9.7.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 177/19


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1084/2005,

8. juuli 2005,

millega muudetakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 3030/93 (teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta) II, III ja V lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 3030/93 (1) teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta, eriti selle artiklit 19,

ning arvestades järgmist:

(1)

Tekstiil- ja rõivatooteid käsitleva WTO lepingu kehtivuse lõppemise tõttu kõrvaldati WTO liikmete tekstiil- ja rõivatoodete impordikvoodid 1. jaanuaril 2005.

(2)

Enne kvootide vabakslaskmist võttis ühendus 13. detsembril 2004 vastu nõukogu määruse (EÜ) nr 2200/2004, (2) millega kehtestatakse järelevalvesüsteem 35 kvootidest vabastatud tekstiiltoodete liigile.

(3)

Hiina Rahvavabariigi (edaspidi “Hiina”) WTOga liitumise töörühma aruande (3) punktis 242 (tekstiiltoodete kaitseklausel) toodi välja võimalus võtta tarvitusele kaitsemeetmed Hiinast pärit tekstiiliekspordi suhtes. Nimetatud punktis sätestatakse, et kui mõnele WTO liikmele tundub, et Hiinast pärit tekstiiltooted põhjustavad turuhäireid, mis ähvardavad takistada kõnealuste toodetega kauplemise korrapärast arengut, võib WTO liige taotleda läbirääkimisi Hiinaga, et turuhäireid leevendada või vältida.

(4)

Nõukogu lisas määrusega (EÜ) nr 138/2003 (4) määrusele (EMÜ) nr 3030/93 artikli 10a, et võtta WTO töörühma aruande punkt 242 üle ühenduse õigusesse.

(5)

Komisjon võttis 6. aprillil 2005. aastal vastu soovituslikud suunised määruse (EMÜ) nr 3030/93 tekstiiltoodete kaitseklauslit käsitleva artikli 10a kohaldamise kohta (edaspidi “suunised”).

(6)

Euroopa Komisjoni taotlusel peeti Hiina WTOga liitumise töörühma aruande punkti 242 ja määruse (EMÜ) nr 3030/93 artikli 10a alusel Hiinaga läbirääkimisi tootekategooriate üle, mille import Hiinast arvati põhjustavat turuhäireid, takistades sellega kauplemise korrapärast arengut. Läbirääkimised viidi lõpule 10. juunil 2005 ning mõlemaid pooli rahuldav lahendus leiti kümne tootekategooria puhul. Läbirääkimiste tulemused kajastusid samal päeval vastu võetud Euroopa Komisjoni ja Hiina kaubandusministeeriumi vahelises vastastikuse mõistmise memorandumis, mis käsitleb teatavate Hiinast pärit tekstiil- ja rõivatoodete eksporti Euroopa Liitu.

(7)

Vastastikuse mõistmise memorandum käsitleb kümne tootekategooria importi Hiinast ühendusse: kategooria 2 (puuvillane riie), kategooria 4 (T-särgid), kategooria 5 (pulloverid), kategooria 6 (püksid), kategooria 7 (pluusid), kategooria 20 (voodipesu), kategooria 26 (kleidid), kategooria 31 (rinnahoidjad), kategooria 39 (lauapesu ja köögirätikud) ja kategooria 115 (linane või ramjeelõng). Vastavad tollikoodid on ära toodud määruse (EMÜ) nr 3030/93 I lisas.

(8)

Komisjon on seisukohal, et nende kategooriate import Hiinast ohustab turuhäirete või nende ohu tõttu Hiina WTOga liitumise töörühma aruande punkti 242 ja määruse (EMÜ) nr 3030/93 artikli 10a alusel kauplemise korrapärast arengut järgmistel põhjustel.

(9)

Kategooriasse 2 (puuvillane riie) kuuluvate Hiina päritolu toodete import kasvas 2005. aasta esimese nelja kuu jooksul 71 % võrrelduna sama ajavahemikuga 2004. aastal. Seega ulatub sellesse kategooriasse kuuluvate toodete import 124 %ni suunistes määratletud piirtasemest (edaspidi “piirtase”). Sama ajavahemiku jooksul kasvas sellesse kategooriasse kuuluvate toodete import kõikidest riikidest 4 %. Hiina päritolu toodete impordi keskmine hind on impordijärelevalve andmete põhjal langenud 21 % ehk oluliselt kiiremini kui teiste riikide keskmine hind (– 2 % Eurostati jaanuari–märtsi andmete põhjal). Olukord on veelgi kriitilisem alaliigi 2A puhul (teksariie), sest import Hiinast kasvas 2005. aasta esimeses kvartalis 102 % võrrelduna 2004. aasta sama ajavahemikuga, samal ajal kui koguimport kasvas 15 % ning keskmised ühikuhinnad langesid 20 %.

(10)

Kategooriasse 4 (T-särgid) kuuluvate Hiina päritolu toodete import kasvas 2005. aasta esimese nelja kuu jooksul 199 % võrrelduna sama ajavahemikuga 2004. aastal. Selle kategooria toodete impordi piirtasemest on see 197 %. Sama ajavahemiku jooksul kasvas selle kategooria toodete import kõikidest riikidest 24 %. Hiina päritolu importtoodete keskmine hind on langenud 37 %.

(11)

Kategooriasse 5 (pulloverid) kuuluvate Hiina päritolu toodete import kasvas 2005. aasta esimese nelja kuu jooksul 530 % võrrelduna sama ajavahemikuga 2004. aastal. Selle kategooria toodete impordi piirtasemest on see 194 %. Sama ajavahemiku jooksul kasvas sellesse kategooriasse kuuluvate toodete import kõikidest riikidest 14 %. Hiina päritolu importtoodete keskmine hind on langenud 42 %.

(12)

Kategooriasse 6 (püksid) kuuluvate Hiina päritolu toodete import kasvas 2005. aasta esimese nelja kuu jooksul 413 % võrrelduna sama ajavahemikuga 2004. aastal. Selle kategooria toodete impordi piirtasemest on see 312 %. Sama ajavahemiku jooksul kasvas sellesse kategooriasse kuuluvate toodete import kõikidest riikidest 18 %. Hiina päritolu importtoodete keskmine hind on langenud 14 %.

(13)

Kategooriasse 7 (pluusid) kuuluvate Hiina päritolu toodete import kasvas 2005. aasta esimese nelja kuu jooksul 256 % võrrelduna sama ajavahemikuga 2004. aastal. Selle kategooria toodete impordi piirtasemest on see 207 %. Sama ajavahemiku jooksul kasvas sellesse kategooriasse kuuluvate toodete import kõikidest riikidest 4 %. Hiina päritolu importtoodete keskmine hind on langenud 30 %.

(14)

Kategooriasse 20 (voodipesu) kuuluvate Hiina päritolu toodete import kasvas 2005. aasta esimese nelja kuu jooksul 158 % võrrelduna sama ajavahemikuga 2004. aastal. Selle kategooria toodete impordi piirtasemest on see 107 %. Sama ajavahemiku jooksul kasvas sellesse kategooriasse kuuluvate toodete import kõikidest riikidest 6 %. Hiina päritolu importtoodete keskmine hind on langenud 34 %.

(15)

Kategooriasse 26 (kleidid) kuuluvate Hiina päritolu toodete import kasvas 2005. aasta esimese nelja kuu jooksul 219 % võrrelduna sama ajavahemikuga 2004. aastal. Selle kategooria toodete impordi piirtasemest on see 212 %. Sama ajavahemiku jooksul kasvas sellesse kategooriasse kuuluvate toodete import kõikidest riikidest 1 %. Järelevalvesüsteemi andmetel on Hiina päritolu importoodete keskmine hind tõusnud 2 %. Siiski näitavad Eurostati andmed, et esimeses kvartalis langes hind koguni 42 %.

(16)

Kategooriasse 31 (rinnahoidjad) kuuluvate Hiina päritolu toodete import kasvas 2005. aasta esimese nelja kuu jooksul 110 % võrrelduna sama ajavahemikuga 2004. aastal. Selle kategooria toodete impordi piirtasemest on see 145 %. Sama ajavahemiku jooksul kasvas sellesse kategooriasse kuuluvate toodete import kõikidest riikidest 6 %. Hiina päritolu importtoodete keskmine hind on langenud 37 %.

(17)

Kategooriasse 39 (lauapesu ja köögirätikud) kuuluvate Hiina päritolu toodete import kasvas 2005. aasta esimese nelja kuu jooksul 64 % võrrelduna sama ajavahemikuga 2004. aastal. Selle kategooria toodete impordi piirtasemest on see 110 %. Sama ajavahemiku jooksul kasvas sellesse kategooriasse kuuluvate toodete import kõikidest riikidest 10 %. Hiina päritolu importtoodete keskmine hind on langenud 39 %.

(18)

Kategooriasse 115 (linane või ramjeelõng) kuuluvate Hiina päritolu toodete import kasvas 2005. aasta esimese nelja kuu jooksul 55 % võrrelduna sama ajavahemikuga 2004. aastal. Selle kategooria toodete impordi piirtasemest on see 150 %. Sama ajavahemiku jooksul kasvas sellesse kategooriasse kuuluvate toodete import kõikidest riikidest 40 %. Hiina päritolu toodete keskmine hind püsis stabiilsena (järelevalvesüsteemi andmete kohaselt tõusis 3 %, Eurostati andmetel püsis samal tasemel). Siiski tuleb mainida, et Hiina päritolu toodete keskmine ühikuhind on üle poole madalam ühenduse tootjate vastavast hinnast.

(19)

Vastastikuse mõistmise memorandumis kehtestatud Hiinast pärit tekstiil ja rõivatoodete imporditaseme ja muu rakenduskorra peab üle võtma nõukogu määrusesse (EMÜ) nr 3030/93.

(20)

Määruse (EMÜ) nr 3030/93 III lisa artiklit 27 tuleb muuta, et sätted, mis käsitlevad liikmesriikide andmeedastust teatud tekstiiltoodete statistilise järelkontrolli süsteemis, oleksid üksikasjalikumad.

(21)

Määrust (EMÜ) nr 3030/93 tuleks vastavalt muuta.

(22)

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist, et tagada vastastikuse mõistmise memorandumi kiire rakendamine.

(23)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EMÜ) nr 3030/93 artikli 17 kohaselt moodustatud tekstiilikomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 3030/93 II, III ja V lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. juuli 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Peter MANDELSON


(1)  EÜT L 275, 8.11.1993, lk 3. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 930/2005 (ELT L 162 , 23.6.2005, lk 1).

(2)  ELT L 374, 22.12.2004, lk 1.

(3)  Dokument WT/MIN(01)3, 10. november 2001.

(4)  EÜT L 23, 28.1.2003, lk 1.


LISA

1.

II lisa asendatakse järgmisega:

“II LISA

ARTIKLIS 1 NIMETATUD EKSPORTIVAD RIIGID

 

Valgevene

 

Hiina

 

Venemaa

 

Serbia

 

Ukraina

 

Usbekistan

 

Vietnam”.

2.

III lisa muudetakse järgmiselt.

a)

Artikkel 27 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 27

Tabelites C ja D loetletud tekstiiltoodete suhtes kehtestatakse statistilise järelkontrolli süsteem. Selline järelevalve peab toimuma vastavuses 2. juuli 1993. aasta komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (1) artiklis 308d sätestatud süsteemiga. Kui tooted on lubatud vabasse ringlusse, peavad liikmesriikide pädevad asutused komisjonile teatama eelneva kuu impordikogused ning nende väärtuse võimalusel iga nädal, kuid mitte harvemini kui iga kuu 12. päevaks, ning kuupäeva, mil tooted lubati vabasse ringlusse, nende päritolu ja järjekorranumbri. Teave peab sisaldama koondnomenklatuuri koodi ja vajadusel TARICi alamrubriiki, toote kategooriat ja võimalusel koondnomenklatuuri koodi jaoks vajalikke täiendavaid ühikuid. Teave peab olema maksukorralduse ja tolliliidu peadirektoraadi juhitud järelevalvesüsteemiga ühilduvas vormingus.

b)

Artikli 28 lõige 6 asendatakse järgmisega:

“6.   See number koosneb järgmistest elementidest:

kaks tähte eksportiva riigi identifitseerimiseks järgmiselt:

Valgevene – BY

Hiina – CN

Serbia – XS

Usbekistan – UZ

Vietnam – VN

kaks tähte ettenähtud sihtliikmesriigi või sihtliikmesriikide rühma identifitseerimiseks järgmiselt:

AT – Austria

BL – Beneluxi maad

CY – Küpros

CZ – Tšehhi Vabariik

DE – Saksamaa Liitvabariik

DK – Taani

EE – Eesti

GR – Kreeka

ES – Hispaania

FI – Soome

FR – Prantsusmaa

GB – Ühendkuningriik

HU – Ungari

IE – Iirimaa

IT – Itaalia

LT – Leedu

LV – Läti

MT – Malta

PL – Poola

PT – Portugal

SE – Rootsi

SI – Sloveenia

SK – Slovakkia

käesoleva lisa tabelis A loetletud toodete kvoodiaastat või eksportimise registreerimisaastat tähistav ühekohaline number, mis vastab kõnealuse aasta viimasele numbrile, nt “5” aasta 2005 kohta ja “6” aasta 2006 kohta,

kahekohaline number dokumendi välja andnud eksportiva riigi asutuse identifitseerimiseks,

viiekohaline järjekorranumber 00001st kuni 99999ni, mis on antud konkreetsele sihtliikmesriigile.”

c)

Tabel B asendatakse järgmisega:

“Riigid ja kategooriad, mille suhtes kohaldatakse järelevalvesüsteemi

Kolmas riik

Rühm

Kategooria

Ühik

Hiina

I A

1

tonni

3

tonni

millest 3a

tonni

ex 20

tonni

I B

8

1 000 tükki

II A

9

tonni

22

tonni

23

tonni

II B

12

1 000 paari

13

1 000 tükki

14

1 000 tükki

15

1 000 tükki

16

1 000 tükki

17

1 000 tükki

28

1 000 tükki

29

1 000 tükki

78

tonni

83

tonni

III A

35

tonni

III B

97

tonni

IV

117

tonni

118

tonni

122

tonni

V

136A

tonni

156

tonni

157

tonni

159

tonni

163

tonni”

3.

V lisa asendatakse järgmisega:

“V LISA

ÜHENDUSE KOGUSELISED PIIRNORMID

a)   Kohaldatakse 2005. aastal

(Kauba täielik kirjeldus on esitatud I lisas)

Kolmas riik

Kategooria

Ühik

Ühenduse koguselised piirnormid

2005

Valgevene

I A

 

 

1

tonni

1 585

2

tonni

5 100

3

tonni

233

I B

 

 

4

1 000 tükki

1 600

5

1 000 tükki

1 058

6

1 000 tükki

1 400

7

1 000 tükki

1 200

8

1 000 tükki

1 110

II A

 

 

9

tonni

363

20

tonni

318

22

tonni

498

23

tonni

255

39

tonni

230

II B

 

 

12

1 000 paari

5 958

13

1 000 tükki

2 651

15

1 000 tükki

1 500

16

1 000 tükki

186

21

1 000 tükki

889

24

1 000 tükki

803

26/27

1 000 tükki

1 069

29

1 000 tükki

450

73

1 000 tükki

315

83

tonni

178

III A

 

 

33

tonni

387

36

tonni

1 242

37

tonni

463

50

tonni

196

III B

 

 

67

tonni

339

74

1 000 tükki

361

90

tonni

199

IV

 

 

115

tonni

87

117

tonni

1 800

118

tonni

448

Serbia (2)

I A

 

 

1

tonni

 

2

tonni

 

2a

tonni

 

3

tonni

 

I B

 

 

5

1 000 tükki

 

6

1 000 tükki

 

7

1 000 tükki

 

8

1 000 tükki

 

II A

 

 

9

tonni

 

II B

 

 

15

1 000 tükki

 

16

1 000 tükki

 

III B

 

 

67

tonni

 

Vietnam (3)

I B

 

 

4

1 000 tükki

 

5

1 000 tükki

 

6

1 000 tükki

 

7

1 000 tükki

 

8

1 000 tükki

 

II A

 

 

9

tonni

 

20

tonni

 

39

tonni

 

II B

 

 

12

1 000 paari

 

13

1 000 tükki

 

14

1 000 tükki

 

15

1 000 tükki

 

18

tonni

 

21

1 000 tükki

 

26

1 000 tükki

 

28

1 000 tükki

 

29

1 000 tükki

 

31

1 000 tükki

 

68

tonni

 

73

1 000 tükki

 

76

tonni

 

78

tonni

 

83

tonni

 

III A

 

 

35

tonni

 

41

tonni

 

III B

 

 

10

1 000 paari

 

97

tonni

 

IV

 

 

118

tonni

 

V

 

 

161

tonni

 

b)   Kohaldatakse aastatel 2005, 2006 ja 2007

(Kauba täielik kirjeldus on esitatud I lisas)

Kolmas riik

Kategooria

Ühik

Ühenduse koguselised piirnormid

11. juunist–31. detsembrini 2005 (4)

2006

2007

Hiina

I A

 

 

 

 

2 (sh 2a)

tonni

26 217

61 948

69 692

I B

 

 

 

 

4

1 000 tükki

150 985

540 204

594 225

5

1 000 tükki

68 974

199 704

219 674

6

1 000 tükki

104 045

348 072

382 880

7

1 000 tükki

24 761

80 493

88 543

II A

 

 

 

 

20

tonni

6 451

15 795

17 770

39

tonni

5 521

12 349

13 892

II B

 

 

 

 

26

1 000 tükki

7 959

27 001

29 701

31

1 000 tükki

96 086

225 692

248 261

IV

 

 

 

 

115

tonni

1 911

4 740

5 214


(1)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 883/2005 (ELT L 148, 11.6.2005, lk 5).”

(2)  Serbiale ei kohaldata koguselisi piiranguid tekstiiltooteid käsitleva Euroopa Liidu ja Serbia vahelise kaubanduskokkuleppe alusel. (ELT L 90, 8.4.2005, lk 36). Euroopa Liit jätab endale õiguse teatud tingimustel taaskehtestada koguselised piirangud.

(3)  Vietnami suhtes kohaldatud koguselised piirangud peatati vastavalt Euroopa Ühenduse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelisele turulepääsu käsitlevale lepingule (ELT L 75, 22.3.2005, lk 35). Euroopa Ühendus jätab endale õiguse koguselised piirangud teatud tingimustel taaskehtestada.

(4)  Ühendusse imporditud toodete suhtes, mis on lähetatud enne 11. juunit 2005 ning mis on vabasse ringlusse läinud sel kuupäeval või pärast seda, ei kohaldata koguselisi piiranguid. Liikmesriikide pädevad asutused peavad sellistele toodetele andma automaatselt impordiloa ilma koguseliste piiranguteta, kui esitatakse piisavad tõendid, nagu konossement ning importija allkirjastatud tõend selle kohta, et kaubad on lähetatud enne vastavat kuupäeva. Erandina määruse (EMÜ) nr 3030/93 artikli 2 lõikes 2 sätestatust tuleb enne 11. juunit 2005 lähetatud tooted lubada vabasse ringlusse, kui esitatakse järelevalvedokument vastavalt määruse (EMÜ) nr 3030/93 artikli 10a lõikele 2a.

Kaupadele, mis on lähetatud ajavahemikus 11. juunist kuni 12. juulini 2005 antakse automaatselt impordiluba ning loa andmisest ei või keelduda põhjusel, et 2005. aasta koguselised piirnormid on juba ületatud. Kõik tooted, mis on lähetatud alates 11. juunist 2005, arvestatakse 2005. aasta koguseliste piirnormide sisse.

Kauba puhul, mis on lähetatud enne, kui Hiina on võtnud kasutusele oma ekspordilitsentside süsteemi (20. juuli 2005), ei eelda impordiloa andmine vastava ekspordilitsentsi esitamist.

Käesoleva määruse jõustumiskuupäevast alates tuleb ajavahemikul 11. juunist 2005 kuni 19. juulini 2005 (nimetatud kuupäevad kaasa arvatud) lähetatud kaupade impordilitsentside taotlused esitada liikmesriigi pädevatele ametiasutustele hiljemalt 15. augustiks 2005.”