9.7.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 177/19


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1084/2005,

annettu 8 päivänä heinäkuuta 2005,

tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteiden II, III ja V muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tekstiili- ja vaatetustuotteita koskevan WTO-sopimuksen voimassaolon päättymisen vuoksi WTO:n jäsenten tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuontiin sovelletut kiintiöt poistettiin 1 päivänä tammikuuta 2005.

(2)

Ennen kiintiöiden vapauttamista yhteisössä otettiin 13 päivänä joulukuuta 2004 käyttöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 2200/2004 (2) valvontajärjestelmä niille 35:lle tekstiilituotteiden luokalle, joita vapauttaminen koskee.

(3)

Kiinan kansantasavallan, jäljempänä ’Kiina’, WTO:hon liittymistä tarkastelleen työryhmän raportin (3) 242 kohdassa (tekstiilejä koskeva suojalauseke) tuotiin esiin mahdollisuus ottaa käyttöön erityisiä suojatoimenpiteitä tekstiilien tuonnissa Kiinasta. Lausekkeen mukaan silloin, kun jokin WTO:n jäsen katsoo Kiinasta peräisin olevien tekstiilien tuonnin aiheuttavan markkinahäiriöitä, jotka uhkaavat haitata kyseisten tuotteiden kaupan tavanomaista kehitystä, kyseinen jäsen voi pyytää neuvottelujen käymistä Kiinan kanssa lieventääkseen tai ehkäistäkseen kyseisiä markkinahäiriöitä.

(4)

Neuvosto lisäsi asetuksella (EY) N:o 138/2003 (4) asetukseen (ETY) N:o 3030/93 10 a artiklan WTO-työryhmän raportin 242 kohdan saattamiseksi osaksi yhteisön lainsäädäntöä.

(5)

Komissio antoi 6 päivänä huhtikuuta 2005 ohjeet asetuksen (ETY) N:o 3030/93 tekstiilituotteita koskevaa suojalauseketta käsittelevän 10 a artiklan soveltamisesta, jäljempänä ’ohjeet’.

(6)

Euroopan komission pyynnön vuoksi Kiinan kanssa käytiin Kiinan WTO:hon liittymistä tarkastelleen työryhmän raportin 242 kohdan ja asetuksen (ETY) N:o 3030/93 10 a artiklan mukaisia neuvotteluja tuoteluokista, joiden Kiinasta suuntautuvan tuonnin katsottiin aiheuttavan markkinahäiriöitä ja uhkaavan siten kaupan tavanomaista kehitystä. Neuvottelut saatiin päätökseen 10 päivänä kesäkuuta 2005, ja niissä saavutettiin molempia osapuolia tyydyttävä ratkaisu kymmenen tuoteluokan osalta. Neuvottelujen tulos otettiin huomioon kyseisenä päivänä tehdyssä Euroopan komission ja Kiinan kauppaministeriön välisessä yhteisymmärryspöytäkirjassa, joka koskee eräiden kiinalaisten tekstiili- ja vaatetustuotteiden vientiä Euroopan unioniin.

(7)

Yhteisymmärryspöytäkirja koskee kymmenen tuoteluokan tuontia Kiinasta yhteisöön, ja nämä tuoteluokat ovat luokka 2 (puuvillakankaat), luokka 4 (T-paidat), luokka 5 (pujopaidat), luokka 6 (housut), luokka 7 (puserot), luokka 20 (vuodevaatteet), luokka 26 (leningit), luokka 31 (rintaliivit), luokka 39 (pöytäliinat) ja luokka 115 (pellava- tai ramilangat). Asianomaiset nimikkeet luetellaan asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteessä I.

(8)

Komission mielestä näihin luokkiin kuuluvien Kiinan alkuperätuotteiden tuonti uhkaa markkinahäiriöiden tai niiden uhan vuoksi Kiinan WTO:hon liittymistä tarkastelleen työryhmän raportin 242 kohdassa ja asetuksen (ETY) N:o 3030/93 10 a artiklassa tarkoitettua kaupan tavanomaista kehitystä jäljempänä mainituista syistä.

(9)

Luokkaan 2 (puuvillakankaat) kuuluvien Kiinan alkuperätuotteiden tuontimäärä kasvoi 71 prosenttia vuoden 2005 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä nostaa tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonnin 124 prosenttiin ohjeissa määritellystä varoitustasosta, jäljempänä ’varoitustaso’. Tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonti kaikista maista kasvoi neljä prosenttia kyseisenä ajankohtana. Kiinasta peräisin olevan tuonnin keskihinta on kuitenkin tuontivalvontatietojen mukaan laskenut 21 prosenttia eli huomattavasti nopeammin kuin muiden maiden keskihinta (joka tammi- ja maaliskuun välistä ajanjaksoa koskevien Eurostatin tietojen mukaan laski kaksi prosenttia). Tilanne on hälyttävämpi alaluokan 2A (denimkankaat) osalta, sillä tuonti Kiinasta kasvoi 102 prosenttia vuoden 2005 ensimmäisenä neljänneksenä vuoden 2004 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna samalla kun kokonaistuonti kasvoi 15 prosenttia ja keskimääräiset yksikköhinnat alenivat 20 prosenttia.

(10)

Luokkaan 4 (T-paidat) kuuluvien Kiinan alkuperätuotteiden tuontimäärä kasvoi 199 prosenttia vuoden 2005 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä nostaa tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonnin 197 prosenttiin varoitustasosta. Tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonti kaikista maista kasvoi 24 prosenttia kyseisenä ajankohtana. Kiinasta peräisin olevan tuonnin keskihinta on alentunut 37 prosenttia.

(11)

Luokkaan 5 (pujopaidat) kuuluvien Kiinan alkuperätuotteiden tuontimäärä kasvoi 530 prosenttia vuoden 2005 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä nostaa tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonnin 194 prosenttiin varoitustasosta. Tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonti kaikista maista kasvoi 14 prosenttia kyseisenä ajankohtana. Kiinasta peräisin olevan tuonnin keskihinta on alentunut 42 prosenttia.

(12)

Luokkaan 6 (housut) kuuluvien Kiinan alkuperätuotteiden tuontimäärä kasvoi 413 prosenttia vuoden 2005 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä nostaa tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonnin 312 prosenttiin varoitustasosta. Tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonti kaikista maista kasvoi 18 prosenttia kyseisenä ajankohtana. Kiinasta peräisin olevan tuonnin keskihinta on alentunut 14 prosenttia.

(13)

Luokkaan 7 (puserot) kuuluvien Kiinan alkuperätuotteiden tuontimäärä kasvoi 256 prosenttia vuoden 2005 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä nostaa tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonnin 207 prosenttiin varoitustasosta. Tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonti kaikista maista kasvoi neljä prosenttia kyseisenä ajankohtana. Kiinasta peräisin olevan tuonnin keskihinta on alentunut 30 prosenttia.

(14)

Luokkaan 20 (vuodevaatteet) kuuluvien Kiinasta peräisin olevien tuotteiden tuontimäärä kasvoi 158 prosenttia vuoden 2005 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä nostaa tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonnin 107 prosenttiin varoitustasosta. Tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonti kaikista maista kasvoi kuusi prosenttia kyseisenä ajankohtana. Kiinasta peräisin olevan tuonnin keskihinta on alentunut 34 prosenttia.

(15)

Luokkaan 26 (leningit) kuuluvien Kiinan alkuperätuotteiden tuontimäärä kasvoi 219 prosenttia vuoden 2005 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä nostaa tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonnin 212 prosenttiin varoitustasosta. Tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonti kaikista maista kasvoi yhden prosentin kyseisenä ajankohtana. Kiinasta peräisin olevan tuonnin keskihinta on valvontajärjestelmän mukaan noussut kaksi prosenttia. Eurostatin todelliset luvut osoittavat kuitenkin, että hinta aleni ensimmäisenä vuosineljänneksenä 42 prosenttia.

(16)

Luokkaan 31 (rintaliivit) kuuluvien Kiinan alkuperätuotteiden tuontimäärä kasvoi 110 prosenttia vuoden 2005 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä nostaa tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonnin 145 prosenttiin varoitustasosta. Tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonti kaikista maista kasvoi kuusi prosenttia kyseisenä ajankohtana. Kiinasta peräisin olevan tuonnin keskihinta on alentunut 37 prosenttia.

(17)

Luokkaan 39 (pöytäliinat) kuuluvien Kiinan alkuperätuotteiden tuontimäärä kasvoi 64 prosenttia vuoden 2005 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä nostaa tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonnin 110 prosenttiin varoitustasosta. Tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonti kaikista maista kasvoi kymmenen prosenttia kyseisenä ajankohtana. Kiinasta peräisin olevan tuonnin keskihinta on alentunut 39 prosenttia.

(18)

Luokkaan 115 (pellava- ja ramilangat) kuuluvien Kiinan alkuperätuotteiden tuontimäärä kasvoi 55 prosenttia vuoden 2005 neljän ensimmäisen kuukauden aikana vuoden 2004 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tämä nostaa tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonnin 150 prosenttiin varoitustasosta. Tähän luokkaan kuuluvien tuotteiden tuonti kaikista maista kasvoi 40 prosenttia kyseisenä ajankohtana. Kiinasta peräisin olevan tuonnin keskihinta on pysynyt vakaana (tuontivalvontalukujen mukaan se on kasvanut kolme prosenttia ja Eurostatin tietojen mukaan se on pysynyt muuttumattomana). Olisi kuitenkin huomattava, että Kiinan alkuperätuotteiden tuonnin keskimääräinen yksikköhinta on alle puolet yhteisön tuottajien vastaavasta hinnasta.

(19)

Kiinan alkuperätuotteille yhteisymmärryspöytäkirjassa vahvistetut tekstiili- ja vaatetustuotteiden tuontitasot ja muut täytäntöönpanojärjestelyt olisi saatettava osaksi asetusta (ETY) N:o 3030/93.

(20)

Asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteessä III oleva 27 artikla olisi muutettava, jotta tiettyjen tekstiilituotteiden jälkikäteen tapahtuvan tilastovalvonnan järjestelmässä tehtävää jäsenvaltioiden tiedonsiirtoa koskevista säännöksistä saataisiin yksityiskohtaisemmat.

(21)

Sen vuoksi asetus (ETY) N:o 3030/93 olisi muutettava vastaavasti.

(22)

Asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen julkaisemisen jälkeen, jotta yhteisymmärryspöytäkirja voitaisiin panna nopeasti täytäntöön.

(23)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (ETY) N:o 3030/93 17 artiklalla perustetun tekstiilikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 3030/93 liitteet II, III ja V tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä heinäkuuta 2005.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 275, 8.11.1993, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 930/2005 (EUVL L 162, 23.6.2005, s. 1).

(2)  EUVL L 374, 22.12.2004, s. 1.

(3)  Asiakirja WT/MIN(01)3, 10.11.2001.

(4)  EYVL L 23, 28.1.2003, s. 1.


LIITE

1.

Korvataan liite II seuraavasti:

”LIITE II

1 ARTIKLASSA TARKOITETUT VIEJÄMAAT

 

Valko-Venäjä

 

Kiina

 

Venäjä

 

Serbia

 

Ukraina

 

Uzbekistan

 

Vietnam”

2.

Muutetaan liite III seuraavasti.

a)

Korvataan 27 artikla seuraavasti:

”27 artikla

Taulukoissa C ja D lueteltuihin tekstiilituotteisiin sovelletaan jälkikäteen tapahtuvan tilastovalvonnan järjestelmää. Valvonnan olisi tapahduttava komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (1) 308 d artiklassa säädetyn järjestelmän mukaisesti. Kun tuotteet on luovutettu vapaaseen liikkeeseen, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava komissiolle edeltävän kuukauden kokonaistuontimäärät ja niiden arvo mahdollisuuksien mukaan joka viikko mutta ainakin viimeistään joka kuukauden 12. päivä sekä päivämäärä, jona tuotteet on luovutettu vapaaseen liikkeeseen, tuotteiden alkuperä ja järjestysnumero. Tiedoissa on mainittava yhdistetyn nimikkeistön nimike ja soveltuvin osin Taric-alanimike, tuotteiden luokka ja soveltuvin osin kyseistä nimikettä varten tarvittavat paljousyksiköt. Tiedot on oltava verotuksen ja tulliliiton pääosaston hallinnoiman valvontajärjestelmän kanssa yhteensopivassa muodossa.

b)

Korvataan 28 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Tämän numeron on koostuttava seuraavista osista:

kaksi kirjainta viejämaan yksilöimiseksi seuraavasti:

Valko-Venäjä = BY

Kiina = CN

Serbia = XS

Uzbekistan = UZ

Vietnam = VN

kaksi kirjainta aiotun määräjäsenvaltion tai määräjäsenvaltioiden ryhmän yksilöimiseksi seuraavasti:

AT= Itävalta

BL = Benelux

CY = Kypros

CZ = Tšekki

DE = Saksan liittotasavalta

DK = Tanska

EE = Viro

GR = Kreikka

ES = Espanja

FI = Suomi

FR = Ranska

GB = Yhdistynyt kuningaskunta

HU = Unkari

IE = Irlanti

IT = Italia

LT = Liettua

LV = Latvia

MT = Malta

PL = Puola

PT = Portugali

SE = Ruotsi

SI = Slovenia

SK = Slovakia

tässä liitteessä olevassa taulukossa A lueteltuja tuotteita koskevan kiintiö- tai rekisteröintivuoden yksilöimiseksi yksinumeroinen luku, joka vastaa kyseisen vuoden viimeistä numeroa, esimerkiksi ’5’ vuodelle 2005 ja ’6’ vuodelle 2006,

kaksinumeroinen luku asiakirjan antaneen viejävaltion toimipaikan yksilöimiseksi,

kyseiselle määräjäsenvaltiolle annettu juokseva viisinumeroinen luku 00001:stä 99999:ään.”

c)

Korvataan taulukko B seuraavasti:

”Valvontajärjestelmään kuuluvat maat ja luokat

Kolmas maa

Ryhmä

Luokka

Yksikkö

Kiina

I A

1

tonnia

3

tonnia

josta 3a

tonnia

ex 20

tonnia

I B

8

1 000 kpl

II A

9

tonnia

22

tonnia

23

tonnia

II B

12

1 000 paria

13

1 000 kpl

14

1 000 kpl

15

1 000 kpl

16

1 000 kpl

17

1 000 kpl

28

1 000 kpl

29

1 000 kpl

78

tonnia

83

tonnia

III A

35

tonnia

III B

97

tonnia

IV

117

tonnia

118

tonnia

122

tonnia

V

136A

tonnia

156

tonnia

157

tonnia

159

tonnia

163

tonnia”

3.

Korvataan liite V seuraavasti:

”LIITE V

YHTEISÖN MÄÄRÄLLISET RAJOITUKSET

a)   Sovelletaan vuonna 2005

(Tavaroiden täydellinen kuvaus on liitteessä I)

Kolmas maa

Luokka

Yksikkö

Yhteisön määrälliset rajoitukset

2005

Valko-Venäjä

RYHMÄ I A

 

 

1

tonnia

1 585

2

tonnia

5 100

3

tonnia

233

RYHMÄ I B

 

 

4

1 000 kpl

1 600

5

1 000 kpl

1 058

6

1 000 kpl

1 400

7

1 000 kpl

1 200

8

1 000 kpl

1 110

RYHMÄ II A

 

 

9

tonnia

363

20

tonnia

318

22

tonnia

498

23

tonnia

255

39

tonnia

230

RYHMÄ II B

 

 

12

1 000 paria

5 958

13

1 000 kpl

2 651

15

1 000 kpl

1 500

16

1 000 kpl

186

21

1 000 kpl

889

24

1 000 kpl

803

26/27

1 000 kpl

1 069

29

1 000 kpl

450

73

1 000 kpl

315

83

tonnia

178

RYHMÄ III A

 

 

33

tonnia

387

36

tonnia

1 242

37

tonnia

463

50

tonnia

196

RYHMÄ III B

 

 

67

tonnia

339

74

1 000 kpl

361

90

tonnia

199

RYHMÄ IV

 

 

115

tonnia

87

117

tonnia

1 800

118

tonnia

448

Serbia (2)

RYHMÄ I A

 

 

1

tonnia

 

2

tonnia

 

2a

tonnia

 

3

tonnia

 

RYHMÄ I B

 

 

5

1 000 kpl

 

6

1 000 kpl

 

7

1 000 kpl

 

8

1 000 kpl

 

RYHMÄ II A

 

 

9

tonnia

 

RYHMÄ II B

 

 

15

1 000 kpl

 

16

1 000 kpl

 

RYHMÄ III B

 

 

67

tonnia

 

Vietnam (3)

RYHMÄ I B

 

 

4

1 000 kpl

 

5

1 000 kpl

 

6

1 000 kpl

 

7

1 000 kpl

 

8

1 000 kpl

 

RYHMÄ II A

 

 

9

tonnia

 

20

tonnia

 

39

tonnia

 

RYHMÄ II B

 

 

12

1 000 paria

 

13

1 000 kpl

 

14

1 000 kpl

 

15

1 000 kpl

 

18

tonnia

 

21

1 000 kpl

 

26

1 000 kpl

 

28

1 000 kpl

 

29

1 000 kpl

 

31

1 000 kpl

 

68

tonnia

 

73

1 000 kpl

 

76

tonnia

 

78

tonnia

 

83

tonnia

 

RYHMÄ III A

 

 

35

tonnia

 

41

tonnia

 

RYHMÄ III B

 

 

10

1 000 paria

 

97

tonnia

 

RYHMÄ IV

 

 

118

tonnia

 

RYHMÄ V

 

 

161

tonnia

 

b)   Sovelletaan vuosina 2005, 2006 ja 2007

(Tavaroiden täydellinen kuvaus on liitteessä I)

Kolmas maa

Luokka

Yksikkö

Yhteisön määrälliset rajoitukset

11.6.–31.12.2005 (4)

2006

2007

Kiina

RYHMÄ I A

 

 

 

 

2 (myös 2a)

tonnia

26 217

61 948

69 692

RYHMÄ I B

 

 

 

 

4

1 000 kpl

150 985

540 204

594 225

5

1 000 kpl

68 974

199 704

219 674

6

1 000 kpl

104 045

348 072

382 880

7

1 000 kpl

24 761

80 493

88 543

RYHMÄ II A

 

 

 

 

20

tonnia

6 451

15 795

17 770

39

tonnia

5 521

12 349

13 892

RYHMÄ II B

 

 

 

 

26

1 000 kpl

7 959

27 001

29 701

31

1 000 kpl

96 086

225 692

248 261

RYHMÄ IV

 

 

 

 

115

tonnia

1 911

4 740

5 214


(1)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).”

(2)  Serbiaan ei sovelleta määrällisiä rajoituksia tekstiilituotteita koskevan Euroopan yhteisön ja Serbian välisen sopimuksen (EUVL L 90, 8.4.2005, s. 36) nojalla. Euroopan yhteisö pidättää itsellään oikeuden ottaa määrälliset rajoitukset uudelleen käyttöön tietyissä olosuhteissa.

(3)  Vietnamiin sovelletut määrälliset rajoitukset keskeytettiin markkinoillepääsyä koskevan Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan välisen sopimuksen (EUVL L 75, 22.3.2005, s. 35) nojalla. Euroopan yhteisö pidättää itsellään oikeuden ottaa määrälliset rajoitukset uudelleen käyttöön tietyissä olosuhteissa.

(4)  Yhteisöön tuotuihin tuotteisiin, jotka on lähetetty yhteisöön ennen 11. kesäkuuta 2005 ja jotka on esitetty vapaaseen liikkeeseen luovuttamista varten kyseisenä päivänä tai sen jälkeen, ei sovelleta määrällisiä rajoituksia. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on myönnettävä tuontiluvat tällaisille tuotteille ilman eri toimenpiteitä ja määrällisiä rajoituksia, kunhan esitetään konossementin kaltainen asianmukainen todiste ja tuojan allekirjoittama ilmoitus siitä, että tavarat on lähetetty ennen kyseistä päivämäärää. Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 3030/93 2 artiklan 2 kohdassa säädetään, ennen 11. kesäkuuta 2005 lähetetyt tuotteet on myös luovutettava vapaaseen liikkeeseen, kun esitetään asetuksen (ETY) N:o 3030/93 10 a artiklan 2 a kohdan mukaisesti annettu valvonta-asiakirja.

Tavaroille, jotka on lähetetty 11. kesäkuuta 2005 ja 12. heinäkuuta 2005 välisenä aikana, myönnetään tuontilupa ilman eri toimenpiteitä, eikä sitä voida evätä sillä perusteella, että vuoden 2005 määrälliset rajoitukset on jo käytetty. Kaikki tuotteet, jotka on lähetetty 11. kesäkuuta 2005 lähtien, luetaan kuitenkin mukaan vuoden 2005 määrällisiin rajoituksiin.

Tuontiluvan myöntäminen ei edellytä vastaavien vientilupien esittämistä ennen kuin Kiina on ottanut käyttöön oman vientilupajärjestelmänsä (20. heinäkuuta 2005).

Tämän asetuksen voimaantulosta alkaen sellaisten tavaroiden tuontilisenssihakemukset, jotka on lähetetty aikaisintaan 11. kesäkuuta 2005 ja viimeistään 19. heinäkuuta 2005, on jätettävä jäsenvaltion tulliviranomaisille viimeistään 15. elokuuta 2005.”