningen anges i bilaga I)

Tredjeland

Kategori

Enhet

Kvantitativa gemenskapsbegränsningar

11 juni–31 december 2005 (4)

2006

2007

Kina

GRUPP I A

 

 

 

 

2 (inbegripet 2a)

ton

26 217

61 948

69 692

GRUPP I B

 

 

 

 

4

1 000 styck

150 985

540 204

594 225

5

1 000 styck

68 974

199 704

219 674

6

1 000 styck

104 045

348 072

382 880

7

1 000 styck

24 761

80 493

88 543

GRUPP II A

 

 

 

 

20

ton

6 451

15 795

17 770

39

ton

5 521

12 349

13 892

GRUPP II B

 

 

 

 

26

1 000 styck

7 959

27 001

29 701

31

1 000 styck

96 086

225 692

248 261

GRUPP IV

 

 

 

 

115

ton

1 911

4 740

5 214


(1)  EGT L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 883/2005 (EUT L 148, 11.6.2005, s. 5).”

(2)  De kvantitativa begränsningarna för Serbien gäller inte enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Serbien om handel med textilprodukter (EUT L 90, 8.4.2005, s. 36). Europeiska gemenskapen förbehåller sig rätten att åter tillämpa kvantitativa begränsningar under vissa omständigheter.

(3)  De kvantitativa begränsningarna för Vietnam upphävs tills vidare enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Socialistiska republiken Vietnams regering om marknadstillträde (EUT L 75, 22.3.2005, s. 35). Europeiska gemenskapen förbehåller sig rätten att åter tillämpa kvantitativa begränsningar under vissa omständigheter.

(4)  Import till gemenskapen av produkter som avsänts före den 11 juni 2005 men som uppvisas för övergång till fri omsättning den dagen eller senare skall inte omfattas av kvantitativa begränsningar. Importtillstånd för sådana produkter skall beviljas automatiskt och utan kvantitativa begränsningar av medlemsstaternas behöriga myndigheter, mot uppvisande av tillräcklig bevisning, t.ex. fraktsedel, och en av importören undertecknad deklaration om att produkterna har avsänts före den dagen. Genom undantag från artikel 2.2 i förordning (EEG) nr 3030/93 skall importerade produkter som avsänts före den 11 juni 2005 även övergå till fri omsättning mot uppvisande av ett övervakningsdokument utfärdat i enlighet med artikel 10a.2 a i förordning (EEG) nr 3030/93.

Importtillstånd för varor som avsänds mellan den 11 juni 2005 och den 12 juli 2005 skall beviljas automatiskt och kan inte nekas med motiveringen att det inte finns några tillgängliga kvantiteter inom de kvantitativa begränsningarna för 2005. Importen av alla produkter som avsänds från och med den 11 juni 2005 kommer emellertid att avräknas mot de kvantitativa begränsningarna för 2005.

För beviljande av importtillstånd skall det inte krävas att motsvarande exportlicenser uppvisas för varor som avsänts innan Kina har infört sitt exportlicenssystem (den 20 juli 2005).

Ansökningar om importtillstånd – från och med dagen för denna förordnings ikraftträdande – för varor som avsänds mellan den 11 juni 2005 och (till och med) den 19 juli 2005 bör uppvisas för medlemsstaternas behöriga myndigheter senast den 15 augusti 2005.”