ISSN 1725-5236

Úradný vestník

Európskej únie

C 123

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 50
5. júna 2007


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 123/01

Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4300 – Philips/M.Intermagnetics) (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ A ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Komisia

2007/C 123/02

Výmenný kurz eura

2


 

V   Oznamy

 

SPRÁVNE POSTUPY

 

Komisia

2007/C 123/03

Výzva na vyjadrenie záujmu určená jednotlivcom s cieľom vytvoriť databázu perspektívnych nezávislých odborníkov, ktorí budú pomáhať útvarom Komisie pri plnení úloh v súvislosti s programom PKI (Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inováciu) na podporu politiky IKT

3

 

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA SPOLOČNEJ OBCHODNEJ POLITIKY

 

Komisia

2007/C 123/04

Oznámenie o uplynutí platnosti niektorých antidumpingových a vyrovnávacích opatrení

6

 

POSTUPY TÝKAJÚCE SA UPLATŇOVANIA POLITIKY HOSPODÁRSKEJ SÚŤAŽE

 

Komisia

2007/C 123/05

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec č. COMP/M.4714 – Oaktree/Duquesne/TI Automotive) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní (1)

7

2007/C 123/06

Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec č. COMP/M.4650 – Porsche/Volkswagen) (1)

8


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK