ISSN 1830-365X

Официален вестник

на Европейския съюз

C 123

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 50
5 юни 2007 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

II   Известия

 

ИЗВЕСТИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 123/01

Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело № COMP/M.4300 — Philips/Intermagnetics) (1)

1


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Комисия

2007/C 123/02

Обменен курс на еурото

2


 

V   Обявления

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

 

Комисия

2007/C 123/03

Покана за изразяване на интерес, адресирана до физически лица, във връзка със създаване на база данни на потенциални независими експерти за подпомагане на службите на Комисията относно задачи, свързани с програмата за подкрепа на политиката в областта на ИКТ към РПКИ (Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации)

3

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Комисия

2007/C 123/04

Известие за изтичане на срока на някои антидъмпингови и изравнителни мерки

6

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

 

Комисия

2007/C 123/05

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4714 — Oaktree/Duquesne/TI Automotive) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

7

2007/C 123/06

Предварително уведомление за концентрация (Дело № COMP/M.4650 — Porsche/Volkswagen) (1)

8


 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG