9.7.2005   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 177/19


ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1084/2005

z dnia 8 lipca 2005 r.

zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich (1), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 1 stycznia 2005 r., wraz z wygaśnięciem Porozumienia WTO w sprawie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych, zniesiono kontyngenty taryfowe na przywóz kategorii wyrobów włókienniczych i odzieżowych w odniesieniu do członków WTO.

(2)

W dniu 13 grudnia 2004 r., przed liberalizacją kontyngentów, Wspólnota wprowadziła rozporządzeniem Rady (WE) nr 2200/2004 (2) system nadzoru dla 35 kategorii wyrobów włókienniczych objętych liberalizacją.

(3)

Punkt 242 sprawozdania Grupy Roboczej w sprawie przystąpienia Chińskiej Republiki Ludowej (dalej ChRL) (3) do WTO (specjalna klauzula ochronna dotycząca wyrobów włókienniczych lub „TSSC”) wprowadziła możliwość zastosowania specjalnych środków ochronnych w odniesieniu do wywozu wyrobów włókienniczych pochodzących z Chin. Stanowi, że w przypadku, gdy Członek WTO uznaje, że przywóz wyrobów włókienniczych pochodzących z Chin, wskutek zakłócenia rynku, zagrażał utrudnieniem uporządkowanego rozwoju handlu tymi wyrobami, ów Członek może wnioskować o konsultacje z ChRL w celu złagodzenia lub uniknięcia wspomnianych zakłóceń rynku.

(4)

Rozporządzeniem (WE) nr 138/2003 (4), Rada wprowadziła art. 10a do rozporządzania (EWG) nr 3030/93 w celu transponowania pkt 242 sprawozdania Grupy Roboczej do prawodawstwa wspólnotowego.

(5)

W dniu 6 kwietnia 2005 r., Komisja przyjęła wytyczne do stosowania art. 10a rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 dotyczącego specjalnej klauzuli ochronnej dla wyrobów włókienniczych (zwanych dalej „Wytyczne”).

(6)

Komisja Europejska wnioskowała o i przeprowadziła konsultacje z ChRL w ramach pkt 242 sprawozdania Grupy Roboczej w sprawie przystąpienia ChRL do WTO i art. 10a rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 dla kategorii wyrobów, w stosunku do których uznano, że ich przywóz pochodzący z ChRL zagrażał, na skutek zakłócenia rynku, uporządkowanemu rozwojowi handlu. Wspomniane konsultacje zakończyły się w dniu 10 czerwca 2005 r. i doprowadziły do wzajemnie satysfakcjonujących rozwiązań dla 10 kategorii produktów. Wynik konsultacji został odzwierciedlony w Protokole ustaleń dotyczącym wywozu niektórych chińskich wyrobów włókienniczych i odzieżowych do Unii Europejskiej między Komisją Europejską a Ministerstwem Handlu Chińskiej Republiki Ludowej, noszącym tę samą datę.

(7)

Protokół ustaleń obejmuje przywóz z ChRL do Wspólnoty dziesięciu kategorii produktów: kategoria 2 (tkaniny bawełniane), kategoria 4 (podkoszulki), kategoria 5 (pulowery), kategoria 6 (spodnie), kategoria 7 (bluzki), kategoria 20 (bielizna pościelowa), kategoria 26 (suknie), kategoria 31 (biustonosze), kategoria 39 (bielizna stołowa i kuchenna) i kategoria 115 (przędza lniana lub z ramii). Stosowne kodeksy celne są wymienione w załączniki I do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93.

(8)

Komisja uznaje, że przywóz tych kategorii produktów pochodzący z Chin, w związku z istnieniem zakłócenia rynku lub zagrożeniem z tego tytułu, stanowią zagrożenie dla uporządkowanego rozwoju handlu w rozumieniu pkt 242 sprawozdania Grupy Roboczej w sprawie przystąpienia ChRL do WTO oraz art. 10a rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 z następujących powodów.

(9)

Przywóz produktów kategorii 2 (tkaniny bawełniane) pochodzący z ChRL wzrósł ilościowo o 71 % w pierwszych czterech miesiącach 2005 r., w porównaniu do tego samego okresu w 2004 r. To sprowadza przywóz w tej kategorii do 124 % poziomu alarmowego określonego w Wytycznych (poziom alarmowy). Przywóz produktów tej kategorii ze wszystkich państw nieznacznie wzrósł, o 4 % w tym samym okresie. Jednakże, średnia cena przywozu pochodzącego w Chin spadła o 21 % (zgodnie z danymi pochodzącymi z nadzoru przywozu), o wiele szybciej niż średnia cena przywozu z innych państw (– 2 % na podstawie danych Eurostatu z okresu styczeń-marzec). Ta sytuacja jest jeszcze poważniejsza w odniesieniu do przywozu produktu podkategorii 2A (tkaniny drelichowe), jako, że przywóz z Chin w pierwszym kwartale 2005 r. wzrósł o 102 % w porównaniu do tego samego okresu w 2004 r., podczas gdy łączny przywóz wrósł o 15 %, a średnie ceny jednostkowe spadły o 20 %.

(10)

Przywóz produktów kategorii 4 (podkoszulki) pochodzący z ChRL wzrósł ilościowo o 199 % w pierwszych czterech miesiącach 2005 r., w porównaniu do tego samego okresu w 2004 r. To sprowadza przywóz w tej kategorii do 197 % poziomu alarmowego. Przywóz produktów tej kategorii ze wszystkich państw wzrósł o 24 % w tym samym okresie. Średnia cena przywozu pochodzącego z Chin spadła o 37 %.

(11)

Przywóz produktów kategorii 5 (pulowery) pochodzący z ChRL wzrósł ilościowo o 530 % w pierwszych czterech miesiącach 2005 r., w porównaniu do tego samego okresu w 2004 r. To sprowadza przywóz w tej kategorii do poziomu alarmowego 194 %. Przywóz produktów tej kategorii ze wszystkich państw wzrósł o 14 % w tym samym okresie. Średnia cena przywozu pochodzącego z Chin spadła o 42 %.

(12)

Przywóz produktów kategorii 6 (spodnie) pochodzący z ChRL wzrósł ilościowo o 413 % w pierwszych czterech miesiącach 2005 r., w porównaniu do tego samego okresu w 2004 r. To sprowadza przywóz w tej kategorii do 312 % poziomu alarmowego. Przywóz produktów tej kategorii ze wszystkich państw wzrósł o 18 % w tym samym okresie. Średnia cena przywozu pochodzącego z Chin spadła o 14 %.

(13)

Przywóz produktów kategorii 7 (bluzki) pochodzący z ChRL wzrósł ilościowo o 256 % w pierwszych czterech miesiącach 2005 r., w porównaniu do tego samego okresu w 2004 r. To sprowadza przywóz w tej kategorii do 207 % poziomu alarmowego. Przywóz produktów tej kategorii ze wszystkich państw wzrósł o 4 % w tym samym okresie. Średnia cena przywozu pochodzącego z Chin spadła o 30 %.

(14)

Przywóz produktów kategorii 20 (bielizna pościelowa) pochodzący z ChRL wzrósł ilościowo o 158 % w pierwszych czterech miesiącach 2005 r., w porównaniu do tego samego okresu w 2004 r. To sprowadza przywóz w tej kategorii do 107 % poziomu alarmowego. Przywóz produktów tej kategorii ze wszystkich państw wzrósł o 6 % w tym samym okresie. Średnia cena przywozu pochodzącego z Chin spadła o 34 %.

(15)

Przywóz produktów kategorii 26 (suknie) pochodzący z ChRL wzrósł ilościowo o 219 % w pierwszych czterech miesiącach 2005 r., w porównaniu do tego samego okresu w 2004 r. To sprowadza przywóz w tej kategorii do 212 % poziomu alarmowego Przywóz produktów tej kategorii ze wszystkich państw wzrósł o 1 % w tym samym okresie. Średnia cena przywozu pochodzącego z Chin wzrosła o 2 % zgodnie z informacjami od systemu nadzoru. Jednakże, bieżące dane z Eurostatu za pierwszy kwartał wykazują duży spadek ceny wynoszący 42 %.

(16)

Przywóz produktów kategorii 31 (biustonosze) pochodzący z ChRL wzrósł ilościowo o 110 % w pierwszych czterech miesiącach 2005 r., w porównaniu do tego samego okresu w 2004 r. To sprowadza przywóz w tej kategorii do 145 % poziomu alarmowego. Przywóz produktów tej kategorii ze wszystkich państw wzrósł o 6 % w tym samym okresie. Średnia cena przywozu pochodzącego z Chin spadła o 37 %.

(17)

Przywóz produktów kategorii 39 (bielizna stołowa i kuchenna) pochodzący z ChRL wzrósł ilościowo o 64 % w pierwszych czterech miesiącach 2005 r., w porównaniu do tego samego okresu w 2004 r. To sprowadza przywóz w tej kategorii do 110 % poziomu alarmowego. Przywóz produktów tej kategorii ze wszystkich państw wzrósł o 10 % w tym samym okresie. Średnia cena przywozu pochodzącego z Chin spadła o 39 %.

(18)

Przywóz produktów kategorii 115 (przędza lniana lub z ramii) pochodzący z ChRL wzrósł ilościowo o 55 % w pierwszych czterech miesiącach 2005 r., w porównaniu do tego samego okresu w 2004 r. To sprowadza przywóz w tej kategorii do 150 % poziomu alarmowego. Przywóz produktów tej kategorii ze wszystkich państw wzrósł o 40 % w tym samym okresie. Średnia cena przywozu pochodzącego z Chin pozostała stabilna (wzrosła o 3 % zgodnie z danymi od systemu nadzoru lub pozostała na niezmienionym poziomie zgodnie z Eurostatem). Jednakże, należy zauważyć, że średnia cena jednostkowa przywozu pochodzącego z Chin jest niższa o ponad połowę ceny stosowanej przez producentów wspólnotowych.

(19)

Poziom przywozu wyrobów włókienniczych i odzieżowych z ChRL oraz inne ustalenia wdrożeniowe określone w Protokole ustaleń powinny być transponowane w rozporządzeniu (EWG) nr 3030/93.

(20)

Należy zmienić art. 27 załącznika III do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93, w celu uszczegółowienia postanowień dotyczących przekazywania danych przez Państwa Członkowskie w ramach systemu nadzoru statystycznego a posteriori dla niektórych wyrobów włókienniczych.

(21)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 3030/93.

(22)

Rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego publikacji w celu zapewnienia szybkiego wdrożenia Protokołu ustaleń.

(23)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wyrobów Włókienniczych ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załączniki II, III i V do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji


(1)  Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 930/2005 (Dz.U. L 162 z 23.6.2005, str. 1).

(2)  Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1.

(3)  Dokument WT/MIN(01)3 z dnia 10 listopada 2001 r.

(4)  Dz.U. L 23 z 28.1.2003, str. 1.


ZAŁĄCZNIK

1.

Załącznik II otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II

KRAJE WYWOZU WYMIENIONE W ART. 1

 

Białoruś

 

Chiny

 

Rosja

 

Serbia

 

Ukraina

 

Uzbekistan

 

Wietnam”

2.

W załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a)

artykuł 27 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 27

Wyroby włókiennicze wymienione w tabelach C i D podlegają systemowi nadzoru statystycznego a posteriori. Wspomniany nadzór powinien być zarządzany zgodnie ze schematem określonym w art. 308d rozporządzenia Rady (EWG) nr 2454/93 (1). Po dopuszczeniu produktów do swobodnego obrotu, właściwe władze Państw Członkowskich powiadamiają Komisję, jeżeli to możliwe, cotygodniowo, ale nie rzadziej niż do 12 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, o łącznych przywiezionych ilościach oraz ich wartości, wskazując datę dopuszczenia produktów do obrotu, pochodzenie produktów i numer porządkowy. Takie informacje wskażą kod Nomenklatury Scalonej oraz odpowiednie podpodziały TARIC, kategorie produktów, do których one należą oraz, tam gdzie stosowne, jednostki wymagane dla tego kodu nomenklatury. Informacja musi być w formacie odpowiadającym systemowi nadzoru zarządzanym przez Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej.

b)

artykuł 28 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.   Numer ten składa się z następujących elementów:

dwie litery identyfikujące kraj wywozu, jak niżej:

Białoruś = BY

Chiny = CN

Serbia = XS

Uzbekistan = UZ

Wietnam = VN

dwie litery identyfikujące zamierzone Państwo Członkowskie przeznaczenia, lub grupa takich Państw Członkowskich, jak niżej:

AT = Austria

BL = Beneluks

CY = Cypr

CZ = Republika Czeska

DE = Republika Federalna Niemiec

DK = Dania

EE = Estonia

GR = Grecja

ES = Hiszpania

FI = Finlandia

FR = Francja

GB = Zjednoczone Królestwo

HU = Węgry

IE = Irlandia

IT = Włochy

LT = Litwa

LV = Łotwa

MT = Malta

PL = Polska

PT = Portugalia

SE = Szwecja

SI = Słowenia

SK = Słowacja

w przypadku wyrobów wymienionych w tabeli A do niniejszego załącznika, jednocyfrowego numeru oznaczającego rok kontyngentowy bądź też rok, w którym zarejestrowano wywóz wyrobów, odpowiadającego ostatniej cyfrze danego roku, np. »5« dla 2005 r. i »6« dla 2006 r.,

dwucyfrowy numer określający urząd wystawiający w państwie wywozu,

pięciocyfrowego numeru rozpoczynającego się od 00001 i kończącego na 99999, przyznawanego konkretnemu Państwu Członkowskiemu przeznaczenia.”;

c)

tabela B otrzymuje brzmienie:

„Państwa oraz kategorie objęte systemem nadzoru

Państwo trzecie

Grupa

Kategoria

Jednostka

Chiny

I A

1

tony

3

tony

z których 3a

tony

ex 20

tony

I B

8

1 000 sztuk

II A

9

tony

22

tony

23

tony

II B

12

1 000 par

13

1 000 sztuk

14

1 000 sztuk

15

1 000 sztuk

16

1 000 sztuk

17

1 000 sztuk

28

1 000 sztuk

29

1 000 sztuk

78

tony

83

tony

III A

35

tony

III B

97

tony

IV

117

tony

118

tony

122

tony

V

136A

tony

156

tony

157

tony

159

tony

163

tony”

3.

Załącznik V otrzymuje brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK V

WSPÓLNOTOWE LIMITY ILOŚCIOWE

a)   stosowane dla 2005 r.

(Pełny opis towarów znajduje się w załączniku I)

Państwo trzecie

Kategoria

Jednostka

Wspólnotowe limity ilościowe

2005

Białoruś

GRUPA I A

 

 

1

tony

1 585

2

tony

5 100

3

tony

233

GRUPA I B

 

 

4

1 000 sztuk

1 600

5

1 000 sztuk

1 058

6

1 000 sztuk

1 400

7

1 000 sztuk

1 200

8

1 000 sztuk

1 110

GRUPA II A

 

 

9

tony

363

20

tony

318

22

tony

498

23

tony

255

39

tony

230

GRUPA II B

 

 

12

1 000 par

5 958

13

1 000 sztuk

2 651

15

1 000 sztuk

1 500

16

1 000 sztuk

186

21

1 000 sztuk

889

24

1 000 sztuk

803

26/27

1 000 sztuk

1 069

29

1 000 sztuk

450

73

1 000 sztuk

315

83

tony

178

GRUPA III A

 

 

33

tony

387

36

tony

1 242

37

tony

463

50

tony

196

GRUPA III B

 

 

67

tony

339

74

1 000 sztuk

361

90

tony

199

GRUPA IV

 

 

115

tony

87

117

tony

1 800

118

tony

448

Serbia (2)

GRUPA I A

 

 

1

tony

 

2

tony

 

2a

tony

 

3

tony

 

GRUPA I B

 

 

5

1 000 sztuk

 

6

1 000 sztuk

 

7

1 000 sztuk

 

8

1 000 sztuk

 

GRUPA II A

 

 

9

tony

 

GRUPA II B

 

 

15

1 000 sztuk

 

16

1 000 sztuk

 

GRUPA III B

 

 

67

tony

 

Wietnam (3)

GRUPA I B

 

 

4

1 000 sztuk

 

5

1 000 sztuk

 

6

1 000 sztuk

 

7

1 000 sztuk

 

8

1 000 sztuk

 

GRUPA II A

 

 

9

tony

 

20

tony

 

39

tony

 

GRUPA II B

 

 

12

1 000 par

 

13

1 000 sztuk

 

14

1 000 sztuk

 

15

1 000 sztuk

 

18

tony

 

21

1 000 sztuk

 

26

1 000 sztuk

 

28

1 000 sztuk

 

29

1 000 sztuk

 

31

1 000 sztuk

 

68

tony

 

73

1 000 sztuk

 

76

tony

 

78

tony

 

83

tony

 

GRUPA III A

 

 

35

tony

 

41

tony

 

GRUPA III B

 

 

10

1 000 par

 

97

tony

 

GRUPA IV

 

 

118

tony

 

GRUPA V

 

 

161

tony

 

b)   stosowane dla lat 2005, 2006 i 2007

(Pełny opis towarów znajduje się w załączniku I)

Państwo trzecie

Kategoria

Jednostka

Wspólnotowe limity ilościowe

od 11 czerwca do 31 grudnia 2005 r. (4)

2006

2007

Chiny

GRUPA I A

 

 

 

 

2 (w tym 2 lit. a)

tony

26 217

61 948

69 692

GRUPA I B

 

 

 

 

4

1 000 sztuk

150 985

540 204

594 225

5

1 000 sztuk

68 974

199 704

219 674

6

1 000 sztuk

104 045

348 072

382 880

7

1 000 sztuk

24 761

80 493

88 543

GRUPA II A

 

 

 

 

20

tony

6 451

15 795

17 770

39

tony

5 521

12 349

13 892

GRUPA II B

 

 

 

 

26

1 000 sztuk

7 959

27 001

29 701

31

1 000 sztuk

96 086

225 692

248 261

GRUPA IV

 

 

 

 

115

tony

1 911

4 740

5 214


(1)  Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 883/2005 (Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 5).”;

(2)  Ograniczenia ilościowe dla Serbii nie są stosowane zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Serbią w sprawie handlu wyrobami włókienniczymi (Dz.U. L 90 z 8.4.2005, str. 36). Wspólnota Europejska zastrzega sobie prawo do ponownego zastosowania w pewnych okolicznościach ograniczeń ilościowych.

(3)  Ograniczenia ilościowe dla Wietnamu są zawieszone zgodnie z Umową między Wspólnotą Europejską a Rządem Socjalistycznej Republiki Wietnamu w sprawie dostępu do rynku (Dz.U. L 75 z 22.3.2005, str. 35). Wspólnota Europejska zastrzega sobie prawo do ponownego zastosowania w pewnych okolicznościach ograniczeń ilościowych.

(4)  Przywóz do Wspólnoty produktów, które zostały przetransportowane przed 11 czerwca 2005 r., ale zostały dopuszczone do wolnego obrotu w tym dniu lub po tym dniu nie zostaną objęte limitami ilościowymi. Zezwolenia na przywóz tych produktów zostaną przyznane automatycznie i bez limitów ilościowych przez właściwe władze Państw Członkowskich, po przedstawieniu stosownych dowodów takich jak konosament i przedstawieniu podpisanej deklaracji przed importera, że towary zostały wysłane przed wspomnianą datą. W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 3030/93, przywóz towarów wysłanych przed 11 czerwca 2005 r. również zostanie dopuszczony do swobodnego obrotu po przedstawieniu dokumentu nadzoru wydanego zgodnie z art. 10a ust. 2a. rozporządzenia (EWG) nr 3030/93.

Zezwolenia na przywóz towarów wysłanych pomiędzy 11 czerwca a 12 lipca 2005 r. są przyznawane automatyczne i nie można odmówić przyznania zezwolenia powołując sie na fakt, że nie ma ilości dostępnych w ramach limitów ilościowych na 2005 r. Jednakże, przywóz wszystkich produktów wysłanych po 11 czerwca 2005 r. będzie ujęty w limitach ilościowych na 2005 r.

Przyznanie zezwoleń na przywóz nie będzie wymagało przedstawienia odpowiednich licencji wywozowych na towary wysłane przed wprowadzeniem przez Chiny swojego systemu licencji wywozowych (20 lipca 2005 r.).

Wnioski o pozwolenie na przywóz, od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, towarów, które zostały wysłane między 11 czerwca a 19 lipca 2005 r. (włącznie) powinny zostać przedstawione właściwym władzom Państwa Członkowskiego nie później niż 15 sierpnia 2005 r.”