2004R1332 — LT — 04.01.2013 — 001.001


Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1332/2004

2004 m. liepos 20 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti pašaruose tam tikrus priedus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 247, 21.7.2004, p.8)

iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  No

page

date

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1206/2012 2012 m. gruodžio 14 d.

  L 347

12

15.12.2012
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1332/2004

2004 m. liepos 20 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti pašaruose tam tikrus priedus

(Tekstas svarbus EEE)EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų ( 1 ), ypač į jos 3 straipsnį ir 9d straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 70/524/EEB numatyta, kad Bendrijoje naudotiniems priedams turi būti suteiktas leidimas. Tos direktyvos C priedo II dalyje nurodytus priedus gali būti leidžiama naudoti neribotą laiką, jei laikomasi tam tikrų reikalavimų.

(2)

Laikinai naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš Aspergillus oryzae (DSM 10287), fermentų preparatą, pirmą kartą buvo leista penimiems viščiukams, penimiems kalakutams ir paršeliams Reglamentu (EB) Nr. 1436/98 ( 2 ).

(3)

Laikinai naudoti endo-1,4-beta-ksilanazės ir endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš Humicola insolens (DSM 10 442), fermentų preparatą, pirmą kartą buvo leista mėsiniams viščiukams Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1436/98 (2) .

(4)

Buvo pateikti nauji duomenys pagrįsti paraišką leidimui naudoti kiekvieną iš minėtų fermentų preparatų neribotą laiką. Paraiškų įvertinimas rodo, kad visais atvejais laikomasi Direktyvoje 70/524/EEB nustatytų šių leidimų išdavimo sąlygų.

(5)

Todėl turėtų būti leidžiama tam tikromis sąlygomis neribotą laiką naudoti šiuos fermentų preparatus.

(6)

Minėtų paraiškų įvertinimas rodo, kad yra reikalinga tam tikra darbuotojų apsaugos nuo prieduose nurodytų pašarų priedų poveikio tvarka. Tokia apsauga turėtų būti užtikrinta taikant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo ( 3 ).

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:▼M1

1 straipsnis

II priede nurodytai „fermentų“ grupei priskiriamą preparatą leidžiama neribotą laiką naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą laikantis tame priede nustatytų reikalavimų.

▼B

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1 —————

▼B
II PRIEDASEB Nr.

Priedas

Cheminė formulė, apibūdinimas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Ilgiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimas galioja

Aktyvumo vienetų/kg visaverčio pašaro

Fermentai

E 1608

Endo-1,4-beta-ksilanazė EB 3.2.1.8

Endo-1,4-beta-gliukanazė EB 3.2.1.4

Endo-1,4-beta-ksilanazės ir endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš Humicola insolens (DSM 10442), preparatas, kurio aktyvumas ne mažesnis kaip:

apvalkale:

Endo-1,4-beta-ksilanazė: 800 FXU (1)/g

Endo-1,4-beta-gliukanazė: 75 FBG (2)/g

skysto pavidalo:

Endo-1,4-beta-x ksilanazė: 550 FXU/ml

Endo-1,4-beta-gliukanazė: 50 FBG/ml

Viščiukai broileriai

400 FXU

36 FBG

1 000 FXU

94 FBG

1.  Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.  Rekomenduojama visaverčio pašaro norma kg:

400-1 000 FXU

36-94 FBG.

3.  Skirtas naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kuriuose daug nekrakmolinių polisacharidų (daugiausia arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., turinčiuose daugiau kaip 40 % augalinių ingredientų (pvz., miežių, avižų, kviečių, rugių, kvietrugių, sorgo arba lubinų).

Neribotą laiką

(1)   1 FXU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 3,1 mikromolio redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš kviečių azo-arabinoksilano, esant pH 6,0 ir 50 °C.

(2)   1 FBG – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių betagliukano, esant pH 5,0 ir 30 °C.( 1 ) OL L 270, 1970 12 14, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1756/2002 (OL L 265, 2002 10 3, p. 1).

( 2 ) OL L 191, 1998 7 7, p. 15.

( 3 ) OL L 183, 1989 6 29, p. 1. Direktyva su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).