9.7.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 177/19


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1084/2005

ze dne 8. července 2005,

kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 ze dne 12. října 1993 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí (1), a zejména na článek 19 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 1. ledna 2005 byly v součinnosti s vypršením Dohody WTO o textilu a ošacení členům WTO zrušeny kvóty na dovozy kategorií textilních a oděvních výrobků.

(2)

Dne 13. prosince 2004, ještě než došlo k liberalizaci kvót, Společenství nařízením Rady (ES) č. 2200/2004 (2) zavedlo systém dohledu u 35 kategorií textilních výrobků dotčených liberalizací.

(3)

Odstavec 242 zprávy pracovní skupiny o přistoupení Čínské lidové republiky (3) (dále jen „ČLR“) k WTO (zvláštní ochranná doložka pro textil neboli „TSSC“) otevřel možnost zavedení zvláštních ochranných opatření na vývozy čínského textilu. Stanoví, že pokud se některý člen WTO domnívá, že dovozy textilních výrobků pocházejících z Číny hrozí tím, že budou v důsledku narušení trhu bránit řádnému vývoji obchodu s těmito výrobky, může se na ČLR obrátit s žádostí o konzultace s cílem zmírnit takové narušení trhu nebo mu předejít.

(4)

Rada svým nařízením (ES) č. 138/2003 (4) vložila do nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 článek 10a s cílem provést odstavec 242 zprávy pracovní skupiny do právních předpisů Společenství.

(5)

Dne 6. dubna 2005 přijala Komise orientační pokyny k používání článku 10a nařízení (EHS) č. 3030/93, týkající se zvláštní ochranné doložky pro textil (dále jen „pokyny“).

(6)

Evropská komise požádala ČLR o konzultace, které byly v rámci odstavce 242 zprávy pracovní skupiny o přistoupení ČLR a článku 10a nařízení (EHS) č. 3030/93 vedeny pro ty kategorie výrobků, v jejichž případě se vyskytla domněnka, že jejich dovozy z ČLR hrozí tím, že budou v důsledku narušení trhu bránit řádnému vývoji obchodu. Tyto konzultace byly ukončeny dne 10. června 2005 a vedly ke vzájemně uspokojivému řešení pro deset kategorií výrobků. Výsledek konzultací odráží memorandum o porozumění ze stejného data uzavřené mezi Evropskou komisí a ministerstvem obchodu Čínské lidové republiky o vývozu některých čínských textilních a oděvních výrobků do Evropské unie.

(7)

Toto memorandum o porozumění se vztahuje na dovozy desíti kategorií výrobků z ČLR do Společenství, a to: kategorie 2 (bavlněné tkaniny), kategorie 4 (trička), kategorie 5 (svetry), kategorie 6 (kalhoty), kategorie 7 (halenky), kategorie 20 (ložní prádlo), kategorie 26 (šaty), kategorie 31 (podprsenky), kategorie 39 (stolní a kuchyňské prádlo) a kategorie 115 (lněné nebo ramiové nitě). Příslušné celní kódy jsou uvedeny v příloze I nařízení (EHS) č. 3030/93.

(8)

Jelikož se nebezpečí narušení trhu vyskytlo, Komise se domnívá, že dovozy těchto kategorií pocházející z Číny hrozí, že budou bránit řádnému vývoji obchodu ve smyslu odstavce 242 zprávy pracovní skupiny o přistoupení ČLR k WTO a článku 10a nařízení (EHS) č. 3030/93, a to z následujících důvodů.

(9)

V prvních čtyřech měsících roku 2005 vzrostl objem dovozů kategorie 2 (bavlněné tkaniny) pocházejících z Číny ve srovnání s týmž obdobím v roce 2004 o 71 %. Dovozy této kategorie tedy odpovídají 124 % varovné úrovně, jak je stanovena v pokynech (dále jen „varovná úroveň“). Během téhož období se dovozy této kategorie ze všech zemí mírně zvýšily, konkrétně o 4 %. Průměrná cena dovozů pocházejících z Číny nicméně klesla o 21 % (podle údajů vyplývajících z dohledu nad dovozy), mnohem prudčeji než průměrná cena dovozů z jiných zemí (– 2 % na základě údajů Eurostatu z ledna až března). Situace je naléhavější, pokud se týká dovozů výrobků subkategorie 2A (denim), jejíž dovozy z Číny v první čtvrtině roku 2005 vzrostly ve srovnání s týmž obdobím v roce 2004 o 102 %, zatímco celkové dovozy vzrostly o 15 % a průměrné jednotkové ceny klesly o 20 %.

(10)

V prvních čtyřech měsících roku 2005 vzrostl objem dovozů kategorie 4 (trička) pocházejících z Číny ve srovnání s týmž obdobím v roce 2004 o 199 %. Dovozy této kategorie tedy odpovídají 197 % varovné úrovně. Během téhož období se dovozy této kategorie ze všech zemí zvýšily o 24 %. Průměrná cena dovozů pocházejících z Číny klesla o 37 %.

(11)

V prvních čtyřech měsících roku 2005 vzrostl objem dovozů kategorie 5 (svetry) pocházejících z Číny ve srovnání s týmž obdobím v roce 2004 o 530 %. Dovozy této kategorie tedy odpovídají 194 % varovné úrovně. Během téhož období se dovozy této kategorie ze všech zemí zvýšily o 14 %. Průměrná cena dovozů pocházejících z Číny klesla o 42 %.

(12)

V prvních čtyřech měsících roku 2005 vzrostl objem dovozů kategorie 6 (kalhoty) pocházejících z Číny ve srovnání s týmž obdobím v roce 2004 o 413 %. Dovozy této kategorie tedy odpovídají 312 % varovné úrovně. Během téhož období se dovozy této kategorie ze všech zemí zvýšily o 18 %. Průměrná cena dovozů pocházejících z Číny klesla o 14 %.

(13)

V prvních čtyřech měsících roku 2005 vzrostl objem dovozů kategorie 7 (halenky) pocházejících z Číny ve srovnání s týmž obdobím v roce 2004 o 256 %. Dovozy této kategorie tedy odpovídají 207 % varovné úrovně. Během téhož období se dovozy této kategorie ze všech zemí zvýšily o 4 %. Průměrná cena dovozů pocházejících z Číny klesla o 30 %.

(14)

V prvních čtyřech měsících roku 2005 vzrostl objem dovozů kategorie 20 (ložní prádlo) pocházejících z Číny ve srovnání s týmž obdobím v roce 2004 o 158 %. Dovozy této kategorie tedy odpovídají 107 % varovné úrovně. Během téhož období se dovozy této kategorie ze všech zemí zvýšily o 6 %. Průměrná cena dovozů pocházejících z Číny klesla o 34 %.

(15)

V prvních čtyřech měsících roku 2005 vzrostl objem dovozů kategorie 26 (šaty) pocházejících z Číny ve srovnání s týmž obdobím v roce 2004 o 219 %. Dovozy této kategorie tedy odpovídají 212 % varovné úrovně. Během téhož období se dovozy této kategorie ze všech zemí zvýšily o 1 %. Průměrná cena dovozů pocházejících z Číny vzrostla podle systému dohledu o 2 %. Skutečná čísla dle údajů Eurostatu za první čtvrtletí však vykazují hluboký pokles cen o 42 %.

(16)

V prvních čtyřech měsících roku 2005 vzrostl objem dovozů kategorie 31 (podprsenky) pocházejících z Číny ve srovnání s týmž obdobím v roce 2004 o 110 %. Dovozy této kategorie tedy odpovídají 145 % varovné úrovně. Během téhož období se dovozy této kategorie ze všech zemí zvýšily o 6 %. Průměrná cena dovozů pocházejících z Číny klesla o 37 %.

(17)

V prvních čtyřech měsících roku 2005 vzrostl objem dovozů kategorie 39 (stolní a kuchyňské prádlo) pocházejících z Číny ve srovnání s týmž obdobím v roce 2004 o 64 %. Dovozy této kategorie tedy odpovídají 110 % varovné úrovně. Během téhož období se dovozy této kategorie ze všech zemí zvýšily o 10 %. Průměrná cena dovozů pocházejících z Číny klesla o 39 %.

(18)

V prvních čtyřech měsících roku 2005 vzrostl objem dovozů kategorie 115 (lněné nebo ramiové nitě) pocházejících z Číny ve srovnání s týmž obdobím v roce 2004 o 55 %. Dovozy této kategorie tedy odpovídají 150 % varovné úrovně. Během téhož období se dovozy této kategorie ze všech zemí zvýšily o 40 %. Průměrná cena dovozů z Číny je stabilní (podle údajů vyplývajících z dohledu nad dovozy vzrostla o 3 %, podle Eurostatu zůstala beze změny). Je však třeba si uvědomit, že průměrná jednotková cena dovozů pocházejících z Číny je nižší než polovina průměrné ceny používané výrobci ve Společenství.

(19)

V nařízení (EHS) č. 3030/93 by měly být uvedeny úrovně dovozu pro textilní a oděvní výrobky z ČLR a další prováděcí úpravy uvedené v memorandu o porozumění.

(20)

Článek 27 přílohy III nařízení (EHS) č. 3030/93 by měl být pozměněn tak, aby podrobněji specifikoval ustanovení o tom, jak mají členské státy předávat údaje v rámci systému zpětné statistické kontroly některých textilních výrobků.

(21)

Nařízení (EHS) č. 3030/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(22)

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení, aby bylo zajištěno rychlé provedení memoranda o porozumění.

(23)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro textil zřízeného podle článku 17 nařízení (EHS) č. 3030/93,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III a V nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění tak, jak je stanoveno v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. července 2005.

Za Komisi

Peter MANDELSON

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 930/2005 (Úř. věst. L 162, 23.6.2005, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 374, 22.12.2004, s. 1.

(3)  Dokument WT/MIN(01)3 ze dne 10. listopadu 2001.

(4)  Úř. věst. L 23, 28.1.2003, s. 1.


PŘÍLOHA

1.

Příloha II se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA II

VYVÁŽEJÍCÍ ZEMĚ UVEDENÉ V ČLÁNKU 1

 

Bělorusko

 

Čína

 

Rusko

 

Srbsko

 

Ukrajina

 

Uzbekistán

 

Vietnam“.

2.

Příloha III se mění takto:

a)

Článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Textilní výrobky uvedené v tabulkách C a D podléhají systému zpětné statistické kontroly. Tato kontrola by měla být řízena v souladu s režimem uvedeným v článku 308d nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (1). Po propuštění výrobků do volného oběhu příslušné orgány členských států oznamují Komisi pokud možno každý týden, avšak alespoň jednou za měsíc, a to nejpozději do 12. dne za předcházející měsíc, celková dovezená množství a jejich hodnotu a uvedou rovněž datum propuštění výrobků do volného oběhu, původ výrobků a pořadové číslo. Daná informace musí uvádět kód kombinované nomenklatury a případně další třídění podle systému TARIC, kategorii výrobků, ke které náležejí, a případně doplňkové jednotky pro kód kombinované nomenklatury. Tyto informace se musejí předkládat ve formátu slučitelném se systémem dohledu řízeným generálním ředitelstvím pro daně a cla.

b)

Čl. 28 odst. 6 se nahrazuje tímto:

„6.   Toto číslo tvoří následující prvky:

dvě písmena, která identifikují vyvážející zemi:

Bělorusko = BY

Čína = CN

Srbsko = XS

Uzbekistán = UZ

Vietnam = VN,

dvě písmena, která identifikují dotčený členský stát určení nebo skupinu členských států:

AT = Rakousko

BL = Benelux

CY = Kypr

CZ = Česká republika

DE = Spolková republika Německo

DK = Dánsko

EE = Estonsko

GR = Řecko

ES = Španělsko

FI = Finsko

FR = Francie

GB = Spojené království

HU = Maďarsko

IE = Irsko

IT = Itálie

LT = Litva

LV = Lotyšsko

MT = Malta

PL = Polsko

PT = Portugalsko

SE = Švédsko

SI = Slovinsko

SK = Slovensko,

jednomístné číslo identifikující kvótový rok nebo rok, ve kterém byl vývoz zaznamenán, v případě výrobků uvedených v tabulce A této přílohy, odpovídající poslednímu číslu příslušného roku, např. ‚5‘ pro rok 2005 a ‚6‘ pro rok 2006,

dvoumístné číslo, které identifikuje vydávající orgán ve vyvážející zemi,

pětimístné číslo jdoucí postupně od 00001 do 99999 přidělené konkrétnímu členskému státu určení.“;

c)

Tabulka B se nahrazuje tímto:

„Země a kategorie podléhající systému dohledu

Třetí země

Skupina

Kategorie

Jednotka

Čína

I A

1

tuny

3

tuny

z toho 3a

tuny

ex 20

tuny

I B

8

1 000 kusů

II A

9

tuny

22

tuny

23

tuny

II B

12

1 000 párů

13

1 000 kusů

14

1 000 kusů

15

1 000 kusů

16

1 000 kusů

17

1 000 kusů

28

1 000 kusů

29

1 000 kusů

78

tuny

83

tuny

III A

35

tuny

III B

97

tuny

IV

117

tuny

118

tuny

122

tuny

V

136A

tuny

156

tuny

157

tuny

159

tuny

163

tuny“

3.

Příloha V se nahrazuje tímto:

„PŘÍLOHA V

MNOŽSTEVNÍ LIMITY SPOLEČENSTVÍ

a)   pro rok 2005

(Úplný popis zboží je uveden v příloze I)

Třetí země

Kategorie

Jednotka

Množstevní limity Společenství

2005

Bělorusko

I A

 

 

1

tuny

1 585

2

tuny

5 100

3

tuny

233

I B

 

 

4

1 000 kusů

1 600

5

1 000 kusů

1 058

6

1 000 kusů

1 400

7

1 000 kusů

1 200

8

1 000 kusů

1 110

II A

 

 

9

tuny

363

20

tuny

318

22

tuny

498

23

tuny

255

39

tuny

230

II B

 

 

12

1 000 párů

5 958

13

1 000 kusů

2 651

15

1 000 kusů

1 500

16

1 000 kusů

186

21

1 000 kusů

889

24

1 000 kusů

803

26/27

1 000 kusů

1 069

29

1 000 kusů

450

73

1 000 kusů

315

83

tuny

178

III A

 

 

33

tuny

387

36

tuny

1 242

37

tuny

463

50

tuny

196

III B

 

 

67

tuny

339

74

1 000 kusů

361

90

tuny

199

IV

 

 

115

tuny

87

117

tuny

1 800

118

tuny

448

Srbsko (2)

I A

 

 

1

tuny

 

2

tuny

 

2a

tuny

 

3

tuny

 

I B

 

 

5

1 000 kusů

 

6

1 000 kusů

 

7

1 000 kusů

 

8

1 000 kusů

 

II A

 

 

9

tuny

 

II B

 

 

15

1 000 kusů

 

16

1 000 kusů

 

III B

 

 

67

tuny

 

Vietnam (3)

I B

 

 

4

1 000 kusů

 

5

1 000 kusů

 

6

1 000 kusů

 

7

1 000 kusů

 

8

1 000 kusů

 

II A

 

 

9

tuny

 

20

tuny

 

39

tuny

 

II B

 

 

12

1 000 párů

 

13

1 000 kusů

 

14

1 000 kusů

 

15

1 000 kusů

 

18

tuny

 

21

1 000 kusů

 

26

1 000 kusů

 

28

1 000 kusů

 

29

1 000 kusů

 

31

1 000 kusů

 

68

tuny

 

73

1 000 kusů

 

76

tuny

 

78

tuny

 

83

tuny

 

III A

 

 

35

tuny

 

41

tuny

 

III B

 

 

10

1 000 párů

 

97

tuny

 

IV

 

 

118

tuny

 

V

 

 

161

tuny

 

b)   pro roky 2005, 2006 a 2007

(Úplný popis zboží je uveden v příloze I)

Třetí země

Kategorie

Jednotka

Množstevní limity Společenství

11. června až 31. prosince 2005 (4)

2006

2007

Čína

I A

 

 

 

 

2 (včetně 2a)

tuny

26 217

61 948

69 692

I B

 

 

 

 

4

1 000 kusů

150 985

540 204

594 225

5

1 000 kusů

68 974

199 704

219 674

6

1 000 kusů

104 045

348 072

382 880

7

1 000 kusů

24 761

80 493

88 543

II A

 

 

 

 

20

tuny

6 451

15 795

17 770

39

tuny

5 521

12 349

13 892

II B

 

 

 

 

26

1 000 kusů

7 959

27 001

29 701

31

1 000 kusů

96 086

225 692

248 261

IV

 

 

 

 

115

tuny

1 911

4 740

5 214


(1)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 883/2005 (Úř. věst. L 148, 11.6.2005, s. 5).“.

(2)  Na základě Dohody mezi Evropským společenstvím a Srbskou republikou o obchodu s textilními výrobky (Úř. věst. L 90, 8.4.2005, s. 36) se pro Srbsko nepoužijí množstevní omezení. Evropské společenství si ponechává právo je za určitých okolností znovu použít.

(3)  Na základě Dohody mezi Evropským společenstvím a Vietnamskou socialistickou republikou o přístupu na trh (Úř. věst. L 75, 22.3.2005, s. 35) se pozastavují množstevní omezení pro Vietnam. Evropské společenství si ponechává právo je za určitých okolností znovu použít.

(4)  Dovozy těch výrobků do Společenství, které byly odeslány před 11. červnem 2005, avšak byly předloženy za účelem propuštění do volného oběhu toho dne nebo po něm, nepodléhají množstevním limitům. Takovým výrobkům se dovozní povolení příslušnými orgány členských států udělují automaticky a bez množstevních limitů na základě dostatečného důkazu, jakým jsou nákladní list a předložené prohlášení podepsané dovozcem o tom, že tyto výrobky byly odeslány před zmíněným datem. Odchylně od čl. 2 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3030/93 se dovozy zboží, odeslaného před 11. červnem 2005, propouštějí do volného oběhu na základě předložení kontrolního dokladu vydaného v souladu s čl. 10a odst. 2a nařízení (EHS) č. 3030/93.

Zboží odeslanému mezi 11. červnem 2005 a 12. červencem 2005 se dovozní povolení udělují automaticky a nesmějí být odepřena na základě toho, že v rámci množstevních limitů pro rok 2005 nejsou k dispozici žádná množství. Dovoz všech výrobků počínaje 11. červnem 2005 však bude započítáván do množstevních limitů pro rok 2005.

K udělení dovozních povolení nebude potřeba předložit odpovídající vývozní licence na zboží odeslané předtím, než Čína zavedla svůj systém vývozních licencí (20. července 2005).

Počínaje datem vstupu tohoto nařízení v platnost a nejpozději do 15. srpna 2005 budou příslušným orgánům členských států předloženy žádosti o udělení dovozních licencí na dovoz zboží odeslaného mezi 11. červnem 2005 a 19. červencem 2005 (včetně).“.