11/Sv. 111

HR

Službeni list Europske unije

78


32005R1084


L 177/19

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1084/2005

od 8. srpnja 2005.

o izmjeni priloga II., III. i V. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 3030/93 o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EEZ) br. 3030/93 od 12. listopada 1993. o zajedničkim pravilima za uvoz određenih tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja (1), a posebno njezin članak 19.,

budući da:

(1)

Dana 1. siječnja 2005., istekom Sporazuma WTO-a o tekstilnim proizvodima i odjevnim predmetima, ukinute su kvote na uvoz tekstilnih proizvoda i odjevnih predmeta iz država članica WTO-a.

(2)

Dana 13. prosinca 2004., prije liberalizacije kvota, Zajednica je Uredbom Vijeća (EZ) br. 2200/2004 (2) uvela sustav nadzora za 35 kategorija tekstilnih proizvoda na koje se odnosi liberalizacija.

(3)

Stavkom 242. izvješća Radne skupine o pristupanju Narodne Republike Kine (3) (NR Kina) WTO-u (posebna zaštitna klauzula za tekstilne proizvode) uvedena je mogućnost posebnih zaštitnih mjera uperenih prema izvozu tekstilnih proizvoda i odjevnih predmeta iz Kine. U njemu se navodi da ako članica WTO-a smatra kako uvoz tekstilnih proizvoda i odjevnih predmeta kineskog podrijetla zbog poremećaja na tržištu može omesti uredan razvoj trgovine tim proizvodima, može zatražiti konzultacije s NR Kinom kako bi se ublažili ili izbjegli takvi poremećaji na tržištu.

(4)

Uredbom (EZ) br. 138/2003 (4) Vijeće je u Uredbu (EEZ) br. 3030/93 uvrstilo članak 10.a kako bi stavak 242. izvješća Radne skupine prenijelo u zakonodavstvo Zajednice.

(5)

Dana 6. travnja 2005. Komisija je usvojila smjernice o primjeni članka 10.a Uredbe (EEZ) br. 3030/93 koje se odnose na posebnu zaštitnu klauzulu za tekstilne proizvode (Smjernice).

(6)

Sukladno stavku 242. izvješća Radne skupine o pristupanju NR Kine WTO-u i članku 10.a Uredbe (EEZ) br. 3030/93 Europska komisija je zatražila i održala konzultacije s NR Kinom o kategorijama proizvoda za koje se činilo da njihov uvoz podrijetlom iz NR Kine zbog poremećaja na tržištu može omesti uredan razvoj trgovine. Konzultacije su zaključene 10. lipnja 2005. i za deset kategorija proizvoda dovele su do rješenja zadovoljavajućeg za obje strane. Rezultati konzultacija odrazili su se u Memorandumu o razumijevanju između Europske komisije i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine s istim datumom o izvozu određenih tekstilnih proizvoda i odjevnih predmeta iz Kine u Europsku uniju.

(7)

Memorandum o razumijevanju obuhvaća uvoz deset kategorija proizvoda iz NR Kine u Zajednicu: kategoriju 2 (pamučne tkanine), kategoriju 4 (T-majice), kategoriju 5 (puloveri), kategoriju 6 (hlače), kategoriju 7 (bluze), kategoriju 20 (posteljno rublje), kategoriju 26 (haljine), kategoriju 31 (grudnjaci), kategoriju 39 (stolno i kuhinjsko rublje) i kategoriju 115 (lanena pređa i pređa od ramije). Odgovarajuće carinske oznake navedene su u Prilogu I. Uredbi (EEZ) br. 3030/93.

(8)

Komisija vjeruje da uvoz tih kategorija proizvoda kineskog podrijetla zbog postojanja poremećaja na tržištu ili prijetnje nastanka takvog poremećaja iz sljedećih razloga može omesti uredan razvoj trgovine u smislu stavka 242. izvješća Radne skupine o pristupanju NR Kine WTO-u i članka 10.a Uredbe (EEZ) br. 3030/93.

(9)

Opseg uvoza kategorije proizvoda 2 (pamučne tkanine) podrijetlom iz NR Kine u prva četiri mjeseca 2005. povećao se za 71 % u usporedbi s istim razdobljem u 2004. Time se uvoz ove kategorije proizvoda nalazi na 124 % od razine upozorenja utvrđene Smjernicama. Uvoz ove kategorije proizvoda iz svih zemalja u istom je razdoblju lagano porastao za 4 %. Međutim, prosječna cijena uvoza kineskog podrijetla se (prema podacima dobivenim na temelju nadzora uvoza) smanjila za 21 %, mnogo brže nego prosječna cijena uvoza iz drugih zemalja (-2 % prema podacima Eurostat-a za siječanj-ožujak). Što se tiče uvoza proizvoda potkategorije 2A (traper tkanine), situacija je još drastičnija, budući da se uvoz iz Kine u prvom kvartalu 2005. povećao za 102 % u usporedbi s istim razdobljem 2004., dok se ukupan uvoz povećao za 15 %, a prosječne jedinične cijene su pale za 20 %.

(10)

Opseg uvoza kategorije proizvoda 4 (T-majice) podrijetlom iz NR Kine u prva četiri mjeseca 2005. povećao se za 199 %. u usporedbi s istim razdobljem u 2004. Time se uvoz ove kategorije proizvoda nalazi na 197 % od razine upozorenja. Uvoz ove kategorije proizvoda iz svih zemalja u istom je razdoblju porastao za 24 %. Prosječna cijena uvoza kineskog podrijetla smanjila se za 37 %.

(11)

Opseg uvoza kategorije proizvoda 5 (puloveri) podrijetlom iz NR Kine se povećao se za 530 % u usporedbi s istim razdobljem u 2004. Time se uvoz ove kategorije nalazi na 194 % od razine upozorenja. Uvoz ove kategorije proizvoda iz svih zemalja u istom je razdoblju porastao za 14 %. Prosječna cijena uvoza kineskog podrijetla smanjila se za 42 %.

(12)

Opseg uvoza kategorije proizvoda 6 (hlače) podrijetlom iz NR Kine u prva četiri mjeseca 2005. povećao se za 413 % u usporedbi s istim razdobljem u 2004. Time se uvoz ove kategorije proizvoda nalazi na 312 % od razine upozorenja. Uvoz ove kategorije proizvoda iz svih zemalja u istom je razdoblju porastao za 18 %. Prosječna cijena uvoza kineskog podrijetla smanjila se za 14 %.

(13)

Opseg uvoza kategorije proizvoda 7 (bluze) podrijetlom iz NR Kine u prva četiri mjeseca 2005. povećao se za 256 % u usporedbi s istim razdobljem u 2004. Time se uvoz ove kategorije proizvoda nalazi na 207 % od razine upozorenja. Uvoz ove kategorije proizvoda iz svih zemalja u istom je razdoblju porastao za 4 %. Prosječna cijena uvoza kineskog podrijetla smanjila se za 30 %.

(14)

Opseg uvoza kategorije proizvoda 20 (posteljno rublje) podrijetlom iz NR Kine u prva četiri mjeseca 2005. povećao se za 158 % u usporedbi s istim razdobljem u 2004. Time se uvoz ove kategorije proizvoda nalazi na 107 % od razine upozorenja. Uvoz ove kategorije proizvoda iz svih zemalja u istom je razdoblju porastao za 6 %. Prosječna cijena uvoza kineskog podrijetla smanjila se za 34 %.

(15)

Opseg uvoza kategorije proizvoda 26 (haljine) podrijetlom iz NR Kine u prva četiri mjeseca 2005. povećao se za 219 % u usporedbi s istim razdobljem u 2004. Time se uvoz ove kategorije proizvoda nalazi na 212 % od razine upozorenja. Uvoz ove kategorije proizvoda iz svih zemalja u istom je razdoblju porastao za 1 %. Prosječna cijena uvoza kineskog podrijetla se prema podacima dobivenim na temelju nadzora uvoza povećala za 2 %. Međutim, stvarne brojke Eurostat-a za prvo tromjesečje pokazuju veliki pad cijena od 42 %.

(16)

Opseg uvoza kategorije proizvoda 31 (grudnjaci) podrijetlom iz NR Kine u prva četiri mjeseca 2005. povećao se za 110 % u usporedbi s istim razdobljem u 2004. Time se uvoz ove kategorije proizvoda nalazi na 145 % od razine upozorenja. Uvoz ove kategorije proizvoda iz svih zemalja u istom je razdoblju porastao za 6 %. Prosječna cijena uvoza kineskog podrijetla smanjila se za 37 %.

(17)

Opseg uvoza kategorije 39 (stolno i kuhinjsko rublje) podrijetlom iz NR Kine u prva četiri mjeseca 2005. povećao se za 64 % u usporedbi s istim razdobljem u 2004. Time se uvoz ove kategorije proizvoda nalazi na 110 % od razine upozorenja. Uvoz ove kategorije proizvoda iz svih zemalja u istom je razdoblju porastao za 10 %. Prosječna cijena uvoza kineskog podrijetla smanjila se za 39 %.

(18)

Opseg uvoza kategorije 115 (lanena pređa i pređa od ramije) podrijetlom iz NR Kine u prva četiri mjeseca 2005. povećao se za 55 % u usporedbi s istim razdobljem u 2004. Time se uvoz ove kategorije proizvoda nalazi na 150 % od razine upozorenja. Uvoz ove kategorije proizvoda iz svih zemalja u istom je razdoblju porastao za 40 %. Prosječna cijena uvoza kineskog podrijetla je ostala stabilna (povećala se za 3 % prema brojkama dobivenim na temelju nadzora uvoza ili je ostala nepromijenjena prema podacima Eurostat-a). Međutim, treba napomenuti da prosječna jedinična cijena uvoza kineskog podrijetla iznosi manje od polovice prosječne cijene koju određuju proizvođači iz Zajednice.

(19)

Količine tekstilnih proizvoda i odjevnih predmeta iz NR Kine koje se smiju uvesti te druge provedbene odredbe utvrđene Memorandumom o razumijevanju treba prenijeti u Uredbu (EEZ) br. 3030/93.

(20)

Članak 27. Priloga III. Uredbi (EEZ) br. 3030/93 treba izmijeniti kako bi se detaljnije opisale odredbe o podacima koje države članice trebaju prenositi u okviru sustava naknadnog statističkog nadzora određenih tekstilnih proizvoda.

(21)

Uredbu (EEZ) br. 3030/93 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(22)

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije kako bi se osigurala brza provedba Memoranduma o razumijevanju.

(23)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za tekstil osnovanog prema članku 17. Uredbe (EEZ) br. 3030/93,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i V. Uredbi (EEZ) br. 3030/93 mijenjaju se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. srpnja 2005.

Za Komisiju

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  SL L 275, 8.11.1993., str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 930/2005 (SL L 162, 23.6.2005., str. 1.).

(2)  SL L 374, 22.12.2004., str. 1.

(3)  Dokument WT/MIN(01)3 od 10. studenoga 2001.

(4)  SL L 23, 28.1.2003., str. 1.


PRILOG

1.

Prilog II. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG II.

ZEMLJE IZVOZNICE IZ ČLANKA 1.

 

Bjelarus

 

Kina

 

Rusija

 

Srbija

 

Ukrajina

 

Uzbekistan

 

Vijetnam”

2.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

članak 27. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 27.

Tekstilni proizvodi navedeni u tablicama C i D podliježu sustavu naknadnog statističkog nadzora. Taj nadzor se treba provoditi u skladu sa sustavom utvrđenim u članku 308.d Uredbe Komisije (EEZ) br. 2454/93 (1). Nakon puštanja proizvoda u slobodan promet nadležna tijela država članica Komisiji po mogućnosti svaki tjedan, ali najkasnije do 12. svakoga mjeseca, priopćuju ukupne količine uvezene u prethodnom mjesecu i njihovu vrijednost, navodeći pritom datum puštanja proizvoda u slobodan promet, podrijetlo proizvoda i redni broj. Ovi podaci također trebaju sadržavati oznaku kombinirane nomenklature i, ako je to primjenjivo, podbrojeve TARIC, kategoriju proizvoda kojoj pripadaju i, ako je to primjenjivo, dodatne jedinice potrebne za tu oznaku nomenklature. Podaci trebaju biti u formatu kompatibilnim sa Sustavom nadzora kojim upravlja Glavna uprava za poreze i carinsku uniju.

(1)  SL L 253, 11.10.1993., str. 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EZ) br. 883/2005 (SL L 148, 11.6.2005., str. 5.).”;"

(b)

članak 28. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6.   Ovaj broj se sastoji od sljedećih elemenata:

dva slova koja označuju zemlju izvoznicu kako slijedi:

Bjelarus = BY

Kina = CN

Srbija = XS

Uzbekistan = UZ

Vijetnam = VN

dva slova koja označavaju odredišnu državu članicu ili skupinu takvih država članica, kako slijedi:

=

AT

=

Austrija

=

BL

=

Beneluks

=

CY

=

Cipar

=

CZ

=

Češka

=

DE

=

Savezna Republika Njemačka

=

DK

=

Danska

=

EE

=

Estonija

=

GR

=

Grčka

=

ES

=

Španjolska

=

FI

=

Finska

=

FR

=

Francuska

=

GB

=

Ujedinjena Kraljevina

=

HU

=

Mađarska

=

IE

=

Irska

=

IT

=

Italija

=

LT

=

Litva

=

LV

=

Latvija

=

MT

=

Malta

=

PL

=

Poljska

=

PT

=

Portugal

=

SE

=

Švedska

=

SI

=

Slovenija

=

SK

=

Slovačka

jednoznamenkastog broja koji označava kvotnu godinu ili, u slučaju proizvoda navedenih u tablici A ovog Priloga, godinu u kojoj je evidentiran izvoz, a koji odgovara posljednjoj brojki predmetne godine, npr. ‚5’ za 2005. i ‚6’ za 2006.

dvoznamenkastog broja koji označava tijelo u zemlji izvoznici koje izdaje dozvole,

peteroznamenkastog broja koji ide uzastopno od 00001 do 99999, a dodjeljuje se dotičnoj odredišnoj državi članici.”

(c)

tablica B zamjenjuje se sljedećim:

„Zemlje i kategorije podložne sustavu nadzora

Treća zemlja

Skupina

Kategorija

Jedinica

Kina

I A

1

tona

3

tona

od čega 3a

tona

ex 20

tona

I B

8

1 000 komada

II A

9

tona

22

tona

23

tona

II B

12

1 000 pari

13

1 000 komada

14

1 000 komada

15

1 000 komada

16

1 000 komada

17

1 000 komada

28

1 000 komada

29

1 000 komada

78

tona

83

tona

III A

35

tona

III B

97

tona

IV

117

tona

118

tona

122

tona

V

136A

tona

156

tona

157

tona

159

tona

163

tona”

3.

Prilog V. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG V.

KOLIČINSKA OGRANIČENJA ZAJEDNICE

(a)   za godinu 2005.

(Potpuni naziv robe prikazan je u Prilogu I.)

Treća zemlja

Kategorija

Jedinica

Količinska ograničenja Zajednice

2005.

Bjelarus

SKUPINA I A

 

 

1

tona

1 585

2

tona

5 100

3

tona

233

SKUPINA I B

 

 

4

1 000 komada

1 600

5

1 000 komada

1 058

6

1 000 komada

1 400

7

1 000 komada

1 200

8

1 000 komada

1 110

SKUPINA II A

 

 

9

tona

363

20

tona

318

22

tona

498

23

tona

225

39

tona

230

SKUPINA II B

 

 

12

1 000 pari

5 958

13

1 000 komada

2 651

15

1 000 komada

1 500

16

1 000 komada

186

21

1 000 komada

889

24

1 000 komada

803

26/27

1 000 komada

1 069

29

1 000 komada

450

73

1 000 komada

315

83

tona

178

SKUPINA III A

 

 

33

tona

387

36

tona

1 242

37

tona

463

50

tona

196

SKUPINA III B

 

 

67

tona

339

74

1 000 komada

361

90

tona

199

SKUPINA IV

 

 

115

tona

87

117

tona

1 800

118

tona

448

Srbija (2)

SKUPINA I A

 

 

1

tona

 

2

tona

 

2a

tona

 

3

tona

 

SKUPINA I B

 

 

5

1 000 komada

 

6

1 000 komada

 

7

1 000 komada

 

8

1 000 komada

 

SKUPINA II A

 

 

9

tona

 

SKUPINA II B

 

 

15

1 000 komada

 

16

1 000 komada

 

SKUPINA III B

 

 

67

tona

 

Vijetnam (3)

SKUPINA I B

 

 

4

1 000 komada

 

5

1 000 komada

 

6

1 000 komada

 

7

1 000 komada

 

8

1 000 komada

 

SKUPINA II A

 

 

9

tona

 

20

tona

 

39

tona

 

SKUPINA II B

 

 

12

1 000 pari

 

13

1 000 komada

 

14

1 000 komada

 

15

1 000 komada

 

18

tona

 

21

1 000 komada

 

26

1 000 komada

 

28

1 000 komada

 

29

1 000 komada

 

31

1 000 komada

 

68

tona

 

73

1 000 komada

 

76

tona

 

78

tona

 

83

tona

 

SKUPINA III A

 

 

35

tona

 

41

tona

 

SKUPINA III B

 

 

10

1 000 pari

 

97

tona

 

SKUPINA IV

 

 

118

tona

 

SKUPINA V

 

 

161

tona

 

(b)   za 2005., 2006. i 2007. godinu

(Potpuni naziv robe prikazan je u Prilogu I.)

Treća zemlja

Kategorija

Jedinica

Količinska ograničenja Zajednice

Od 11. lipnja do 31. prosinca 2005. (4)

2006.

2007.

Kina

SKUPINA I A

 

 

 

 

2 (uključujući 2a)

tona

26 217

61 948

69 692

SKUPINA I B

 

 

 

 

4

1 000 komada

150 985

540 204

594 225

5

1 000 komada

68 974

199 704

219 674

6

1 000 komada

104 045

348 072

382 880

7

1 000 komada

24 761

80 493

88 543

SKUPINA IIA

 

 

 

 

20

tona

6 451

15 795

17 770

39

tona

5 521

12 349

13 892

SKUPINA IIB

 

 

 

 

26

1 000 komada

7 959

27 001

29 701

31

1 000 komada

96 086

225 692

248 261

SKUPINA IV

 

 

 

 

115

tona

1 911

4 740

5 214


(2)  Sukladno Sporazumu između Europske zajednice i Srbije o trgovini tekstilnim proizvodima (SL L 90, 8.4.2005., str. 36.) na Srbiju se ne primjenjuju količinska ograničenja. Europska zajednica zadržava pravo ponovne primjene količinskih ograničenja pod određenim okolnostima.

(3)  Količinska ograničenja za Vijetnam izuzeta su sukladno Sporazumu između Europske zajednice i Vlade Socijalističke Republike Vijetnama o pristupu tržištu (SL L 75, 22.3.2005., str. 35.). Europska zajednica zadržava pravo ponovne primjene količinskih ograničenja pod određenim okolnostima.

(4)  Uvoz proizvoda u Zajednicu koji su otpremljeni prije 11. lipnja 2005., ali su podneseni za puštanje u slobodan promet tog dana ili kasnije ne podliježe količinskim ograničenjima. Nadležna tijela država članica dodjeljuju uvozna odobrenja za te proizvode automatski i bez količinskih ograničenja, nakon što im se podnesu odgovarajući dokazi poput teretnog lista te potpisana izjava uvoznika da je roba otpremljena prije tog datuma. Odstupajući od odredaba članka 2. stavka 2. Uredbe (EEZ) br. 3030/93 uvoz robe otpremljene prije 11. lipnja 2005. se uz podnošenje nadzornog dokumenta izdanog u skladu s člankom 10.a stavkom 2.a Uredbe (EEZ) 3030/93 također stavlja u slobodan promet.

Uvozna odobrenja za robu otpremljenu između 11. lipnja 2005. i 12. srpnja 2005. dodjeljuju se automatski i ne mogu se odbiti s obrazloženjem da unutar količinskih ograničenja za 2005. nema raspoloživih količina. Međutim, uvoz svih proizvoda otpremljenih od 11. lipnja 2005. na dalje otpisuje se od količinskih ograničenja za 2005.

Za dodjelu uvoznih odobrenja za robu otpremljenu prije nego što je Kina uspostavila svoj sustav izdavanja izvoznih dozvola (20. srpnja 2005.) nije potrebno podnijeti odgovarajuće izvozne dozvole.

Od dana stupanja na snagu ove Uredbe zahtjevi za izdavanje uvoznih dozvola za uvoz robe otpremljene između 11. lipnja 2005. i 19. srpnja 2005. (uključujući taj dan) treba podnijeti nadležnim tijelima države članice najkasnije 15. kolovoza 2005.”