11/Volumul 55

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

47


21996D0523(04)


L 124/16

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DECIZIA NR. 14/96 A COMITETULUI MIXT AL SEE

din 4 martie 1996

de modificare a anexei II (Norme tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul SEE

COMITETUL MIXT AL SEE,

având în vedere Acordul privind Spațiul Economic European, astfel cum a fost modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spațiul Economic European, denumit în continuare „acordul”, în special articolul 98,

întrucât anexa II la acord a fost modificată prin Decizia nr. 13/95 a Comitetului Mixt al SEE (1);

întrucât Directiva 95/42/CE a Comisiei din 19 iulie 1995 de modificare a Directivei 93/102/CE de modificare a Directivei 79/112/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre privind etichetarea, prezentarea și publicitatea produselor alimentare pentru vânzarea către consumatorul final (2) trebuie să fie încorporată în acord,

DECIDE:

Articolul 1

La capitolul XII punctul 18 (Directiva 79/112/CEE a Consiliului) din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuță:

„—

395 L 0042: Directiva 95/42/CE a Comisiei din 19 iulie 1995 (JO L 182, 2.8.1995, p. 20).”

Articolul 2

Textele Directivei 95/42/CE în limbile islandeză și norvegiană, anexate la versiunile în limbile respective ale prezentei decizii, sunt autentice.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la 1 aprilie 1996 cu condiția transmiterii prealabile către Comitetul Mixt al SEE a tuturor notificărilor prevăzute la articolul 103 alineatul (1) din acord.

Articolul 4

Prezenta decizie se publică în Secțiunea SEE și în Suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Comunităților Europene.

Adoptată la Bruxelles, 4 martie 1996.

Pentru Comitetul mixt al SEE

Președintele

P. BENAVIDES


(1)  JO L 83, 13.4.1995, p. 45.

(2)  JO L 182, 2.8.1995, p. 20.